ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

abnormal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *abnormal*, -abnormal-

abnormal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
abnormal (adj.) ผิดปกติ See also: ผิดธรรมดา, ผิดวิสัย, ผิดแปลก, แปลก Syn. deviant, unnatural
abnormality (n.) ความผิดปรกติ See also: สภาพผิดปกติ Syn. aberration, peculiarity
abnormally (adv.) อย่างผิดปกติ See also: ผิดสังเกต
English-Thai: HOPE Dictionary
abnormal(แอบนอร์' เมิล) adj. ผิดปกติ
abnormal psychologyจิตวิทยาที่เกี่ยวกับความวิปริตของบุคลิกภาพ (branch of psychology)
English-Thai: Nontri Dictionary
abnormal(adj) ผิดปกติ,วิปริต,วิปลาส,พิกล
abnormality(n) ความผิดปกติ,ความวิปริต,ความวิปลาส,ความพิกล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
abnormalผิดปรกติ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Abnormalความผิดปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตาส่อน (n.) eye with abnormal location of pupil See also: latent strabismus, slight strabismus
พิเรน (adj.) abnormal See also: unusual, queer, odd, extraordinary, uncommon Syn. แผลง, วิตถาร
วิปริต (adj.) abnormal See also: unusual, irregular, strange Syn. แปรปรวน
สภาวะผิดปกติ (n.) abnormal state Ops. สภาวะปกติ
ความผิดธรรมดา (n.) abnormality Syn. ความแปลกประหลาด, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความผิดปกติ (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความแปลก (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความแปลกประหลาด (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ลักษณะผิดปกติ (n.) abnormality Syn. สภาวะผิดปกติ Ops. สภาพปกติ
สภาพผิดปกติ (n.) abnormality Syn. ลักษณะผิดปกติ, สภาวะผิดปกติ Ops. สภาพปกติ
สิ่งผิดปกติ (n.) abnormality Syn. เรื่องผิดปกติ
เรื่องผิดปกติ (n.) abnormality
ผิดปรกติ (adv.) abnormally See also: deviantly, anomalously, oddly, peculiarly, unnaturally, irregularly
ธุมเกตุ (n.) mist or clouds occurring abnormally
วิปริต (v.) be abnormal See also: be eccentric, differ from the usual, become unhinged Syn. แปรปรวน
โม่ง (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดรูป, ใหญ่ผิดปกติ
ใหญ่ผิดปกติ (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดรูป
ใหญ่ผิดรูป (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดปกติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No abnormal atmospheric concentrations or reactions recorded.ไม่มีสิ่งผิดปกติเกี่ยวกับ\ชั้นบรรยกาศหรือการบันทึกปฎิกิริยา
We see nothing abnormal here.ไม่มีอะไรผิดปกติ เราเห็นอะไรผิดปกติที่นี่
In the light of your abnormal and abonimable state, and your refusal to see you have been duped into a hogwash alternative lifestyle,แสงแห่งความผิดปรกติและวิปริตได้แผ่ออกมา และเธอปฎิเสธขอกล่าวหาในเรื่องการหลอกลวง พร้อมที่จะดิ่งไปสู่เส้นทางชีวิตที่โสมม
From an expert's perspective, this is an abnormal act of...จากผู้เชี่ยวชาญศิลปะ นี่เป็นการกระทำที่บ้า...
"Research on abnormal people." What's that?"ศูนย์วิเคราะห์ผู้มีจิตแปรปรวน" มันคืออะไรกันน่ะ
The mutations seem to have triggered the abnormal development of basic kinesthesia and reflexes.ดูเหมือนการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม... ได้เริ่มขึ้นแล้ว ...มีการพัฒนาที่ผิดปกติเกี่ยวกับ สัมผัสพิเศษทางจิตและการตอบสนอง
Is he abnormal or something?เขาผิดปกติ หรือเป็นอะไรบางอย่างหรือเปล่า
Original a.L.T.Levels weren't abnormal but were near the edge.ค่าLTของตับไม่ผิดปกติ แต่ว่าสูงชิดเพดาน
To the untrained eye, there's nothing visually abnormal with this angelic young boy, but one must remember not to be fooled by his calm, unassuming facade.ดวงตาไม่ได้แกล้งทำ ไม่มีอะไรผิดปกติในสายตา เป็นเทวดาตัวน้อย ๆ แต่อย่างนึงที่ต้องจำไว้คือเขาไม่โง่ ด้วยความใจเย็น อาจเป็นการหลอกว่าถ่อมตน
Mentally retarded, abnormal children?พิการทางจิต เด็กไม่ปกติ
COULROPHOBIA-- ABNORMAL FEAR OF CLOWNS.แถมทำเสียงบีบแตรไปด้วย
Garcia: OH, NO, THERE IS NOTHING ABNORMAL ABOUT IT.สงสัยทำให้ตลกไว้เลยไม่เป็นไร

