ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hostility

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hostility*, -hostility-

hostility ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hostility (n.) ความเป็นศัตรู See also: การมุ่งร้าย Syn. animosity, antagonism, enmity Ops. friendliness
English-Thai: HOPE Dictionary
hostility(ฮอลทิล'ลิที) n. ความเป็นปรปักษ์,การมีเจตนาร้าย,การเป็นศัตรู,การไม่เป็นมิตร., See also: hostilities n. สงคราม,การทำสงคราม, Syn. enmity,animosity
English-Thai: Nontri Dictionary
hostility(n) ความเป็นศัตรู,ความไม่เป็นมิตร,ความมุ่งร้าย,ความเกลียดชัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hostilityความเป็นศัตรูกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have such hostility in you.คุณนี่มันขวางโลกจริงๆ
We'd get caught up in the novelty and the hostility and the forbidden forbidden-nessness.เราจะรู้สึกว่าความหมายเปลี่ยนไป และกลายเป็นความมุ่งร้ายต่อกัน และสิ่งต้องห้ามและไม่ต้องห้าม
And then we'd realize that the flirty hostility is just hostility and his inability to open up is no longer exciting, it's just frustrating.และเราก็ตระหนักได้ว่า การเกี้ยวพาราสี เป็นแค่การมุ่งร้าย และความไร้ความสามารถของเขา ก็จะเปิดเผย
Maybe novelty and hostility and forbidden-ness doesn't have to end bad.อาจเป็นความหมายที่เปลี่ยนไป ความมุ่งร้ายและการต้องห้าม ไม่ได้มีตอนจบที่แย่
HARVEY: Where's this hostility coming from?ที่นี่มันที่ไหนกัน พิธีกรคนนี้มาจากไหนกัน
In the midst of all the chaos and, yes, even hostility from some, came something unexpected from our new friends...นายอยากเจอฉัน - ใช่ ขอบใจที่มา
The droid displays unusual hostility toward the honorable kin robb... but it seems to like you, senator merrik.เจ้าดรอยด์นี้แสดงออก ถึงความมุ่งร้ายผิดสังเกต ต่อท่านคิน รอบบ์ ผู้ทรงเกียรติ
I mean, a girl like yourself with marginal social standing, takes out her hostility by striking the popular girl.ผมหมายถึง ผู้หญิงอย่างพวกคุณ ด้วยภาวะทางสังคม ระบายความเกลียดชัง
Your hostility towards me is affecting the team's work. No, it's not.การที่คุณไม่ชอบฉัน มันกระทบการทำงานของทีม
Whatever hostility I have is not about them.ทีมก็ยังคงทำงานได้ดีอยู่ เพราะผมไม่มีอะไรไม่พอใจเกี่ยวกับพวกเขา
I'm assuming that's where all this hostility is coming from.ฉันยอมรับว่าที่นั้นคือแหล่งที่มาของความเกลียดชังทั้งหมดนี้
Okay, I'm gonna ignore all of your hostility right now because I know that it comes from a place of shame.โอเค ฉันจะไม่สนใจความเป็นศัตรูของนาย เพราะฉันรู้ว่ามันออกมาจากความอับอาย

hostility ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敌意[dí yì, ㄉㄧˊ ㄧˋ, 敌意 / 敵意] enmity; hostility
仇恨[chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ, 仇恨] hatred; enmity; hostility
嫌隙[xián xì, ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧˋ, 嫌隙] hostility; animosity; suspicion
敌对性[dí duì xìng, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, 敌对性 / 敵對性] hostile; hostility
剑拔弩张[jiàn bá nǔ zhāng, ㄐㄧㄢˋ ㄅㄚˊ ㄋㄨˇ ㄓㄤ, 剑拔弩张 / 劍拔弩張] lit. with swords drawn and bows bent (成语 saw); fig. a state of mutual hostility; at daggers drawn

hostility ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
反目[はんもく, hanmoku] (n,vs) enmity; antagonism; hostility
眈々;眈眈[たんたん, tantan] (adj-na,n) vigilant hostility
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P)
敵対[てきたい, tekitai] (n,vs) hostility; antagonism; opposition; (P)
敵意[てきい, tekii] (n) hostility; animosity; (P)
敵愾心[てきがいしん, tekigaishin] (n) hostility; enmity

hostility ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility FR: inimitié [f] ; aversion [f]
ความไม่เป็นมิตร[n. exp.] (khwām mai p) EN: hostility ; animosity ; resentment FR: hostilité [f]
ความเป็นปรปักษ์[n. exp.] (khwām pen p) EN: hostility ; antagonism ; being an enemy FR: hostilité [f] ; antagonisme [m]

hostility ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feindlichkeit {f}animosity; hostility
Ausländerfeindlichkeit {f}hostility towards foreigners
Feindseligkeit {f}hostility

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hostility
Back to top