ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

hostile

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *hostile*, -hostile-

hostile ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
hostile (adj.) ซึ่งเป็นศัตรู See also: ซึ่งเป็นปรปักษ์ Syn. antagonistic, opposed, unfriendly Ops. friendly
English-Thai: HOPE Dictionary
hostile(ฮอส'ไทลฺ,ฮอส'เทิล) adj. เป็นปรปักษ์,ต่อต้าน,มีเจตนาร้าย,เป็นศัตรู,ไม่เป็นมิตร,ไม่รับแขก, See also: hostility adv., Syn. contrary,antagonistic
English-Thai: Nontri Dictionary
hostile(adj) เป็นศัตรู,มุ่งร้าย,เกลียดชัง,ไม่เป็นมิตร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
hostile possessionการครอบครองปรปักษ์ [ดู adverse possession] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Hostile Takeoverการเข้าครอบครองกิจการอย่างไม่เป็นมิตร [ธุรกิจ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไพรินทร์ (n.) hostile king See also: king who is an enemy
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What happens if they do become hostile?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าพวกนั้นไม่เป็นมิตร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, you will have the full support of American military power.{\cHFFFFFF}The moment that foreign troops with a hostile intent cross your borders, {\cHFFFFFF}you will have the full support of American military power.
We have here proof... that hostile elements of a foreign power... have invaded this country.{\cHFFFFFF}We have here proof... {\cHFFFFFF}that hostile elements of a foreign power... {\cHFFFFFF}have invaded this country.
I got right in everyone's hostile face.ทิ้งสารตกค้าง ของ ammonium oxylate potassium chloride.
You seem a little hostile today.คุณดูเหมือนต่อต้านนิดหน่อยนะวันนี้
Captain's log. Bargain the hostile environment.กับตันล็อก บาร์เกน แวดล้อมไปด้วยการสู้รบ
This operation's about to have a hostile takeover.กิจการนี้เกือบจะถูกเทคโอเวอร์
This is Glass Castle, reporting hostile contact.นี่กลาสคาสเซิ่ลกำลังโดนคุกคาม
This is Glass Castle reporting hostile contact.นี่กลาสคาสเซิ่ลกำลังโดนคุกคาม
Surrender or we will take hostile action.มอบตัวซะ หากไม่ทำตาม เราจะปฏิบัติการขั้นเด็ดขาด
And you didn't think the United States military might need to know that you're keeping a hostile alien robot frozen in the basement?แล้วไม่คิดว่า กลาโหมควรจะมีสิทธ์ได้รู้เหรอ ว่าคุณเก็บหุ่นพิฆาตต่างดาว เอาไว้ที่ชั้นใต้ดินเนี่ย
Be advised, possible hostile forces approaching TS-129 at their 12:00.เป็นไปได้ที่ศัตรู จะเข้าถึง TS-129 ที่ 12 น.
Command Post, this is Viper. Hostile threat down, over.เรียกศูนย์ นี่ไวเปอร์ กำจัดศัตรูแล้ว เปลี่ยน

hostile ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
怀敌意[huái dí yì, ㄏㄨㄞˊ ㄉㄧˊ ㄧˋ, 怀敌意 / 懷敵意] hostile
敌对[dí duì, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ, 敌对 / 敵對] hostile; enemy (factions); combative
敌对性[dí duì xìng, ㄉㄧˊ ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄥˋ, 敌对性 / 敵對性] hostile; hostility
敌视[dí shì, ㄉㄧˊ ㄕˋ, 敌视 / 敵視] hostile; malevolence; antagonism; to view as enemy; to stand against

hostile ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
敵対的企業買収[てきたいてききぎょうばいしゅう, tekitaitekikigyoubaishuu] (n) (See 敵対的買収) hostile buyout
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers)
物議を醸す[ぶつぎをかもす, butsugiwokamosu] (exp,v5s) to give rise to hostile comment; to arouse criticism; to provoke; to cause a controversy

hostile ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อมิตร[adj.] (amit) EN: unfriendly ; inamical ; hostile FR: inamical
การครอบครองปรปักษ์[n. exp.] (kān khrøpkh) EN: adverse possession ; hostile possession FR:
เป็นปฏิปักษ์[v. exp.] (pen patipak) EN: be the enemy of ; be hostile FR:
เป็นศัตรู[adj.] (pen sattrū) EN: hostile FR: hostile
ไพรินทร์[n.] (phairin) EN: hostile king FR:
พยานปรปักษ์[n. exp.] (phayān pøra) EN: adverse witness ; hostile witness FR: témoin adverse [m]
ปรปักษ์[adj.] (pørapak) EN: adverse ; hostile FR: adverse
อย่างไม่เป็นมิตร[adv.] (yāng mai pe) EN: unfriendly FR: hostilement ; de façon hostile

hostile ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
feindlich; feindselig; feindlich gesinnt (gegen) {adj} | feindlicher | am feindlichstenhostile (to) | more hostile | most hostile

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า hostile
Back to top