ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

destroy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *destroy*, -destroy-

destroy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
destroy (vt.) ทำลายจนสิ้นซาก Syn. eradicate Ops. strenghten, stabilize
destroy (vt.) ฆ่า See also: สังหาร, คร่าชีวิต Syn. murder, slay, slaughter
destroy (vt.) ทำลาย See also: ผลาญ, ทำให้พัง, ทำให้สิ้นซาก Syn. annihilate, demolish, ruin
destroy (vi.) ทำลาย See also: ทลาย, พัง, ล้มล้าง, ทำลายล้าง Syn. annihilate, demolish
destroyer (n.) ผู้ทำลาย See also: ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า Syn. demolisher, nihilist
destroyer (n.) เรือพิฆาตเล็ก See also: เรือรบทำลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
destroy(ดิสทรอย') vt. ทำลาย,ผลาญ,ดับ,ฆ่า, Syn. ruin
destroyer(ดิสทรอย'เออะ) n. ผู้ทำลาย,สิ่งที่ทำลาย,เรือพิฆาต
English-Thai: Nontri Dictionary
destroy(vt) ทำลาย,เผาผลาญ,ผลาญ,ล้างผลาญ,สังหาร,ฆ่า
destroyer(n) ผู้ทำลาย,ผู้ล้างผลาญ,เรือพิฆาต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
destroyทำลาย, สลาย, เพิกถอน, ลบล้าง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จองล้างจองผลาญ (v.) get revenge and destroy completely See also: get vengeance and wipe out (someone) Syn. ตามล้างผลาญ
ตามล้างผลาญ (v.) get revenge and destroy completely See also: get vengeance and wipe out (someone)
ถอนยวง (v.) destroy See also: root out, uproot, extirpate
ทะลาย (v.) destroy See also: tumble down, fall down, pull down, collapse, break, wreck, damage, smash Syn. หัก, พังทลาย, โค่น, พัง
ทำลาย (v.) destroy See also: demolish, damage Syn. รื้อ, โค่น, กำจัด, ขจัด, ทำลายล้าง Ops. ทะนุ, บำรุง, รักษา, บำรุงรักษา
ทำให้พินาศ (v.) destroy See also: ruin, demolish, wreck Syn. ทำลาย
ผลาญ (v.) destroy See also: ruin, demolish, wreck Syn. ทำลาย, ทำให้พินาศ
พร่า (v.) destroy See also: ruin Syn. ทำลาย
ภิท (v.) destroy See also: break, split Syn. แตก, ทำลาย
ภินท์ (v.) destroy See also: break, split Syn. แตก, ทำลาย, ภิท
มลาย (v.) destroy See also: split, ruin, be ruined, burst, be shattered, demolish, die Syn. แตก, ตาย, ทำลาย, สลาย Ops. สร้าง, แต่ง
หัก (v.) destroy See also: tumble down, fall down, pull down, collapse, break, wreck, damage, smash Syn. พังทลาย, โค่น, พัง
ตัดหนทาง (v.) destroy one´s own pull See also: destroy one´s own opportunity to make (/learn) a living Syn. ตัดทาง, ปิดทาง, ปิดช่องทาง, ตัดช่องทาง Ops. เปิดช่องทาง
ตัดทาง (v.) destroy oneself See also: obstruct the passage of, close a way or passage Syn. ปิดทาง Ops. เปิดทาง
คนทำลาย (n.) destroyer See also: wrecker Ops. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์
ผู้ทำลาย (n.) destroyer See also: wrecker Syn. คนทำลาย Ops. ผู้สร้าง, คนสร้าง, ผู้สร้างสรรค์
การทำลาย (n.) act of breaking or destroying See also: destruction, demolish Syn. อาการแตก, การแตก
การแตก (n.) act of breaking or destroying See also: destruction, demolish Syn. อาการแตก, การทำลาย
ภินทนาการ (n.) act of breaking or destroying See also: destruction, demolish Syn. อาการแตก, การแตก, การทำลาย
ย่อยยับ (v.) be totally destroyed See also: go to ruin, fall to pieces Syn. พินาศ, ฉิบหาย, ป่นปี้, วอดวาย, สูญสิ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You'd better destroy this letter so that no one else would see itคุณควรทำลายจดหมายนี้เพื่อที่จะได้ไม่มีใครเห็นมัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She said she'd rather destroy Manderley than see us happy here.หล่อนบอกว่ายอมทําลายเเมนเดอเลย์ เสียดีกว่าจะทนดูเรามีความสุข
We will then attack and destroy the enemy for his petrol.จากนั้นเราจะโจมตี และทำลายศัตรูของเขาสำหรับ เบนซิน
Thing of beauty... destroy it for ever!เรื่องของความงาม ทำลายมันไป ตลอดกาล!
