ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

normal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *normal*, -normal-

normal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
normal (n.) ภาวะปกติ
normal (adj.) ปกติ See also: ธรรมดา, ประจำ Syn. customary, habitual, regular
normal school (n.) วิทยาลัยครู
normalcy (n.) สภาวะปกติ Syn. normality
normalisation (n.) การทำให้เป็นมาตรฐาน
normalise (vi.) กลายเป็นปกติ See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ (เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์) Syn. normalise
normalise (vt.) ทำให้เหมือนปกติ See also: ทำให้ปกติ Syn. conventionalize, normalize
normalise (vt.) ทำให้เป็นมาตรฐาน Syn. standardise
normality (n.) ความปกติ Syn. resonableness, saneness, soundness, normalcy Ops. madness, insanity
normalization (n.) การทำให้เป็นมาตรฐาน
normalize (vi.) กลายเป็นปกติ See also: กลับมาเป็นเหมือนปกติ (เช่น มิตรภาพระหว่างเพื่อน, ความสัมพันธ์) Syn. normalise
normalize (vt.) ทำให้เหมือนปกติ See also: ทำให้ปกติ Syn. conventionalize, normalise
normalize (vt.) ทำให้เป็นมาตรฐาน Syn. standardise
normally (adv.) โดยปกติ See also: ตามปกติ Syn. commonly, usuall
English-Thai: HOPE Dictionary
normal(นอร์'เมิล) adj. ปกติ,ธรรมดา,โดยธรรมชาติ,เป็นประจำ,เป็นมาตรฐาน,มีจิตปกติ,เป็นมุมฉาก,ตั้งฉาก,ซึ่งปราศจากการติดเชื้อ. n. มาตรฐาน,ปกติวิสัย,รูปแบบธรรมดา,ค่าเฉลี่ย,เส้นตั้งฉาก., See also: normality n., Syn. usual
normal curveเส้นโค้งรูประฆังที่เป็นเส้นความสัมพันธ์ของการแจกแจงความถี่ กับค่าต่าง ๆ ของตัวแปร., Syn. Gaussian curve
normalcy(นอร์'เมิลซี) n. ความปกติ,ปกติวิสัย
normalise(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normalize(นอร์'เมิลไลซ) vt. ทำให้ปกติ,ทำให้เป็นมาตรฐาน. vi. กลายเป็นปกติ,กลายเป็นธรรมดา., See also: normalisation n. normalization n.
normally(นอร์'เมิลลี) adv. ตามธรรมดา,ตามกฎ,โดยทั่วไป, Syn. regulary
English-Thai: Nontri Dictionary
normal(adj) โดยธรรมชาติ,ธรรมดา,ปกติ,เป็นมาตรฐาน,เป็นประจำ
NORMAL normal school(n) โรงเรียนฝึกหัดครู
normally(adv) โดยทั่วไป,ตามธรรมดา,โดยปกติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
normal๑. ปรกติ๒. นอร์แมล (หน่วยความเข้มข้นของสารละลาย) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
normal curveเส้นโค้งปรกติ [มีความหมายเหมือนกับ bell-shaped curve] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
normalcyภาวะปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
normalise; normalizeทำให้เป็นบรรทัดฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normalityสภาพปรกติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normalize; normaliseทำให้เป็นบรรทัดฐาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
normally aspirated engineเครื่องยนต์ธรรมดา [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
normaltyสภาพปรกติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Normal barometerบารอมิเตอร์ธรรมดา [อุตุนิยมวิทยา]
normal curve [bell - shaped curve]เส้นโค้งปรกติ, เส้นโค้งของความถี่ที่มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต ค่ามัธยฐานและฐานนิยมอยู่ที่จุดเดียวกัน คือจุดที่มีความถี่สูงสุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิญญูภาพ (n.) condition of attaining the state of normal understanding See also: attaining a realm of a person with breadth of vision
เป็นผู้เป็นคน (v.) be like a normal person Ops. ไม่เป็นผู้เป็นคน
ปกติธรรมดา (adj.) normal See also: usual, common, ordinary, regular Syn. ปกติ, ธรรมดา, ปรกติ Ops. ผิดปกติ
