ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overturn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overturn*, -overturn-

overturn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overturn (vi.) คว่ำลง See also: พลิกคว่ำ Syn. topple, turn over
overturn (vt.) ทำให้คว่ำ See also: ทำให้ล้ม, คว่ำ, พลิกคว่ำ Syn. topple, turn over
overturn (vt.) ล้มจากอำนาจ Syn. overthrow, dethrone
overturn (n.) การทำให้คว่ำ
overturned (adj.) ที่คว่ำลง Syn. tipped over
English-Thai: HOPE Dictionary
overturn(โอ'เวอะเทิร์น) vt.,vi.,n. (การ) ล้มล้าง,คว่ำ,พลิกตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
overturn(n) การกลับตัว,การทำลายล้าง,การพลิกตัว,การล้มคว่ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overturned fold; overfoldชั้นหินคดโค้งตลบทับ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overturned Folds ชั้นหินคดโค้งตลบทับ ชั้นหินคดโค้งที่มีระนาบแนวแกนเอียง และส่วนข้างทั้งสองเทไปทางเดียวกันแต่มักมีมุมเทต่างกัน [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คว่ำ (v.) overturn See also: overthrow, upset, destroy, ruin, defeat Syn. กำจัด, ปราบปราม, เอาชนะ, ทำลาย, ล้มล้าง
หงายท้อง (v.) overturn See also: turn over, tip over Syn. หงายหลัง
เทกระจาด (v.) overturn See also: reverse, upturn, overthrow Syn. คว่ำ, พลิกคว่ำ, อุบัติเหตุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I should overturn the US investigation results?ผมควรจะสรุปให้ต่างจากของทีมสืบสวนอเมริกา?
And his discovery will overturn all our ideas about how the universe really works.แต่ถ้าหลุมดำเกือบจะเข้าใจ ยากอย่างสมบูรณ์ ไม่มีใครบอกว่าผู้ชายคนนี้ เขาใช้เวลาที่ผ่านมา 30 ปีการล่า สัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง, หนึ่งยักษ์
You think you can overturn the Director's decision?เธอคิดว่าจะทำให้ท่านประธานเปลี่ยนใจได้หรอ?
I can't just overturn it because you're blackmailing me.ผมส่งกลับให้คุณไม่ได้ เพราะคุณจะเเบล็คเมลล์ผม
There's no other way to get the court to overturn the will?ไม่มีทางที่ศาล จะเพิกถอนพินัยกรรมเลยหรอ
Following an inquiry into the disqualification of driver James Hunt from the Spanish Grand Prix, it has been decided to overturn this disqualification and to restore his victory and reinstate his points.ต่อไปสอบสวนที่ถูกตัดสิทธิ ของคนขับรถเจมส์ล่าจากสเปนแกรนด์กรังปรีซ์ มันได้รับการตัดสินใจที่จะคว่ำที่ถูกตัดสิทธินี้
Yeah, I was wondering if, um, maybe you would consider helping us try to overturn the verdict.ใช่ค่ะ ฉันสงสัยว่า คุณสนใจจะช่วยเราพลิกคดีนี้ไหมคะ
Mayhem, theft, resisting. All overturned.สารพัด ขโมย อันธพาล เอาทุกรูปแบบ
So they denied Jane her whistleblower status overturned the case and withdrew her $425,000 award.ศาลจึงปฏิเสธสถานะตามกฎหมาย whistle blower ของเจน พลิกคำตัดสินของศาลชั้นต้นและสั่งยกเลิกค่าเสียหาย 425,000 ดอลลาร์
We have overturned nearly 99 percent of the basmati patent of Ricetek.เราสามารถพลิกคดีการจดสิทธิบัตร ข้าวบัสมาติของบรรษัทไรซ์เทคได้เกือบ 99%
Aslan knows that unless I have blood, as the law demands, all of Narnia will be overturned and perish in fire and water.อัสลานรู้ว่า ถ้าข้าไม่ได้เลือดนั่นเพื่อให้เป็นไปตามกฎ... นาร์เนียทั้งหมด จะล่มสลาย... และจะโดนทำลายด้วยไฟและน้ำ
There was this Krispy Kreme truck that overturned on Eighth Avenue.พอดีรถขนมของคริสปี้ ครีม พลิกคว่ำที่ถนนสายแปด

