ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

problem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *problem*, -problem-

problem ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
problem (n.) คำถาม See also: ปัญหา Syn. puzzle, riddle
problem (n.) เรื่องยุ่งยาก See also: เรื่องลำบาก, ปัญหายุ่งยาก Syn. dilemma, obstacle
problem (adj.) ที่เสนอเกี่ยวกับปัญหาของสังคม
problem (adj.) ที่ยากจะแก้ไข
problem drinking (n.) การติดสุรา See also: การติดเหล้า Syn. heavy drinking
problem situation (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค, สิ่งกีดขวาง Syn. obstacles
problem situation (n.) สถานการณ์ที่ยากลำบาก See also: สถานการณ์ที่เป็นอุปสรรค, สิ่งกีดขวาง Syn. obstacles
problem-solving (n.) การแก้ปัญหา
problematic (adj.) ที่ยากจะแก้ปัญหาได้ See also: ที่เป็นปริศนา Syn. doubtful, problematical, debatable
problematical (adj.) ที่ยากจะแก้ปัญหาได้ See also: ที่เป็นปริศนา Syn. problematic
English-Thai: HOPE Dictionary
problem(พรอบ'เลิม) n. ปัญหา,ข้อปัญหา,โจทย์เรขาคณิต,โจทย์คณิตศาสตร์,หมากกล,เรื่องที่ต้องแก้ไขหรือต้องพิจารณากัน. adj. สอนยาก,เป็นปัญหา, Syn. question,riddle
problematic(พรอบ'บระแมท'ทิค,-เคิล) adj. สร้างปัญหา,น่าสงสัย,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain,doubtful
problematical(พรอบ'บระแมท'ทิค,-เคิล) adj. สร้างปัญหา,น่าสงสัย,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,เกี่ยวกับบทสร้างในเรขาคณิต., See also: problematically adv., Syn. uncertain,doubtful
English-Thai: Nontri Dictionary
problem(n) ปัญหา,โจทย์เลข,หมากกล
problematic(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ
problematical(adj) เป็นปัญหา,เป็นปริศนา,ยังไม่แน่นอน,ที่ไม่เข้าใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
problemข้อปัญหา, ปัญหา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Problem childrenเด็กที่เป็นปัญหา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวปัญหา (n.) problem See also: trouble, question, riddle, puzzle Syn. ปัญหา
ตัวปัญหา (n.) problem See also: trouble, question, riddle, puzzle
ปัญหา (n.) problem See also: question, trouble Syn. อุปสรรค
อุปสรรค (n.) problem See also: question, trouble
โจทย์ (n.) problem (in mathematics) See also: question Syn. ปัญหา Ops. เฉลย
ก่อปัญหา (v.) make problem See also: create trouble, cause problem Syn. ก่อเหตุ, ก่อเรื่อง
กำจัดปัญหา (v.) end a problem See also: eliminate a problem Syn. ยุติปัญหา, แก้ปัญหา
ขจัดปัญหา (v.) eliminate (a problem) See also: get rid of (a problem) Syn. แก้ไขปัญหา, แก้ปัญหา, แก้ไข
ขบปัญหา (v.) solve a problem See also: resolve a problem Syn. แก้ปัญหา
ขบไม่แตก (v.) be unable to solve a problem Syn. คิดไม่ออก, แก้ไม่ตก
จบปัญหา (v.) cease the problem See also: end the problem Ops. สร้างปัญหา
ตัดปัญหา (v.) get around (a problem) See also: eliminate the problem, cut the Gordian knot Syn. หยุดปัญหา, ยุติปัญหา
บุกป่าฝ่าดง (v.) encounter problems or difficulties Syn. บุกบั่น, ดั้นด้น
ประสบปัญหา (v.) face a problem See also: confront a problem
ปัญหาจราจร (n.) traffic problem
ปัญหามลพิษ (n.) pollution problem
ปัญหาสังคม (n.) social problem
ปัญหาเฉพาะหน้า (n.) facing problem
ยุติปัญหา (v.) cease the problem See also: end the problem Syn. จบปัญหา Ops. สร้างปัญหา
หนีปัญหา (v.) run away from a problem See also: flee/escape one´s problem Syn. หลีกหนีปัญหา Ops. เผชิญปัญหา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
This is a problem with no solutionนี่คือปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข
She is a researcher and problem solverเธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
They examined the problem and found a solutionพวกเขาตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไข
That's the problem with me, tooนั่นเป็นปัญหากับฉันด้วยเหมือนกัน
He has no problem with meเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฉัน
Why does everybody have a problem with him?ทำไมทุกคนถึงได้มีปัญหากับเขานะ?
