ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

custom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *custom*, -custom-

custom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
custom (n.) กิจวัตร Syn. habit, practice, routine
custom (n.) ขนบธรรมเนียม See also: ประเพณี Syn. tradition, folkways
custom (adj.) ซึ่งทำตามสั่ง
custom (adj.) ซึ่งปรับปรุงให้เหมาะสม
custom-made (adj.) ซึ่งสร้างตามคำสั่งเฉพาะของลูกค้าคนเดียว
customarily (adv.) โดยปรกติวิสัย Syn. commonly, usually
customarily (adj.) ตามธรรมเนียม Syn. traditionally
customary (adj.) เป็นธรรมเนียม
customary (adj.) เป็นปรกติวิสัย Syn. usual, habitual
customer (n.) ลูกค้า See also: ผู้ซื้อ Syn. buyer, client, consumer
customers (n.) ลูกค้าทั้งหมด See also: ลูกค้าทั้งหลาย Syn. clients
customhouse (n.) ด่านศุลกากร
customs (n.) ภาษีสินค้านำเข้าหรือส่งออก See also: ภาษีศุลกากร Syn. duties, imposts
English-Thai: HOPE Dictionary
custom(คัส'เทิม) n. ประเพณี,ธรรมเนียมปฏิบัติ,จารีตประเพณี,กิจวัตร,ความเคยชิน,การอุดหนุน,ภาษี -Phr. (customs พิกัดอัตราภาษีอากร,ลูกค้า,ขาประจำ) adj. ซึ่งสั่งตัด,ซึ่งสั่งทำ, Syn. habit,tariff,duty
custom-builtadj. สร้างหรือทำตามที่สั่งของลูกค้า
customary(คัส'เทิมมะรี) adj. เกี่ยวกับประเพณี,เป็นขนบธรรมเนียม,ตามปกติ,เคยชิน,เป็นกิจวัตร, Syn. normal
customer(คัส'เทิมเมอะ) n. ลูกค้า,ผู้ซื้อ,ผู้จ่ายตลาด,คนเข้าร้าน,ผู้ว่าจ้าง
customer engineerวิศวกรประจำเครื่องใช้ตัวย่อว่า CE หมายถึงวิศวกรที่บริษัทที่ขายเครื่องคอมพิวเตอร์มักจัดไว้ให้บริการ หรือคำแนะนำในการใช้เครื่อง แก่ลูกค้า
customhouseด่านศุลกากร,โรงภาษี,ขนอน
English-Thai: Nontri Dictionary
custom(n) จารีตประเพณี,ประเพณี,ขนบธรรมเนียม,การอุดหนุน, กิจวัตร, ภาษี
customary(adj) เป็นประจำ,เป็นกิจวัตร,เป็นนิสัย,เป็นปกติ,เกี่ยวกับประเพณี
customer(n) ผู้บริโภค,ลูกค้า,ผู้ซื้อ
customhouse(n) โรงภาษี,ขนอน,ด่านศุลกากร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
customจารีตประเพณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customary groundingsการติดตื้นที่แหล่งประจำ ดู customary strandings [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
customer๑. ลูกค้าประจำ๒. ผู้เคยค้า (ตั๋วเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
customhouse (A.); Custom(s) House (E.)ศุลกสถาน, ที่ทำการศุลกากร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Customs and Excise bondsกรมธรรม์ค้ำประกันศุลกากรและอากรสรรพสามิต [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Customary lawกฎหมายจารีตประเพณี [TU Subject Heading]
Customer loyaltyความสม่ำเสมอของลูกค้า [TU Subject Heading]
Customhouse brokersตัวแทนออกของ [TU Subject Heading]
Customsศุลกากร [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชักพระ (n.) name of an important custom in southern Thailand
ขนบ (n.) custom See also: convention, manner, tradition, practice, pattern, system, order Syn. แบบอย่าง, แผน, ระเบียบ, ขนบธรรมเนียม
ขนบธรรมเนียม (n.) custom See also: convention, manner, tradition, practice, pattern, system, order Syn. แบบอย่าง, แผน, ระเบียบ
ขนบธรรมเนียม (n.) custom See also: tradition, manner, way, mode, method, system Syn. ประเพณี, จารีต, แบบแผน, แบบอย่าง
ขนมธรรมเนียม (n.) custom See also: tradition, convention Syn. ประเพณี, ธรรมเนียม
จารีต (n.) custom See also: tradition, ritual, convention Syn. ประเพณี, เยี่ยงอย่าง, แบบแผน
จารีต (n.) custom See also: tradition Syn. ประเพณี