เป็นปกติ (adj.) normal See also: natural, usual, common, regular, ordinary, general Syn. ปกติ
ปกติวิสัย (n.) normality See also: nature, common, regularity Syn. ธรรมดา, ปกติ, สามัญ Ops. ผิดวิสัย
ตามปกติ (adv.) normally See also: usually, generally, ordinarily Syn. ตามธรรมดา, ตามเดิม
ธรรมดา (adv.) normally See also: usually, ordinarily, naturally, customary Syn. ปกติ
บ่อยๆ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. เป็นประจำ, สม่ำเสมอ
ปรกติ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. ปกติ, ธรรมดา
เป็นธรรมดา (adv.) normally See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly Syn. เป็นปกติ
เป็นปกติ (adv.) normally See also: ordinarily, commonly, usually, generally, typically, regularly Syn. เป็นธรรมดา, เป็นประจำ
โดยปรกติ (adv.) normally See also: usually, ordinarily, regularly, commonly Syn. บ่อยๆ, เป็นประจำ, สม่ำเสมอ
ความผิดธรรมดา (n.) abnormality Syn. ความแปลกประหลาด, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความผิดปกติ (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความแปลก (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลกประหลาด Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ความแปลกประหลาด (n.) abnormality Syn. ความผิดธรรมดา, ความแปลก Ops. ความปกติ, ธรรมดา
ตาส่อน (n.) eye with abnormal location of pupil See also: latent strabismus, slight strabismus
ธุมเกตุ (n.) mist or clouds occurring abnormally
บ้าๆ บอๆ (adj.) subnormal See also: witless, inane, foolish Syn. ไม่เต็มบาท
บ้าๆ บอๆ (adj.) subnormal See also: witless, inane, foolish Syn. ไม่เต็มเต็ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think he did it just to feel normal againฉันคิดว่าเขาทำมันเพียงเพื่อให้รู้สึกเหมือนปกติอีกครั้ง
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against herเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
I've tried to do my best to act normallyฉันพยายามอย่างที่สุดที่จะทำตัวปกติ
Don't worry so much just grow up normally, okay?อย่าไปกังวลอะไรให้มากนัก แค่เติบโตขึ้นมาอย่างปกติเท่านั้น โอเคนะ
It seems like we're back to normalดูเหมือนว่าพวกเราจะกลับคืนสู่ภาวะปกติแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's a normal state of affairs with him.มันเป็นสภาวะปกติของกิจการกับเขา
The enormous amount of tissue loss prevents any detailed analysis however, the attacking squalus must be considerably larger than any normal squalus found in these waters.เนี่อเยื่อของเหยื่อหายไปมาก ทําให้วิเคราะห์ละเอียดไม่ได้... เเต่สควอ ที่ก่อเหตุ น่าจะขนาดใหญ่กว่า... สควอปกติที่พบในน่านนํ้าเเถบนี่
Well, what we got here is what appears to be, anyway, a normal set of internal organs.เอาละ เราจะมาเริ่มการวินิจฉัยละนะ นี่คืออวัยวะภายใน ไม่ว่าจะเป็น
Does that mean you believe Hal can be restored to normal functioning?หมายความว่าคุณเชื่อว่า แฮล สามารถเรียกคืนการทำงาน ปกติ? ฉันหวังว่า.
A normal man would have died in five minutes.ถ้าเป็นคนธรรมดา คงตายในห้านาที
He seems so normal since he has lost his wife.เขาดูเป็นปกติ ตั้งแต่เขาเสียภรรยาไป
Try selling some normal drinks sometime, huh?ลองขายเครื่องดื่ม ธรรมดาๆบ้างดีมั้ย ฮึ?
Shooting people was a normal thing. It was no big deal.ยิงคนเป็นเรื่องธรรมดา ไม่มีอะไรต้องเสีย
This is a perfectly nice, normal home.ที่นี่มันก็สวยงามสมบูรณ์ดีแบบอย่างบ้านทั่วไป
Take her to the movies like a normal person.พี่ก็พาเธอไปดูหนัง เหมือนคนอื่นๆไม่ได้เหรอ
But in normal circumstances he wouldn't be like this. He'd be all right.ปรกติเขาคงไม่เป็นอย่างนี้...
