ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*tag*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tag, -tag-

*tag* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advantage (n.) ความได้เปรียบ See also: ข้อได้เปรียบ, ข้อดี Syn. favor, preference Ops. disadvantage, handicap
advantage (n.) ผลประโยชน์ See also: ผลกำไร, คุณประโยชน์, ผลดี Syn. benefit, gain
advantage (vt.) ให้ประโยชน์ See also: ทำให้ดีขึ้น
advantage (n.) โอกาส
advantageous (adj.) เป็นประโยชน์ See also: เป็นคุณ, เป็นผลดี Syn. favorable, profitable
advantageously (adv.) อย่างได้ผลประโยชน์
antagonism (n.) การท้าทาย See also: การไม่ยอมทำตาม, การแข็งขืน, การไม่เชื่อฟัง Syn. opposition Ops. compliance
antagonism (n.) ความเป็นศัตรู See also: ความเป็นปฏิปักษ์ต่อกัน, ความเป็นปรปักษ์ต่อกัน Syn. hatred, hostility
antagonism (n.) ความเป็นศัตรู See also: การมุ่งร้าย Syn. animosity, enmity Ops. friendliness
antagonist (n.) ผู้เป็นปรปักษ์ See also: ศัตรู Syn. opponent, adversary
antagonistic (adj.) ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ See also: ซึ่งเป็นศัตรู, ซึ่งเป็นปรปักษ์ Syn. opposing, hostile, inimical
antagonize (vt.) ทำให้กลายเป็นศัตรู See also: ทำให้เป็นปฏิปักษ์ Syn. alienate, offend, set against
apostage (n.) พระนิกายโปรแตสแตนท์ที่ไม่เชื่อคำสอนของ Church of England Syn. dissenter
at this stage (idm.) ขณะนี้ See also: ปัจจุบันนี้
at this stage of the game (idm.) ขณะนี้ See also: ปัจจุบันนี้
backstage (adv.) อยู่ (หรือไป) หลังเวที See also: อยู่ (หรือไป) หลังฉาก, ถอยไปอยู่หลังฉาก Syn. offstage
backstage (adv.) เกี่ยวกับชิวิตส่วนตัว See also: เกี่ยวกับเรื่องลับๆ
backstage (adj.) ซึ่งอยู่หลังเวที See also: ซึ่งอยู่หลังฉาก Syn. behind-the-scenes
backstage (adj.) ซึ่งเป็นความลับ See also: ซึ่งไม่เป็นที่เปิดเผย Syn. covert
cartage (n.) การขับรถม้าหรือเกวียน Syn. carting
contagion (n.) การติดต่อของโรคโดยการสัมผัส Syn. infection, transmission
contagion (n.) โรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส Syn. contagious disease
contagious (adj.) ซึ่งแพร่กระจายได้ง่าย
contagious (adj.) ที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส Syn. catching, communicate, infectious
contagious disease (n.) โรคติดต่อที่แพร่กระจายด้วยการสัมผัส Syn. contagion
cottage (n.) กระท่อม Syn. bungalow
cottage (n.) ที่พักตากอากาศหลังเล็กๆ
cottage (n.) บ้านพักเดี่ยว
cottager (n.) ผู้ที่มาพักผ่อนอยู่ในกระท่อม
cross tag (n.) การเล่นไล่จับของเด็ก See also: การไล่จับในกีฬาเบสบอล Syn. freeze tag, squat tag
disadvantage (n.) ข้อเสีย See also: ข้อบกพร่อง, ความเสียเปรียบ, อุปสรรค Syn. annoyance, difficulty, disruption Ops. advantage
disadvantage (vt.) ทำให้เสียเปรียบ See also: ทำให้เสียประโยชน์ Syn. penalize, harm, hurt
disadvantaged (adj.) ไม่ได้มีสิทธิเพราะยากจน See also: ไม่ได้สิทธิเพราะด้อยโอกาส Syn. deprived
disadvantageous (adj.) ซึ่งเป็นข้อเสียหาย
disavantage (n.) ความยากลำบาก See also: ความยุ่งยาก, ความเดือดร้อน, อุปสรรค Syn. annoyance, problem, trouble
early stage (n.) ช่วงต้น See also: ระยะต้นๆ
etagere (n.) หิ้งหลายชั้นที่เปิดโล่งใช้วางของชิ้นเล็กๆ
freeze tag (n.) การเล่นไล่จับของเด็ก See also: การไล่จับในกีฬาเบสบอล Syn. cross tag, squat tag
frontage (n.) ด้านหน้าของอาคาร Syn. fa?ade
heptagon (n.) รูปทรงเจ็ดเหลี่ยม
English-Thai: HOPE Dictionary
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
advantageous(แอดแวนเท' เจียส) adj. ได้ประโยชน์, ได้กำไร, มีประโยชน์, Syn. useful)
agiotage(แอจ' จิโอทิจ) n. ธุรกิจการเปลี่ยนเงินตรา, ธุรกิจนายหน้าหลักทรัพย์หรือใบหุ้น
anecdotage(แอน' นิคโดทิจ) n. ประวัติรวม, ระเบียนเกร็ดพฤติการณ์, เกล็ดพฤติการณ์, เกล็ดประวัต
antagonise(แอนแทก' โกไนซ) vt .ต่อต้าน, เป็นปรปักษ์, Syn. turn against,make hostile-A. befriend, please
antagonism(แอนแทก' โกนิสซึม) n. ความเป็นปรปักษ์, การต่อต้าน, ความเป็นศัตรูกัน, บทบาทของการต่อต้าน, Syn. enmity, antipathy)
antagonist(แอนแทก' โกนิสทฺ) n. ผู้ต่อต้าน, ผู้เป็นปรปักษ์, ศัตรู, กล้ามเนื้อที่ต้านกล้ามเนื้ออื่น, ยาต้านฤทธิ์, Syn. opponent, adversary
ataghan(แอท'ทะแกน) n. yataghan
cartage(คาร์'ทิจฺ) n. การขับรถม้าหรือเกวียน,ค่าบรรทุกของรถสินค้า,รถบรรทุกสินค้า
catagenesis(-เจ็น'นิซิส) n. การถอยหลังหรือinvolution
coign of vantagen. ตำแหน่งที่ได้เปรียบ
colportage(คอล'พอร์ทิจ) n. การเร่ขายหนังสือ
contagion(คันเท'เจิน) n. การติดต่อของโรค,โรคติดต่อ,พาหะนำโรค,การติดต่อที่อันตราย,การแพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง.
