ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

commonly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *commonly*, -commonly-

commonly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
commonly (n.) อย่างธรรมดา Syn. ordinarily, generally
English-Thai: HOPE Dictionary
commonlyadv. โดยทั่วไป,ตามธรรมดา
English-Thai: Nontri Dictionary
commonly(adv) โดยทั่วๆไป,โดยปกติ,ตามธรรมดา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เรียบๆ (adv.) commonly See also: ordinarily Syn. เรียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One of those who refuses to play the hand that he was dealt. I am most commonly known as a "borrowed ladder."พวกที่ไม่เล่นตามกฏ ถูกเรียกว่า "พวกนั่งทับ"
It means that uncommon beauty... is commonly overlooked.มันหมายถึงความงามที่หายาก... คือสิ่งที่มองเห็นไม่ง่าย
It's commonly called the cock, but the correct word for it is penis.โดยทั่วไปก็จะเรียกกันว่า จู๋ (cock), แต่ที่ถูกควรจะใช้คำว่าลึงค์ _'
This is commonly called a boner, a hard on, the man's got it on, etc.โดยทั่วไปแล้วจะเรียกว่าแข็งปั๋ง ตั้งโด่, หรืออะไรก็แล้วแต่
Sir, we have been made aware, through electronic documents that you have been searching for a high-grade fuel commonly used to launch rockets.เรารับทราบเรื่องจากการส่ง ผ่านข้อความอิเล็กทรอนิคส์... ...ที่คุณใช้ทำการค้นหา เชื้อเพลิงชั้นดีเพื่อใช้ใน... ...การปล่อยจรวด
This one was taken on December 1 1 , 1972, and it is the most commonly published photograph in all of history.ภาพนี้ถ่ายเมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 1972 และมันคือภาพที่ถูกตีพิมพ์ไปทั่ว อย่างมากมายที่สุดในประวัติศาสตร์
Well, not in the way Most commonly portrayed in dime-Store novels.ไม่ใช่ในแบบธรรมดา อย่างพวกรูปภาพรึนิยาย
Well, commonly known as...ว.พ.ร.ส. หรือที่รู้จักกันดีว่า ว.พ.ร.ส.
It's most commonly used as an anti-theft device for printed material.It's most commonly used as an anti-theft device for printed material.
What's commonly referred to as a "sniffer's rash."ซึ่งถูกเรียกกันว่า ผื่นนักดม
Steel wool-- commonly used in silencers to muffle the sound of a gunshot.ฝอยเหล็ก ใช้ร่วมกับตัวเก็บเสียง เพื่อไม่ให้ได้ยินเสียงยิง
You know, they say couples with commonly misspelled names are the most successful.คุณรู้มั๊ย,คนพูดกันว่า คู่รักที่สะกดชื่อผิดๆ มักจะประสบความสำเร็จ

commonly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
保镳[bǎo biāo, ㄅㄠˇ ㄅㄧㄠ, 保镳 / 保鑣] bodyguard; more commonly written 保鏢|保镖
洋白菜[yáng bái cài, ㄧㄤˊ ㄅㄞˊ ㄘㄞˋ, 洋白菜] cabbage (round cabbage most commonly found in Western countries)
俗称[sú chēng, ㄙㄨˊ ㄔㄥ, 俗称 / 俗稱] commonly referred to as; common term
常见[cháng jiàn, ㄔㄤˊ ㄐㄧㄢˋ, 常见 / 常見] commonly seen; common; to see sth frequently
惯用语[guàn yòng yǔ, ㄍㄨㄢˋ ㄩㄥˋ ㄩˇ, 惯用语 / 慣用語] commonly used phrase; idiom; colloqial usage
[xù, ㄒㄩˋ, 恤] give relief; sympathy; T-恤 is commonly used for English T-shirt
薏米[yì mǐ, ㄧˋ ㄇㄧˇ, 薏米] job's tears; commonly but misleadingly sold as Chinese pearl barley
罗曼使[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, 罗曼使 / 羅曼使] romance; love affair; more commonly written 羅曼史|罗曼史

commonly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
アオザメ属[アオザメぞく, aozame zoku] (n) Isurus (genus of mackerel sharks in the family Lamnidae commonly known as the mako sharks)
クロホシマンジュウダイ科[クロホシマンジュウダイか, kurohoshimanjuudai ka] (n) Scatophagidae (family containing 4 species in 2 genera of small Indo-Pacific fish commonly called scats which are known for eating feces)
印刷標準字体[いんさつひょうじゅんじたい, insatsuhyoujunjitai] (n) (See 常用漢字) standard printed form (of kanji); any of 1,022 non-joyo kanji commonly used in print
御っ母さん[おっかさん, okkasan] (n) (uk) (See おかあさん) mother (term commonly used until the end of the Meiji period); mom; mum; mama
御父つぁん;御父つあん[おとっつぁん(御父つぁん);おとっつあん(御父つあん), otottsuan ( o chichi tsuan ); otottsuan ( o chichi tsuan )] (n) (uk) father (term commonly used until the end of the Meiji period); Dad
社会通念[しゃかいつうねん, shakaitsuunen] (n) idea commonly (generally) accepted in the world
簡易慣用字体[かんいかんようじたい, kan'ikanyoujitai] (n) (See 常用漢字) simplified form (of a kanji); any of 22 simplified non-joyo kanji variants commonly used in print
茶飯事[さはんじ, sahanji] (n) commonly occurring thing; commonplace event; bread and butter item
金魚藻[きんぎょも, kingyomo] (n) (1) (col) (See 穂咲の総藻) Eurasian water milfoil (Myriophyllum spicatum); (2) aquatic plants such as hornwort that are commonly used in goldfish tanks, etc.
俵責め[たわらぜめ, tawarazeme] (n) Edo-period form of torture in which criminals were stuffed into straw bags with their heads exposed, piled together, and whipped (commonly used on Christians)
斜めならず[ななめならず;なのめならず(ok), nanamenarazu ; nanomenarazu (ok)] (exp) unusually; extraordinarily; uncommonly

commonly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โดยปกติ[adv.] (dōi pakati ) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยทั่วไป[adv.] (dōi thūapai) EN: generally ; ordinarily ; normally ; commonly ; in general FR: généralement ; en général ; normalement ; en règle générale ; en principe
เป็นธรรมดา[adv.] (pen thammad) EN: normally ; ordinarily ; commonly ; usually ; generally ; typically ; regularly ; naturally ; in the nature of things FR: normalement ; naturellement ; habituellement
สม่ำเสมอ[adv.] (samamsamoē ) EN: usually ; normally ; regularly ; ordinarily ; commonly ; always FR: régulièrement ; sans cesse ; en permanence
ตามธรรมดา[adv.] (tām thammad) EN: usually ; ordinarily ; as a rule ; generally ; commonly FR: généralement ; d'habitude ; d'ordinaire ; habituellement ; en principe ; en règle générale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า commonly
Back to top