ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

undermine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *undermine*, -undermine-

undermine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
undermine (vt.) ทำให้กร่อน See also: ถูกกัดเซาะ Syn. sabotage, subvert, wreck Ops. reinforce
English-Thai: HOPE Dictionary
undermine(อันเดอะไมนฺ') vt. ขุด,ขุดอุโมงค์,เซาะ,ทำให้อ่อนลง,ทำลายทีละน้อย,ทำลายอย่างลับ, See also: underminer n., Syn. sap,weaken
English-Thai: Nontri Dictionary
undermine(vi) ทำลาย,เซาะ,ขุดข้างใต้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บ่อนทำลาย (v.) undermine See also: subvert
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't care if you have a few laughs, even at my expense. But don't you dare undermine what I'm trying to do here.แต่นายไม่มีสิทธิ์ มาบ่อนทำลาย ความพยายามของชั้นที่นี่
French will think three times before trying to undermine Siam.French will think three times before trying to undermine Siam.
I cannot undermine ability to command loyalty,I cannot undermine ability to command loyalty,
For too long now giant corporations have been allowed to undermine democracy here in the United States and all over the world.เป็นเวลานานเกินไปแล้ว (จิม แลฟเฟอร์ตี สมาคมทนายความแห่งชาติ) ที่เราปล่อยให้บรรษัทยักษ์ใหญ่ บ่อนทำลายประชาธิปไตยในสหรัฐอเมริกา
But allowing the minstrels to mock the dignity of ministers... will only undermine the authority of the government.แต่ว่าที่ท่านอนุญาติให้ตัวตลกล้อเล่นกับศักดิศรีของรัฐมนตรี จะทำลายอำนาจของรัฐบาล
These people done nothing but undermine me since I got here.แกมีหน้าที่รับผิดชอบ ในฐานะพ่อ
If you give Scofield preferential treatment, it'll undermine your credibility.ถ้าท่านให้สิทธิพิเศษสกอฟิลด์มากไป มันจะทำลายเครดิตท่านเองนะครับ
If they find Doakes locked inside a cage, it'll seriously undermine my frame job.ถ้าพวกนั้นเจอโดคส์ถูกขังอยู่ในกรง มันจะทำลายแผนป้ายสีผมป่นปี้
Worse--i'm gonna undermine his latest conviction.ยิ่งกว่านั้น ฉันจะทำลายการตัดสินคดีของเขาด้วย
But doing this could undermine the investigation.แต่การทำแบบนี้อาจส่งผลกับการสืบสวนได้นะ
We have to undermine their perception that we're an invading army laying siege to their home.เราต้องไม่ให้เขารู้ว่าเราส่งกำลังเข้าไป
To undermine this nation's foreign policy--และ นายพัน ดูบากู ในความพยายามที่ ที่จะบ่อนทำลาย นโยบายต่างประเทศ...

undermine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拆台[chāi tái, ㄔㄞ ㄊㄞˊ, 拆台 / 拆臺] to undermine; destructive spoiling

undermine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
蝕む(P);虫食む[むしばむ, mushibamu] (v5m,vi) to eat into (e.g. by worms); to spoil; to ruin; to undermine; (P)
覆す[くつがえす, kutsugaesu] (v5s,vt) to overturn; to upset; to overthrow; to undermine; (P)

undermine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่อนทำลาย[v.] (bǿnthamlāi) EN: undermine ; subvert FR: saboter
ขัดขา[v. exp.] (khat khā) EN: oppose ; obstruct ; undermine FR:
ก่อวินาศกรรม[v. exp.] (kø winātsak) EN: sabotage ; perform acts of sabotage ; undermine ; overturn FR: saboter
ลิดรอน[v.] (litrøn) EN: chip away (at) ; deprive ; cut off ; withhold ; undermine ; impinge (on) ; encroach (on) FR:
เซาะ[v.] (sǿ) EN: erode ; undermine ; scour out ; wash out ; chisel ; gouge out FR: ronger ; éroder
ทำให้อ่อนลง[v. exp.] (thamhai øn ) EN: undermine FR: affaiblir
ทำให้เสื่อมลง[v. exp.] (thamhai seū) EN: undermine FR:
ทำลายอย่างลับ[v. exp.] (thamlāi yān) EN: undermine FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า undermine
Back to top