ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

profitable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *profitable*, -profitable-

profitable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
profitable (adj.) ซึ่งได้ผลประโยชน์ Syn. useful, beneficial, gainful
profitableness (n.) การได้ผลประโยชน์ Syn. expediency
English-Thai: HOPE Dictionary
profitable(พรอฟ'ฟิทะเบิล) adj. ให้ผลกำไร,ได้ผลประโยชน์,มีประโยชน์., See also: profitabiliby n. profitableness n. profitably adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
profitable(adj) มีกำไร,ได้ประโยชน์,เป็นผลดี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The T-virus was a major medical breakthrough... although it clearly also possessed highly profitable military applications."ที-ไวรัสเป็น วิชาหลักทางการแพทย์... แม้ว่ามันจะแน่ชัดแล้ว อย่างสำคัญใช้ประโยชน์ทางการทหาร
In doing this it tends to be more profitable to the extent it can make other people pay the bills for its impact on society.ในการบรรลุเป้าหมายนี้ มันจึงมุ่งแสวงหากำไรถึงขนาดที่ว่า มันยัดเยียดให้คนอื่นต้องจ่ายค่าชดเชย
It would not be profitable that way.ทำอย่างนั้นไม่ได้ช่วยเพิ่มกำไรซักเท่าไหร่.
This has been a most profitable alliance.นี่เป็นพันธมิตรที่สร้างกำไรอย่างสูงสุดเลย
How could such a thing be profitable anyway?ไม่มีทางที่เรื่องแบบนั้นจะทำกำไรได้อยู่แล้ว?
People with greed will head for the most profitable country.และคนที่โลภส่วนใหญ่ มักจะมุ่งหน้าไปประเทศที่กอบโกยได้มากที่สุด
Chairman of an obscenely profitable banking institution.เป็นประธานของสถาบันการเงินที่กำไรอย่างมากมาย
Tonight I am pleased to announce that ENCOM's last fiscal year was our most profitable ever.คืนนี้ผมจะประกาศ สถานะการเงินปีล่าสุดของเอ็นคอม นี่เป็นปีที่เรามีกำไรสูงสุด
In the past six months, I'm the only profitable thing about this company.ในหกเดือนที่ผ่านมาผมมีเพียงสิ่งเดียว profitable เกี่ยวกับ บริษัท นี้
Will take a very profitable coffee break.จะพักกินกาแฟแบบได้ค่าจ้างราคาแพง
That it's more profitable to keep bass industries intact,การรักษาแบสอินดัสทรีไว้เป็นบริษัทเดียว/Nจะให้ผลกำไรได้มากกว่า
Head of wall street's most profitable hedge fund.นายใหญ่ของวอลสตีท ทำเงินจากการลงทุนได้มากที่สุด

profitable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双赢[shuāng yíng, ㄕㄨㄤ ˊ, 双赢 / 雙贏] profitable to both sides; a win-win situation
不划算[bù huá suàn, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, 不划算] it isn't worth it; not cost-effective; not profitable; too expensive
有利可图[yǒu lì kě tú, ㄧㄡˇ ㄌㄧˋ ㄎㄜˇ ㄊㄨˊ, 有利可图 / 有利可圖] profitable

profitable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
儲け口;儲口[もうけぐち, moukeguchi] (n) profitable job; way to make a fast buck
割の良い[わりのいい, warinoii] (adj-i) paying; remunerative; advantageous; profitable
採算ベース[さいさんベース, saisan be-su] (n) profitable basis; paying basis; economic basis
旨い仕事[うまいしごと, umaishigoto] (n) profitable business
穴(P);孔[あな, ana] (n,n-suf) (1) (See 穴が開く) hole; (2) deficit; shortage; missing person (in a team, meeting, etc.); (3) vacancy; opening; (4) flaw; (5) profitable place (or item, etc.) not well known by others; (6) upset victory (with a large payoff); (7) (sl) (See 平土間) pit (of a theater); (8) (arch) hiding place; (9) (arch) underbelly (of society, etc.); (P)
ぼろい;ボロい[, boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling
不採算部門[ふさいさんぶもん, fusaisanbumon] (n) (1) non-profit sector; (2) unprofitable business or department
不為[ふため, futame] (adj-na,n) disadvantageous; harmful; unprofitable
割りの悪い[わりのわるい, warinowarui] (exp) unprofitable; disadvantageous; not worth it
合う[あう(P);おう(ik), au (P); ou (ik)] (v5u,vi) (1) to come together; to merge; to unite; to meet; (2) to fit; to match; to suit; to agree with; to be correct; (3) to be profitable; to be equitable; (suf,v5u) (4) (after the -masu stem of a verb) to do ... to each other; to do ... together; (P)
引き合う;引合う(io);引きあう[ひきあう, hikiau] (v5u,vi) (1) to pay; to be profitable; (2) to pull against each other
悪い(P);惡い(oK);惡るい(oK)[わるい, warui] (adj-i) (1) bad; poor; inferior; (2) evil; sinful; (3) unprofitable; unbeneficial; (4) at fault; to blame; in the wrong; (5) sorry; (P)
有利(P);優利(iK)[ゆうり, yuuri] (adj-na,n) (See 不利) advantageous; better; profitable; lucrative; (P)
有益[ゆうえき, yuueki] (adj-na,n) beneficial; profitable; (P)
経営不振[けいえいふしん, keieifushin] (n,adj-no) unprofitable business operation

profitable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ได้กำไรงาม[v. exp.] (dāi kamrai ) EN: be quite profitable FR:
ได้ผลประโยชน์[adj.] (dāi phonpra) EN: profitable FR: lucratif ; profitable ; payant
ให้ผลกำไร[adj.] (hai phonkam) EN: profitable FR:
คุ้มค่า[adj.] (khum khā) EN: remunerative ; rewarding ; worthwhile ; worth the price FR: profitable ; rentable
ออกดอกออกผล[v.] (økdøk-økpho) EN: bear fruit ; yield interest ; yield dividends ; be profitable FR: rapporter
ทำเงิน[adj.] (tham ngoen) EN: profitable ; money-making FR:
บรรลุผล[adj.] (banluphon) EN: successful ; accomplished FR: fructueux ; profitable
ไม่มีกำไร[X] (mai mī kamr) EN: non-profitable ; unprofitable ; profitless FR: non rentable ; non profitable

profitable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
einträglich {adj} | einträglicher | am einträglichstenprofitable | more profitable | most profitable
profitabel; nutzbringend; vorteilhaft; ertragreich; wirtschaftlich {adj}profitable
Einträglichkeit {f}profitableness
Rentabilität {f}profitableness; profit-earning capacity; earning power; return
unrentabel {adj}; ohne Profit | unrentabler | am unrentabelstenunprofitable | more unprofitable | most unprofitable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า profitable
Back to top