There is a problem with electricityมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
The problem does not lie in the toolsปัญหาไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ
The problem lies in the personปัญหาอยู่ที่คน
We must deal with the problem now, or else it will be too lateเราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป
The problem has been solved for the time beingปัญหานั้นได้รับการแก้ไขไปชั่วคราวแล้ว
I have a little problemฉันมีปัญหานิดหน่อย
I will teach you to confront the problemsฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับปัญหา
That's really big problemนั่นเป็นปัญหาใหญ่จริงๆ
I have the solution to your problemsฉันมีทางออกสำหรับปัญหาของคุณแล้ว
I am troubled by those problemsฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
She faced up to the problemเธอเผชิญหน้ากับปัญหา
What seems to be the problem?มีปัญหาอะไรหรือ?
I never had any problemฉันเคยมีปัญหาใดใด
I don't have that problemฉันไม่เคยมีปัญหาอย่างนั้น
She's got skin problemsเธอมีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณ
If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with meถ้าเธอมีความคับข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้เสมอ
If you consider me a friend, tell me your problemsถ้านายเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแล้วล่ะก็ บอกปัญหาของนายมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Needless to say, that problem you outlined, concerning the flower you know.ไม่จำเป็นต้องพูดเลย ว่าปัญหาที่เธอพูดถึง เกี่ยวกับดอกไม้น่ะ
Ever since then, I have been studying sharks and that's why I know that I'm going to go to the Institute tomorrow and tell them that you still have a shark problem here.ตั้งเเต่นั้นมา ผมก็ศึกษาเรื่องฉลาม... เเละนั่นคือเหตุผลที่ผมจะไป ที่สถาบันพรุ่งนี่... เเล้วก็บอกพวกเขาว่า คุณยังมืปัญหาเรื่องฉลามอยู่
You got a bigger problem than that, Martin.คุณมืปัญหาใหญ่กว่านั้นอีก มาร์ติน
I think that I am familiar with the fact that you'll ignore this particular problem until it swims up and bites you in the ass!ผมคิดว่าผมคุ้นเคยกับ ความจริงที่ว่าคุณเฉยเมยกับปัญหานี่... จนกว่ามันจะว่ายมากัดก้นคุณ!
The problem is, you do!ปัญหาคือคุณมีทางเลือก
Well, I'll take care of the problem of fumigating in the morning.ฉันจะดูแล ปัญหาเรื่อง การรมควันยาในตอนเช้าเอง.
Excuse me, sir. There's a problem in the cockpit.ขอโทษค่ะ มีปัญหาในห้องนักบิน
Why don't you go home? It's my problem now.ทำไมคุณไม่กลับบ้าน มันเป็นปัญหาของผมตอนนี้
The problem in Central America is growing worse.ปัญหาที่เกิดขึ้นในอเมริกากลาง มีการเจริญเติบโตที่เลวร้ายยิ่ง
A problem with the automatic lock?ระบบล๊อคอัตโนมัติมีปัญหารึ?
I have a problem with Viola...ฉันมีปัญหากับวิโอล่า...