contagious(คันเท'เจิส) adj. มีลักษณะของโรคติดต่อ,แพร่หลายง่าย, See also: contagiousness n. ดูcontagious contagiosity n. ดูcontagious, Syn. communicable -Conf. infectious -Conf. contiguous,infectious
contagium(คันเจ'เจียม) n. เชื้อโรคติดต่อ -pl. contagia
cottage(คอท'ทิจฺ) n. กระท่อม,บ้านในชนบท
cottage allotmentที่ดินที่แบ่งให้ผู้อยู่กระท่อมทำสวน
cottage industryอุตสาหกรรมครอบครัว
cottager(คอท'ทิเจอะ) n. ผู้อยู่กระท่อม,ชาวชนบท,ชาวนารับจ้าง,คนงานชนบท
curettage(คิวเรท'ทิจ) n. การขูด,การขูดชำระแผลด้วย
disadvantage(ดิสอัดแวน'ทิจฺ) n. ความเสียเปรียบ,ข้อเสียเปรียบ,ข้อเสียหาย,ความเสียหาย,ความเป็นเบี้ยล่าง. vt. ทำให้เสียเปรียบ,ทำให้เป็นเบี้ยล่าง, Syn. damage,loss,injury
disadvantaged(ดิสอัดแวน'เทจดฺ) adj. เสียเปรียบ, Syn. deprived
disadvantageous(ดิสแอดเวินเท'เจิส) adj. เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่เหมาะ,เสียหาย., See also: disadvantageousness n. ความเสียเปรียบ, Syn. adverse ###A. favourable
draftage(ดราฟ'เอจ) n. อายุถูกเกณฑ์ทหาร
driftage(ดริฟ'ทิจฺ) n. การล่องลอย,ปริมาณที่ล่องลอย,สิ่งที่ล่องลอย,กำลังลมที่ทำให้เบี่ยงเบน
tagged image file formatรูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุเป็นวิธีการเก็บภาพแบบหนึ่งของคอมพิวเตอร์ เน้นเรื่องระดับสีของสีเทา ภาพเหล่านี้จะใช้นามสกุล (file type) ว่า .tiff ใช้เนื้อที่มากกว่าการเก็บภาพประเภทอื่น (การเก็บภาพประเภทอื่นนั้น นอกจากที่ใช้นามสกุลนี้ ก็มี .bmp , .jpg เป็นต้น)
freightage(เฟรท'ทิจ) n. การขนส่งสินค้า,ค่าขนส่งสินค้า,สินค้าที่บรรทุก
frontage(ฟรัน'ทิจฺ) n. ด้านหน้า,ที่ว่างหน้าบ้าน, Syn. front
frottagen. การนวดโดยการถูไปถูมา
fruitagen. การออกผล,ผลไม้,พืชผล
galactagogue(กะแลค'ทะกอก) adj. ซึ่งเพิ่มหรือกระตุ้นการคัดหลั่งน้ำนม ขับน้ำนม,n. ยาขับน้ำนม
graftage(กราฟ'ทิจ) n. การตอนหรือทาบกิ่ง,การย้ายปะหรือปลูกถ่ายเนื้อเยื่อ
heptagonn. รูป7มุม7เหลี่ยม
heritage(เฮอ'ริทิจฺ) n. มรดก,สิ่งที่สืบช่วง,ประเพณีตกทอด, See also: heritable adj.
hostage(ฮอส'ทิจฺ) n. ตัวประกัน,ของค้ำประกัน, See also: hostageship,n.
intaglio(อินแทล'โย) n. พิมพ์ด้วยพิมพ์แกะ,รอยพิมพ์แกะ,เพชรแกะ,พลอยแกะ,ตราแกะ
mintage(มิน'ทิจฺ) n. การทำเหรียญกระษาปณ์
montage(มอนทาข`) n,การช้อนภาพให้เป็นภาพเดียว
nystagmusอาการตากระตุก
octagon(ออค'ทะเกิน) n. รูปแปดเหลี่ยม
English-Thai: Nontri Dictionary
advantage(n) ผลประโยชน์,คุณ,ความได้เปรียบ
advantageous(adj) เป็นประโยชน์,ได้เปรียบ
contagion(n) การติดต่อ,การแพร่กระจาย,พาหะนำโรค,โรคติดต่อ
antagonism(n) การต่อสู้,การต่อต้าน,การเป็นปรปักษ์กัน,ความเป็นศัตรูกัน
antagonist(n) ปรปักษ์,คู่ต่อสู้,ผู้ต่อต้าน,คู่ปรับ,ศัตรู
antagonistic(adj) เป็นปรปักษ์กัน,เป็นศัตรูกัน,ไม่ถูกกัน,ตรงข้ามกัน
antagonize(vt) ทำให้เป็นปรปักษ์,ทำให้เป็นศัตรูกัน,ทำให้ไม่ถูกกัน
backstage(adv) หลังเวที,หลังฉาก,อย่างลับๆ,ส่วนตัว
contagious(adj) แพร่หลายง่าย,เป็นโรคติดต่อ,ติดต่อกันได้
cottage(n) กระต๊อบ,กระท่อม
cottager(n) ชาวชนบท,ผู้อาศัยอยู่ในกระท่อม
disadvantage(n) ความเสียเปรียบ,ความเสียหาย
disadvantageous(adj) เสียเปรียบ,เป็นเบี้ยล่าง,ไม่ได้เปรียบ
frontage(n) ตอนหน้าเรือน,ที่ดินหน้าบ้าน,ที่ดินริมถนน
fruitage(n) ความมีผล,ความบรรลุผล,การออกผล
heptagon(n) รูปเจ็ดเหลี่ยม
heritage(n) มรดก,ประเพณี
hermitage(n) สำนักฤาษี,การถือสันโดษ,การจำศีล
hostage(n) ตัวประกัน,เชลย,ของประกัน
octagon(n) รูปแปดเหลี่ยม
parentage(n) เทือกเถาเหล่ากอ,บรรพบุรุษ,แหล่งกำเนิด
pentagon(n) รูปห้าเหลี่ยม
percentage(n) ร้อยละ,กำไร,ผลประโยชน์
portage(n) การขนส่ง,การขนย้าย,ค่าขนส่ง
postage(n) ค่าไปรษณีย์
POSTAGE postage stamp(n) ดวงตราไปรษณีย์,แสตมป์
pottage(n) น้ำซุบ
protagonist(n) คนสำคัญ,ตัวละครสำคัญ,ตัวเอก,ตัวชูโรง
shortage(n) ความขาดแคลน,ความไม่เพียงพอ,จำนวนที่ขาด
stag(n) กวางตัวผู้
stagecoach(n) รภม้าโดยสาร
stagger(vi) ตุปัดตุเป๋,เซ,ย้าย,เอียง,ส่าย,โงนเงน
stagnant(adj) เฉื่อยชา,หยุดนิ่ง,เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnate(vt) ทำให้อยู่เฉยๆ,ทำให้หยุดนิ่ง,ทำให้เมื่อยล้า,ซบเซา
stagnation(n) ความเฉื่อยชา,ความหยุดนิ่ง,ความเมื่อยล้า,ความซบเซา
stratagem(n) ยุทธวิธี,เล่ห์เหลี่ยม,อุบาย,กลยุทธ์,กุศโลบาย,แผนการ
tag(n) แผ่นกระดาษ,ป้ายติดของ,การเล่นเอาเถิด
vantage(n) ประโยชน์,ความได้เปรียบ,ความเป็นต่อ
vintage(n) ฤดูเก็บผลองุ่น,เหล้าองุ่น
voltage(n) แรงไฟฟ้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
antagonize; antagoniseต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
antagonise; antagonizeต่อต้าน, เป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonismการต่อต้าน, การเป็นปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistสารต้าน, ตัวต้าน, ปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
