ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

often

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *often*, -often-

often ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
often (adv.) บ่อยๆ See also: บ่อยครั้ง Syn. frequently, oftentimes Ops. seldom, rarely
oftentimes (adv.) บ่อยๆ See also: บ่อยครั้ง Syn. frequently, often Ops. seldom, rarely
English-Thai: HOPE Dictionary
often(ออฟ'เฟิน,ออ'เฟิน) adv. บ่อย ๆ ,เป็นประจำ
English-Thai: Nontri Dictionary
often(adv) เป็นประจำ,เสมอๆ,บ่อยๆ,หลายครั้ง,ส่วนมาก,มักจะ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรุ่ม (adv.) often See also: continuous but slightly Syn. เรื่อยๆ ไป
กิจวัตร (adv.) often See also: frequently, usually Syn. บ่อยๆ, เสมอๆ
ถี่ (adv.) often See also: frequently, always
นิจสิน (adv.) often See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly Syn. ปกติ, บ่อย, ประจำ
บ่อย (adv.) often See also: frequently, repeatedly, generally Syn. เรื่อยๆ
บ่อย (adv.) often See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly Syn. ปกติ, ประจำ
บ่อย (adv.) often See also: frequently, repeatedly, generally Syn. เรื่อยๆ
บ่อย (adv.) often See also: frequently, repeatedly, generally Syn. เรื่อยๆ
บ่อยๆ (adv.) often See also: habitually, frequently, perpetually, constantly, regularly Syn. เสมอๆ, เนือง, เนืองๆ
บ่อยๆ (adv.) often See also: frequently, usually Syn. เสมอๆ
มัก (adv.) often See also: frequently Syn. มักจะ, โดยมาก, ค่อนข้าง
มักจะ (adv.) often See also: frequently
ร่ำไป (adv.) often See also: frequently, repeatedly, generally Syn. บ่อย, เรื่อยๆ
ร่ำไป (adv.) often See also: frequently, repeatedly, generally Syn. บ่อย, เรื่อยๆ
ร่ำไป (adv.) often See also: frequently, repeatedly, generally Syn. บ่อย, เรื่อยๆ
หลายครั้ง (adv.) often See also: over and over, again, many times Syn. หลายหน, หลายครา, หลายคราว, หลายที Ops. ครั้งเดียว, ทีเดียว
หลายครา (adv.) often See also: over and over, again, many times Syn. หลายหน, หลายคราว, หลายที Ops. ครั้งเดียว, ทีเดียว
หลายคราว (adv.) often See also: over and over, again, many times Syn. หลายหน, หลายครา, หลายที Ops. ครั้งเดียว, ทีเดียว
หลายที (adv.) often See also: over and over, again, many times Syn. หลายหน, หลายครา, หลายคราว Ops. ครั้งเดียว, ทีเดียว
หลายหน (adv.) often See also: over and over, again, many times Syn. หลายครา, หลายคราว, หลายที Ops. ครั้งเดียว, ทีเดียว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How often do you go swimming?คุณไปว่ายน้ำบ่อยแค่ไหน
People often give me DVDs as giftsผู้คนมักให้ดีวีดีฉันเป็นของขวัญ
I often leave my house at sevenฉันมักจะออกจากบ้านตอนเจ็ดโมง
How often do you go to the movie?คุณไปดูหนังบ่อยแค่ไหน?
How often do you come to class late?คุณเข้าชั้นเรียนสายบ่อยแค่ไหน?
How often do you change your toothbrush?คุณเปลี่ยนแปรงสีฟันบ่อยแค่ไหน?
How often do you play cards?คุณเล่นไพ่บ่อยแค่ไหน?
We often call him by his nicknameพวกเรามักจะเรียกชื่อเล่นของเขาประจำ
I often walk to workฉันมักจะเดินไปทำงาน
Do you often go to that festival?คุณไปเที่ยวงานเทศกาลนั้นบ่อยไหม?
Shopping is definitely not a thing I like to do very oftenการชอบปิ้งไม่ใช่สิ่งที่ฉันอยากจะทำบ่อยๆ อย่างแน่นอน
Do you watch TV very often?คุณดูทีวีบ่อยมากไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yes, that's often the trouble.คนเราก็มักเป็นอย่างงี้เเหละ
No, sir. I often said Mrs. De Winter was a born sailor.ไม่ครับ ผมเคยพูดอยู่บ่อยๆ ว่า คุณนายเดอ วินเทอร์เกิดมาเพื่อแล่นเรือ
I often wonder what it would be like to retire to the country.ฉันเเอบคิดเสมอว่าจะไปยังไง ถ้าได้เกษียณตัวไปอยู่ตามชนบท
To overreact is often less effective than not to react at all.{\cHFFFFFF}เพื่อแสดงออกมักจะเป็นที่มีประสิทธิภาพน้อย กว่าที่จะไม่ตอบสนองในทุก
The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}The lack of democracy is often a sharper dagger, Mr. Prime Minister.
