ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limp*, -limp-

limp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
limp (n.) การเคลื่อนไหวอย่างกระโผลกกระเผลก See also: การเคลื่อนไหวอย่างโขยกเขยก Syn. lameness
limp (vi.) เดินโขยกเขยก See also: เดินกระโผลกกระเผลก, เดินปวกเปียก Syn. hobble
limp (adj.) ปวกเปียก See also: อ่อนปวกเปียก
limp (adj.) เหนื่อยอ่อน See also: อ่อนกำลัง, ไร้เรี่ยวแรง Syn. weary, tired, fatigued
limp (adj.) อ่อน See also: นุ่มนิ่ม
limp wristed (sl.) เกย์ See also: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมรักร่วมเพศ
limpet (n.) หอยทะเลที่มักพบติดอยู่ตามหินใต้น้ำ
limpid (adj.) ชัดแจ้ง See also: แจ่มแจ้ง, กระจ่าง Syn. lucid, clear
limpid (adj.) สงบ See also: เงียบ Syn. calm
limpid (adj.) ใส See also: กระจ่าง Syn. clear, transparent, pellucid
limping (adj.) ที่คลานไป
limply (adv.) อย่างเหนื่อยอ่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
limp(ลิมพฺ) {limped,limping,limps} vi.,adj. เดินปวกเปียก,เดินขาเป๋,กระทำอย่างอ่อนระโหย,เหนื่อยอ่อน,อ่อนกำลัง,ไร้พลัง,ไม่มีความหนักแน่น., See also: limper n. ดูlimp
limpid(ลิม'พิด) adj. ชัดเจน,ใส,กระจ่าง,เงียบสงบที่สุด,ไร้กังวล., See also: limpidity n. ดูlimpid limpidness n. ดูlimpid, Syn. transparent
English-Thai: Nontri Dictionary
limp(adj) อ่อนลง,ปวกเปียก,นิ่ม,นุ่ม,กระโผลกกระเผลก,ไม่มีแรง
limpet(n) หอยทาก,หอยนมสาว
limpid(adj) ใส,กระจ่าง,ชัดเจน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Limpเดินกะเผลก, นิ่มเละ, อ่อนปวกเปียก, [การแพทย์]
Limpingการเดินเขยก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระซ่องกระแซ่ง (adv.) limp See also: hobble Syn. ไม่ถนัด, กะโผลกกะเผลก
กระย่องกระแย่ง (adv.) limp See also: hobble Syn. กระซ่องกระแซ่ง, ไม่ถนัด, กะโผลกกะเผลก
เปียก (adj.) limp See also: spiritless Syn. อ่อนเปียก, อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก
โขยก (v.) limp See also: walk lamely, hobble Syn. โขยกเขยก, กะโผลกกะเผลก
ไม่ถนัด (adv.) limp See also: hobble Syn. กระซ่องกระแซ่ง, กะโผลกกะเผลก
ย่องแย่ง (adv.) limpingly See also: totteringly, haltingly, stumblingly, shufflingly, teeteringly, staggeringly, dodderingly, hobblingly, lamely Syn. กระย่องกระแย่ง
โผลกเผลก (adv.) limpingly See also: lamely Syn. กะโผลกกะเผลก, เป๋, โขยกเขยก Ops. คล่องแคล่ว, ทะมัดทะแมง
แผละ (adv.) limply See also: limberly
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yeah, limp it off, Madlock.ใช่ กะเผลกให้หาย แม้ดล็อค
Are you a limp dick?ยังไม่เคยทำอะไรกันเลยใช่ไหม โม้?
That bastard's made me limp for the rest of my days.ไอ้ชาติชั่วมันทำขาชั้นเป๋ไปตลอดชีวิต
Go try your fucking grandmother with that limp dick!ไปปี้กับยายมึงนู่นไป๊ ไอ้หำเหี่ยว
This is just what I need. A limp during the wedding.นี่ไม่ใช่อะไรที่ต้องการเลย เดินกระเผลกตอนงานแต่ง
Gonna be the limp leading the blind.กำลังเริ่มมองไม่เห็น
That's a lot clearer than "the limp leading the blind."มันน่าจะทำให้สะอาดขึ้นมากกว่าตาบอดนะ
Don't people limp in every country?ไม่มีประเทศไหนที่คนเดินโขยกเขยกหรอก
Are you putting me down because I limp and drive a bus?you wretch. You ignorant wretch!
And I know your therapist thinks your limp is psychosomatic, quite correctly, I'm afraid.และฉันรู้ว่าจิตแพทย์ของคุณคิดว่า การเดินกะเผลกของคุณมันเกี่ยวกะอาการทางจิต ฉันเกรงว่าเขาจะพูดถูกนะ
That means the limp is at least partly psychosomatic.แปลว่าการเดิยเขยกเป็น ปัญหาทางจิตใจ
So, ran after a cab. Told you that limp was psychosomatic.วิ่งตามแท็กซี่ ทำให้รู้ว่าเดินกะเผลก ที่จริงแล้วเป็นปัญหาทางจิต