antagonistic drugยาปฏิปักษ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
contagious diseaseโรคติดต่อทางสัมผัส [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
curettageการขูด [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
frontage assessmentการประเมินราคาที่ดินริมทางสาธารณะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
frottageงานภาพถู [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
galactagogue; galactogogue; lactagogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
lactagogue; galactagogue; galactogogueยาขับน้ำนม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
heptagonรูปเจ็ดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
high-tension cable; high-tension lead; high-voltage cableสายไฟแรงสูง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
hostageตัวประกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
intaglioกลวิธีพิมพ์ร่องลึก [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
irrespective of percentage (i.o.p.)ปราศจากขีดปลอดความรับผิด [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
multistage compressionการอัดแบบหลายชั้น [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
nystagmus, jerk; nystagmus, pendularอาการตากระตุกแกว่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
octagonรูปแปดเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ocular ataxia; nystagmus; nystaxis; talantropiaอาการตากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
otalgia; otagra; otodyniaอาการปวดในหู [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outageสัญญาณขาดหาย [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pecuniary advantageผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pentagonรูปห้าเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
percentageอัตราร้อยละ, อัตราส่วนร้อย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
postageไปรษณียากร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
protagonistตัวเอก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
sabotageการก่อวินาศกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
stageระยะ, ขั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
staggered intermittent weldรอยเชื่อมเว้นระยะสลับฟันปลา [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stagnationการชะงักไหล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tag๑. ติ่ง๒. ติดสลาก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tagged image file format (TIFF)รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ (ทิฟฟ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
TIFF (tagged image file format)ทิฟฟ์ (รูปแบบแฟ้มภาพพร้อมป้ายระบุ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
vitagonistสารต้านวิตามิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
voltage regulatorตัวคุมค่าแรงดัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advantagesประโยชน์ [การแพทย์]
Antagoniseปฏิปักษ์, ต่อต้าน [การแพทย์]
Antagonism ปัจจัยเสริมผลกระทบน้อย สถานการณ์ซึ่งเมื่อมีปัจจัย 2 ปัจจัยหรือมากกว่าก่อให้เกิดผลกระทบ น้อยกว่าปัจจัยเดียวโดดๆ ในการศึกษาผลกระทบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตหรือที่เรียกว่าชีววิเคราะห์ (bioassay) นั้นคำว่า antagonism อาจหมายถึงสถานการณ์ซึ่งการตอบสนองบางอย่างเกิดขึ้นจากการได้รับ ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งใน 2 ปัจจัย แต่ไม่ได้รับพร้อมกัน [สิ่งแวดล้อม]
Antagonist Musclesกล้ามเนื้อด้านตรงกันข้าม [การแพทย์]
Antagonisticแอนตาโกนิสติก, ทำงานค้านกัน, ออกฤทธิ์ต้านกัน [การแพทย์]
Antagonizeลบล้างฤทธิ์, เป็นปฏิปักษ์กัน [การแพทย์]
Babbling Stage in Cooingทำเสียงอูอูในลำคอ [การแพทย์]
Baccal Stageระยะกลืนที่อยู่ในปาก [การแพทย์]
Catarrhal Stageระยะแรกของโรคที่มีน้ำมูกใสและจาม [การแพทย์]
Contagiousแพร่เชื้อ [การแพทย์]
Cottage industriesอุตสาหกรรมในครอบครัว [TU Subject Heading]
Cottage industryอุตสาหกรรมในครัวเรือน [เศรษฐศาสตร์]
Curettageการขูดมดลูก [TU Subject Heading]
Disadvantageภาวะแทรกซ้อนของการรักษา [การแพทย์]
Eruption Stageระยะผื่นขึ้น [การแพทย์]
Frottageการชอบถูไถอวัยวะเพศของตนกับเพศตรงกันข้าม [การแพทย์]
Heritage tourismการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม [TU Subject Heading]
Histamine antagonistsสารต้านฮิสตะมีน [TU Subject Heading]
Hostage negotiationsการเจรจาต่อรองตัวประกัน [TU Subject Heading]
Kartagener Triadกลุ่อาการคาร์ตาเจเนอร์ [การแพทย์]