We didn't all die. I often didn't feel well.เราไม่ได้ตายทั้งหมด ฉันมักจะ ไม่ได้รู้สึกดี
Where ground is soft most often grows,ในกรณีที่พื้นดินนุ่มส่วนใหญ่มักจะ เติบโตขึ้น
There's often been a Heather An armful altogetherหลายครั้งที่ฉัน กอดดอกเฮทเธอร์ไว้เต็มอ้อมแขน
Among the Dahlias I often dailyฉันมักเชยชมดอกดาเลีย
Avoid each other's eye a bit Less often each day The ice will soften each dayแต่ละวันที่อยู่ใกล้ เราจะหลบสายตากันน้อยลง
How often do you talk with God?คุณได้คุยกับพระเจ้าบ่อยแค่ไหน
She often appeared In his dreams.เธอมักจะปรากฏตัวในฝันของเขา

often ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
气管炎[qì guǎn yán, ㄑㄧˋ ㄍㄨㄢˇ ㄧㄢˊ, 气管炎 / 氣管炎] bacterial tracheitis (inflammation of the windpipe, often caused by Staphylococcus aureus); henpecked (a pun on 妻子管得严 used in comic theater)
[páng, ㄆㄤˊ, 旁] beside; one side; other; side; self; the right-hand side of split Chinese character, often the phonetic
走资派[zǒu zī pài, ㄗㄡˇ ㄗ ㄆㄞˋ, 走资派 / 走資派] capitalist-roader; person in power taking the capitalist road, a political label often pinned on cadres by the Red Guards during the Cultural Revolution
公共事业[gōng gòng shì yè, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ ㄕˋ ㄧㄝˋ, 公共事业 / 公共事業] public utility; state-run enterprise; public foundation or enterprise, often charitable
基督[Jī dū, ㄐㄧ ㄉㄨ, 基督] Christ; the Messiah; often written Jesus Christ 耶穌基督|耶稣基督
干眼症[gān yǎn zhèng, ㄍㄢ ㄧㄢˇ ㄓㄥˋ, 干眼症] dry eye; xerophthalmia (drying of the tear glands, often due to lack of vitamin A
貔貅[pí xiū, ㄆㄧˊ ㄒㄧㄡ, 貔貅] mythical animal that brings luck and wards off evil, having head of a dragon and lion's body, often with hoofs, wings and tail; also written 辟邪; fig. valiant soldier
[piān, ㄆㄧㄢ, 偏] one-sided; to lean; to slant; prejudiced; inclined to one side; the left-hand side of split Chinese character, often the key or radical
成语[chéng yǔ, ㄔㄥˊ ㄩˇ, 成语 / 成語] saw: set expression of written Chinese, invariably made up of 4 characters (or two couplets of 4 characters), often alluding to a story or historical quotation, sometimes cliched, trite or old-fashioned (specialized Chinese saw dictionaries 成語辭典|成语辞典 list
平话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 平话 / 平話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
评话[píng huà, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, 评话 / 評話] storytelling dramatic art dating back to Song and Yuan periods, single narrator without music, often historical topics with commentary
空谷足音[kōng gǔ zú yīn, ㄎㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄗㄨˊ , 空谷足音] sound of footsteps in an empty valley (成语 saw); a rare occurrence; That's sth you don't often hear!
[cháng, ㄔㄤˊ, 常] always; ever; often; frequently; common; general; constant; surname Chang
反共[fǎn gòng, ㄈㄢˇ ㄍㄨㄥˋ, 反共] anti-communist (often considered criminal)
三教九流[sān jiào jiǔ liú, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˋ ㄐㄧㄡˇ ㄌㄧㄡˊ, 三教九流] the Three Religions (Daoism, Confucianism, Buddhism) and Nine Schools (Confucians, Daoists, Yin-Yang, Legalists, Logicians, Mohists, Political Strategists, Ecletics, Agriculturists); fig. people from all trades (often derog.)