abnormal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 不正常状况 / 不正常狀況] abnormal state
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
怪胎[guài tāi, ㄍㄨㄞˋ ㄊㄞ, 怪胎] abnormal embryo; fetus with deformity
病脉[bìng mài, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, 病脉 / 病脈] abnormal pulse
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, 赘生 / 贅生] excrescence; abnormal superfluous growth
病态[bìng tài, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄞˋ, 病态 / 病態] morbid or abnormal state
不正常[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, 不正常] abnormal
畸形[jī xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ, 畸形] deformity; birth defect; abnormality
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, 异常 / 異常] exceptional; abnormal; an anomaly
畸胎[jī tāi, ㄐㄧ ㄊㄞ, 畸胎] freak of nature; mutant; abnormality
基因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, 基因染色体异常 / 基因染色體異常] genetic chromosome abnormality
高血糖[gāo xuè táng, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄊㄤˊ, 高血糖] hyperglycemia; abnormally high blood sugar level
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, 不对 / 不對] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer
[jī, ㄐㄧ, 畸] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant
变态[biàn tài, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄞˋ, 变态 / 變態] metamorphosis; abnormal; anomalous
神魂[shén hún, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ, 神魂] mind; state of mind (often abnormal)
反常[fǎn cháng, ㄈㄢˇ ㄔㄤˊ, 反常] unusual; abnormal

abnormal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アブノーマル[, abuno-maru] (adj-na,n) abnormal
アベンド[, abendo] (n) {comp} abnormal termination; abnormal end; ABEND
不正出血[ふせいしゅっけつ, fuseishukketsu] (n) metrorrhagia; abnormal vaginal bleeding
塞栓[そくせん, sokusen] (n,adj-no) embolus; abnormal substance (i.e. air) circulating in the blood
変態心理学[へんたいしんりがく, hentaishinrigaku] (n) abnormal psychology
変態性欲[へんたいせいよく, hentaiseiyoku] (n,adj-no) abnormal sexuality; sexual perversion
左巻き[ひだりまき, hidarimaki] (n) counterclockwise; eccentric; abnormal
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] (n) {comp} abnormal termination (of a call, e.g.)
異常妊娠[いじょうにんしん, ijouninshin] (n) abnormal pregnancy
異常心理学[いじょうしんりがく, ijoushinrigaku] (n) abnormal psychology
異常気象[いじょうきしょう, ijoukishou] (n) abnormal weather
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] (n) abnormal termination (e.g. of a program); ABnormal END; ABEND
異常行動[いじょうこうどう, ijoukoudou] (n) abnormal behavior (behaviour)
腋臭[わきが, wakiga] (n) body odor (odour); abnormal underarm odor (odour)
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P)
変体[へんたい, hentai] (n,adj-f) abnormality
変態[へんたい, hentai] (n,vs,adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P)
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious
暖冬異変[だんとういへん, dantouihen] (n) abnormally warm winter
染色体異常[せんしょくたいいじょう, senshokutaiijou] (n) chromosomal abnormality
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality
異常性[いじょうせい, ijousei] (n) abnormality
異常性欲[いじょうせいよく, ijouseiyoku] (n) sexual abnormality
異常高温[いじょうこうおん, ijoukouon] (n) abnormally high temperatures
異状[いじょう, ijou] (n) something wrong; accident; change; abnormality; aberration; (P)
破格[はかく, hakaku] (adj-na,n) (1) extraordinary; special; exceptional; abnormal; unprecedented; (2) non-standard grammatical construction; ungrammatical usage; solecism; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.)
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)