I've been under something of a time problem this semester. I've been working nights.ผมมีปัญหาเรื่องเวลา ผมทำงานกลางคืน

problem ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
三体问题[sān tǐ wèn tí, ㄙㄢ ㄊㄧˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 三体问题 / 三體問題] three-body problem (math. phys.)
解决问题[jiě jué wèn tí, ㄐㄧㄝˇ ㄐㄩㄝˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 解决问题 / 解決問題] problem solving
按下葫芦浮起瓢[àn xià hú lú fú qǐ piáo, ㄢˋ ㄒㄧㄚˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨˊ ㄈㄨˊ ㄑㄧˇ ㄆㄧㄠˊ, 按下葫芦浮起瓢 / 按下葫蘆浮起瓢] solve one problem only to find another cropping up
[tí, ㄊㄧˊ, 题 / 題] topic; problem for discussion; exam question; subject; to inscribe; to mention; surname Ti
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
根深蒂固[gēn shēn dì gù, ㄍㄣ ㄕㄣ ㄉㄧˋ ㄍㄨˋ, 根深蒂固] deep-rooted (problem etc)
冥思苦想[míng sī kǔ xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄙ ㄎㄨˇ ㄒㄧㄤˇ, 冥思苦想] to consider from all angles (成语 saw); to thing through a problem; to ponder
一人得道鸡犬升天[yī rén dé dào jī quǎn shēng tiān, ㄧ ㄖㄣˊ ㄉㄜˊ ㄉㄠˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 一人得道鸡犬升天 / 一人得道雞犬升天] lit. one man achieves the Dao, cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
鸡犬升天[jī quǎn shēng tiān, ㄐㄧ ㄑㄩㄢˇ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ, 鸡犬升天 / 雞犬升天] lit. cock and dog fly heavenwards (成语 saw); fig. to ride on sb else's success; Once one man gets a government position, all his cronies get in too.; Once sb has cracked the problem, every Tom, Dick and Harry can do it.
钻牛角[zuān niú jiǎo, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ, 钻牛角 / 鑽牛角] lit. honing a bull's horn; fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs; same as 成语 saw 鑽牛角尖|钻牛角尖
钻牛角尖[zuān niú jiǎo jiān, ㄗㄨㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄐㄧㄠˇ ㄐㄧㄢ, 钻牛角尖 / 鑽牛角尖] lit. to hone a bull's horn (成语 saw); fig. to waste time on an insoluble or insignificant problem; to bash one's head against a brick wall; a wild goose chase; a blind alley; to split hairs
朝核问题[Cháo hé wèn tí, ㄔㄠˊ ㄏㄜˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 朝核问题 / 朝核問題] Korean nuclear problem
[zhēng, ㄓㄥ, 癥] lump in bowels; obstruction of the bowels; the crux of a problem
没问题[méi wèn tí, ㄇㄟˊ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 没问题 / 沒問題] no problem
问号[wèn hào, ㄨㄣˋ ㄏㄠˋ, 问号 / 問號] question mark (punct.); unknown factor; unsolved problem; interrogation
问题[wèn tí, ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 问题 / 問題] question; problem; issue; topic
严重问题[yán zhòng wèn tí, ㄧㄢˊ ㄓㄨㄥˋ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 严重问题 / 嚴重問題] serious problem
周折[zhōu zhé, ㄓㄡ ㄓㄜˊ, 周折] setback; difficulty; problem
疙瘩[gē da, ㄍㄜ ㄉㄚ˙, 疙瘩] swelling or lump on skin; pimple; knot; preoccupation; problem
课题[kè tí, ㄎㄜˋ ㄊㄧˊ, 课题 / 課題] task; problem; issue
思想库[sī xiǎng kù, ㄙ ㄒㄧㄤˇ ㄎㄨˋ, 思想库 / 思想庫] thinktank (committee set up to study a problem)
棘手[jí shǒu, ㄐㄧˊ ㄕㄡˇ, 棘手] thorny (problem); intractable
难度[nán dù, ㄋㄢˊ ㄉㄨˋ, 难度 / 難度] trouble; problem
难处[nán chu, ㄋㄢˊ ㄔㄨ˙, 难处 / 難處] trouble; difficulty; problem

problem ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem
オンライン問題解決[オンラインもんだいかいけつ, onrain mondaikaiketsu] (n) {comp} online problem solving
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility)
どうかと思う[どうかとおもう, doukatoomou] (exp,v5u) to doubt; to have a problem with; to think badly of
プラトンの問題[プラトンのもんだい, puraton nomondai] (n) Plato's problem
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem
内障;底翳[ないしょう(内障);そこひ, naishou ( nai shou ); sokohi] (n) (1) (ないしょう only) {Buddh} internal hindrance; (2) (See 上翳) any visual disorder caused by a problem within the eye (i.e. glaucoma, amaurosis, etc.)
