ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

atypical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *atypical*, -atypical-

atypical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
atypical (adj.) ผิดพวก See also: ผิดแบบ, ผิดปกติ Syn. abnormal
English-Thai: HOPE Dictionary
atypical(อะทิพ'พิเคิล) adj. ผิดแบบ,ผิดพวก, ผิดปกติ, Syn. atypic (abnormal, unusual)
English-Thai: Nontri Dictionary
atypical(adj) ผิดแบบ,ผิดพวก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
atypicalนอกแบบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Atypicalไม่ตรงแบบ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
For a patient with this type of atypical cardio-cardiac condition.สำหรับคนไข้ที่ เป็นโรคที่เกี่ยวกับหัวใจ
I've been running a filter for atypical FBI case reports.ฉันได้ทำการทดสอบตัวกรอง หาคดีFBI ที่รายงานถึงความผิดปกติ
That's not atypical for this type of cancer.นั่นไม่ใช่อาการที่ผิดปกติ สำหรับมะเร็งชนิดนี้
An atypical reaction to betrayal?ปฏิกิริยาที่ผิดปกติของการทรยศใช่ไหม
While Chloe's blood continues to show atypical antibiotic properties...ในขณะที่เลือดของโคลอี้นั่น แสดงผล คุณสมบัติต้านเชื้อจุลชีพชนิดผิดธรรมดา
Well, it is just one of several atypical findings in this case.ก็แค่สิ่งผิดปกติหนึ่งในหลาย ๆ อย่าง ที่เจอในคดีนี้
Have a meal together like a typical atypical family.ทานอาหารร่วมกันเหมือนกับ ครอบครัวประหลาดตามปกติ
That was, um, atypical.นั่นมัน เอ่อ ผิดปรกติ

atypical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非典[fēi diǎn, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ, 非典] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS
非典型肺炎[fēi diǎn xíng fèi yán, ㄈㄟ ㄉㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, 非典型肺炎] atypical pneumonia; Severe Acute Respitory Syndrome; SARS

atypical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
異形;異型[いけい, ikei] (n,adj-no) atypical appearance; atypicality; heteromorphy
非定型[ひていけい, hiteikei] (adj-f) (1) free (e.g. verse); (2) atypical
非定型精神病[ひていけいせいしんびょう, hiteikeiseishinbyou] (n) atypical psychosis
非定型肺炎[ひていけいはいえん, hiteikeihaien] (n) atypical pneumonia
非正規雇用[ひせいきこよう, hiseikikoyou] (n) (See 正規雇用) irregular employment; atypical employment

atypical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดแบบ[adj.] (phit baēp) EN: atypical FR:
ผิดแปลน[adj.] (phit plaēn) EN: atypical FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า atypical
Back to top