Mutagenสิ่งก่อการกลาย, สิ่งก่อกลายพันธุ์, สิ่งที่ทำให้ความถี่ของการกลายพันธุ์เพิ่มสูงขึ้นจากที่เกิดเองตามธรรมชาติ เช่น สารเอทิลมีเทนซัลโฟเนต (ethylmethane sulfonate) และรังสีแกมมา
Mutagenesisฤทธิ์ก่อการกลายพันธุ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Percentage of completion methodวิธีอัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ [การบัญชี]
Postage stamp designการออกแบบไปรษณียากร [TU Subject Heading]
Sabotageการก่อวินาศกรรม [TU Subject Heading]
Site-directed mutagenesisการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่วิศวกรรมโปรตีนเป็นการศึกษาโปรตีนที่สนใจโดยการเปลี่ยนแปลงดีเอ็นเอเพื่อให้ได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนที่ตำแหน่งที่ต้องการศึกษาเปลี่ยนแปลงไป เพื่อศึกษาหน้าที่และความสำคัญของกรดอะมิโน ดังนั้นการทำให้เกิดการกลายพันธุ์เฉพาะที่จึงมีความสำคัญต่องานวิศวกรรมโปรตีน โดยเริ่มจากดีเอ็นเอสายเดี่ยวซึ่งเป็นดีเอ็นเอต้นแบบ แล้วสังเคราะห์ดีเอ็นเอสายใหม่โดยการคัดลอกจากดีเอ็นเอต้นแบบโดยใช้ primer ที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ผลก็คือจะได้ดีเอ็นเอที่มีเบสผิดไป 1 ตำแหน่ง ซึ่งส่งผลให้เมื่อมีการแปลรหัสของดีเอ็นเอจะได้โปรตีนที่มีกรดอะมิโนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในตำแหน่งที่ต้องการ และเมื่อนำโปรตีนกลายพันธุ์ไปศึกษาหน้าที่จะทำให้รู้ว่ากรดอะมิโนในตำแหน่งนั้นมีความสำคัญต่อหน้าที่ของโปรตีนอย่างไร
stage hydrographstage hydrograph, กราฟแสดงระดับน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Anoxia, Stagnantขาดออกซิเจนจากเลือดค้าง, การคั่งของเลือด, การขาดออกซิเจนเนื่องจากเลือดคั่ง [การแพทย์]
Condensers, Substageเลนส์รวมแสงใต้แท่น [การแพทย์]
Tagเขตข้อมูลเขตข้อมูล เป็นรหัสประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัว ใช้ในการลงรายการทางบรรณานุกรมที่คอมพิวเตอร์อ่านได้ หรือ MAchine-Readable Cataloging (MARC) ซึ่งเป็นแต่ละเขตข้อมูลจะเป็นตัวบ่งบอกข้อมูล แบ่งเป็น 10 กลุ่ม
Stagnation ภาวะเศรษฐกิจชะงักงัน อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ หนึ่งๆ ที่อยู่ในสภาวะที่ไม่น่าพึงพอใจ ไม่ว่าจะเป็นผลผลิตที่แท้จริงต่อหัว หรือรายได้ประชาชาติ สภาพของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้แสดงให้เห็น ได้โดยผลผลิตหรือรายได้มีจำนวนคงที่ ลดลง หรือเพิ่มขึ้นน้อยกว่าที่เคยเป็นมาอย่างมาก สาเหตุเกิดมาจาก 1) การที่อัตราการเพิ่มของผลผลิตน้อยกว่าอัตราการเพิ่มประชากร 2) อุปสงค์รวมในประเทศมีไม่เพียงพอที่จะทำให้ระบบเศรษฐกิจเจริญเติบโตได้อย่าง เพียงพอ แม้ว่าระบบเศรษฐกิจนั้นจะมีศักยภาพในการเจริญเติบโตก็ตาม [สิ่งแวดล้อม]
theoretical mechanical advantageการได้เปรียบเชิงกลทางทฤษฎี, อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักที่ยกได้โดยเครื่องกลกับแรงที่กระทำต่อเครื่องกลโดยไม่คิดแรงเสียดทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Voltage regulatorsตัวคุมค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฉวยโอกาส (n.) taking advantage of the occasion (a situation an opportunity) See also: seizing the chance, seizing the opportunity
การได้เปรียบ (n.) having an advantage over See also: being beneficial Ops. การเสียเปรียบ
ฌานเบื้องต้น (n.) first stage of Buddhist meditation See also: primary instincts, first absorption, initial stage of instinct
ต๋ง (n.) a percentage of winnings in gambling
ตีกิน (v.) take advantage immorally See also: snatch away the prize
ท้ายน้ำ (n.) last stages of a current or tide Syn. ท้ายเขื่อน
ท้ายเขื่อน (n.) last stages of a current or tide Syn. ท้ายน้ำ
ปฐมฌาน (n.) first stage of Buddhist meditation See also: primary instincts, first absorption, initial stage of instinct Syn. ฌานเบื้องต้น
รู้ฉลาด (v.) take advantage of See also: exploit, be tricky Syn. เอาเปรียบ
รู้มาก (v.) take advantage of See also: exploit, be tricky Syn. เอาเปรียบ
เป็นเบี้ยล่าง (v.) be in a disadvantageous position See also: be at a disadvantage Syn. เสียเปรียบ, เป็นรอง Ops. ได้เปรียบ
เหนือกว่า (v.) have advantage over See also: gain an advantage, get/gain/have the upperhand Syn. เป็นต่อ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า
เอารัดเอาเปรียบ (v.) take advantage of See also: exploit Syn. เอาเปรียบ
ได้เปรียบ (v.) have advantage over See also: gain an advantage, get/gain/have the upperhand Syn. เหนือกว่า, เป็นต่อ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า
กระจกสะท้อนแสง (n.) solartag
กระโซกระเซ (v.) stagger See also: limp, hobble, dodder Syn. โซเซ
ก่อความวุ่นวาย (v.) stage an uprising See also: stage an insurrection Syn. ก่อความไม่สงบ Ops. อยู่ในความสงบ
ก่อความไม่สงบ (v.) stage an uprising See also: stage an insurrection Ops. อยู่ในความสงบ