limp ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
酥麻[sū má, ㄙㄨ ㄇㄚˊ, 酥麻] limp and numb (of limbs)
酸软[suān ruǎn, ㄙㄨㄢ ㄖㄨㄢˇ, 酸软 / 酸軟] limp and painful
[sū, ㄙㄨ, 酥] crisp (cakes etc); flaky; brittle; butter; soft; silky; limp
威凤一羽[wēi fèng yī yǔ, ㄨㄟ ㄈㄥˋ ㄧ ㄩˇ, 威凤一羽 / 威鳳一羽] lit. one phoenix feather; fig. a glimpse that reveals the whole
一瞥[yī piē, ㄧ ㄆㄧㄝ, 一瞥] glance; glimpse
隐现[yǐn xiàn, ˇ ㄒㄧㄢˋ, 隐现 / 隱現] glimpse (of something hidden)
清澄[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 清澄] limpid
瘫软[tān ruǎn, ㄊㄢ ㄖㄨㄢˇ, 瘫软 / 癱軟] limp; weak
[shān, ㄕㄢ, 跚] limp
[pán, ㄆㄢˊ, 蹒 / 蹣] limp
[bié, ㄅㄧㄝˊ, 蹩] limp

limp ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐにゃっと[, gunyatto] (vs) to become limp
びっこを引く;跛を引く[びっこをひく, bikkowohiku] (exp,v5k) to limp
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P)
ぐにゃぐにゃ[, gunyagunya] (adj-na,adj-no,adv,n,vs) (on-mim) flabby; limp; soft; flexible
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
グリンプス[, gurinpusu] (n) glimpse
ぐんにゃり[, gunnyari] (adv) limp; enervated
ちらっと見る[ちらっとみる, chirattomiru] (exp,v1) (See ちらっと) to glance at; to glimpse
ちらり[, chirari] (adv-to,adv) (on-mim) (See ちらっと) fleeting (glimpse, glance, etc.); (P)
ちらりズム[, chirari zumu] (n) the art of giving a brief glimpse of something (e.g. one's underwear)
パリンプセスト;パランプセスト[, parinpusesuto ; paranpusesuto] (n) palimpsest
ふにゃふにゃ[, funyafunya] (n,vs) (1) limpness; (adj-na,adj-no) (2) soft; limp; flabby; (3) (sometimes instead of むにゃむにゃ) mumbling; talking with food in one's mouth
ぶらっと[, buratto] (adv) (1) (See ぶらぶら・1) limply; (2) idly; (3) aimlessly
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
一斑[いっぱん, ippan] (n) spot (glimpse, outline); sighting
一目(P);ひと目[ひとめ(P);いちもく(一目), hitome (P); ichimoku ( ichimoku )] (n-adv,n-t) (1) (sense (1) is usually ひとめ) (a) glance; (a) look; (a) glimpse; (n) (2) (いちもく only) (a) stone (in Go); (3) (ひとめ only) complete view; bird's-eye view; (P)
一見[いっけん, ikken] (n,vs) (1) look; glimpse; glance; (vs) (2) to glance; to glimpse; (3) (arch) first meeting; (adv) (4) apparently; seemingly; (P)
危なっかしい[あぶなっかしい, abunakkashii] (adj-i) dangerous; critical; grave; uncertain; unreliable; limping; narrow; close; watch out
垣間見る(P);かいま見る[かいまみる, kaimamiru] (v1,vt) to take a peep at; to catch a glimpse of; (P)
嫁が笠;嫁笠[よめがかさ;ヨメガカサ, yomegakasa ; yomegakasa] (n) (uk) (col) (See 嫁が笠貝) Cellana toreuma (species of limpet)
嫁が笠貝;嫁笠貝[よめがかさがい;ヨメガカサガイ, yomegakasagai ; yomegakasagai] (n) (uk) (See 嫁が笠) Cellana toreuma (species of limpet)
気球[ききゅう, kikyuu] (n) balloon; blimp; (P)
澄んだ水[すんだみず, sundamizu] (n) limpid water
片鱗[へんりん, henrin] (n) portion; part; snapshot; glimpse
瞥見[べっけん, bekken] (n,vs) glance; glimpse; cursory view
笠貝[かさがい;カサガイ, kasagai ; kasagai] (n) (uk) limpet (esp. species Cellana mazatlandica)
隻影[せきえい, sekiei] (n) a glimpse of an object's outlines
青貝[あおがい, aogai] (n) limpet
飛行船[ひこうせん, hikousen] (n) airship; blimp; (P)