In testing the drug on chimpanzees with a history of miscarriages... I found conclusively that in every instance the side effects observed... were consistent with the behavioral and metabolic changes in subjects... with normal unmedicated pregnancies:จากผลการทดลองกับลิงชิมแปนซีที่มีประวัติแท้งลูก ผมสังเกตพบผลข้างเคียงที่เกิดขึ้น ของพฤติกรรมและการทานอาหารของตัวอย่างทดลอง

normal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
补票[bǔ piào, ㄅㄨˇ ㄆㄧㄠˋ, 补票 / 補票] buy one's ticket after the normal time
中等师范学校[zhōng děng shī fàn xué xiào, ㄓㄨㄥ ㄉㄥˇ ㄕ ㄈㄢˋ ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, 中等师范学校 / 中等師範學校] normal (i.e. pedagogical) middle school
师范大学[shī fàn dà xué, ㄕ ㄈㄢˋ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 师范大学 / 師範大學] Normal University; teacher-training college
常轨[cháng guǐ, ㄔㄤˊ ㄍㄨㄟˇ, 常轨 / 常軌] normal practice
[yí, ㄧˊ, 彝] normal nature of man; rule
正常工作[zhèng cháng gōng zuò, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄗㄨㄛˋ, 正常工作] normal operation; proper functioning
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 正断层 / 正斷層] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other
法向量[fǎ xiàng liàng, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, 法向量] normal vector
法线[fǎ xiàn, ㄈㄚˇ ㄒㄧㄢˋ, 法线 / 法線] normal line to a surface
主法向量[zhǔ fǎ xiàng liàng, ㄓㄨˇ ㄈㄚˇ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄤˋ, 主法向量] principal normal vector (to a space curve)
区间车[qū jiān chē, ㄑㄩ ㄐㄧㄢ ㄔㄜ, 区间车 / 區間車] shuttle bus (or train); train or bus traveling only part of its normal route
师范[shī fàn, ㄕ ㄈㄢˋ, 师范 / 師範] teacher-training; pedagogical; normal (school, e.g. Beijing Normal University)
照理[zhào lǐ, ㄓㄠˋ ㄌㄧˇ, 照理] usually; in the normal course of events
不正常[bù zhèng cháng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ, 不正常] abnormal
不正常状况[bù zhèng cháng zhuàng kuàng, ㄅㄨˋ ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄓㄨㄤˋ ㄎㄨㄤˋ, 不正常状况 / 不正常狀況] abnormal state
倒春寒[dào chūn hán, ㄉㄠˋ ㄔㄨㄣ ㄏㄢˊ, 倒春寒] abnormal cold after the start of spring
怪胎[guài tāi, ㄍㄨㄞˋ ㄊㄞ, 怪胎] abnormal embryo; fetus with deformity
病脉[bìng mài, ㄅㄧㄥˋ ㄇㄞˋ, 病脉 / 病脈] abnormal pulse
按理[àn lǐ, ㄢˋ ㄌㄧˇ, 按理] according to reason; in the ordinary course of events; normally
低能儿[dī néng ér, ㄉㄧ ㄋㄥˊ ㄦˊ, 低能儿 / 低能兒] subnormal child; mental defective
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
畸形[jī xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ, 畸形] deformity; birth defect; abnormality
异常[yì cháng, ㄧˋ ㄔㄤˊ, 异常 / 異常] exceptional; abnormal; an anomaly
赘生[zhuì shēng, ㄓㄨㄟˋ ㄕㄥ, 赘生 / 贅生] excrescence; abnormal superfluous growth
畸胎[jī tāi, ㄐㄧ ㄊㄞ, 畸胎] freak of nature; mutant; abnormality
基因染色体异常[jī yīn rǎn sè tǐ yì cháng, ㄐㄧ ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ ㄧˋ ㄔㄤˊ, 基因染色体异常 / 基因染色體異常] genetic chromosome abnormality
高血糖[gāo xuè táng, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˋ ㄊㄤˊ, 高血糖] hyperglycemia; abnormally high blood sugar level
不对[bù duì, ㄅㄨˋ ㄉㄨㄟˋ, 不对 / 不對] incorrect; wrong; amiss; abnormal; queer
[jī, ㄐㄧ, 畸] lopsided; unbalanced; abnormal; irregular; odd fractional remnant
变态[biàn tài, ㄅㄧㄢˋ ㄊㄞˋ, 变态 / 變態] metamorphosis; abnormal; anomalous
神魂[shén hún, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ, 神魂] mind; state of mind (often abnormal)
病态[bìng tài, ㄅㄧㄥˋ ㄊㄞˋ, 病态 / 病態] morbid or abnormal state
正常化[zhèng cháng huà, ㄓㄥˋ ㄔㄤˊ ㄏㄨㄚˋ, 正常化] normalization (of diplomatic relations etc)
照说[zhào shuō, ㄓㄠˋ ㄕㄨㄛ, 照说 / 照說] normally; ordinarily speaking
反常[fǎn cháng, ㄈㄢˇ ㄔㄤˊ, 反常] unusual; abnormal

normal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガウス分布[ガウスぶんぷ, gausu bunpu] (n) (See 正規分布) Gaussian distribution; normal distribution
ディスペル;デスペル[, deisuperu ; desuperu] (n) dispel (esp. magic or potion used to return one's character to normal status in an RPG, etc.)
