ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*spa*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spa, -spa-

*spa* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aerospace (adj.) เกี่ยวกับอวกาศหรือยานอวกาศ
aerospace (n.) บรรยากาศและอากาศทั้งหมด
airspace (n.) น่านฟ้า
asparagus (n.) หน่อไม้ฝรั่ง
backspace (n.) เคาะกลับหรือไปข้างหน้า (เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องพิมพ์ดีด)
be mentioned in dispatches (idm.) ได้รับการยกย่อง See also: ได้รับการสดุดี
bespangle with (phrv.) ตกแต่งด้วย See also: ประดับด้วย
bespatter with (phrv.) ทำให้เปรอะไปด้วย See also: ทำให้เปื้อนด้วย Syn. spatter with
build castles in Spain (idm.) ฝันกลางวัน See also: คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
call a spade a spade (idm.) พูดเปิดอก See also: พูดอย่างเปิดเผย
castle in Spain (n.) วิมานในอากาศ See also: ฝันกลางวัน Syn. daydream
clear space (n.) ที่กว้าง See also: ที่ว่าง, ที่โล่ง, ที่แจ้ง
cocker spaniel (n.) สุนัขพันธุ์หนึ่งตัวเล็กขาสั้นหูยาว
crosspatch (n.) คนที่อารมณ์เสีย
despair (n.) สิ้นหวัง See also: ความรู้สึกสิ้นหวัง, ความหมดหวัง Syn. hopelessness, prostation, pessimism Ops. hopefulness, cheerfulness
despair (vi.) สิ้นหวัง See also: หมดหวัง Syn. concede, quit, surrender Ops. resist, oppose
despair of (phrv.) หมดหวังในเรื่อง
despair of (phrv.) รู้สึกวิตกกังวลเกี่ยวกับ (พฤติกรรมของบางคน) See also: หนักใจในเรื่อง
despairing (adj.) ซึ่งรู้สึกหรือแสดงความสิ้นหวัง Syn. hopeless, pessimistic Ops. hopeful, optimistic
despairingly (adv.) อย่างหมดหวัง See also: ด้วยความหมดหวัง
despatch (n.) การส่ง (สิ่งของ, รายงาน, ข่าวสาร) Syn. dispatch, discharge
despatch (n.) ข้อมูล See also: ข่าวสาร, รายงาน, จดหมาย Syn. letter, message, note, item
despatch (n.) ความรวดเร็ว See also: ความว่องไว Syn. promptness, quickness
despatch (vt.) ฆ่า See also: ทำให้ตาย Syn. put to death, murder, kill
despatch (vt.) ส่ง (จดหมาย, พัสดุ, คน) Syn. transmit, forward
despatch to (phrv.) ส่งไปยัง Syn. dispatch to
disparage (vt.) ดูถูก See also: ดูหมิ่น, วิพากษ์วิจารณ์ Syn. belittle, minimize, diminish Ops. esteem
disparagement (n.) การดูถูกดูหมิ่น See also: การวิพากษ์วิจารณ์ในทางลบ Syn. depreciation, detraction
disparaging (adj.) ที่ดูถูก See also: ที่เหยียดหยาม, ที่สบประมาท Syn. derisive
disparate (adj.) ไม่เหมือนกันอย่างมาก See also: แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง Syn. different, dissimilar
disparity (n.) ความไม่เหมือนกัน See also: ความแตกต่างกัน, ความไม่สอดคล้องกัน Syn. contradiction, deviation Ops. accord, correspondence
dispassionate (adj.) สงบ See also: เป็นกลาง, ปราศจากอคติ, เยือกเย็น Syn. detached
dispassionately (adv.) อย่างยุติธรรม See also: อย่างเท่าเทียม, อย่างสมเหตุสมผล Syn. equitably, justly
dispatch (n.) การส่งสิ่งของ See also: การส่งคนออกไป Syn. report, release
dispatch (vt.) ส่งของ See also: ส่งคนออกไป Syn. transmit, forward
dispatch to (phrv.) ส่งไปยัง Syn. despatch to
dyspathy (n.) ความไม่ลงรอย
espadrille (n.) รองเท้าแตะที่ทำจากผ้าหรือผ้าใบ พื้นล่างของรองเท้าทำจากเชือกถัก บางครั้งก็มีสายผูกรอบข้อเท้า
espalier (n.) พันธุ์ไม้โดยเฉพาะผลไม้ที่ถูกทำให้เลื้อยเกาะไปตามกำแพงรั้วหรือเส้นลวด Syn. hedge, hedgerow
esparto (n.) ต้นหญ้าที่ใบยาวหยาบ ของทวีปยุโรปและทางตอนเหนือของทวีปแอฟริกา ซึ่งสามารถนำมาใช้ทำกระดาษ เชือกหรือเสื่อได้
English-Thai: HOPE Dictionary
aerospace(แอ' โรสเพส) n. บรรยากาศและอวกาศทั้งหมด
air-spay(แอร์' สเพรย์) adj. เกี่ยวกับเครื่องฉีดที่อัดด้วยอากาศ. -air-sprayed adj .