ก่อวินาศกรรม (v.) sabotage See also: undermine, overturn, destroy, wreck
การก่อวินาศกรรม (n.) sabotage
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
When you are at a disadvantage, you give upเมื่อเจออุปสรรคแกก็ยอมแพ้
He's planning to take advantage of it any time he wantsเขาวางแผนที่จะหาประโยชน์จากมันทุกเมื่อที่เขาต้องการ
Don't try to use this as a way to take advantage of meอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์จากฉัน
I'd like to take advantage of this opportunityฉันอยากจะฉกฉวยโอกาสนี้ไว้
At least I can take the advantage of the situationอย่างน้อยที่สุดฉันก็สามารถฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Over the seven jewelled hills beyond the seventh fall, in the cottage of the seven dwarfs dwells Snow White, fairest one of all.ในช่วงเจ็ดเนินเขาประดับด้วย เพชรพลอย นอกเหนือจากฤดูใบไม้ร่วงที่ เจ็ด ในกระท่อมของคนแคระทั้งเจ็ด
I'll go myself to the dwarfs' cottage in a disguise so complete no one will ever suspect.ฉันจะไปตัวเองไปที่กระท่อม คนแคระ ' ในการปลอมตัวเพื่อให้สมบูรณ์ ไม่มีใครเลยที่จะสงสัยว่า
Why not? There was only a cottage down there and a strange man who...ทําไมละคะ ก็มีเเค่กระท่อมเเละชายเเปลกหน้า--
I was down at the cottage on the beach the other day.เมื่อวันก่อนฉันลงไปที่กระท่อมริมหาด
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ
What did she use the cottage for?- แล้วหล่อนใช้กระท่อมไว้ทําอะไรคะ
I shall be at the cottage all this evening and shall leave the door open for you."ฉันจะอยู่ที่กระท่อมตลอดค่ำ และจะเปิดประตูทิ้งไว้รอคุณ"
Because we caught him once, Rebecca and I, peering at us through the cottage window.- เพราะผมกับรีเบคคาจับมันได้ครั้งหนึ่ง กําลังเเอบถํ้ามองเราผ่านหน้าต่างของกระท่อม
Surely you haven't forgotten the good times she and I used to have down at the cottage on the beach.เธอคงไม่ลืมช่วงเวลาดีๆ ของฉันกับรีเบคคา ระหว่างที่อยู่ในกระท่อมนั้น
The award was given for sabotage activities behind enemy lines.{\cHFFFFFF}รางวัลที่ได้รับสำหรับการก่อวินาศกรรม กิจกรรมหลังเส้นศัตรู
Now, I think you mentioned reporting and sabotage... as things you do very well.{\cHFFFFFF}ตอนนี้ผมคิดว่าที่คุณกล่าวถึง การรายงานและการก่อวินาศกรรม ... {\cHFFFFFF}เป็นสิ่งที่คุณทำดีมาก
Is it your belief that all men skilled in sabotage, who happen to be in Sarkhan during the war, are qualified to be ambassadors?{\cHFFFFFF}มันเป็นความเชื่อของคุณที่ มนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการก่อวินาศกรรม {\cHFFFFFF}ที่จะเกิดขึ้นในช่วง Sarkhan สงครามมีคุณสมบัติที่จะเป็นทูต?

*tag* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 占便宜 / 佔便宜] advantageous; favorable
便[pián, ㄆㄧㄢˊ, 便] advantageous; cheap
[lì, ㄌㄧˋ, 利] advantage; benefit; profit; sharp
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
[jié, ㄐㄧㄝˊ, 拮] antagonistic; laboring hard; pressed
补阙[bǔ quē, ㄅㄨˇ ㄑㄩㄝ, 补阙 / 補闕] archaic variant of 補缺|补缺, to fill a vacancy; to make up for a shortage; to supply a deficiency
层次[céng cì, ㄘㄥˊ ㄘˋ, 层次 / 層次] arrangement of ideas; administrative level; level; stage; phase
[chèn, ㄔㄣˋ, 趁] avail oneself of; take advantage of
烘托[hōng tuō, ㄏㄨㄥ ㄊㄨㄛ, 烘托] background (of a painting); backdrop; a foil (to set off something to advantage); to offset (something to advantage)
后台[hòu tái, ㄏㄡˋ ㄊㄞˊ, 后台 / 後臺] backstage; the area behind a theatrical stage; backstage supporter
裨益[bì yì, ㄅㄧˋ ㄧˋ, 裨益] benefit; advantage; profit; to be a benefit to
分期[fēn qī, ㄈㄣ ㄑㄧ, 分期] by stages; staggered; step by step
入学率[rù xué lǜ, ㄖㄨˋ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 入学率 / 入學率] percentage of children who enter school
吉大港[jí dà gǎng, ㄐㄧˊ ㄉㄚˋ ㄍㄤˇ, 吉大港] Chittagong (Bangladesh port city)
摩亨佐・达罗[Mó hēng zuǒ, ㄇㄛˊ ㄏㄥ ㄗㄨㄛˇ· da2 luo2, 摩亨佐・达罗 / 摩亨佐・達羅] Moenjo-daro, capital of Indus valley civilization c. 2000 BC, Sind province, Pakistan, UNESCO World Heritage Site
浓度[nóng dù, ㄋㄨㄥˊ ㄉㄨˋ, 浓度 / 濃度] concentration (percentage of dissolved material in a solution); consistency; thickness; density; viscosity
科迪勒拉[Kē dí lè lā, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ, 科迪勒拉] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
科迪勒拉山系[Kē dí lè lā shān xì, ㄎㄜ ㄉㄧˊ ㄌㄜˋ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄒㄧˋ, 科迪勒拉山系] Cordillera, series of mountain ranges stretching from Patagonia in South America through to Alaska and Aleutian islands
茅舍[máo shè, ㄇㄠˊ ㄕㄜˋ, 茅舍] cottage; hut