จารีต (n.) custom See also: tradition, manner, way, mode, method, system Syn. ประเพณี, ขนบธรรมเนียม, แบบแผน, แบบอย่าง
จารีตประเพณี (n.) custom See also: tradition Syn. จารีต, ประเพณี
ธรรมเนียม (n.) custom See also: tradition, manner, way, mode, method, system Syn. ประเพณี, จารีต, ขนบธรรมเนียม, แบบแผน, แบบอย่าง
ธรรมเนียมประเพณี (n.) custom See also: tradition, convention Syn. ประเพณี, ขนมธรรมเนียม, ธรรมเนียม
พิธี (n.) custom See also: ritual Syn. แบบแผน, ธรรมเนียม
รีต (n.) custom See also: tradition, ritual, convention Syn. ประเพณี, จารีต, เยี่ยงอย่าง, แบบแผน
วิธาน (n.) custom See also: ceremony, formula tradition Syn. พิธี, ธรรมเนียม, ประเพณี, แบบแผน, แบบอย่าง
อาจาร (n.) custom See also: ethic Syn. ธรรมเนียม, แบบแผน, หลัก
เยี่ยงอย่าง (n.) custom See also: tradition, ritual, convention Syn. ประเพณี, จารีต, แบบแผน
แบบแผน (n.) custom See also: tradition
มีแบบแผน (adv.) customarily See also: traditionally Ops. ไร้แบบแผน
ผู้ซื้อ (n.) customer See also: client, shopper, purchaser, regular Ops. พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย
ลูกค้า (n.) customer See also: client, shopper, purchaser, regular Syn. ผู้ซื้อ Ops. พ่อค้าแม่ค้า, ผู้ขาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It is our custom before a long journey first to sit down.มันเป็นของเราเองก่อนที่จะเดินทางที่ยาวนานก่อนที่จะนั่งลง
In Siam, sir, it is custom to first ask questions of personal nature to be polite.ในกรุงสยาม, นายท่าน, มันเป็นเพียงธรรมเนียม เป็นคำถามตามธรรมชาติของมนุษย์ เราถือว่ามันเป็นมารยาท
And in honor of our most distinguished guests a waltz, as is European custom of dancing after dinner.And in honor of our most distinguished guests a waltz, as is European custom of dancing after dinner.
It is custom to bestow favors for those who... who please king.It is custom to bestow favors for those who... who please king.
It's a custom job. My guess is, it's out of Eastern Europe.มันเป็นงานที่กำหนดเอง ฉันเดาว่ามันออกมาจากยุโรปตะวันออก
It's a custom over there, where Colin comes from.มันเป็นประเพณีของที่โน่น ที่ที่คอลินจากมาน่ะ
Each applicant was custom designed and an engineer had to personally configure it.เครื่องตอกบัตรแต่ละเครื่องต้องจัดทำตามออเดอร์ และวิศวกรต้องออกแบบเครื่องด้วยตัวเอง
It's my own private table. Custom made.มันเป็นตารางส่วนตัวของตัวเอง กำหนดเองได้
MAN 2:baked goods and crops were left out as offerings for the dead a custom now known as trick-or-treating.อบให้ดีๆม้วนมันซะ ตั้งโคมเอาไว้เพื่อเป็นกุศโลบาย ...ที่เรา เรียกมันว่าะ ทริค ออร์ ทรี้ดครับ
We found this custom trailer at your place.พวกเราเจอนี่ในที่ของคุณ
If I'm gonna wear a custom anything, it's gonna matter.คนอย่างฉันถ้าจะใส่ชุดไหน มันต้องเป็นของมีระดับ
Uh, that's a custom titanium frame.อ้า.. ตัวโครงทำมาจากไททาเนี่ยมเลยนะเนี่ย

custom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
定制[dìng zhì, ㄉㄧㄥˋ ㄓˋ, 定制 / 定製] custom made; made to order; to have something custom made
使习惯[shǐ xí guàn, ㄕˇ ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 使习惯 / 使習慣] accustom
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 忸] accustomed to; blush; be shy
[guàn, ㄍㄨㄢˋ, 惯 / 慣] accustomed to; used to
[niǔ, ㄋㄧㄡˇ, 狃] accustomed to
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
主顾[zhǔ gù, ㄓㄨˇ ㄍㄨˋ, 主顾 / 主顧] client; customer
客户[kè hù, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ, 客户 / 客戶] client; customer
顾客[gù kè, ㄍㄨˋ ㄎㄜˋ, 顾客 / 顧客] client; customer
