ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dodder

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dodder*, -dodder-

dodder ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dodder (vi.) (เด็กเล็กๆ) เดินเตาะแตะ Syn. waddle
dodder along (phrv.) เดินโซเซ See also: เดินง่อกแง่ก, เดินโงนเงน
doddering (adj.) เดินโซเซ (ด้วยความชรา) See also: เดินยักแย่ยักยัน, เดินตัวสั่นงันงก Syn. shaky, a tremble
English-Thai: HOPE Dictionary
doddervi. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน.
doddering(ดอด'เดอริง) adj. สั่น,สั่นระริก,เดินเตาะแตะ,เดินโงนเงน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A doddering old foolมีตาแก่งี่เง่าอยู่คนหนึ่ง
Well, how do you know? He's a doddery old man. He can't have gone far.เจ้ารู้ได้ยังไงว่าเขาจะกลับมา แหมคงแก่จะไปไหนไกลได้

dodder ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tù, ㄊㄨˋ, 菟] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds having medicinal uses); also called 菟丝子
菟丝子[tù sī zǐ, ㄊㄨˋ ㄙ ㄗˇ, 菟丝子 / 菟絲子] dodder (Cuscuta sinensis, a parasitic vine with seeds used in medicine)
跌跌跄跄[diē diē qiàng qiàng, ㄉㄧㄝ ㄉㄧㄝ ㄑㄧㄤˋ ㄑㄧㄤˋ, 跌跌跄跄 / 跌跌蹌蹌] to dodder along
老态龙锺[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙锺 / 老態龍鍾] doddering; senile
老态龙钟[lǎo tài lóng zhōng, ㄌㄠˇ ㄊㄞˋ ㄌㄨㄥˊ ㄓㄨㄥ, 老态龙钟 / 老態龍鐘] old and decrepit; senile; doddering old age

dodder ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
爺むさい;爺穢い[じじむさい, jijimusai] (adj-i) (uk) like an old man; doddering; wizened; frowzy; seedy
老い耄れ;老いぼれ[おいぼれ, oibore] (n) (1) dotage; (2) feeble-minded old man; senile old fool; dodderer

dodder ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
งก ๆ เงิ่น ๆ = งกๆ เงิ่นๆ = งกๆเงิ่นๆ[v. exp.] (ngok-ngok n) EN: dodder FR:
งัก ๆ = งักๆ ; งั่ก ๆ = งั่กๆ[adj.] (ngak-ngak) EN: doddering FR: tremblotant
งกเงิ่น[adv.] (ngokngoen) EN: dodderingly ; doddery FR:
งก ๆ เงิ่น ๆ = งกๆ เงิ่นๆ = งกๆเงิ่นๆ[adv.] (ngok-ngok n) EN: dodderingly ; doddery FR:
ย่องแย่ง[adv.] (yǿngyaēng =) EN: limpingly ; totteringly ; haltingly ; stumblingly ; shufflingly ; teeteringly ; staggeringly ; dodderingly ; hobblingly ; lamely FR:

dodder ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tattergreis {m} [ugs.]doddery old man; dodderer
Tattergreisin {f} [ugs.]doddery old woman
tattrig; tatterig {adj}doddery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dodder
Back to top