估量[gū liang, ㄍㄨ ㄌㄧㄤ˙, 估量] to estimate; to assess; (often used together with 難以|难以, difficult to assess)
不时[bù shí, ㄅㄨˋ ㄕˊ, 不时 / 不時] frequently; often; at any time
常常[cháng cháng, ㄔㄤˊ ㄔㄤˊ, 常常] frequently; usually; often
常时[cháng shí, ㄔㄤˊ ㄕˊ, 常时 / 常時] frequently; often; usually; regularly
频繁[pín fán, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄢˊ, 频繁 / 頻繁] frequently; often
习气[xí qì, ㄒㄧˊ ㄑㄧˋ, 习气 / 習氣] habit (often unhealthy); mannerism
逊色[xùn sè, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄜˋ, 逊色 / 遜色] inferior (often in the combination 毫無遜色|毫无逊色)
慈祥[cí xiáng, ㄘˊ ㄒㄧㄤˊ, 慈祥] kindly; benevolent (often of older person)
神魂[shén hún, ㄕㄣˊ ㄏㄨㄣˊ, 神魂] mind; state of mind (often abnormal)
时而[shí ér, ㄕˊ ㄦˊ, 时而 / 時而] occasionally; often, but not at fixed times
勤密[qín mì, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄧˋ, 勤密] often; frequently
往往[wǎng wǎng, ㄨㄤˇ ㄨㄤˇ, 往往] often; frequently
很多时[hěn duō shí, ㄏㄣˇ ㄉㄨㄛ ㄕˊ, 很多时 / 很多時] often
时常[shí cháng, ㄕˊ ㄔㄤˊ, 时常 / 時常] often; frequently
时时[shí shí, ㄕˊ ㄕˊ, 时时 / 時時] often; constantly
每每[měi měi, ㄇㄟˇ ㄇㄟˇ, 每每] often
[zhé, ㄓㄜˊ, 辄 / 輒] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears")
老头儿[lǎo tóu er, ㄌㄠˇ ㄊㄡˊ ㄦ˙, 老头儿 / 老頭兒] old man (often impolite)
老太婆[lǎo tài pó, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄆㄛˊ, 老太婆] old woman (often contemptuous); one's own wife
说客[shuì kè, ㄕㄨㄟˋ ㄎㄜˋ, 说客 / 說客] persuasive speaker (often derogatory); the gift of the gab
沿[yàn, ㄧㄢˋ, 沿] riverside (often with 兒|儿 erhua)
变软[biàn ruǎn, ㄅㄧㄢˋ ㄖㄨㄢˇ, 变软 / 變軟] soften
软化[ruǎn huà, ㄖㄨㄢˇ ㄏㄨㄚˋ, 软化 / 軟化] soften
纷呈[fēn chéng, ㄈㄣ ㄔㄥˊ, 纷呈 / 紛呈] brilliant and varied; (often in the combination 精彩纷呈)
独资[dú zī, ㄉㄨˊ ㄗ, 独资 / 獨資] wholly-owned (often by foreign company); exclusive investment

often ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あーた[, a-ta] (n) (sl) (See あんた) you (slang for anta, often used by a wife addressing her husband)
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
キリ番;切り番[キリばん(キリ番);きりばん(切り番), kiri ban ( kiri ban ); kiriban ( kiri ban )] (n) good turning point number (10000, 12345 etc., often referring to web site visit counts)
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex
スキンヘッド[, sukinheddo] (n) (1) shaved head (from skinhead); person with a shaved head; (2) skinhead (shaved-headed member of a subculture often associated with Neo-nazism)
ソトワール[, sotowa-ru] (n) sautoir; long necklace (longer than opera-length), often with an ornament (tassel or pendant) at the end
たる[, taru] (aux-v) (after a noun, usu. as 〜たる者, etc.) (See たり,たるや) (those) who are; (that) which is; often used in relation to qualifications and requirements for a position; in the capacity of
ちゃんこ屋[ちゃんこや, chankoya] (n) chanko restaurant, often owned by former sumo wrestler
つまらない物ですが;詰まらない物ですが;詰らない物ですが[つまらないものですが, tsumaranaimonodesuga] (exp) (uk) "It's not much, but..." (phrase often used when giving gifts)
べーっだ;べーだ[, be-dda ; be-da] (int) (abbr) (See あっかんべー) sound often made when performing the akanbe- (childish and insulting) gesture
ヘリオックス[, heriokkusu] (n) heliox; gas mixture of helium and oxygen; often hypoxic gas mix used by divers; medical gas used for its low density and easy breathing
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike
マルシップ[, marushippu] (n) Maru-ship; Japanese ship (because Japanese ship names often end in Maru)
マンガ喫茶;漫画喫茶[マンガきっさ(マンガ喫茶);まんがきっさ(漫画喫茶), manga kissa ( manga kissa ); mangakissa ( manga kissa )] (n) (abbr) (See 漫喫) coffee shop or cafe where one can read manga, often has Internet facilities
ヤンキー座り;ヤンキー座(io)[ヤンキーすわり;ヤンキーずわり, yanki-suwari ; yanki-zuwari] (n,vs) squatting (usu. with elbows on knees and often while smoking, typically considered a low-class posture)