abnormal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อปกติ[adj.] (apakati = a) EN: abnormal ; unusual FR: anormal
อปรกติ[adj.] (aprokkati) EN: abnormal ; unusual FR: anormal
เด็กอปรกติ[n. exp.] (dek aprokka) EN: abnormal child FR:
จิตวิทยาอปกติ[n. exp.] (jittawittha) EN: abnormal psychology  FR:
จิตวิทยาอปรกติ[n. exp.] (jittawittha) EN: abnormal psychology  FR:
กำไรเกินปกติ[n. exp.] (kamrai koēn) EN: abnormal profit ; excess profit FR:
กามวิตถาร[n.] (kāmwitthān) EN: sexual pervert ; abnormal sex ; sex perversion ; masochism FR: perversion sexuelle [f]
ไม่ปกติ[adj.] (mai pakati ) EN: abnormal ; deviant ; anomal ; odd ; peculiar ; unnatural ; irregular FR: anormal
ไม่สมประกอบ[adj.] (mai somprak) EN: deformed ; abnormal FR: difforme
ไม่ธรรมดา[adj.] (mai thammad) EN: uncommon ; strange ; unusual ; odd ; peculiar ; remarkable ; abnormal FR: inhabituel ; remarquable ; anormal
เป็นแกน[adj.] (pen kaēn) EN: containing abnormal hard areas ; having granulation FR:
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
ผีเสื้อปีกกึ่งหุบลายแปลก[n. exp.] (phīseūa pīk) EN: Abnormal Plum Judy FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pakati) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous ; bizarre FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier ; bizarre
ผิดผู้ผิดคน[adj.] (phitphūphit) EN: abnormal ; different from the ordinary people FR:
ผิดปกติ[adj.] (phit pokkat) EN: unusual ; different ; out of the ordinary ; queer ; odd ; strange ; abnormal ; offbeat ; irregular ; uncommon ; preposterous FR: inhabituel ; anormal ; aberrant ; extraordinaire ; insolite ; singulier
ผิดสังเกต[v.] (phitsangkēt) EN: be unusual ; not look right ; be unaccustomed ; be abnormal ; look funny FR:
ผิดธรรมชาติ[adj.] (phit thamma) EN: unnatural ; irregular ; abnormal ; unusual ; uncommon ; offbeat FR: anormal ; inhabituel ; bizarre ; exceptionnel ; extraordinaire ; inusité ; singulier
ผิดธรรมดา[adj.] (phit thamma) EN: unusual ; exceptional ; abnormal ; extraordinary ; out of the ordinary ; strange ; offbeat ; uncommon ; irregular ; preposterous FR: inhabituel ; exceptionnel ; unique ; hors du commun ; peu commun ; anormal ; extraordinaire
พฤติกรรมอปกติ[n. exp.] (phreuttikam) EN: abnormal behaviour FR: comportement anormal [m]
โรคกลัวดาว[n. exp.] (rōk klūa dā) EN: siderophobia ; abnormal fear of the stars FR:
โรคกลัวคนเยอะๆ[n. exp.] (rōk klūa kh) EN: ochlophobia ; abnormal fear of crowds FR:
โรคกลัวนักการเมือง[n. exp.] (rōk klūa na) EN: politicophobia ; fear of politicians ; abnormal dislike of politicians FR:
โรคกลัวแสง[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: photophobia ; abnormal intolerance to visual perception of light ; light sensitivity FR:
โรคกลัวสัตว์[n. exp.] (rōk klūa sa) EN: zoophobia ; abnormal and persistent fear of animals FR:
สภาวะผิดปกติ[n. exp.] (saphāwa phi) EN: abnormal state FR:
เสียงผิดปกติ[n. exp.] (sīeng phitp) EN: abnormal sound FR: bruit anormal [m]
วิปลาส[v.] (wipalāt = w) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปริต[v.] (wiparit = w) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
วิปริต[adj.] (wiparit = w) EN: abnormal ; unusual ; irregular ; strange FR:
วิปลาส[v.] (wippalāt = ) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปริต[n.] (wipparit = ) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
วิปริต[adj.] (wipparit = ) EN: abnormal ; unnatural ; unusual ; irregular ; strange FR: anormal
วิตถาร[adj.] (witthān) EN: strange ; weird ; odd ; abnormal ; eccentric ; peculiar ; queer ; excessive ; superfluous ; fantastic ; oddball ; bizarre FR: curieux ; fantasque ; excessif ; excentrique ; anormal ; bizarre
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phit ) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder FR: anomalie [f] ; dysfonctionnement [m]
ความผิดปกติทางเพศ[n. exp.] (khwām phit ) EN: sexual deviation ; sexual abnormality ; sexual disorders FR: déviation sexuelle [f]
ความผิดปรกติ[n. exp.] (khwāmphit p) EN: abnormality FR: anomalie [f]
ความแปลกประหลาด[n. exp.] (khwām plaēk) EN: mystery ; abnormality FR: mystère [m]
โม่ง[adj.] (mōng) EN: abnormally big ; abnormally large ; gigantic ; over-sized FR:
ผิดปรกติ[adv.] (phitprokkat) EN: abnormally ; deviantly ; anomalously ; oddly; peculiarly ; unnaturally ; irregularly FR:

abnormal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melanose {f}; Dunkelfärbung der Haut [med.]melanosis; abnormal pigmentation of the skin
abartig; abnormal {adj}abnormal
abnorm {adv}abnormally
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve
Abweichung {f}; Abnormalität

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า abnormal
Back to top