不服水土[bù fú shuǐ tǔ, ㄅㄨˋ ㄈㄨˊ ㄕㄨㄟˇ ㄊㄨˇ, 不服水土] (of a stranger) not accustomed to the climate of a new place; not acclimatized
[sú, ㄙㄨˊ, 俗] custom; convention; popular; common; coarse; vulgar; secular
[qiǎ, ㄑㄧㄚˇ, 卡] customs station; to be choked; to fasten; to clip; to wedge; checkpost
向例[xiàng lì, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 向例] custom; usual practice; convention up to now
[kè, ㄎㄜˋ, 客] customer; visitor; guest; guest web user (e.g. blogger 博客); phonetic -ke, -ge, -co, -key etc in loan words
客户服务中心[kè hù fú wù zhōng xīn, ㄎㄜˋ ㄏㄨˋ ㄈㄨˊ ˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 客户服务中心 / 客戶服務中心] customer service center
海关[hǎi guān, ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ, 海关 / 海關] customs (i.e. border crossing inspection)
用户端设备[yòng hù duān shè bèi, ㄩㄥˋ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄢ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 用户端设备 / 用戶端設備] customer premise equipment; CPE
税关[shuì guān, ㄕㄨㄟˋ ㄍㄨㄢ, 税关 / 稅關] customs house (in ancient times)
习俗[xí sú, ㄒㄧˊ ㄙㄨˊ, 习俗 / 習俗] custom; tradition; local tradition; convention
习惯性[xí guàn xìng, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ ㄒㄧㄥˋ, 习惯性 / 習慣性] customary
买主[mǎi zhǔ, ㄇㄞˇ ㄓㄨˇ, 买主 / 買主] customer
关卡[guān kǎ, ㄍㄨㄢ ㄎㄚˇ, 关卡 / 關卡] customs post; tax or road safety inspection station; outpost
关境[guān jìng, ㄍㄨㄢ ㄐㄧㄥˋ, 关境 / 關境] customs border
关征[guān zhēng, ㄍㄨㄢ ㄓㄥ, 关征 / 關征] customs levy; customs post charging import duties
关税同盟[guān shuì tóng méng, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, 关税同盟 / 關稅同盟] customs union
关税国境[guān shuì guó jìng, ㄍㄨㄢ ㄕㄨㄟˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄥˋ, 关税国境 / 關稅國境] customs border
验关[yàn guān, ㄧㄢˋ ㄍㄨㄢ, 验关 / 驗關] customs inspection (at frontier)
世界海关组织[Shì jiè Hǎi guān Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄏㄞˇ ㄍㄨㄢ ㄗㄨˇ ㄓ, 世界海关组织 / 世界海關組織] World Customs Organization
中国风俗[Zhōng guó fēng sú, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄈㄥ ㄙㄨˊ, 中国风俗 / 中國風俗] Chinese custom
个性化[gè xìng huà, ㄍㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄏㄨㄚˋ, 个性化 / 個性化] to personalize; to customize (software)
入乡随俗[rù xiāng suí sú, ㄖㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄙㄨㄟˊ ㄙㄨˊ, 入乡随俗 / 入鄉隨俗] When you enter a village, follow the local customs (成语 saw); do as the natives do; When in Rome, do as the Romans do
吃不服[chī bu fú, ㄔ ㄅㄨ˙ ㄈㄨˊ, 吃不服] not be accustomed to eating sth; not be used to certain food
报税[bào shuì, ㄅㄠˋ ㄕㄨㄟˋ, 报税 / 報稅] to declare dutiable goods (at customs); to make a tax declaration
报税单[bào shuì dān, ㄅㄠˋ ㄕㄨㄟˋ ㄉㄢ, 报税单 / 報稅单] to declare to customs or to the taxman
报关[bào guān, ㄅㄠˋ ㄍㄨㄢ, 报关 / 報關] declare at customs; apply to customs
专门[zhuān mén, ㄓㄨㄢ ㄇㄣˊ, 专门 / 專門] specialist; specialized; customized
废弛[fèi chí, ㄈㄟˋ ㄔˊ, 废弛 / 廢弛] to fall into disuse (of laws, customs etc); to neglect
恶俗[è sú, ㄜˋ ㄙㄨˊ, 恶俗 / 惡俗] bad habit; evil custom; vulgarity
惯常[guàn cháng, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄤˊ, 惯常 / 慣常] usual; customary
招徕[zhāo lái, ㄓㄠ ㄌㄞˊ, 招徕 / 招徠] to canvass (for customers); to solicit; to recruit

custom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カスタム[, kasutamu] (n,adj-no) custom
カスタムIC[カスタムアイシー, kasutamuaishi-] (n) {comp} custom IC
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] (n) {comp} custom LSI
