ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

favorable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *favorable*, -favorable-

favorable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
favorable (adj.) ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบ See also: ซึ่งเป็นที่ปรารถนา, ซึ่งเป็นที่นิยม Syn. favourable, desirable, pleasing, welcome Ops. ill-disposed, uninclined
favorable omen (n.) ฤกษ์ดี See also: มงคล, ศุภมงคล
English-Thai: HOPE Dictionary
favorable(เฟ'เวอะระเบิล) adj. เห็นด้วย,ซึ่งเป็นที่นิยมชมชอบ,เป็นที่โปรดปราน,ซึ่งอำนวยประโยชน์., See also: favorableness,favourableness n. favorably,favourably adv., Syn. benefit
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Favorable varianceผลต่างที่น่าพอใจ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มงคล (n.) favorable thing See also: auspicious/propitious thing Syn. สิริมงคล
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We will look forward to a favorable reply.เราจะคอยคำตอบที่ต้องการ
Isn't this a more favorable situation that I'm back?นั่นไม่ดีรึไงที่ฉันกลับมา?
It happens this information is favorable to the defendant.เผอิญว่าข้อมูลนี้เป็นประโยชน์ต่อจำเลย
I tried, in your interest, to present it in the most favorable light.เราหวังว่าจะทำได้ดีเท่าที่เสด็จพ่อทรงทำไว้ นั่นมันอะไรกัน
She needs to make conditions as favorable as possible.เธอต้องการให้สภาพศพ สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
Optimal placement at Yucca Mountain, and favorable parole review.มันอยู่ที่เขายุกก้า และการตรวจสอบการพักโทษ
Anyhow ... it appears you left a favorable impression at the meeting today and that's a relief.ยังไงก็ตามดูเหมือนว่าคุณทำให้ที่ประชุมวันนี้ ประทับใจได้ดีมันน่าโล่งอกจริง ๆ
Finally, a favorable turn of events.ในที่สุด สวรรค์ก็มาโปรดบ้าง
Pretty favorable likeness, actually, given the subject.ค่อนข้างเป็นที่ชื่นชอบเลยล่ะ, ที่จริง,มันหัวอ่อนน่ะ
He gets nervous that she's giving him up in order to get favorable treatment for her family, so he wants to shut them both up.เขาเลยกลัวว่าเธอจะสารภาพเรื่องเขา เพื่อแลกกับอิสระภาพของครอบครัวเธอ เขาก็เลยเลือกที่จะปิดปากพวกเขาทั้งคู่
A person's memory may be distorted by their own perception by only remembering whatever's favorable to themself, right?ทุกๆคนมักจะจำในเรื่องที่เขาอยากจะจำใช่ไหม?
A color that's favorable to you... blue.สีที่คุณชอบที่สุด ฟ้า