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem
問題を詰める[もんだいをつめる, mondaiwotsumeru] (exp,v1) to work toward a solution to a problem
問題劇[もんだいげき, mondaigeki] (n) controversial or problem play
問題点[もんだいてん, mondaiten] (n) the problem (at issue); the point at issue; (P)
問題集[もんだいしゅう, mondaishuu] (n) question collection; problem collection; workbook
大問題[だいもんだい, daimondai] (n) big problem
応用編[おうようへん, ouyouhen] (n) problem in a mathematics textbook in which previously learned skills are applied to real world situations; practical assessment
快刀乱麻[かいとうらんま, kaitouranma] (n) solving a problem swiftly and skillfully
急性腹症[きゅうせいふくしょう, kyuuseifukushou] (n) acute abdomen; stomach problem requiring immediate surgery
死活問題[しかつもんだい, shikatsumondai] (n) matter of life or death; life-and-death problem
自己臭症[じこしゅうしょう, jikoshuushou] (n) body odour problem (odor); bromidrosis; bromhidrosis
蒸し返す[むしかえす, mushikaesu] (v5s,vt) to reheat; to steam over; to bring up again; to take up again a problem that has been dealt with; (P)
解けない問題[とけないもんだい, tokenaimondai] (n) insoluble problem
詰め将棋;詰将棋[つめしょうぎ, tsumeshougi] (n) chess problem; composed shogi problem
詰め碁[つめご, tsumego] (n) composed go problem
資金難[しきんなん, shikinnan] (n) shortage of capital; lack of funds; cash flow problem
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing
エネルギー問題[エネルギーもんだい, enerugi-mondai] (n) energy problems
ソリューション[, soryu-shon] (n) solution (esp. to a problem)
なんて目じゃない[なんてめじゃない, nantemejanai] (exp) (See 目じゃない) it's not a problem; it's not a big deal; (person or thing) can be easily beaten or bettered (by one)
パリ症候群[パリしょうこうぐん, pari shoukougun] (n) Paris syndrome (psychological problems associated with living in Paris)
ぶち当たる;打ち当たる[ぶちあたる, buchiataru] (v5r) (1) to slam into (e.g. a wall, a limit) (figuratively); to hit; (2) to face (e.g. trouble, a problem); to confront
事なきを得る;事無きを得る[ことなきをえる, kotonakiwoeru] (exp,v1) to survive without problems; to manage to avoid further problems
事案[じあん, jian] (n) concern; circumstance which is becoming a problem; case (court)
克服[こくふく, kokufuku] (n,vs) conquest (problem, disease, handicap, etc. e.g. poverty, illness); overcoming; bringing under control; subjugation; victory over; (P)
処分[しょぶん, shobun] (n,vs) (1) disposal; dealing (with a problem); disposition; measure; procedure; (2) punishment; (3) putting down (e.g. diseased animal); (P)
含蓄[がんちく, ganchiku] (n,vs) implication; significance; connotation; depth of meaning; complications of a problem; (P)
問い直す;問いなおす[といなおす, toinaosu] (v5s) to question again; to repeat a question (esp. a problematic point, or to verify understanding); to repeat a query
問題発言[もんだいはつげん, mondaihatsugen] (n) problematical statement; controversial statement
問題解決[もんだいかいけつ, mondaikaiketsu] (n) problem-solving
問題解決能力[もんだいかいけつのうりょく, mondaikaiketsunouryoku] (n) problem-solving ability
国字問題[こくじもんだい, kokujimondai] (n) problems pertaining to a nation's script
Japanese-English: COMDICT Dictionary
