ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

peculiarity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *peculiarity*, -peculiarity-

peculiarity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
peculiarity (n.) คุณสมบัติเฉพาะ See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ
peculiarity (n.) พฤติกรรมประหลาด See also: นิสัยประหลาด Syn. idiosyncrasy
peculiarity (n.) สิ่งประหลาด Syn. irregularity
peculiarity (n.) ความมหัศจรรย์ See also: ความแปลกประหลาด
English-Thai: HOPE Dictionary
peculiarity(พิวคิวลิแอ'ริที) n. ลักษณะเฉพาะ,นิสัยประหลาด,สิ่งที่แปลกประหลาด
English-Thai: Nontri Dictionary
peculiarity(n) ความแปลกประหลาด,ความพิกล,ลักษณะพิเศษ,ลักษณะเฉพาะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
There is one peculiarity with which I will not put up with.แต่มีเรื่องแปลกอย่างนึง ที่ข้ามองข้ามไม่ได้
Now, there's another peculiarity about the brain.มีลักษณะพิเศษอีกอย่างเกี่ยวกับสมอง
The breadth of my peculiarity is purely limited by my imagination ..ความหลากหลาย ของพรสวรรค์ฉัน ถูกจำกัดด้วย จินตนาการของฉันเท่านั้น
Anthony feels, oddly in this particular case, the peculiarity of the British law can actually work to our advantage.ความไม่ชอบมาพากลของ กฎหมายอังกฤษ สามารถทำงานได้จริงเพื่อ ประโยชน์ของเรา ใช่. พูด.
So, Jake, what is your peculiarity?นี่เจค ความแปลกของนายคืออะไร
My peculiarity.ห้องแปลกประหลาดของฉัน
You Jake, content to age and die as if you had not the gift of peculiarity, at all?เเก,เจค พอใจ ที่แกและตาย เหมือนกับว่าแกไม่มีพลังวิเศษจากการ เป็นเด็กประหลาดเหรอ
I take it, accuracy is not you peculiarity.ฉันว่าความแม่นยำ ไม่ใช่พลังวิเศษของแก
I see you've inherited your grandfather's peculiarity.ฉันเห็นแล้วว่า แกได้พลังพิเศษมาจากปู่แก

peculiarity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怪僻[guài pì, ㄍㄨㄞˋ ㄆㄧˋ, 怪僻] peculiarity

peculiarity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一癖[ひとくせ, hitokuse] (n) trait; peculiarity; idiosyncrasy
特性[とくせい, tokusei] (n) special characteristic; special quality; trait; idiosyncrasy; peculiarity; (P)
特殊性[とくしゅせい, tokushusei] (n) special characteristics; peculiarity; distinctiveness
特異性[とくいせい, tokuisei] (n) singularity; peculiarity; idiosyncrasy; specificity
独特[どくとく, dokutoku] (n,adj-no,adj-na) peculiarity; uniqueness; characteristic; (P)
病癖[びょうへき, byouheki] (n) bad habit; peculiarity; weakness
[くせ(P);へき, kuse (P); heki] (n) (1) habit (often a bad habit, i.e. vice); (2) peculiarity; idiosyncrasy; mannerism; (3) crease; wrinkle; curl; kink; (P)

peculiarity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่ชอบมาพากล[n.] (khwām maich) EN: suspiciousness ; strangeness ; oddness ; queerness ; peculiarity FR:
ความผิดปกติ[n. exp.] (khwām phit ) EN: strangeness ; abnormality ; queerness ; peculiarity ; disorder FR: anomalie [f] ; dysfonctionnement [m]
ลักษณะเฉพาะ[n. exp.] (laksana cha) EN: particularities ; peculiarity ; unique ; specific characteristic FR: spécificité [f] ; particularité [f] ; caractéristique particulière [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า peculiarity
Back to top