ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

customarily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *customarily*, -customarily-

customarily ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
customarily (adv.) โดยปรกติวิสัย Syn. commonly, usually
customarily (adj.) ตามธรรมเนียม Syn. traditionally
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีแบบแผน (adv.) customarily See also: traditionally Ops. ไร้แบบแผน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, married women don't customarily sit around in the middle of the night with strange men in hotels.เอ่อ, ตามประเพณีผู้หญิงที่แต่งงานแล้วไม่ควรมานั่งอยู่แถวนี้ ในตอนเที่ยงคืน กับชายแปลกหน้าในโรงแรม
And for my money, seeing how he customarily deals with rivals,ในการหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย เครซี่ 8
You know, don't the police do it customarily, for the brave citizen...คุณก็รู้ ตามธรรมเนียมของตำรวจ ที่จะให้รางวัลกับพลเมืองดี
Customarily, surprise is part of the fun of gift-giving.ตามธรรมเนียมแล้ว ความประหลาดใจเป็นส่วนหนึ่ง ของความครื้นเครงในการให้ของขวัญ

customarily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
通例[つうれい, tsuurei] (adv,n,adj-no) usually; customarily; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า customarily
Back to top