Go get thee hence and destroy yon upstarts.ไปรับเจ้าจึง และทำลาย คนห่าม โน้น
Because I believe this drug business will destroy us in the years to come.Because I believe this drug business will destroy us in the years to come.
And tomorrow when Hedley Lamarr and his men come riding in to destroy the real Rock Ridge they'll actually be destroying the fake Rock Ridge!พรุ่งนี้ พอเฮดลีย์บุกมาทำลาย พวกมันก็จะทำลาย ร็อคริดจ์ของปลอม
But some morning, a sheep can come along and destroy it with one single bite.แต่สักวันนึงตอนเช้า แกะจะทำลายมันได้ด้วยการกัดแค่ครั้งเดียว
Don't destroy my good intentions. I already feel guilty...อย่าทำลายความตั้งใจที่ดีของผม
It's a program that's fed into a system that will hunt down and destroy any desired memories.มันเป็นโปรแกรมที่ป้อนเข้า ระบบได้ ที่จะตามล่าและทำลาย ความทรงจำใด ๆ ที่ต้องการ
I don't understand how one rock could destroy a whole village.ฉันไม่เข้าใจวิธีการหนึ่งที่สามารถทำลายหินทั้งหมู่บ้าน
It was too unruly. I couldn't handle it. I had to destroy it.มันดื้อเกินไป ผมเลยต้องทำลาย
You can destroy my specimens, but what about the millions more that are waiting to greet you outside?คุณทำลายตัวทดลองผมได้ แล้วพวกผีดิบล้านๆตัว ข้างนอกล่ะ?

destroy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[huǐ, ㄏㄨㄟˇ, 毁 / 燬] blaze; destroy by fire
焚毁[fén huǐ, ㄈㄣˊ ㄏㄨㄟˇ, 焚毁 / 焚毀] burn down; destroy with fire
清拆户[qīng chāi hù, ㄑㄧㄥ ㄔㄞ ㄏㄨˋ, 清拆户 / 清拆戶] demolition of homes; to destroy homes (for new building projects)
[chāo, ㄔㄠ, 剿] destroy (bandits)
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 剿] destroy (bandits)
[chāo, ㄔㄠ, 勦] destroy (bandits)
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 勦] destroy (bandits)
兰艾同焚[lán ài tóng fén, ㄌㄢˊ ㄞˋ ㄊㄨㄥˊ ㄈㄣˊ, 兰艾同焚 / 蘭艾同焚] lit. to burn both fragrant orchids and stinking weeds (成语 saw); fig. to destroy indiscriminately the noble and common; the rain falls on the just and unjust alike
人不为己,天诛地灭[rén bù wèi jǐ, ㄖㄣˊ ㄅㄨˋ ㄨㄟˋ ㄐㄧˇ, tian1 zhu1 di4 mie4, 人不为己,天诛地灭 / 人不為己,天誅地滅] Look out for yourself, or heaven and earth will combine to destroy you.; Every man for himself, and the Devil take the hindmost.
销毁[xiāo huǐ, ㄒㄧㄠ ㄏㄨㄟˇ, 销毁 / 銷毀] to destroy (by melting or burning)
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, 伴侣号 / 伴侶號] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang
[cuī, ㄘㄨㄟ, 摧] break; destroy; devastate; ravage; repress
损耗品[sǔn hào pǐn, ㄙㄨㄣˇ ㄏㄠˋ ㄆㄧㄣˇ, 损耗品 / 損耗品] capable of being consumed; that may be destroyed, dissipated, wasted, or spent
亡国[wáng guó, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ, 亡国 / 亡國] country (of bygone years) that has vanished; a kingdom destroyed (by war); a state heading for destruction
亡国灭种[wáng guó miè zhòng, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄝˋ ㄓㄨㄥˋ, 亡国灭种 / 亡國滅種] country destroyed, its people annihilated (成语 saw); total destruction
[pǐ, ㄆㄧˇ, 圮] destroyed; injure
捣毁[dǎo huǐ, ㄉㄠˇ ㄏㄨㄟˇ, 捣毁 / 搗毀] destroy; sabotage; smash
摧毁[cuī huǐ, ㄘㄨㄟ ㄏㄨㄟˇ, 摧毁 / 摧毀] destroy; wreck
毁掉[huǐ diào, ㄏㄨㄟˇ ㄉㄧㄠˋ, 毁掉 / 毀掉] destroy
[jǔ, ㄐㄩˇ, 沮] destroy; to stop
[huī, ㄏㄨㄟ, 隳] destroy; overthrow
驱逐舰[qū zhú jiàn, ㄑㄩ ㄓㄨˊ ㄐㄧㄢˋ, 驱逐舰 / 驅逐艦] destroyer (warship)
完蛋[wán dàn, ㄨㄢˊ ㄉㄢˋ, 完蛋] fallen from power; destroyed; finished; all over for (him); gone to the dogs
打垮[dǎ kuǎ, ㄉㄚˇ ㄎㄨㄚˇ, 打垮] to defeat; to strike down; to destroy