favorable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机遇[jī yù, ㄐㄧ ㄩˋ, 机遇 / 機遇] opportunity; favorable circumstance; stroke of luck
顺境[shùn jìng, ㄕㄨㄣˋ ㄐㄧㄥˋ, 顺境 / 順境] favorable circumstances
地利[dì lì, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ, 地利] favorable location; in the right place; productivity of land
地利人和[dì lì rén hé, ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 地利人和] favorable geographical and social conditions (成语 saw); good location and the people satisfied
艳遇[yàn yù, ㄧㄢˋ ㄩˋ, 艳遇 / 豔遇] favorable opportunity for an encounter with a beautiful woman
顺潮[shùn cháo, ㄕㄨㄣˋ ㄔㄠˊ, 顺潮 / 順潮] favorable tide
风调雨顺[fēng diào yǔ shùn, ㄈㄥ ㄉㄧㄠˋ ㄩˇ ㄕㄨㄣˋ, 风调雨顺 / 風調雨順] favorable weather (成语 saw); good weather for crops
优惠贷款[yōu huì dài kuǎn, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄞˋ ㄎㄨㄢˇ, 优惠贷款 / 優惠貸款] loan on favorable terms; concessionary loan; soft loan
特惠[tè huì, ㄊㄜˋ ㄏㄨㄟˋ, 特惠] special privilege; favorable (terms); discount (price); preferential (treatment); ex gratia (payment)
出超[chū chāo, ㄔㄨ ㄔㄠ, 出超] trade surplus; favorable balance of trade
占便宜[zhàn pián yi, ㄓㄢˋ ㄆㄧㄢˊ ㄧ˙, 占便宜 / 佔便宜] advantageous; favorable
有利[yǒu lì, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ, 有利] advantageous; to have advantages; favorable
蹇滞[jiǎn zhì, ㄐㄧㄢˇ ㄓˋ, 蹇滞 / 蹇滯] awkward; ominous; unfavorable
时运不济[shí yùn bù jì, ㄕˊ ㄩㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧˋ, 时运不济 / 時運不濟] fate is unfavorable (成语 saw); the omens are not good
嘉许[jiā xǔ, ㄐㄧㄚ ㄒㄩˇ, 嘉许 / 嘉許] favorable; praise
讲閒话[jiǎng xián huà, ㄐㄧㄤˇ ㄒㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˋ, 讲閒话 / 講閒話] gossip; make unfavorable comments
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, 树倒猢狲散 / 樹倒猢猻散] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship.
优惠[yōu huì, ㄧㄡ ㄏㄨㄟˋ, 优惠 / 優惠] preferential; favorable
不利[bù lì, ㄅㄨˋ ㄌㄧˋ, 不利] unfavorable; disadvantageous; harmful; detrimental
逆心[nì xīn, ㄋㄧˋ ㄒㄧㄣ, 逆心] unfavorable; undesired
不顺[bù shùn, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄣˋ, 不顺 / 不順] unfavorable; adverse

favorable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns
一陽来復;一陽来腹[いちようらいふく, ichiyouraifuku] (n) return of spring; long-awaited, favorable turn of fortune (favourable)
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P)
出超[しゅっちょう, shucchou] (n) excess of exports; favorable balance of trade; favourable balance of trade
好感[こうかん, koukan] (n) good feeling; good will; favourable impression; favorable impression; (P)
好条件[こうじょうけん, koujouken] (n) favourable terms; favorable terms; favourable conditions; favorable conditions; place in the sun
好評[こうひょう, kouhyou] (n,adj-na,adj-no) popularity; favorable reputation; favourable reputation; (P)
好評を得る[こうひょうをえる, kouhyouwoeru] (exp,v1) to receive a favorable reputation; to get good reviews; to meet with a favorable reception
形勢有利[けいせいゆうり, keiseiyuuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being favorable (advantageous)
恵方参り;恵方詣り;恵方詣(io)[えほうまいり, ehoumairi] (n) New Year's visit to a shrine or temple which lies in a favorable (favourable) or lucky direction
時を待つ[ときをまつ, tokiwomatsu] (exp,v5t) to wait for a favorable chance; to wait for a favourable chance
自己演出[じこえんしゅつ, jikoenshutsu] (n,vs) an author directing (producing) his; her own play (film); staging oneself for effect; presenting oneself in a favorable light
順境[じゅんきょう, junkyou] (n) favorable circumstances; favourable circumstances
順縁[じゅんえん, jun'en] (n) (1) {Buddh} favorable condition (for entering the priesthood); (2) dying in order (from oldest to youngest)
不利[ふり, furi] (adj-na,n) (See 有利) disadvantage; handicap; unfavorable; unfavourable; drawback; (P)
不味い[まずい, mazui] (adj-i) (1) (uk) unappetising; unappetizing; unpleasant (taste, appearance, situation); (2) (See 拙い) unskillful; unskilful; bungling; clumsy; (3) ugly; homely; plain; unattractive; (4) (See 気不味い) awkward; untimely; inopportune; unfavorable; unwise; (P)
佳良[かりょう, karyou] (adj-na,n) good; favourable; favorable; successful
好調[こうちょう, kouchou] (adj-na,n,adj-no) favourable; favorable; promising; satisfactory; in good shape; (P)
好都合[こうつごう, koutsugou] (adj-na,n) convenient; favorable; favourable; expedient; expedience; (P)
形勢不利[けいせいふり, keiseifuri] (n,adj-na) situation (turn of events) being unfavorable (disadvantageous)
恵方[えほう, ehou] (n) favourable or lucky direction (favorable)
悪し様[あしざま, ashizama] (n,adj-no) unfavourable; unfavorable
悪条件[あくじょうけん, akujouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions
悪評[あくひょう, akuhyou] (n) bad reputation; infamy; ill repute; unfavorable criticism; unfavourable criticism
損な条件[そんなじょうけん, sonnajouken] (n) unfavorable conditions; unfavourable conditions
環境づくり;環境作り;環境造り[かんきょうづくり, kankyoudukuri] (n) creating a (usually favorable) environment
虫が付く;虫がつく[むしがつく, mushigatsuku] (exp,v5k) to become verminous; to be infested with insects; to begin to keep bad company; to have an (unfavorable, unfavourable) lover
見劣り[みおとり, miotori] (n,vs) unfavourable comparison; unfavorable comparison
贔屓目[ひいきめ, hiikime] (n) see things in a favourable light (favorable)
[ひ, hi] (n) (1) fault; error; mistake; (2) going poorly; being disadvantageous; being unfavorable; (pref) (3) un-; non-; an-; (P)
順調[じゅんちょう, junchou] (adj-na,n) favourable; favorable; doing well; OK; all right; (P)