カスタムアイシー[, kasutamuaishi-] (n) custom IC
カスタムアダプタ[, kasutamuadaputa] (n) {comp} custom adapter
カスタムコントロール[, kasutamukontoro-ru] (n) {comp} custom control
カスタムサブネットマスク[, kasutamusabunettomasuku] (n) {comp} custom subnet mask
カスタムソフトウェア[, kasutamusofutouea] (n) {comp} custom software
カスタムダイアログボックス[, kasutamudaiarogubokkusu] (n) {comp} custom dialog box
カスタムチップ[, kasutamuchippu] (n) {comp} custom IC; custom chip; ASIC
カスタムパネルウィンドウ[, kasutamupaneruuindou] (n) {comp} custom panel pane
カスタムパレット[, kasutamuparetto] (n) {comp} custom palette
カスタムプラグイン[, kasutamupuraguin] (n) {comp} custom plug-in
カスタムプロパティ[, kasutamupuropatei] (n) {comp} custom property
カスタムプロパティダイアログボックス[, kasutamupuropateidaiarogubokkusu] (n) {comp} custom properties dialog box
カスタムプロファイル[, kasutamupurofairu] (n) {comp} custom profile
キリリク[, kiririku] (n) (col) (See キリ番,リクエスト) lucky-number request (the person who is the Nth visitor to a web site gets to make a request, e.g. for a custom drawing, where N is a special number like 10000)
冬至南瓜;冬至カボチャ[とうじかぼちゃ(冬至南瓜);とうじカボチャ(冬至カボチャ), toujikabocha ( touji kabocha ); touji kabocha ( touji kabocha )] (n) custom of keeping a pumpkin or squash during the winter and eating it on the day of the winter solstice
勤倹の風[きんけんのふう, kinkennofuu] (n) custom (habit) of diligence and thrift
古例[これい, korei] (n) old precedent; tradition; custom
吉例[きちれい;きつれい, kichirei ; kitsurei] (n) festive annual custom
因習;因襲[いんしゅう, inshuu] (n) convention; tradition; long-established custom
外注[がいちゅう, gaichuu] (n,vs) outside order; outsourcing; custom (manufacture)
特注[とくちゅう, tokuchuu] (n,vs,adj-no) special order (goods); custom (made); bespoke
自粛[じしゅく, jishuku] (n,vs) (1) self-control; self-discipline; self-restraint; (2) Japanese custom of apology followed by reclusion when caught doing something; (P)
蛮習[ばんしゅう, banshuu] (n) barbarous custom
遺風[いふう, ifuu] (n) tradition; hereditary custom
CM[シーエム, shi-emu] (n) (1) (See コマーシャルメッセージ) commercial message; commercial (radio, TV, etc.); ad; (2) (See コンストラクションマネージメント) construction management; (3) contract manufacturer; (4) customer management; (5) court martial; (P)
お一人様[おひとりさま, ohitorisama] (n) (1) one person; one customer; (2) (col) (See 負け犬・2) unmarried woman (with no children) over the age of 30
お客さま;お客様;御客様[おきゃくさま, okyakusama] (n) (hon) guest; visitor; customer
お客さん;御客さん[おきゃくさん, okyakusan] (n) guest; visitor; customer
お得意さん[おとくいさん, otokuisan] (n) regular customer; valued client
お愛想;御愛想[おあいそ;おあいそう, oaiso ; oaisou] (n) (1) (pol) (See 愛想) compliment; flattery; (2) service; hospitality; (3) bill (at a restaurant; formerly, not used by customers); check
お馴染み(P);御馴染み;お馴み(iK)[おなじみ, onajimi] (adj-no,n) (pol) (See 馴染み) familiar; well-known; regular (e.g. customer); old stand-by; (P)
カスタマ[, kasutama] (n) {comp} customer
カスタマー[, kasutama-] (n) (See 顧客) customer; (P)
カスタマーインストレーションインストラクション[, kasutama-insutore-shon'insutorakushon] (n) {comp} customer installation instruction
カスタマーエンジニア[, kasutama-enjinia] (n) {comp} customer engineer
カスタマーサービス[, kasutama-sa-bisu] (n) customer service
カスタマーサポート[, kasutama-sapo-to] (n) {comp} customer support
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カスタム[かすたむ, kasutamu] custom (a-no)
カスタムLSI[カスタムエルエスアイ, kasutamueruesuai] custom LSI
カスタムコントロール[かすたむこんとろーる, kasutamukontoro-ru] custom control