よくある事だが;良くある事だが[よくあることだが, yokuarukotodaga] (exp) (uk) (See 良くある) as often is the case
ランドセル[, randoseru] (n) firm-sided backpack made of leather, etc. (used by Japanese elementary schoolchildren, often red for girls and black for boys) (dut
レストランハウス[, resutoranhausu] (n) freestanding building, often in a park, used for receptions, dinners, etc. (wasei
ワンクリック詐欺[ワンクリックさぎ, wankurikku sagi] (n) one-click fraud (online fraud and extortion technique often used by spammers)
一行物[いちぎょうもの, ichigyoumono] (n) scroll containing a single line of calligraphy, often of Zen content (usu. found in a tea-ceremony room or house)
会う(P);逢う(P);遭う(P);遇う[あう, au] (v5u,vi) (1) (逢う is often used for close friends, etc. and may be associated with drama or pathos; 遭う may have an undesirable nuance) to meet; to encounter; (2) (uk) (esp. 遭う when in kanji) to have an accident; to have a bad experience; (P)
何度も[なんども, nandomo] (adv) many times over; often
係;掛[がかり, gakari] (suf) (掛 is often used for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1,掛かり・かかり・5) charge; duty; person in charge; official; clerk
偏差値[へんさち, hensachi] (n) deviation value (usu. scaled to mean of 50, standard deviation of 10, and often used for academic grades); deviation; T-score; standard score; (P)
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs
冬山[ふゆやま, fuyuyama] (n) (1) wintry mountain; (2) mountain that is often climbed during the winter
医者の不養生[いしゃのふようじょう, ishanofuyoujou] (exp) failing to practice what one preaches; physician, heal thyself; doctors often neglect their own health
和文体[わぶんたい, wabuntai] (n) literary style from the Heian era onwards, often mainly in kana and written by women
四手;垂;紙垂;椣;紙四手[しで(四手;垂;紙垂;椣);かみしで(紙垂;紙四手), shide ( shi te ; sui ; kami sui ; shide ); kamishide ( kami sui ; kami shi te )] (n) (1) zigzag-shaped paper streamer often used to adorn Shinto-related objects; (2) (四手, 垂 only) hornbeam (deciduous tree in the birch family)
在日[ざいにち, zainichi] (adj-f,vs) (1) in Japan; (n) (2) people in Japan (esp. Koreans living in Japan, often used as a slur); (P)
士族の商法[しぞくのしょうほう, shizokunoshouhou] (exp) (See 士族) amateurish and haughty way of doing business; venturing into an unfamiliar line of business (and often failing)
夏山[なつやま, natsuyama] (n) (1) summery mountain; (2) mountain that is often climbed in summer
学ラン;学らん[がくラン(学ラン);がくらん(学らん), gaku ran ( gaku ran ); gakuran ( gaku ran )] (n) (uk) (sl) type of Japanese school uniform for boys often stand-up collar with long jacket and loose trousers
宇賀の神[うかのかみ, ukanokami] (n) (obsc) (See 宇賀神) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox)
宇賀神[うがじん;うかじん, ugajin ; ukajin] (n) god of harvests and wealth (syncretized with Saraswati, and often taking the form of a heavenly woman, a white snake or a fox)
床脇[とこわき, tokowaki] (n) section of a room next to the alcove (where shelves are often placed)
形動[けいどう, keidou] (n) (abbr) {ling} (See 形容動詞) adjectival noun (abbr. often used in dictionaries); quasi-adjective
後夜祭[こうやさい, kouyasai] (n) (See 学園祭) an event held on the night after the last day of some festival (school festival) often bonfire & dancing
忠言逆耳[ちゅうげんぎゃくじ, chuugengyakuji] (exp) good advice is harsh to the ears; honest advice is often unpleasant to the ears

often ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจิณ[adv.] (ājin) EN: regularly ; always ; often ; frequently ; habitually FR: habituellement
บ่อย[adv.] (bǿi = bøi) EN: often ; frequently FR: souvent ; fréquemment
บ่อย ๆ = บ่อยๆ[adv.] (bǿi-bǿi) EN: frequently ; very often ; often FR: très souvent ; fréquemment ; souvent
บ่อยขึ้น[adv.] (bǿi kheun) EN: more often FR:
บ่อยมาก[adv.] (bǿi māk) EN: so often FR: si souvent ; tellement souvent ; très souvent
