ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-usual-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น usual, *usual*,

-usual- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He sat in his usual spot on the floorเขานั่งในที่เดิมปกติของเขาบนพื้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's usual for ladies in your position to have a personal maid.เป็นปกติที่สุภาพสตรีอย่างคุณ จะมีคนรับใช้ส่วนตัว
I've threaded it up wrong as usual or something.ผมคงใส่มันผิดอีกเเล้วน่ะ
He led us on to things usual and unusual,เขาพาเราไปตามปกติ และผิดปกติ,
Dr.Jones, in our country, it's not usual for a guest to insult his host.Dr.Jones ในประเทศของเรา มันไม่ปกติสำหรับบุคคลทั่วไปที่จะดูถูกโฮสต์ของเขา
What is she, the usual fat-arsed frump?frump ไขมัน arsed ปกติคือสิ่งที่เธอ?
Just the usual adolescent hand-held job.แค่งานมือถือวัยรุ่นปกติ
You said you were going to take me to the city... but as usual you're hooked up into that machine.คุณสัญญาว่าจะพาฉันเข้าเมือง แต่กลับมาคลุกอยู่กับเจ้าเครื่องนี่
The usual thing would be to acknowledge my gratitude. It would also, by the way, be the courteous thing.นายก็ตอบฉันตามธรรมเนียมซิ
I made my usual 20 per cent, of course.ฉันทำตามปกติร้อยละ 20 ต่อของฉันแน่นอน
Checked out funny claims, frauds... the usual kind of thing.ต้องตรวจสอบการเคลมประกัน การโกง อะไรเทือกนั้น
Check the usual fences. You and I will check Cuzomano and Torena.เช็คคนรับ ดูโซมาโน่กับโทเรน่า
They took a full three seconds longer than usual to close after the two went in.พวกเขาใช้เวลา 3วินาทีเต็ม กว่าประตูจะปิด ซึ่งมันนานกว่าปกติที่คน 2 คนเข้าไป

-usual- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向例[xiàng lì, ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧˋ, 向例] custom; usual practice; convention up to now
习惯[xí guàn, ㄒㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, 习惯 / 習慣] habit; custom; usual practice; to be used to
故伎[gù jì, ㄍㄨˋ ㄐㄧˋ, 故伎] usual trick; old tactics

-usual- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
いつも通り;何時も通り[いつもどおり;いつもとおり(ik), itsumodoori ; itsumotoori (ik)] (adv) (See 何時もの通りに) as always; as usual
ご多分にもれず;ご多分に漏れず;御多分に漏れず;ご多分に洩れず;御多分に洩れず;御多分にもれず[ごたぶんにもれず, gotabunnimorezu] (exp) (See 御多分) as is usual with; in common with
でもない[, demonai] (exp) (1) (で (connective form of だ) + も + ない) neither... nor... (with the implication that there are other "nor..." items); (2) denying explicitly one thing and also denying implicitly other things as well; (3) not like (you); not (your) usual self; (P)
ねぎだく;ネギだく[, negidaku ; negi daku] (n) (See つゆだく) containing more onions or leeks than usual (of gyudon, etc.)
何時ものごとく[いつものごとく, itsumonogotoku] (adv) (uk) as usual
凡々;凡凡[ぼんぼん, bonbon] (adj-t,adv-to) ordinary; usual
平常通り[へいじょうどおり, heijoudoori] (n) (See いつも通り) as usual
愛飲[あいいん, aiin] (n,vs) usual drink; habitual drinking
慣習[かんしゅう, kanshuu] (n,vs,adj-no) usual (historical) custom; (P)
汁だく;液だく[つゆだく, tsuyudaku] (adj-no,n) (uk) soupy; containing more broth or sauce than usual (of gyudon, etc.)
行き付け;行きつけ;行付け[いきつけ;ゆきつけ, ikitsuke ; yukitsuke] (adj-no) favourite; favorite; preferred; regular; usual
違う[ちがう, chigau] (v5u,vi) (1) to differ (from); to vary; (2) to not be in the usual condition; (3) to not match the correct (answer, etc.); (4) (See 話が違う) to be different from promised; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
当たり前[あたりまえ, atarimae] Thai: เป็นธรรมดา English: usual (an)