ノルマル[, norumaru] (n) normal (e.g. normal hexane) (ger
バッタモン[, battamon] (n) merchandise obtained by buying out the inventories of failed retailers instead of going through normal wholesale channels
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] (n) {comp} view plane normal
乗法標準形[じょうほうひょうじゅんけい, jouhouhyoujunkei] (n) {math} conjunctive normal form; CNF
仙人[せんにん, sennin] (n) (1) immortal mountain wizard (in Taoism); mountain man (esp. a hermit); (2) one not bound by earthly desires or the thoughts of normal men; (P)
借りてきた猫[かりてきたねこ, karitekitaneko] (exp) being quiet and meek (in contrast to normal behaviour) (c.f. meek as a lamb); lit
元鞘[もとさや, motosaya] (n) returning to normal after all is said and done
十月十日[とつきとおか, totsukitooka] (n) (1) babies born on October 10, supposedly conceived on New Year's Day; (2) normal gestation time (i.e. 9 months)
収束[しゅうそく, shuusoku] (n,vs,adj-no) (1) convergence; tie up; (2) reaching resolution; firming up (plans, etc.); coming together; (3) returning to normal
士庶[ししょ, shisho] (n) (1) samurai and commoners; (2) normal people (as opposed to people of a high social standing)
平年[へいねん, heinen] (n-adv,n) (1) non-leap year; (2) normal year (esp. as pertains to weather patterns, vegetative growth, harvest yields, etc.); (P)
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] (n) {comp} maximum allowable normal mode overvoltage
本調子[ほんちょうし, honchoushi] (n) (1) normal condition; (2) (arch) keynote; proper key; (P)
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] (n) normal distribution; Gaussian distribution
正閏[せいじゅん, seijun] (n) (1) normal and leap (years); (2) legitimate and illegitimate dynasties
親方日の丸[おやかたひのまる, oyakatahinomaru] (n) attitude that with the state as one's boss, normal fiscal accountability can be dispensed with; dependence on the central government; attitude of those who assume their jobs are safe because they are government employees
頂点法線[ちょうてんほうせん, choutenhousen] (n) {comp} vertex normal
アブノーマル[, abuno-maru] (adj-na,n) abnormal
アベンド[, abendo] (n) {comp} abnormal termination; abnormal end; ABEND
オフ会;OFF会[オフかい, ofu kai] (n) offline meeting (face-to-face meeting by people who normally interact online)
ちゃんぽん;チャンポン[, chanpon ; chanpon] (n,adj-na) (1) practice of mixing things normally kept separate (practise); mixture; (2) dish of noodles, seafood, vegetables (from Nagasaki)
つんでれ;ツンデレ[, tsundere ; tsundere] (adj-f,n) (1) (See つんつん,でれでれ) being on the surface sharp and sarcastic (tsuntsun) but underneath lovestruck and fawning (deredere); characteristic of a gap between acted out actions and feelings in mind; (2) normally being sharp but at some prompt suddenly becoming lovestruck; hot-cold personality type
フツメン[, futsumen] (n) (sl) (See イケめん,普通) normal, average looking guy
不正出血[ふせいしゅっけつ, fuseishukketsu] (n) metrorrhagia; abnormal vaginal bleeding
勝負服[しょうぶふく, shoubufuku] (n) (1) jockey's racing uniform; (2) (sl) one's best clothes (esp. for women), normally put aside for important meetings, dates, etc.