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
[fèn, ㄈㄣˋ, 偾 / 僨] instigate; ruin; destroy
毁灭[huǐ miè, ㄏㄨㄟˇ ㄇㄧㄝˋ, 毁灭 / 毀滅] perish; ruin; destroy
庞培[Páng péi, ㄆㄤˊ ㄆㄟˊ, 庞培 / 龐培] Pompeium, Roman town in Bay of Naples destroyed by eruption of Vesuvius in 79
亡国虏[wáng guó lǔ, ㄨㄤˊ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄨˇ, 亡国虏 / 亡國虜] refugee from a destroyed country
吞噬作用[tūn shì zuò yòng, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 吞噬作用] phagocytosis (ingesting and destroying foreign matter)
吞噬细胞[tūn shì xì bāo, ㄊㄨㄣ ㄕˋ ㄒㄧˋ ㄅㄠ, 吞噬细胞 / 吞噬細胞] phagocyte (cell that ingests and destroys foreign matter)
歼灭[jiān miè, ㄐㄧㄢ ㄇㄧㄝˋ, 歼灭 / 殲滅] wipe out; destroy; annihilate
破坏[pò huài, ㄆㄛˋ ㄏㄨㄞˋ, 破坏 / 破壞] wreck; break; destroy

destroy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
攻め滅ぼす[せめほろぼす, semehorobosu] (v5s,vt) to attack and overthrow; to utterly destroy
法輪[ほうりん, hourin] (n) {Buddh} (See 輪宝,転法輪) the teachings of Buddha (as likened to the Dharmachakra, originally a wheel-like weapon used to destroy the evils of mankind); Buddhist doctrine
破く[やぶく, yabuku] (v5k,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer
たちかぜ型護衛艦[たちかぜがたごえいかん, tachikazegatagoeikan] (n) Tachikaze class destroyer
はたかぜ型護衛艦[はたかぜがたごえいかん, hatakazegatagoeikan] (n) Hatakaze class destroyer
はつゆき型護衛艦[はつゆきがたごえいかん, hatsuyukigatagoeikan] (n) Hatsuyuki class destroyer
ブチ壊す;打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す[ブチこわす(ブチ壊す);うちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す);ぶちこわす(打ち壊す;打壊す;打ち毀す;ぶち壊す), buchi kowasu ( buchi kowasu ); uchikowasu ( uchi kowasu ; da kowasu ; uchi kowasu )] (v5s,vt) to destroy; to spoil; to crush; to break by striking; to wreck
ぶっ壊す;打っ壊す;打っ毀す[ぶっこわす, bukkowasu] (v5s,vt) (col) to destroy; to crush; to wreck
ミサイル駆逐艦[ミサイルくちくかん, misairu kuchikukan] (n) (guided) missile destroyer
むらさめ型護衛艦[むらさめがたごえいかん, murasamegatagoeikan] (n) Murasame class destroyer
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort
切り枯らす[きりからす, kirikarasu] (v5s) to destroy; to kill off (trees)
劫火[ごうか;こうか, gouka ; kouka] (n) {Buddh} world-destroying conflagration
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P)
打ち破る;討ち破る;打破る;撃ち破る;うち破る[うちやぶる, uchiyaburu] (v5r,vt) to break; to smash; to defeat; to destroy; to eliminate
撃つ(P);討つ(P);射つ(iK)[うつ, utsu] (v5t) (1) (usu. 撃つ) to shoot (at); (2) to attack; to defeat; to destroy; to avenge; (P)
毀壊[きかい, kikai] (n,vs) (1) breaking; demolishing; smashing; destroying; wrecking; (2) being broken; being ruined; being destroyed; being worn out
滅びる(P);亡びる[ほろびる, horobiru] (v1,vi) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed; (P)
滅ぶ;亡ぶ[ほろぶ, horobu] (v5b) (See 滅びる) to be ruined; to go under; to perish; to be destroyed
現状打破[げんじょうだは, genjoudaha] (n) abandonment of the status quo; destroying the status quo; overthrowing the present situation
破る(P);敗る[やぶる, yaburu] (v5r,vt) to tear; to violate; to defeat; to smash; to destroy; to break (e.g. password); (P)
自滅[じめつ, jimetsu] (n,vs,adj-no) ruining oneself; destroying oneself; self-destruction; (P)
遊撃(P);游撃[ゆうげき, yuugeki] (n,vs) (1) raid; military attack by a mobile unit; hit-and-run attack; search-and-kill mission; search-and-destroy mission; military action without a predetermined target; attacking the enemy or assisting allies as the opportunity arises; (n) (2) (abbr) (See 遊撃手) shortstop; (P)