-usual- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
เช่นเคย[adv.] (chen khoēi) EN: as usual ; as before ; usually FR: comme d'habitude
ขนบ[n.] (khanop) EN: custom ; system ; convention ; order ; usual practice ; social custom ; pattern ; example FR: coutume [f] ; tradition [f] ; habitude [f] ; pratique [f] ; convention [f] ; système [m]
โค่ง[adj.] (khōng) EN: bigger than usual ; too big FR:
ของธรรมดา[n. exp.] (khøng thamm) EN: the usual FR:
กินตามน้ำ[v.] (kintāmnām) EN: take the usual rake-off ; take the usual pay-off FR:
ก่อนเวลาปกติ[adv.] (køn wēlā pa) EN: earlier than usual FR: avant l'heure normale ; avant l'heure habituelle
นิสัย[n.] (nisai) EN: habit ; habitual action ; usual practice ; behaviour = behavior (Am.) ; disposition ; characteristic FR: habitude [f] ; coutume [f] ; comportement [m] ; pratique [f] ; manières [fpl]
ปกติ[adj.] (pakati = po) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
เป็นปกติ[adv.] (pen pakati ) EN: as usual FR: normalement
เปิดทำการเป็นปกติ[v. exp.] (poēt thamkā) EN: be open for business as usual FR:
ปกติ[adj.] (pokkati = p) EN: normal ; natural ; usual ; common ; regular ; ordinary ; general ; sound FR: normal ; naturel ; ordinaire ; routinier ; habituel ; commun ; général ; régulier
ประจำ[adj.] (prajam) EN: usual ; regular ; fixed ; permanent ; habitual ; constant ; recurring FR: régulier ; permanent ; fixe ; chronique ; habituel
ปรกติ[adj.] (prokkati) EN: ordinary ; usual ; normal ; regular FR: régulier ; normal
เรื่อย ๆ = เรื่อยๆ[adv.] (reūay-reūay) EN: so so ; as usual ; nothing special ; at a steady pace FR: comme d'habitude ; couci-couça (fam.) ; comme-ci, comme-ça ; ni bien ni mal
รกบิน[n.] (rokbin) EN: placenta which is not come out as usual FR:
สามัญ[adj.] (sāman) EN: regular ; common ; ordinary ; normal ; usual FR: ordinaire, commun ; normal
ตามเคย[adv.] (tām khoēi) EN: as usual ; as before ; as it was ; as always ; once again FR: comme d'habitude ; comme à l'ordinaire
ตามปกติ[adv.] (tām pakati ) EN: normally ; usually ; generally ; ordinarily ; as en rule ; as usual FR: normalement ; habituellement ; d'habitude ; d'ordinaire ; généralement ; en principe ; en règle générale ; comme d'habitude
ตามธรรมเนียม[adv.] (tām thamnīe) EN: traditionally ; as usual ; in the usual way FR: traditionnellement ; par tradition
ธรรมดา[adj.] (thammadā) EN: ordinary ; common ; usual ; regular ; general ; average ; natural ; universal ; routine ; typical ; copybook ; humble FR: ordinaire ; commun ; normal ; habituel ; courant ; usuel ; routinier ; quelconque ; banal ; naturel ; typique
ธรรมดา ๆ = ธรรมดาๆ[adj.] (thammadā-th) EN: ordinary ; common ; usual ; regular FR:
ธารณะ[adj.] (thārana) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing FR:
วิปริต[v.] (wiparit = w) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
วิปริต[n.] (wipparit = ) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
อย่างเดิม[X] (yāng doēm) EN: as before ; the usual FR: comme avant ; tel qu'auparavant
อย่างเคย[adv.] (yāng khoēi) EN: as usual ; as before FR: comme d'habitude
อย่างเคย[adv.] (yāng khoēi) EN: as before ; as usual FR: comme d'habitude

-usual- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stammplatz {m}regular place; usual seat
branchenüblich {adj}usual in the trade; usual in the industry
handelsüblich {adj}usual in the trade; usual in commerce

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -usual-
Back to top