カスタムソフトウェア[かすたむそふとうえあ, kasutamusofutouea] custom software
カスタムチップ[かすたむちっぷ, kasutamuchippu] custom chip, ASIC
注文[ちゅうもん, chuumon] custom (a-no), order, request
特注[とくちゅう, tokuchuu] custom (a-no), special order
特注ソフトウェア[とくちゅうソフトウェア, tokuchuu sofutouea] custom software
自前[じまえ, jimae] custom (a-no), at one's own expense
カスタマ[かすたま, kasutama] customer
カスタマーサポート[かすたまーさぽーと, kasutama-sapo-to] customer support
カスタマイズ[かすたまいず, kasutamaizu] customize (vs)
カスタマエンジニア[かすたまえんじにあ, kasutamaenjinia] customer engineer (CE)
カスタマサービス[かすたまさーびす, kasutamasa-bisu] customer service
加入者宅内装置[かにゅうしゃたくないそうち, kanyuushatakunaisouchi] customer premise equipment (CPE)
顧客サービス[こかうサービス, kokau sa-bisu] customer service
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[きゃく, kyaku] Thai: ลูกค้า English: customer
検査[けんさ, kensa] Thai: การตรวจสอบ English: inspection (e.g. customs, factory) (vs)

custom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจาร[n.] (ājān) EN: custom FR:
อาจาร-[pref.] (ājāra-) EN: custom FR:
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
เดินตลาด[v.] (doēntalāt) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman FR: démarcher
จารีต[n.] (jārīt) EN: convention ; custom ; tradition ; usage ; practice FR: coutume [f] ; tradition [f] ; usage [m]
จารีตประเพณี[n.] (jārītpraphē) EN: tradition ; custom ; usage ; convention FR: tradition [f]
จารีตประเพณีท้องถิ่น[n. exp.] (jārītpraphē) EN: local custom FR:
ขนมธรรมเนียม[n. exp.] (khanom tham) EN: custom FR:
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
ขนบธรรมเนียม[n.] (khanopthamn) EN: custom ; wont ; convention ; traditional ways FR: tradition [f] ; coutume [f] ; usage [m] ; convention [f]
พิธี[n.] (phithī) EN: ceremony ; rite ; ritual ; custom ; formality FR: cérémonie [f] ; rite [m] ; rituel [m] ; cérémonial [m]
ผิดผี[v.] (phitphī) EN: be offensive to the spirits ; violate custom ; go against a tradition ; violate tradition ; violate a convention ; do sth morally wrong FR:
ผิดประเพณี[adj.] (phit praphē) EN: unconventional ; contrary to custom ; wrong ; immoral FR:
ประดับยนต์[n. exp.] (pradap yon) EN: custom auto accessories ; motoring FR:
ประเพณี[n.] (praphēnī) EN: tradition ; custom ; habit ; convention ; code of conduct ; common practice ; traditional practice ; habitual practice FR: tradition [f] ; coutume [f] ; habitude [f] ; moeurs [fpl] ; pratique [f]
ประเพณีนิยม[n.] (praphēnīniy) EN: tradition ; custom ; convention FR: tradition [f] ; coutume [f] ; convention [f]
ประเพณีพื้นบ้าน[n. exp.] (praphēnī ph) EN: folk custom ; tradition ; local custom FR: coutume locale [f] ; tradition populaire [f]
ระบอบ[n.] (rabøp) EN: regime ; order ; system ; mode ; form ; custom ; customary way FR: régime [m] ; système [m] ; mode [m]
ฤต[n.] (reut) EN: custom ; tradition ; uasge FR: coutume [f] ; usage [m]
รีต[n.] (rīt) EN: custom ; tradition FR: tradition [f]
ธรรมเนียม[n.] (thamnīem) EN: custom ; tradition ; manner ; way ; mode ; method ; system ; common practice ; convention ; use ; habit FR: coutume [f] ; usage [m] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique courante [f]
ธรรมเนียมประเพณี[n.] (thamnīempra) EN: custom ; tradition ; convention ; customary practice FR: coutume [f] ; tradition [f]
วตะ[n.] (wata) EN: tradition ; custom FR: tradition [f]
