ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distinguished

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distinguished*, -distinguished-

distinguished ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distinguished (adj.) มีชื่อเสียง See also: โดดเด่น Syn. characterized, labeled, marked, famous
English-Thai: HOPE Dictionary
distinguished(ดิสทิง'กวิชดฺ) adj. เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม., Syn. illustrious
English-Thai: Nontri Dictionary
distinguished(adj) เด่น,พิเศษ,มีชื่อเสียง,ยอดเยี่ยม
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distinguished, Easilyที่แยกได้ชัดเจน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Nothing distinguished the gas chamber from an ordinary block.ไม่มีอะไรแยกได้ว่า นี่คือบล็อค รมแก๊ส
I will now yield to my distinguished friend... from the nation's dairyland, Senator Macon.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผมจะให้ผลผลิตของฉัน เพื่อนที่โดดเด่น ... {\cHFFFFFF}จาก DAIRYLAND ของประเทศ วุฒิสมาชิกแมคอน
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์
We'll wait for five minutes while this distinguished panel of judges makes up its mind.พวกเราต้องรอ... ...ขณะที่คณะกรรมการ ทำการตัดสินใจ
This is the product of years of exploration by some of the world's most distinguished scientists.นี้เป็นผลิตภัณฑ์ของ ปีของการสำรวจ โดยบางส่วนของโลกที่นัก วิทยาศาสตร์ที่โดดเด่นที่สุด
Yes, but I'm sure that as a distinguished member... of the National Socialist Party, you would be proud to plant... our country's flag on the summit of Nanga Parbat when you reach it.ครับ แต่ผมมั่นใจว่าในฐานะ สมาชิกผู้โด่งดัง ของพรรคสังคมนิยมแห่งชาติ คุณคงจะภูมิใจถ้าได้ปัก ธงของประเทศเราบนยอดเขานังการ์ปาบัต เมื่อคุณปีนขึ้นไปถึงบนนั้น
And in honor of our most distinguished guests a waltz, as is European custom of dancing after dinner.And in honor of our most distinguished guests a waltz, as is European custom of dancing after dinner.
I would like to award inspectors gadget and g2 these distinguished conduct medals for their service to this city.ฉันขอมอบรางวัลให้กับ สารวัตรแก็ดเจ็ทและจี2... เหรียญกล้าหาญเหล่านี้..
And now, I would like to introduce to you our most distinguished clinical subject Tom.ถึงตอนนี้สุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทั้งหลายหมอขอแนะนำให้รู้จัก ตัวอย่างที่มีความแตกต่างจากคนอื่นที่สุด ทอม
Here's our distinguished panel of judgesและนี่ก็คือคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
"ln her acceptance speech, the distinguished scientist..."ตอนกล่าวสุนทรพจน์ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดัง..."
Ladies and gentlemen, it is my honor at this time to present to you... the distinguished Dr. Richard Nemur... and his colleague, Dr. Anna Straus... who are responsible for the Algernon-Gordon effect.ท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมันเป็นเกียรติ ของฉันในเวลานี้ที่จะนำเสนอให้คุณ โดดเด่นริชาร์ด เนเมอ และเพื่อนร่วมงานของ ดรแอนนาเตราสส์ของเขา