ไจ้ ๆ = ไจ้ๆ[adv.] (jai-jai) EN: often FR: souvent
จะไจ้[adv.] (jajai) EN: often FR: souvent
จ้น[adv.] (jon) EN: often ; frequently FR:
ค้อย[adv.] (khøi) EN: often FR:
ค้อยค้อย[adv.] (khøikhøi) EN: often FR:
ครุ่น[adv.] (khrun) EN: often FR:
กิจวัตร[adv.] (kitjawat) EN: often ; frequently ; usually FR: souvent ; fréquemment ; habituellement
หลายครา[adv.] (lāi khrā) EN: often FR:
หลายครั้ง[adv.] (lāi khrang) EN: often ; over and over again ; many times ; again and again FR: plusieurs fois ; à plusieurs reprises ; à différentes reprises ; à diverses reprises
หลายที[adv.] (lāi thī) EN: often FR:
ไม่บ่อย[adv.] (mai bǿi [= ) EN: not often ; rarely FR: pas souvent ; peu souvent ; à l'occasion ; rarement
มัก[adv.] (mak) EN: often ; frequently FR: souvent ; fréquemment
มักจะ[adv.] (mak ja) EN: often ; frequently ; usually FR: souvent ; fréquemment
เนือง[adv.] (neūang) EN: often ; frequently FR: souvent ; fréquemment
เนืองนิตย์ ; เนืองนิจ[adv.] (neūang-nit) EN: regularly ; constantly ; often FR:
นิจ[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
นิตย์[adv.] (nit) EN: habitually ; regularly ; constantly ; frequently ; perpetually ; often FR: habituellement ; régulièrement ; constamment ; continuellement ; durablement
นิจสิน[adv.] (nitjasin) EN: often FR:
เป็นกิจวัตร[adv.] (pen kitjawa) EN: often ; frequently ; generally ; repeatedly ; time and again ; regularly ; routinely FR: régulièrement ; répétitivement 
เป็นประจำ[adv.] (pen prajam) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; all the time ; often FR: fréquemment ; régulièrement ; ordinairement
ร่ำไป[adv.] (rampai) EN: often ; frequently ; repeatedly ; generally FR: continuellement
เรื่อย[adv.] (reūay) EN: continously ; continually ; always ; often ; regularly ; consistently ; repeatedly ; frequently FR: continuellement ; constamment ; sans cesse ; sans interruption
เรื่อย ๆ ไป = เรื่อยๆ ไป = เรื่อยๆไป[adv.] (reūay-reūay) EN: often FR: continûment ; continuellement
เสมอ[adv.] (samoē ) EN: always ; constantly ; regularly ; habitually ; often ; frequently FR: toujours ; constamment ; tout le temps ; souvent ; fréquemment
เสมอ ๆ = เสมอๆ[adv.] (samoē-samoē) EN: regularly ; frequently ; normally ; ordinarily ; always ; often FR: éternellement
ซ้ำ ๆ ซาก ๆ = ซ้ำๆ ซากๆ[adv.] (sam-sam sāk) EN: repeatedly ; over and over ; frequently ; many times ; often FR:
ถี่[adv.] (thī) EN: frequently ; often ; always ; in quick order ; one right after the other FR: fréquemment ; souvent ; toujours ; fréquent
แวะเวียน[v.] (waewīen) EN: visit often FR:
จ๊ะ[X] (ja) EN: would you ; [terminal particle to soften a question or command] FR: [particule d'atténuation utilisée à la fin d'une question ou d'une directive]
ลน[v.] (lon) EN: singe ; hold something over the fire ; expose to heat ; soften something with the fire ; smoke on a flame FR: flamber ; passer à la flamme
น้ำยาปรับ[n. exp.] (nāmyā prap) EN: fabric softener FR: produit assouplissant [m]
น้ำยาปรับผ้านุ่ม[n. exp.] (nāmyā prap ) EN: fabric softener FR: produit adoucissant [m]
น่วม[v.] (nūam) EN: soften ; be pliable ; be yielding ; be soft ; be squashy FR:
ผ่อนปรน[v.] (phǿnpron) EN: lessen ; reduce ; ease ; relieve ; alleviate ; soften ; be lenient FR: faire des concessions
สิ[part.] (si) EN: [softened imperative, emphatic word] FR: [indicateur de l'impératif attenué ou particule utilisée pour renforcer une réponse] ; Allez ! ; Donc !

often ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oft; oftmals; häufig {adv} | öfter | am öftesten | oft benutzt | allzu oftoften | more often | most often | often used | all too often
Trinkwasserenthärtungsanlage {f}drinking water softener

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า often
Back to top