วต-[pref.] (wata-) EN: tradition ; custom FR: tradition [f]
วิธาน[n.] (withān) EN: arrangement ; preparation ; performance ; doing ; custom ; ceremony ; formula tradition FR:
วิธาน[n.] (withān) EN: rule ; regulation ; custom FR:
อาจิณ[adj.] (ājin) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR: habituel
อาจิณ-[pref.] (ājinna-) EN: habitual ; customary ; regular ; routine FR:
อารมณ์ของลูกค้า[n. exp.] (ārom khøng ) EN: customer's mood FR: humeur des consommateurs [f]
อัตราอากร[n. exp.] (attrā ākøn) EN: customs tariff ; tariff FR:
อัตราภาษีศุลกากร[n. exp.] (attrā phāsī) EN: customs tariff FR: tarif douanier [m]
แบบฟอร์มการเสียภาษีศุลกากร[n. exp.] (baēp føm kā) EN: customs declaration form FR:
ใบกำกับสินค้าของศุลกากร[n. exp.] (bai kamkap ) EN: customs invoice FR:
บัญชีลูกค้า[n. exp.] (banchī lūkk) EN: customers' accounts FR:
บริการหลังการขาย[n. exp.] (børikān lan) EN: after-sales service ; customer service FR: service après-vente [m]
บริการหลังขาย[n. exp.] (børikān lan) EN: after-sales service ; customer service FR: service après-vente [m]
บริการลูกค้า[n. exp.] (børikān lūk) EN: customer service FR: service à la clientèle [m]
บริการลูกค้า[v. exp.] (børikān lūk) EN: serve customers FR: servir un client ; servir la clientèle
ชิน[v.] (chin) EN: be accustomed to ; be used to ; get used to ; be familiar with ; be acclimatized to ; accustom ; be conversant with FR: être habitué à ; être accoutumé de
ชิน[adj.] (chin) EN: accustomed to FR:

custom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Volksbrauch {m}popular custom; national custom
Anzeigenkunde {m}advertising customer
Marktaufteilung {f}allocation of customers
Laufkundschaft {f}casual customers
Maßschneider {m}custom tailor; bespoke tailor
handelsüblich {adj}customary in the trade; customary in commerce
Kundenauftrag {m}customer order; sales order
Kundenberatung {f}customer advisory service; customer advisory office
Kundenbetreuung {f}customer service; customers support; customer support
Kundenbindung {f}customer loyalty; customer retention
Kundendaten {pl}customer data
Kundendienstabteilung {f}customer services department
Kundenkartei {f}customer file
Kundenliste {f}customer list
Kundennähe {f}customer proximity
Kundennummer {f}customer number
Kundenorientierung {f}customer focus
Zollbehörde {f}customs authorities; customs office
Zollbereich {m}customs matters
Zollbestimmungen {pl}customs regulations
Zollformular {n}customs form
Zollgebühren {pl}customs duties
Zollkontrolle {f}customs inspection; customs checkpoint
Zollpolitik {f}customs policy
Brauchtum {n}custom
Gewöhnung {f}customization
Gewöhnung {f}accustoming
Interessent {m}; möglicher Kundeprospective customer; prospect
Kundenverwaltung {f}customer tracking system
Kundenzufriedenheit {f}customer satisfaction
Maßanzug {f}tailor-made suit; custom-made suit [Am.]
Neukunde {m} | potentieller Neukundenew customer | prospect
Pflichtenheft {n}customer requirement specification; specification
Spezialanfertigung {f}custom-built
Zollsatz {m} | Änderung der Zollsätze | Zollsatz Null anwendenduty rate; rate of duty; tariff rate | alteration of customs duties | to apply a zero rate
kundenseitig {adv}provided by the customer; supplied by the customer
Stammkunde {m}regular customer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า custom
Back to top