哩溜歪斜[lī liū wāi xié, ㄌㄧ ㄌㄧㄡ ㄨㄞ ㄒㄧㄝˊ, 哩溜歪斜] crooked; deformed; twisted; staggering from side to side
歪歪扭扭[wāi wāi niǔ niǔ, ㄨㄞ ㄨㄞ ㄋㄧㄡˇ ㄋㄧㄡˇ, 歪歪扭扭] crooked; not straight; staggering from side to side
支持度[zhī chí dù, ㄓ ㄔˊ ㄉㄨˋ, 支持度] degree of support; percentage of vote
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, 捣毁 / 搗毀] destroy; sabotage; smash
对口词[duì kǒu cí, ㄉㄨㄟˋ ㄎㄡˇ ㄘˊ, 对口词 / 對口詞] dialog (for stage performance)
雏形[chú xíng, ㄔㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 雏形 / 雛形] embryonic form; fledgling stage; prototype
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, 乘虚而入 / 乘虛而入] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse
利用[lì yòng, ㄌㄧˋ ㄩㄥˋ, 利用] exploit; make use of; to use; to take advantage of; to utilize
敲竹杠[qiāo zhú gàng, ㄑㄧㄠ ㄓㄨˊ ㄍㄤˋ, 敲竹杠 / 敲竹槓] extortion by taking advantage of sb's weakness
晕场[yùn chǎng, ㄩㄣˋ ㄔㄤˇ, 晕场 / 暈場] to faint from stress (during exam, on stage etc)
剪接[jiǎn jiē, ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧㄝ, 剪接] film-editing; montage; to cut or edit film
一级头[yī jí tóu, ㄧ ㄐㄧˊ ㄊㄡˊ, 一级头 / 一級頭] first stage (diving)
混水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 混水摸鱼 / 混水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain; also written 渾水摸魚|浑水摸鱼
浑水摸鱼[hún shuǐ mō yú, ㄏㄨㄣˊ ㄕㄨㄟˇ ㄇㄛ ㄩˊ, 浑水摸鱼 / 渾水摸魚] to fish in troubled water (成语 saw); to take advantage of a crisis for personal gain
挟制[xié zhì, ㄒㄧㄝˊ ㄓˋ, 挟制 / 挾製] forced submission; to exploit advantage to force sb to do one's bidding
[chà, ㄔㄚˋ, 岔] fork in road; bifurcation; branch in road, river, mountain range etc; to branch off; to turn off; to diverge; to stray (from the path); to change the subject; to interrupt; to stagger (times)
前台[qián tái, ㄑㄧㄢˊ ㄊㄞˊ, 前台 / 前臺] front plaform; front of theatrical stage; foreground in politics etc (sometimes derog.); front desk; reception desk
递进[dì jìn, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 递进 / 遞進] gradual progress; to go forward one stage at a time
[yǔ, ㄩˇ, 噳] herd; stag; buck
嗣徽[sì huī, ㄙˋ ㄏㄨㄟ, 嗣徽] heritage; the continuation (of a tradition)
遗产[yí chǎn, ㄧˊ ㄔㄢˇ, 遗产 / 遺產] heritage; legacy

*tag* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
Q熱[キューねつ, kyu-netsu] (n) Q fever (extremely contagious bacterial disease with flu-like symptoms)
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag
アークティックスタッグホーンスカルピン;シベリアツマグロカジカ[, a-kuteikkusutagguho-nsukarupin ; shiberiatsumagurokajika] (n) Arctic staghorn sculpin (Gymnocanthus tricuspis)
アイボリー板紙[アイボリーいたがみ, aibori-itagami] (n) ivory paper
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer
アドバンテージ(P);アドバンテッジ[, adobante-ji (P); adobantejji] (n) advantage; (P)
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule
あなた方;貴方がた;貴方方;貴方々[あなたがた, anatagata] (pn,adj-no) (hon) you (plural)
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort
アンタゴニスト[, antagonisuto] (n,adj-f) antagonist
アンタゴニズム[, antagonizumu] (n) antagonism
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort
インタープリタ型言語[インタープリタかたげんご, inta-purita katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] (n) {comp} interpretive language
インタリオ[, intario] (n) intaglio
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エプロンステージ[, epuronsute-ji] (n) apron stage
エレクトロコテージ[, erekutorokote-ji] (n) (abbr) electronic cottage
エレクトロニックコテージ[, erekutoronikkukote-ji] (n) electronic cottage
オオバコ科;車前科[オオバコか(オオバコ科);おおばこか(車前科), oobako ka ( oobako ka ); oobakoka ( kuruma zenka )] (n) Plantaginaceae (the plantain family)
オクトパス[, okutopasu] (n) (1) (abbr) octopus; (2) octopus regulator; alternate 2nd stage air pressure regulator used as an alternate air source in an emergency
オンステージ[, onsute-ji] (n) on stage
お互い;御互い[おたがい, otagai] (n) mutual; reciprocal; each other
お互いに;御互いに[おたがいに, otagaini] (adv) (pol) (See 互いに) mutually; with each other; reciprocally; together; both
お互い様;御互い様;お互いさま[おたがいさま, otagaisama] (adj-na,n) we are of equal status in this regard
ガタがくる;がたがくる[, gata gakuru ; gatagakuru] (exp,vk) (See がたがた) to show one's age (e.g. to start creaking at the joints); to wear out (e.g. machinery)
カメラルポ[, kamerarupo] (n) (abbr) camera reportage
カメラルポルタージュ[, kameraruporuta-ju] (n) camera reportage
カンペ[, kanpe] (n) (abbr) (See カンニングペーパー) large sketchbook used during TV filming to notify the cast of special stage direction, relay messages, etc.; cue card