favorable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดี[adj.] (dī) EN: good ; nice ; pleasant ; favorable ; fine FR: bon ; agréable ; bienfaisant
คอยจังหวะ[v. exp.] (khøi jangwa) EN: wait for the right moment ; wait for a chance ; bide one's time ; await a favorable opportunity ; beat time FR: attendre le moment opportun
เลขมงคล[n. exp.] (lēk mongkho) EN: lucky number ; auspicious number FR: chiffre porte-bonheur [m] ; chiffre favorable [m]
มงคล[adj.] (mongkhon) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky FR: favorable ; propice ; propitiatoire ; porte-bonheur
มงคล-[pref.] (mongkhonla-) EN: favorable ; auspicious ; propitious ; lucky FR: favorable ; propice ; propitiatoire ; porte-bonheur
นิยม[adj.] (niyom) EN: in favour of ; pro- (pref.) FR: favorable à ; pro- (préf.)
เป็นใจ[adj.] (penjai) EN: favorable ; advantageous ; auspicious ; beneficial ; encouraging FR:
ปลอดโปร่ง[adj.] (pløtprōng =) EN: clear ; favorable FR:
สิริมงคล[adj.] (siri mongkh) EN: auspicious ; lucky ; favorable ; propitious ; happy FR: propice
ถูกโฉลก[adj.] (thūkchalōk) EN: auspicious ; lucky ; favorable FR:
วันดี[n. exp.] (wan dī) EN: auspicious day ; lucky day ; good day FR: jour favorable [m] ; jour de chance [m] ; jour de bon augure [m]
อย่างดี[adj.] (yāng dī) EN: good quality ; decent ; satisfactory ; favorable FR: de bonne qualité ; bien fait
เห็นชอบ[adj.] (hen chøp) EN: FR: favorable
ไม่เห็นชอบ[adj.] (mai hen chø) EN: FR: défavorable
น่าเสียดาย[adj.] (nāsīa dāi) EN: unfortunate ; unlucky ; unfavorable ; regrettable FR: regrettable ; déplorable
เสียเปรียบ[v.] (sīaprīep) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable ; be at a disadvantage ; be prejudiced (by) FR: désavantager ; défavoriser
สิทธิโชค[n.] (sitthichōk) EN: good auspices ; good luck FR: auspices favorables [mpl]
ส่งผลดีต่อ[v. exp.] (songphon dī) EN: FR: affecter favorablement
ตกเป็นเบี้ยล่าง[v.] (tokpenbīalā) EN: be adverse ; be disadvantageous ; be unfavorable FR: désavantager ; défavoriser

favorable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
günstig (für) {adj} | günstiger | am günstigstenfavorable [Am.]; favourable [Br.] (to) | more favourable | most favourable
passiv (Zahlungsbilanz) {adj}unfavorable [Am.]; unfavourable [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า favorable
Back to top