ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-tag-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น tag, *tag*,

-tag- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Windows found some shredded long johns, but the name tag was missing.และตอนนี้พวกเราเหนื่อยกันมาก " ไม่มีใครไว้ใจกันเองเลย "
I'm allowing you to tag along, so why don't you give your mouth a rest?ฉันช่วยให้คุณสามารถแท็กพร้อม ดังนั้นทำไมคุณไม่ให้ปากของคุณส่วนที่เหลือได้หรือไม่
At least I let you tag along.อย่างน้อย ผมก็ให้คุณติดตามผมมา
"He says he's from Chicago, but he's got an Illinois tag on his car. ""เขาบอกว่าเขามาจาชิคาโก้ แต่ รถของเขาทะเบียนมาจากอิลินอยส์นะ "
You could have my face on your name tag for Christ's sake.คุณเอารูปผมไปติดบนบัตรคุณยังได้เลย
This tub needs an herbal soak Get a tag from the foremanอ่างนี้ต้องใส่น้ำสมุนไพร ไปเอาป้ายมาจากหัวหน้า ป้าย?
Look, the tigers are just playing tag with the antelope.ดู, เสือเล่นตามล่ากับพวกที่มีเขา.
CIB shall tag the target and tap the phone linesหน่วยข่าวกรองรับผิดชอบ ติดตามเป้าหมาย ดักฟัง
I found his uniform and name tag up thereข้าพบชุดท่านพ่อ และป้ายชื่อบนนั้น
Mind if I tag along?ว้าว กิบส์พูด "ได้โปรด"
Look, Polly, it was your idea to tag along, not mine.นี่พอลลี่ คุณเป็นคนคิดที่จะตามผมมาเองนะ ผมไม่ได้ชวน
They're taking us somewhere safe. I thought you two might want to tag along.เน‚เธ„เธ•เธฃเธ‹เนˆเธฒ

-tag- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
RFタグ[アールエフタグ, a-ruefutagu] (n) (See ICタグ) RFID tag
タグライン[, tagurain] (n) tag line; tagline
フラグ[, furagu] (n) (1) flag; (suf) (2) (sl) tag indicating a future role or status for a character in anime, games, etc (e.g. death, love, survival)
値札[ねふだ, nefuda] (n) price tag (mark, label)
目隠し鬼[めかくしおに, mekakushioni] (n) game of (blindfolded) tag similar to the children's swimming pool game "Marco Polo"
符丁;符帳;符牒[ふちょう, fuchou] (n) (1) mark; symbol; sign; (2) code; cipher; (3) password; (4) secret jargon; argot; code; (5) secret price tag
簡札[かんさつ, kansatsu] (n) wooden tag
米俗[べいぞく, beizoku] (n) dictionary tag indicating colloquialism, slang or vulgarity of American origin
追い掛けっこ;追いかけっこ[おいかけっこ, oikakekko] (n) chasing one another; playing tag
連れ歩く[つれあるく, tsurearuku] (v5k) (1) to walk with; to make someone tag along; (2) to carry around (esp. a child); to carry about
Japanese-English: COMDICT Dictionary
タグ[たぐ, tagu] tag
データタグ[でーたたぐ, de-tatagu] data tag
データタグ形式[データたぐけいしき, de-ta tagukeishiki] data tag pattern
名札[なふだ, nafuda] label, name plate, name tag
省略タグ最小化引数[しょうりゃくたぐさいしょうかひきすう, shouryakutagusaishoukahikisuu] omitted tag minimization parameter
終了タグ[しゅうりょうタグ, shuuryou tagu] end tag, closing tag
開始タグ[かいしタグ, kaishi tagu] beginning tag, starting tag, opening tag

-tag- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉลาก[n.] (chalāk) EN: label ; tag ; sticker FR: étiquette [f]
กลัด[v.] (klat) EN: clasp ; clip ; pin ; fasten ; tag ; pin on ; pin together FR: agrafer ; épingler
ป้ายติดกระเป๋าเดินทาง[n. exp.] (pāi tit kra) EN: luggage tag FR: étiquette de bagage [f]
ตามเดียะ[v. exp.] (tām dia) EN: tag along ; tag after ; tail ; follow on the heels of FR:
ตะปู[n.] (tapū) EN: nail ; spike ; tag FR: clou [m] ; pointe [f] ; crampon [m]
แท็ก[n.] (thaek) EN: tag FR: étiquette [f]
แท็กกระเป๋า[n. exp.] (thaek krapa) EN: luggage tag ; baggage tag FR: étiquette à bagage [f]
แท็กสัมภาระ[n. exp.] (thaek samph) EN: luggage tag ; baggage tag FR: étiquette à bagage [f]
แถบ[n.] (thaēp) EN: stripe ; strip ; streak ; bar ; tap ; tag ; band FR: bande [f] ; ruban [m]
ตี่จับ[n.] (tījap) EN: tag FR:
ติดฉลาก[v. exp.] (tit chalāk) EN: stick on a label ; label ; tag FR: étiqueter

-tag- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ultimo {m}; letzter Tag des Monats | per Ultimo | bis Ultimolast (day) of the month | by the end of the month | till the last minute

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -tag-
Back to top