destroy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate ; affect ; sap ; debilitate FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre ; diminuer
ฉิบหาย[v.] (chip-hāi) EN: ruin ; destroy ; damage ; go to the dogs ; lose ; go to ruin FR: détruire ; ruiner ; anéantir
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
จำราญ[v.] (jamrān) EN: break ; destroy ; demolish FR:
จราย[v.] (jarāi) EN: destroy ; scatter FR:
เขียนด้วยมือลบด้วยตีน[v. (loc.)] (khīendūayme) EN: first praise and then destroy FR:
เขียนด้วยมือลบด้วยเท้า[v. exp.] (khīen dūay ) EN: first praise and then destroy FR:
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat FR: renverser ; défaire
กลบรอย[v. exp.] (klop røi) EN: destroy the traces FR: effacer les traces
ล้าง[v.] (lāng) EN: destroy ; devastate FR: détruire ; raser
ล้างผลาญ[v. exp.] (lāngphlān) EN: devastate ; destroy ; ravage ; squander FR: dilapider ; ravager
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir
ลุมป์[v.] (lum) EN: destroy ; pillage FR:
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
เผด็จ[v.] (phadet) EN: subdue ; suppress ; get rid of ; cut ; destroy ; eliminate FR: liquider ; en finir
ภินท์[v.] (phin) EN: destroy FR:
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck FR: dévaster ; ravager
พร่า[v.] (phrā) EN: destroy ; kill ; damage FR: détruire ; endommager ; abîmer
ประหัต[v.] (prahat) EN: slay ; destroy FR:
ประหัตประหาร[v.] (prahatprahā) EN: persecute ; slay ; destroy FR: détruire ; anéantir
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
ตัดหนทาง[v. exp.] (tat honthān) EN: deprive s.o. from his livelihood ; destroy one' s own pull FR:
ทลาย[v.] (thalāi) EN: destroy ; break ; do great damage : wreck ; smash FR: abattre ; démanteler ; démolir ; détruire ; rompre
ถล่ม[v.] (thalom) EN: bombard ; crush ; destroy FR: frapper ; s'abattre sur ; bombarder ; balayer
ถล่มด้วยปืนใหญ่[v. exp.] (thalom dūay) EN: destroy by artillery fire FR:
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
ทำลายหลักฐาน[v. exp.] (thamlāi lak) EN: destroy evidence FR:
ทำลายสะพาน[v. exp.] (thamlāi sap) EN: destroy a bridge FR: détruire un pont
ทำลายสิ่งแวดล้อม[v. exp.] (thamlāi sin) EN: destroy environment FR: détruire l'environnement
ถอนราก[v.] (thøn rāk) EN: eradicate ; abolish ; destroy ; eliminate ; erase ; extirpate ; remove ; root out ; uproot FR: déraciner
ถอนรากถอนโคน[v. (loc.)] (thønrākthøn) EN: extirpate ; abolish ; annihilate ; destroy ; uproot ; eradicate ; root out FR: éradiquer
ถอนยวง[v.] (thønyūang) EN: destroy ; root out ; uproot ; extirpate FR:
วอดวาย[v.] (wøtwāi) EN: burn down ; raze ; ruin ; destroy FR:
บรรลัย[v.] (banlai) EN: collapse ; die ; be destroyed FR:
บรรลัย[adj.] (banlai) EN: destroyed ; ruined FR:
ฟอน[adj.] (føn) EN: completely destroyed FR:
ฆาต[n.] (khāt) EN: death ; killing ; destroying ; end FR: mort [f] ; tuerie [f] ; destruction [f] ; fin [f]
ฆาต-[pref.] (khātta-) EN: killing ; destroying FR:
คนทำลาย[n. exp.] (khon thamlā) EN: destroyer FR:

destroy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zerstörungstrieb {m}impulse to destroy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า destroy
Back to top