ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hobble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hobble*, -hobble-

hobble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hobble (n.) การกะโผลกกะเผลก See also: การเดินซัดโซเซ, การเดินโขยกเขยก
hobble (vi.) เดินกะโผลกกะเผลก See also: เดินโซซัดโซเซ, เดินโขยกเขยก Syn. limp
English-Thai: HOPE Dictionary
hobble(ฮอบ'เบิล) vi.,vt. (ทำให้) เดินขาเป๋,เดินกระโผลกกะเผลก,ดำเนินไปอย่างไม่ราบรื่น. n. ที่ผูกม้าหรือสัตว์อื่น,สถานการณ์ที่ไม่ราบรื่น., See also: hobbler n. hobblingly adv., Syn. walk lamely
hobble skirtกระโปรงรัดก้น
hobbledehoyn. คนงุ่มง่าม,คนซุ่มซ่าม
English-Thai: Nontri Dictionary
hobble(n) การเดินกะเผลก,การพูดตะกุกตะกัก,ความไม่ราบรื่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะโผลกกะเผลก (v.) hobble See also: limp, stumble Syn. เขยก, กะเผลก, โขยกเขยก
เขยก (v.) hobble See also: limp, hobble Syn. โขยกเขยก, กะเผลก, เป๋, กระย่องกระแย่ง
โขยกเขยก (adv.) hobble See also: limp, stumble, stagger Syn. กะโผลกกะเผลก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it!Sure, you can take all the time, hobble around the room, but you can't prove it!
I saw it hobble off into the woods, so I went after it to see if I could help, but then...ฉันเห็นมันวิ่งเขยกเข้าไปในป่าก็เลยตามมันไป เพื่อดูว่าจะช่วยมันได้ แต่แล้ว
It is my strong recommendation that both these students be hobbled.ฉันยืนยันว่า 2 คนนี้ ต้องโดนไล่ออก
He's hobbled, exhausted.มันเดินกะเผลก เหนื่อยด้วย
Hobblefoot?ฮอบเบิ้ลฟุต? (เท้าฮอบบิท)
Hey, I know her. It looks like she got -- hobbled.นี่ ฉันรู้จักเธอ นั่นฟิลลิส
I, uh, hobbled myself on the battlefield, was branded a coward.ข้า อ้า ข้าขาเป๋ไปในสนามรบครั้งนั้น ซึ่งตีตราว่าข้าเป็นคนขี้ขลาด
And this poor Hobblegrunt... was blinded by a tree snare... and then left to die alone and scared.และนี่ "คำรามไฟ" น่าสงสาร... ตาบอดเพราะติดบ่วง... ถูกทิ้งให้ตายโดยลำพังและหวาดกลัว
I hobbled them last night.ข้าผูกมันไว้แล้วนะเมื่อคืน q·afukmán vâ· lê·vnà mew'oxwn
What sort of hobble?ผูกแบบไหน fuk bêb hân
More like "hobbled."น่าจะเป็นถูก "จองจำ" ซะมากกว่า

hobble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
足械;足枷(oK);足かせ[あしかせ, ashikase] (n) fetters; shackles; hobbles; encumbrance, hindrance or burden; trap

hobble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดินกระย่องกระแย่ง[v. exp.] (doēn krayǿn) EN: trudge ; walk gingerly ; walk unsteadily ; walk with a hobble ; hobble ; limp FR:
กะเผลก[v.] (kaphlēk) EN: limp ; stumble ; hobble FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
กะโผลกกะเผลก[v.] (kaphlōkkaph) EN: hobble ; limp FR:
เขยก[v.] (khayēk) EN: hobble ; limp ; wobble FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
โขยก[v.] (khayōk) EN: limp ; walk lamely ; hobble ; wobble FR: boiter ; boitiller ; clopiner (fam.)
กระซ่องกระแซ่ง[adv.] (krasǿngkras) EN: with a hobble ; gingerly ; unsteadily FR:
กระย่องกระแย่ง[adv.] (krayǿngkray) EN: with a hobble ; gingerly ; unsteadily FR:
โซเซ[v.] (sōsē) EN: stagger ; hobble ; totter FR: chanceler ; tituber
โขยก[adj.] (khayōk) EN: crippled ; hobbled ; lame FR:

hobble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fußfessel {f} (für Pferde)hobble (for horses)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hobble
Back to top