キングペンギン[, kingupengin] (n) (See 王様ペンギン) king penguin (Aptenodytes patagonicus)
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
グラスステージ[, gurasusute-ji] (n) glass stage
ゲルピン[, gerupin] (n) (abbr) money-shortage crisis (ger
コクテンカタギ[, kokutenkatagi] (n) crochet butterflyfish (Chaetodon guentheri); Gunther's butterflyfish
ここで会ったが百年目;ここで逢ったが百年目;此処で会ったが百年目;此処で逢ったが百年目[ここであったがひゃくねんめ, kokodeattagahyakunenme] (exp) (id) At last your time has come
Japanese-English: COMDICT Dictionary
インタプリータ型言語[インタプリータかたげんご, intapuri-ta katagengo] interpretive language
インタプリタ型言語[インタプリタかたげんご, intapurita katagengo] interpretive language
コンピュータグラフィクスインタフェース[こんぴゅーたぐらふぃくすいんたふぇーす, konpyu-tagurafikusuintafe-su] Computer Graphics Interface
コンピュータグラフィクスのメタファイル[こんぴゅーたぐらふぃくす の めたふぁいる, konpyu-tagurafikusu no metafairu] Computer Graphics Metafile
コンピュータグラフィックス[こんぴゅーたぐらふぃっくす, konpyu-tagurafikkusu] computer graphics
コンピュータゲーム[こんぴゅーたげーむ, konpyu-tage-mu] computer game
ジャンタグ[じゃんたぐ, jantagu] JWNTUG
スイッチングステージ[すいっちんぐすてーじ, suicchingusute-ji] switching stage
ステージ[すてーじ, sute-ji] stage
タグ[たぐ, tagu] tag
タグ付き[タグつき, tagu tsuki] tagged (as in a tagged cell)
タグ付き型[たぐつきがた, tagutsukigata] tagged type
タグ付け[たぐつけ, tagutsuke] tagging
データグローブ[でーたぐろーぶ, de-taguro-bu] data glove (for VR)
データタグ[でーたたぐ, de-tatagu] data tag
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern
データ欠損[データけっそん, de-ta kesson] data unavailability, lack of data, shortage of data
データ段階化[データだんかいか, de-ta dankaika] data staging
パーセント[ぱーせんと, pa-sento] percentage
パラメタグループ識別子[パラメタグループしきべつし, parametaguru-pu shikibetsushi] parameter group identifier, (PGI)
ラスタグラフィックス[らすたぐらふぃっくす, rasutagurafikkusu] raster graphics
二段化構成[にだんかこうせい, nidankakousei] two stage configuration
二段構成[にだんこうせい, nidankousei] two stage construction
作動電圧表示器[さどうでんあつひょうじき, sadouden'atsuhyoujiki] operating voltage indicator
供給停止[きょうきゅうていし, kyoukyuuteishi] outage
初期[しょき, shoki] early (days) (a-no), initial stage, (computer) initial
同相電圧[どうそうでんあつ, dousouden'atsu] common mode voltage
名札[なふだ, nafuda] label, name plate, name tag
基本多言語面[きほんたげんごめん, kihontagengomen] basic multi-lingual plane (BMP)
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system
多義性[たぎせい, tagisei] polysemy
多義語[たぎご, tagigo] polyseme
多言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support
多言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] multilingual thesaurus
多言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] multilingual support
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply
手続き型言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language
手続き形言語[てつづきがたげんご, tetsudukigatagengo] procedural language
時分割多元接続[じぶんかつたげんせつぞく, jibunkatsutagensetsuzoku] Time Division Multiple Access, TDMA
最大作動同相電圧[さいだいさどうどうそうでんあつ, saidaisadoudousouden'atsu] maximum operating common mode voltage
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ก่อกวน English: to disturb
妨げる[さまたげる, samatageru] Thai: ขัดขวาง English: to prevent

*tag* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอจี[TM] (Ai-Jī ) EN: IG (Instagram) FR:
อาคารจอดรถ[n. exp.] (ākhān jøt r) EN: parking garage FR: parking à étages [m]
อากรฆ่าสัตว์[n. exp.] (ākøn khā sa) EN: animal slaughter tax FR: taxe d'abattage [m]
อำนวยประโยชน์[v. exp.] (amnūay pray) EN: be beneficial ; be good to ; be advantageous ; be useful FR: être bénéfique
อาณาประโยชน์[n.] (anāprayōt) EN: personal advantage ; one's own interest FR: intérêt personnel [m]
อังกนะ[n.] (angkana) EN: sealing FR: cachetage [m]
อานิสงส์[n.] (ānisong) EN: merit ; fruit of merit ; virtue ; good result ; good effect ; profit ; advantage FR: mérite [m] ; valeur [f]
เอาเปรียบ[v.] (aoprīep) EN: exploit ; take advantage (of) ; get the better of (s.o.) FR: profiter ; exploiter
เอารัดเอาเปรียบ[v.] (aorat-aoprī) EN: take advantage of ; exploit FR:
อาศรม ; อาศรมบท[n.] (āsom ; āsom) EN: ashram ; hermitage ; dwelling place of an ascetic FR: ashram [m] ; ermitage [m]
อรรถประโยชน์[n.] (atthaprayōt) EN: advantage ; utility FR:
อัตราปันส่วน[n. exp.] (attrā pansū) EN: ratio FR: pourcentage [m]
อัตราร้อยละ[n. exp.] (attrā røila) EN: percentage ; percent FR: pourcentage [m]
อัตราส่วน[n.] (attrāsūan) EN: ratio ; rate ; percentage FR: ratio [m] ; taux [m] ; pourcentage [m] ; proportion [f]
อวสาน[n.] (awasān) EN: end ; conclusion ; final stage FR: conclusion [f] ; fin [f]