distinguished ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高本汉[Gāo Běn hàn, ㄍㄠ ㄅㄣˇ ㄏㄢˋ, 高本汉 / 高本漢] Bernhard Karlgren (1889-1978), distinguished Swedish linguist and sinologist
双子叶[shuāng zǐ yè, ㄕㄨㄤ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 双子叶 / 雙子葉] dicotyledon (plant family distinguished by two embryonic leaves, includes daisies, broadleaved trees, herbaceous plants)
群英会[qún yīng huì, ㄑㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 群英会 / 群英會] distinguished gathering; a meeting of heroes
风流[fēng liú, ㄈㄥ ㄌㄧㄡˊ, 风流 / 風流] distinguished and accomplished; outstanding; talented in letters and unconventional in life style; romantic; dissolute; loose
名士[míng shì, ㄇㄧㄥˊ ㄕˋ, 名士] famous scholar; worthy; celebrity, esp. distinguished literary person having no official post
史景迁[Shǐ Jǐng qiān, ㄕˇ ㄐㄧㄥˇ ㄑㄧㄢ, 史景迁 / 史景遷] Jonathan D Spence (1936-), distinguished British US historian of China, author of The search for modern China 追尋現代中國|追寻现代中国
单子叶[dān zǐ yè, ㄉㄢ ㄗˇ ㄧㄝˋ, 单子叶 / 單子葉] monocotyledon (plant family distinguished by single embryonic leaf, includes grasses, orchids and lillies)
盛会[shèng huì, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, 盛会 / 盛會] pageant; distinguished meeting
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人才] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人材] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才
卓越[zhuó yuè, ㄓㄨㄛˊ ㄩㄝˋ, 卓越] distinction; excellence; outstanding; surpassing; distinguished; splendid
出头鸟[chū tóu niǎo, ㄔㄨ ㄊㄡˊ ㄋㄧㄠˇ, 出头鸟 / 出頭鳥] to stand out (among a group); distinguished

distinguished ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
功労者[こうろうしゃ, kourousha] (n) person who has rendered distinguished service
勲;功[いさお, isao] (n) distinguished service; meritorious service
勲功[くんこう, kunkou] (n) merits; distinguished services
国士[こくし, kokushi] (n) distinguished citizen; patriot; (P)
国士無双[こくしむそう, kokushimusou] (n) (1) distinguished person; (2) Thirteen Orphans (high-scoring mahjong hand)
大功[たいこう, taikou] (n) distinguished or meritorious service
御曹司;御曹子[おんぞうし, onzoushi] (n) son of a distinguished family; son of a noble
手柄[てがら, tegara] (n) achievement; feat; meritorious deed; distinguished service; (P)
水天彷彿;水天髣髴[すいてんほうふつ, suitenhoufutsu] (n) view in the distant offing where the sea and skyline cannot be distinguished
英武[えいぶ, eibu] (adj-na,n) distinguished (surpassing) valor (valour)
識別名[しきべつめい, shikibetsumei] (n) (1) {comp} identifier; (2) {comp} distinguished name; DN
貴顕[きけん, kiken] (n) distinguished person
偉い(P);豪い[えらい, erai] (adj-i) (1) great; excellent; admirable; remarkable; distinguished; important; celebrated; famous; eminent; (2) (uk) awful; terrible; (P)
抜群[ばつぐん, batsugun] (n) (1) preeminence; distinction; extraordinariness; (adj-no,adj-na) (2) outstanding; excellent; exceptional; surpassing; extraordinary; distinguished; (P)

distinguished ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด่น[adj.] (den) EN: significant ; superior ; outstanding ; predominant ; distinct ; distinguished ; prominent FR: éminent ; distinctif ; notable ; remarquable ; marquant ; prédominant
ดีเด่น[adj.] (dī den) EN: excellent ; exceptional ; outstanding ; distinguished FR: excellent
โดดเด่น[adj.] (dōtden) EN: prominent ; notable ; striking ; distinguished ; distinctive ; outstanding FR:
มีชื่อเสียง[adj.] (mīcheūsīeng) EN: famous ; prominent ; well known ; popular ; renowned ; prestigious ; famed ; distinguished FR: célèbre ; renommé ; réputé ; éminent ; prestigieux ; distingué ; fameux ; marquant
มีเกียรติ[adj.] (mī kīet) EN: distinguished ; honorable ; respectable ; prestigious FR: honorable
ผู้มีเกียรติ[n. exp.] (phū mī kīet) EN: honorable person ; distinguished personage ; honoured guest FR:

distinguished ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
vornehm; distinguiert {adj} | vornehmer | am vornehmstendistinguished | more distinguished | most distinguished

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distinguished
Back to top