overturn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾城[qīng chéng, ㄑㄧㄥ ㄔㄥˊ, 倾城 / 傾城] coming from everywhere; from all over the place; gorgeous (of woman); to ruin and overturn the state

overturn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひっくり返す;引っくり返す;引っ繰り返す;引繰り返す(io)[ひっくりかえす;ひっくりがえす, hikkurikaesu ; hikkurigaesu] (v5s,vt) (1) to turn over; to turn upside down; to turn up; to turn inside out; to turn out; (2) to knock over; to tip over; (3) to overturn (e.g. a decision); to upset; to reverse
面子[メンツ, mentsu] (n) game of slapping cards down to overturn opponent's
ちゃぶ台返し;チャブ台返し;卓袱台返し[ちゃぶだいがえし(ちゃぶ台返し;卓袱台返し);チャブだいがえし(チャブ台返し), chabudaigaeshi ( chabu dai kaeshi ; chabudai kaeshi ); chabu daigaeshi ( chabu dai ] (n) (See ちゃぶ台) flipping a table over in anger; overturning a table in anger
引っ繰り返る(P);引っくり返る;ひっくり返る;引繰り返る[ひっくりかえる, hikkurikaeru] (v5r,vi) to be overturned; to be upset; to topple over; to be reversed; (P)
覆す[くつがえす, kutsugaesu] (v5s,vt) to overturn; to upset; to overthrow; to undermine; (P)
覆る[くつがえる, kutsugaeru] (v5r,vi) (1) to topple over; to be overturned; to capsize; (2) to be overruled; to be reversed; to be discredited; (P)
転倒(P);顛倒[てんとう, tentou] (n,vs,adj-no) (1) falling down; tumbling; overturning; turning over; (2) reversing; inverting; inversion; (3) getting upset; (P)
転覆(P);顛覆;転ぷく[てんぷく, tenpuku] (n,vs) (1) capsizing; overturn; turning over; upset; (2) overthrow (e.g. a government); (P)
返す(P);反す(P)[かえす, kaesu] (v5s,vt) (1) (esp. 返す) (See 帰す・かえす) to return (something); to restore; to put back; (2) to turn over; to turn upside down; to overturn; (3) (esp. 返す) to pay back; to retaliate; to reciprocate; (suf,v5s) (4) (after the -masu stem of a verb) to repeat ...; to do ... back; (P)

overturn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple ; bring down ; chop down FR: abattre
คว่ำ[v.] (khwam) EN: invert ; turn upside down ; capsize ; turn over ; overturn FR: chavirer ; se renverser ; se retourner ; se coucher sur le flanc ; retourner
คว่ำ[v.] (khwam) EN: overturn ; overthrow ; upset ; destroy ; ruin ; defeat FR: renverser ; défaire
คว่ำรัฐบาล[v. exp.] (khwam ratth) EN: overturn the government FR: renverser le gouvernement
ก่อวินาศกรรม[v. exp.] (kø winātsak) EN: sabotage ; perform acts of sabotage ; undermine ; overturn FR: saboter
หงายท้อง[v.] (ngāithøng) EN: overturn ; turn over ; tip over FR:
พลิกแผ่นดิน[v. exp.] (phlik phaen) EN: effect a revolution ; overturn a government ; overthrow a government FR: renverser un régime
พลิกผัน[v.] (phlikphan) EN: change ; alter ; vary ; shift ; overturn FR:
เทกระจาด[v.] (thēkrajāt) EN: overturn ; spill out all the contents of FR:
ถูกคว่ำ[adj.] (thūk khwam) EN: knocked down ; overturned FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overturn
Back to top