塞栓[そくせん, sokusen] (n,adj-no) embolus; abnormal substance (i.e. air) circulating in the blood
変わり(P);変り[かわり, kawari] (n) (1) change; alteration; (2) unusual state or event; accident; abnormality; (3) difference; distinction; (P)
変体[へんたい, hentai] (n,adj-f) abnormality
変態[へんたい, hentai] (n,vs,adj-no) (1) transformation; metamorphosis; (2) abnormality; pervert; (P)
変態心理学[へんたいしんりがく, hentaishinrigaku] (n) abnormal psychology
変態性欲[へんたいせいよく, hentaiseiyoku] (n,adj-no) abnormal sexuality; sexual perversion
変調[へんちょう, henchou] (n,vs) (1) change of tone; variation (music); irregularity; anomaly; abnormality; (2) modulation (in radio)
左前[ひだりまえ, hidarimae] (n) (1) going badly (one's business, one's fortune, the economy); being in a bad financial situation; (2) wearing a kimono with the right side tucked under the left (normally used only for the dead); (P)
左巻き[ひだりまき, hidarimaki] (n) counterclockwise; eccentric; abnormal
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious
御定まり;お定まり[おさだまり, osadamari] (n) usual; normal; stereotyped
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ビュー平面法線[ビューへいめんほうせん, byu-heimenhousen] view plane normal
反射法線[はんしゃほうせん, hanshahousen] reflectance normal
小面法線[しょうめんほうせん, shoumenhousen] facet normal
最大作動正規電圧[さいだいさどうせいきでんあつ, saidaisadouseikiden'atsu] maximum operating normal mode voltage
最大正規電圧[さいだいせいきでんあつ, saidaiseikiden'atsu] maximum normal mode voltage
最大許容正規過電圧[さいだいきょようせいきかでんあつ, saidaikyoyouseikikaden'atsu] maximum allowable normal mode overvoltage
正常[せいじょう, seijou] normal (an), regular
正規分布[せいきぶんぷ, seikibunpu] normal distribution
正規電圧[せいきでんあつ, seikiden'atsu] normal mode voltage
雑音除去[ざつおんじょきょ, zatsuonjokyo] normal mode rejection
頂点法線[ちょうてんほうせん, choutenhousen] vertex normal
アベンド[あべんど, abendo] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)
ウィンドウビューイング変換[ウィンドウビューイングへんかん, uindoubyu-ingu henkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
ビューイング変換[びゅういんぐへんかん, byuuinguhenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
正規化[せいきか, seikika] normalization (vs) (e.g. in floating-point representation system), standardization
正規化変換[せいきかへんかん, seikikahenkan] normalization transformation, Viewing transformation, window-to-viewport transformation
正規化投影座標系[せいきかとうえいざひょうけい, seikikatoueizahyoukei] normalized projection coordinates, NPC
正規化装置座標[せいきかそうちざひょう, seikikasouchizahyou] normalized device coordinates, NDC
正規形[せいきけい, seikikei] normalized form (e.g. in floating-point representation), standard form
異常切断[いじょうせつだん, ijousetsudan] abnormal termination (of a call, e.g.)
異常終了[いじょうしゅうりょう, ijoushuuryou] abnormal termination, abnormal end, abend (abbr.)

normal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการสามสิบสอง = อาการ 32[X] (ākān sāmsip) EN: perfectly normal ; completely normal FR:
อนุพันธ์แนวฉาก[n. exp.] (anuphan naē) EN: normal derivative FR:
แบบธรรมดา[adj.] (baēp thamma) EN: normal FR: normal ; ordinaire
ได้ฉาก[adj.] (dāichāk) EN: perpendicular ; normal FR: perpendiculaire ; normal
กำไรปกติ[n. exp.] (kamrai paka) EN: normal profit FR:
การเบี่ยงเบนปรกติ[n. exp.] (kān bīengbē) EN: normal deviation FR:
การแจกแจงแบบปกติ[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: normal distribution FR: distribution normale [f]
การแจกแจงปรกติ[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: normal distribution ; Gaussian distribution FR:
การแจกแจงปรกติมาตรฐาน[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: standard normal distribution FR:
การแจกแจงปรกติสองตัวแปร[n. exp.] (kān jaēkjaē) EN: bivariate normal distribution FR:
เข้าอู่[v. exp.] (khao ū) EN: return to normal position (womb) FR:
คืนสู่สภาพปกติ[v. exp.] (kheūn sū sa) EN: return to normal FR:
คืนสู่สภาพปรกติ[v. exp.] (kheūn sū sa) EN: return to normal FR:
ครบอาการสามสิบสอง[X] (khrop ākān ) EN: normal FR:
กลับเข้าสู่ภาวะปกติ[v. exp.] (klap khao s) EN: return to normal FR: retourner à la normale
เกลือปรกติ[n.] (kleūaprokka) EN: normal salt FR:
กระต่ายตื่นตูม[n. (loc.)] (kratāiteūnt) EN: person with unwarranted anxiety ; person alarmed at something quite normal ; person entertaining imaginary or groundless fears FR:
กรุปย่อยปรกติ[n. exp.] (krup yǿi pr) EN: normal subgroup FR:
มหาวิทยาลัยครู[n. exp.] (mahāwitthay) EN: Normal University FR:
เมทริกซ์แบบนอร์แมล [n. exp.] (methrik baē) EN: normal matrix FR:
เมทริกซ์ปรกติ[n. exp.] (methrik pro) EN: normal matrix FR:
แนวฉาก[adj.] (naēo chāk) EN: principal normal ; normal FR: normal
แนวฉากมุขสำคัญ[n. exp.] (naēo chāk m) EN: principal normal FR:
น้ำหนักปกติ[n. exp.] (nāmnak paka) EN: normal weight FR: poids normal [m]
นอร์แมล[adj.] (nømaēn) EN: normal FR: normal
ปกติ[adj.] (pakati = po) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
เป็นปกติ[adj.] (pen pakati ) EN: normal FR:
เป็นผู้เป็นคน[v.] (penphūpenkh) EN: be like a normal person FR:
ภาวะปกติ[n. exp.] (phawā pakat) EN: normal FR: normale [f]
พิกล[adj.] (phikon) EN: weird ; unusual ; peculiar ; not normal ; abnormal ; queer ; odd ; strange ; funny FR: singulier ; inhabituel ; étrange ; mystérieux , bizarre ; loufoque
ปกติ[adj.] (pokkati = p) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ปรกติ[adj.] (prokkati) EN: ordinary ; usual ; normal ; regular FR: régulier ; normal
ราคาปกติทั่วไป[n. exp.] (rākhā pokka) EN: normal price FR: prix de vente habituel [m] ; prix de vente normal [m] ; prix de vente partout ailleurs [m]
ระนาบแนวฉาก[n. exp.] (ranāp naēo ) EN: normal plane FR: plan complexe [m]
รูปแบบบัญญัติ[n. exp.] (rūpbaēp ban) EN: canonical form ; normal form ; standard form FR:
รูปแบบบัญญัติของเมทริกซ์[n. exp.] (rūpbaēp ban) EN: canonical form of a matrix ; canonical matrix ; normal form of a matrix FR:
รูปแบบปรกติ[n. exp.] (rūpbaēp pro) EN: normal form FR:
รูปแบบปรกติจอร์แดน[n. exp.] (rūpbaēp pro) EN: Jordan normal form FR:
รูปแบบปรกติของเมทริกซ์[n. exp.] (rūpbaēp pro) EN: normal form of a matrix FR:
สมการปกติ[n. exp.] (samakān pak) EN: normal equation FR:

normal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Normalform {f}canonical form; normal form
abartig; abnormal {adj}abnormal
abnorm {adv}abnormally
anormale Häufigkeitskurve {f}abnormal curve
Abweichung {f}; Abnormalität
Bauhöhe {f} | normale Bauhöhe | verkürzte Bauhöheheadroom | standard headroom | standard standard
Ausgangsstellung {f}; Normalstellung
Lochkarte {f} [comp.] | achtzigspaltige Lochkarte; Normallochkartepunch card; punched card | eighty-column card
Melanose {f}; Dunkelfärbung der Haut [med.]melanosis; abnormal pigmentation of the skin
Normalbedingung {f} | Normalbedingungen
Normalbereich {m}normal region
Normalbeschleunigung {f}normal acceleration
Normalbetrieb {m}normal operation
Normale {f} [math.] | Normalen
Normalfall {m}normal case
Normalgleichung {f} [math.]normal equation
Normalisierung {f}normalization
Normalität {f}normalcy
Normalität {f} | Normalitäten
Orthonormalbasis {f} [math.]orthonormal basis
Orthonormalisierungsverfahren {n} [math.]orthonormalization process
orthonormal; orthonormiert {adj} [math.]orthonormal
Normalzeit {f} | Normalzeiten
subnormal {adj}subnormal
subnormal {adv}subnormally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า normal
Back to top