limp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินเขยก[v. exp.] (doēn khayēk) EN: walk with a limp FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินโขยก[v. exp.] (doēn khayōk) EN: walk with a limp FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เดินกระย่องกระแย่ง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: trudge ; walk gingerly ; walk unsteadily ; walk with a hobble ; hobble ; limp FR:
กะเผลก[v.] (kaphlēk) EN: limp ; stumble ; hobble FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
กะโผลกกะเผลก[v.] (kaphlōkkaph) EN: hobble ; limp FR:
กะโผลกกะเผลก[adv.] (kaphlōkkaph) EN: with a limp FR:
เขยก[v.] (khayēk) EN: hobble ; limp ; wobble FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โขยก[v.] (khayōk) EN: limp ; walk lamely ; hobble ; wobble FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
เปียก[adj.] (pīek) EN: limp FR:
ปวกเปียก[adj.] (puakpīek) EN: weak ; feeble ; flabby ; limp ; flaccid ; spent ; worn out ; flimsy ; spineless FR: mou ; amorphe ; faible
บอบแบบ[adv.] (bøpbaēp) EN: limply ; flimsily FR:
แจ่ม[adj.] (jaem) EN: bright ; brilliant ; clear ; limpid FR: clair ; lumineux
แจ๋ว[adj.] (jaeo) EN: clear ; transparent ; limpid ; crystalline ; lucid ; translucent ; glass-like FR: clair ; cristallin ; limpide
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
เขยก[adj.] (khayēk) EN: limping ; hobbling FR:
ความแข็งตัว[n.] (khwām khaen) EN: softness ; limpness FR:
ความโปร่งใส[n.] (khwām prōng) EN: transparency FR: transparence [f] ; limpidité [f]
ความใสแจ๋ว[n.] (khwām saija) EN: FR: limpidité [f]
กีฬาโอลิมปิก[n. prop.] (Kīlā Ōlimpi) EN: Olympic Games ; Summer Games FR: Jeux olympiques [mpl] : Jeux [mpl]
กระเฉก[adj.] (krachēk) EN: limping FR:
กระจ่าง[adj.] (krajāng) EN: distinct ; clear ; bright FR: clair ; limpide
กระย่องกระแย่ง[adj.] (krayǿngkray) EN: reeling ; tottering ; moving with difficulty ; staggering ; limping FR:
เหลือบ[v.] (leūap) EN: glance ; glimpse ; peep ; peek ; shoot a look at ; shoot a glance at FR: jeter un coup d'oeil ; entrevoir
เหลือบดู[v. exp.] (leūap dū) EN: glance ; glimpse FR:
เหลือบมอง[v. exp.] (leūap møng) EN: glance ; look ; glimpse ; peek ; peep ; scan FR:
มองผาด ๆ = มองผาดๆ[v. exp.] (møng phāt-p) EN: glimpse ; get a glimpse (of) ; glance (at) FR:
น้ำใส[n. exp.] (nām sai) EN: clear water ; limpid water FR: eau limpide [f] ; eau claire [f]
นางอั้วปากฝอยเชียงดาว [n. exp.] (nāng ūa pāk) EN: Habenaria limprichtii FR: Habenaria limprichtii
ง่องแง่ง[adv.] (ngǿng-ngaen) EN: lamely ; limpingly ; slowly ; with a stagger FR:
โอลิมปัส[TM] (Ōlimpas) EN: Olympus FR: Olympus
โอลิมเปีย[n. prop.] (Ōlimpīa) EN: Olympia FR: Olympia
โอลิมเปีย[TM] (Ōlimpīa) EN: Olympia FR: Olympia
โอลิมเปียกอส[TM] (Ōlimpīakøs) EN: Olympiacos FR:
โอลิมปิก [=โอลิมปิค][n. prop.] (Ōlimpik) EN: Olympic games FR: jeux Olympiques [mpl] ; JO [mpl] (abrév.)
โอลิมปิกเกมส์[n. prop.] (Ōlimpik Kēm) EN: Olympic games FR: jeux Olympiques [mpl] ; JO [mpl] (abrév.)
โอลิมปิก ลียง ; ลียง[TM] (Ōlimpik Līy) EN: Olympic Lyon FR: Olympic de Lyon [m] ; Olympic lyonnais [m] ; OL [m]
โอลิมปิกฤดูหนาว[n. exp.] (Ōlimpik Reu) EN: Winter Games FR: Jeux olympiques d'hiver [mpl] ; Jeux d'hiver [mpl]
โอลิมปิกฤดูร้อน[n. exp.] (Ōlimpik reu) EN: FR: Jeux olympiques d'été [mpl]
แผละ[adv.] (phlae) EN: exhaustedly ; limply FR:
โปร่ง[adj.] (prōng) EN: clear ; bright ; fine ; clean FR: clair ; cristallin ; limpide ; transparent

limp ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verunglimpfung {f} | Verunglimpfungen
Haftmine {f}limpet mine
schlaff; schlapp; welk; müde {adj} | schlaffer | am schlaffestenlimp | limper | limpest
Napfschnecke {f} [zool.]limpet; keyhole limpet

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limp
Back to top