แบ่ง[v.] (baeng) EN: divide ; separate ; allot ; allocate ; apportion ; share ; split ; distribute ; portion FR: diviser ; séparer ; partager ; répartir ; allouer ; assigner
แบ่งกันจ่ายคนละครึ่ง[xp] (baeng kan j) EN: go dutch FR: partager moitié moitié
แบ่งเค้ก[v. exp.] (baeng khēk) EN: cut a cake FR: partager le gâteau ; couper un gâteau
แบ่งครึ่ง [v. exp.] (baeng khreu) EN: divide in two ; cut into half FR: partager en deux ; couper en deux
แบ่งปัน[v.] (baengpan) EN: share ; portion out ; distribute ; allot ; apportion ; parcel out ; share out ; divide FR: partager ; répartir
แบ่งปันประสบการณ์[v. exp.] (baengpan pr) EN: FR: partager son expérience
แบ่งเป็นสอง 2 ส่วน = แบ่งเป็นสองส่วน[v. exp.] (baeng pen s) EN: divide in two FR: partager en deux
บังกะโล [n.] (bangkalō) EN: bungalow ; cottage FR: bungalow [m] ; cottage [m]
บรรพต[n.] (banphot) EN: hill ; peak ; mount ; mountain FR: mont [m] ; montagne [f]
บ้านสามชั้น [n. exp.] (bān sām cha) EN: FR: maison à deux étages [f]
บ้านสองชั้น [n. exp.] (bān søng ch) EN: FR: maison à étage [f]
บราลี[n.] (barālī) EN: small pinnacle ornamentation (along a roof ridge) FR: épi de faîtage [m]
บัตรลงเวลาทำงาน[n. exp.] (bat long wē) EN: clocking-in card ; time card FR: carte de pointage [f]
เบทาโกร[TM] (Bēthakro) EN: Betagro FR: Betagro
เบทาโกร ช็อป[TM] (Bēthakro Ch) EN: Betagro Shop FR: Betagro Shop
เบี้ยล่าง[n.] (bīalāng) EN: disadvantage ; underdog FR: celui que l'on donne perdant
บีทรูท[n.] (bītrūt) EN: beetroot ; table beet ; garden beet ; red beet ; golden beet ; beet FR: betterave potagère [f]
บนยอดสุดของภูเขา [xp] (bon yøt sut) EN: on the summit FR: au sommet de la montagne ; au point culminant de la montagne
บริเวณภูเขาสูง[n. exp.] (børiwēn phū) EN: FR: région de haute montagne [f]
เบรอตาญ[n. prop.] (Broētān) EN: Brittany FR: Bretagne [f]
แชร์เก็บไว้เลย![v. exp.] (chaē kep wa) EN: FR: A partager absolument !
ชายผ้าสีดา[n.] (chāiphāsīdā) EN: horned stag fern ; queen staghorn ; Platycerium coronarium FR:
ชัก[v.] (chak) EN: deduct ; draw ; take a percentage FR:
ฉาก[n.] (chāk) EN: curtain ; screen ; backdrop ; scene ; stage set ; scenery FR: scène [f] ; décor [m] ; rideau [m] ; écran [m]
ชักต๋ง[v. exp.] (chak tong) EN: take a percentage FR:

*tag* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m}; Demontage
Niedergangsphase {f}abandonment stage
Sabotageakt {m}act of sabotage
vorteilhaft; günstig; nützlich {adj} | vorteilhafter; günstiger; nützlicher | am vorteilhaftesten; am günstigsten; am nützlichstenadvantageous | more advantageous | most advantageous
Nachmittag {m} | am Nachmittagafternoon | in the afternoon; in mid afternoon
vereinbart; abgestimmt {adj} | aufeinander abgestimmtagreed | mutually agreed
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Appartement {n}; Etagenwohnung
Montageanleitung {f}; Montageanweisung
Basisspannung {f}base voltage
Batteriespannung {f} [electr.]battery voltage; battery charge
Bedarf {m} | den Bedarf decken | den Bedarf decken von | bei Bedarf | bei dringendem Bedarf | Dinge des täglichen Bedarfs | einem Bedarf abhelfenneed | to supply the need | to satisfy the needs of | if needed; when required; as required; on request | in cases of urgent need | everyday necessities; basic necessities | to meet a need
Geburtstag {m} | Geburtstage
Durchschlagsspannung {f} [electr.]breakdown voltage
Falter {m}; Tagfalter
Weihnachtszeit {f}; Weihnachtstage
Klausurtagung {f} | dreitägige Klausurtagung
Aufenthaltsraum {m}; Tagesraum
Lotsenzwang {m}compulsory pilotage
Kongress {m}; Tagung
ansteckend; übertragbar {adj} (durch Berührung) | nicht ansteckendcontagious | noncontagious
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
Kulturerbe {n}cultural heritage
Tagblatt {n} | Tagblätter
Tagesleistung {f} | Tagesleistungen
Tagegeld {n}; Taggeld
Ausstellungsdatum {n}; Ausgabetag
Tagedieb {m} | Tagediebe
Bußtag {m} | Bußtage
Ruhetag {m} | Ruhetage
Tag {m} | Tage
Tagesausflug {m} | Tagesausflüge
Kindertagesstätte {f}; Tagesstätte
Tagesanbruch {m} | bei Tagesanbruchdaybreak | at break of the day
Wachtraum {m}; Tagtraum
Tageslicht {n} | bei Tageslichtdaylight | by daylight
Tageszeit {f} | Tageszeiten
Gleichspannung {f} [electr.]DC voltage
Gleichspannungsgeräte {pl}DC voltage equipment
Stichtag {m} | Stichtage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *tag*
Back to top