問題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem
検査問題[けんさもんだい, kensamondai] check problem
疑問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] problem solution
輸送問題[ゆそうもんだい, yusoumondai] transportation problem
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem
ソリューション[そりゅーしょん, soryu-shon] solution (to a problem)
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem

problem ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem FR: problème de géométrie [m]
เฉลยปัญหา[v. exp.] (chaloēi pan) EN: solve a problem FR: résoudre un problème
เด็กมีปัญหา[n. exp.] (dek mī panh) EN: problem child FR:
หาเหาใส่หัว[v. (loc.)] (hāhaosaihūa) EN: be looking for problem ; cause yourself unnecessary trouble FR:
จัดการปัญหา ; จัดการกับปัญหา[v. exp.] (jatkān panh) EN: deal with a problem ; deal with ; address a problem FR: gérer un problème
เจอปัญหา[v. exp.] (joē panhā) EN: encounter a problem FR: rencontrer un problème
จบปัญหา[v. exp.] (jop panhā) EN: cease the problem FR: régler un problème
โจทย์[n.] (jōt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
โจทย์คณิตศาสตร์[n.] (jōt khanitt) EN: mathematical problem ; mathematical question ; problem in arithmetic FR: problème de mathématique [m] ; problème [m]
แก้ไขปัญหา[v. exp.] (kaēkhai pan) EN: solve a problem ; figure out a problem ; solve ; remedy ; fix ; cure FR: résoudre un problème
แก้ปัญหา[v. exp.] (kaē panhā) EN: solve a problem ; resolve a problem ; settle a question ; settle an issue ; work out a solution ; deal with ; find a solution ; get over a difficulty (by) FR: résoudre un problème ; résoudre une difficulté ; régler un problème ; solutionner un problème ; rechercher une solution ; trouver une solution (à/aux)
แก้ปัญหาคณิฅศาสตร์[v. exp.] (kaē panhā k) EN: solve a mathematical problem FR: résoudre un problème mathématique [m]
แก้ปัญหาไม่ตก[v. exp.] (kaē panhā m) EN: be unable to solve a problem FR:
กำจัดปัญหา[v. exp.] (kamjat panh) EN: end a problem FR:
การแก้ปัญหา[n. exp.] (kān kaē pan) EN: remedy ; solution ; problem solving ; solving ; resolution FR: solution [f] ; remède [m] ; résolution d'un problème [f]
การแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์[n. exp.] (kān kaē pan) EN: computer problem solving FR:
การรับรู้ปัญหา[n. exp.] (kān raprū p) EN: problem recognition FR:
การสร้างข้อปัญหา[n. exp.] (kān sāng kh) EN: problem formulation FR:
การวิเคราะห์ปัญหา[n. exp.] (kān wikhrǿ ) EN: problem analysis FR:
การวินิจฉัยปัญหา[n. exp.] (kān winitch) EN: problem diagnosis FR:
ไขปัญหา[v. exp.] (khai panhā) EN: resolve a problem ; solve a problrm ; answer FR: résoudre un problème
ขจัดปัญหา[v. exp.] (khajat panh) EN: eliminate a problem ; get rid of a problem FR: éliminer un problème
คำถาม[n.] (khamthām) EN: question ; problem ; query ; interrogatory ; interrogation ; inquiry ; questionnaire ; subject FR: question [f] ; interrogation [f]
ข้อปัญหา[n. exp.] (khø panhā) EN: problem ; crux FR: problème [m]
ข้อปัญหาค่าขอบ[n. exp.] (khø panhā k) EN: boundary value problem FR:
ข้อปัญหาสะพานเคอนิกส์เบิร์ก = ข้อปัญหาสะพานเคอนิกส์แบร์ก[n. exp.] (khø panhā s) EN: Königsberg bridge problem FR:
ข้อปัญหาสี่สี[n. exp.] (khø panhā s) EN: four-color problem ; four-color problem (Am.) FR:
ข้อปัญหาถุงเป้[n. exp.] (khø panhā t) EN: knapsack problem ; rucksack problem FR:
ขบปัญหา[n. exp.] (khop panhā) EN: solve a problem FR: résoudre un problème
ขบปัญหาไม่แตก[v. exp.] (khop panhā ) EN: be unable to solve a problem FR:
ก่อปัญหา[v. exp.] (kø panhā) EN: make problem ; make waves FR: faire des vagues
หลีกหนีปัญหา[v. exp.] (līk nī panh) EN: run away from a problem FR: fuir les problèmes
ไม่กังวล[X] (mai kangwon) EN: no worries ; no problem FR:
ไม่มีปัญหา[xp] (mai mī panh) EN: there is no problem ; no problem ; no sweat FR: il n'y a pas de problème ; aucun problème
ไม่น่าจะมีปัญหา[xp] (mai nā ja m) EN: it should not be a problem FR: il ne devrait pas y avoir de problème
ไม่เป็นไร[v. exp.] (mai penrai) EN: Don't mention it! ; never mind ; it doesn't matter ; it's OK ; that's all right ; don't worry about it ; don't worry ; you're welcome ; there's no need to worry about it ; it does not really matter ; it is not a problem FR: ce n'est rien ; de rien ; ne vous en faites pas ; ce n'est pas grave ; il n'y a pas de quoi
มีปัญหา[v. exp.] (mī panhā) EN: have trouble (with) ; there's a problem FR: avoir un problème ; il y a un problème
มีปัญหาอะไรหรือเปล่า[xp] (mī panhā ar) EN: do you have any problem ? FR: y a-t-il un problème ? ; avez-vous/as-tu un problème .
หมดปัญหา[xp] (mot panhā) EN: the problem is solved FR: le problème est résolu
ปัญหา[n.] (panhā) EN: problem ; trouble ; difficulty ; issue ; hiccup FR: problème [m] ; difficulté [f] ; question [f] ; ennui [m] ; complication [f] ; pépin [m] (fam.) ; embêtement [m] (fam.) ; hic [m] (fam.) ; couac [m] (fig.) ; histoires [fpl]

problem ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Problembewusstsein {n}appreciation of the problem
Rechenaufgabe {f}arithmetical problem
Schwierigkeit {f}; Problem
Kulissenproblem {n}frame problem
Problem {n}pb : problem
Problemstellung {f}problem; presentation of a problem
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart
Problembeschreibung {f}; Problemtext
Gesundheitsproblem {n} | Gesundheitsprobleme
Anfangsschwierigkeiten {pl}initial problems
Problem {n}; Problematik
Problematik {f}problematic nature
Problemkind {n}problem child
Problemkreis {m}; Problemzone
Problemlösung {f} | individuelle Problemlösung | schnelle, temporäre Problemlösungproblem solution; solution | individual solution | kludge
Problemmeldung {f}; Problemreport
Problemprognose {f}problem-related forecasting
Problemverfolgung {f}problem tracking
problematisch {adj} | problematischer | am problematischstenproblematic | more problematic | most problematic
Fragestellung {f}question; problem; questioning; interrogating; interrogation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า problem
Back to top