airspace(แอร์' สเพส) n. น่านฟ้า, ปริมาณอากาศในห้องหรือช่องว่างใดช่องว่างหนึ่ง
asparagine(อัสพา'ราจีน) n. กรดอะมิโนแอซิด ชนิดหนึ่งจากพืชใช้เป็นอาหารเพาะเชื้อ
asparagus(อัสพา'ระเกิส) n. หน่อไม้ฝรั่ง
backspace keyปุ่มย้อนถอยหลัง เป็นแป้น ๆ หนึ่งบนแผงแป้นอักขระ บางทีมีขนาดยาวกว่าแป้นพิมพ์อื่น บางทีมีสัญลักษณ์เป็นรูปลูกศรหันหัวลูกศรไปทางซ้าย (บางทีมีคำ BS) โปรแกรมสำเร็จหลายโปรแกรมกำหนดไว้ว่า การกดแป้นนี้ทำให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) ถอยไปทางซ้าย 1 ตัวอักษร และลบตัวอักษรทางซ้ายนั้นออกให้ด้วย
bespangle(บิสแพง'เกิล) {bespangled,bespangling,bespangles} vt. ปกคลุมไปด้วย,ประดับ
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
blepharospasmกล้ามเนื้อรอบเบ้าตากระตุก
breathing spacen. โอกาสพัก,โอกาสคิด,ที่ ๆ พอจะเดินทางหรือ ทำงานได้เพียงพอ
castle in spainn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
cocker spanieln. สุนัขเล็กขนปุยหูยาวพันธุ์หนึ่งที่ใช้เก็บนกที่ยิงตก
crispate(ครีส'เพท,-ทิด) adj. หยิก,เป็นลอน,เป็นคลื่น,ย่น, See also: crispation n. ดูcrispate
crosspatch(ครอส'แพช) n. คนที่มีอารมณ์ร้าย,คนที่มีอาการฉุนเฉียว
cuspateadj. ซึ่งมีปลายโผล่,ซึ่งมีส่วนยื่นแหลม
cyberspace(ไซ' เบอสเพส) n. คำแสลงคำหนึ่งซึ่งหมายถึงอินเตอร์เน็ตหรือคอมพิวเตอร์และโปรแกรมที่จะทำงานร่วมกัน
dead spacen. ช่องว่างที่ถูกปิดตาย
despair(ดิสแพร์') n. การสูญเสียความหวัง,ความหมดหวัง,สิ่งที่ทำให้หมดหวัง. vi. ผิดหวัง,สิ้นความหวัง
despairing(ดิสแพ'ริง) adj. หมดหวัง,สิ้นหวัง
despatch(ดิสแพทชฺ') vt.,vi.,n. ดูdispatch
disparage(ดิสแพ'ริจฺ) vt. ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย., See also: disparager n. ดูdisparage disparaging adv. ดูdisparage
disparagementn. การดูถูก,การดูหมิ่น,สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. detraction
disparaging(ดิสแพ'ริจจิง) adj. เกี่ยวกับการดูถูก,ซึ่งทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง, Syn. slighting
disparity(ดิสแพ'ริที) n. ความไม่เหมือนกัน,ความแตกต่างกัน, Syn. gap,difference
dispartvt. ,vi. แยก,แบ่งแยก
dispassionn. ความไรักังวล,อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ
dispassionateadj. ไร้อารมณ์,ใจสงบ,ใจเย็น,ไม่มีอคติ, Syn. impartial
dispatch(ดิสแพทชฺ') vt.,vi.,n. (การ) ส่ง,ส่งไปอย่างรวดเร็ว,ฆ่า,รีบทำ,จัดการอย่างรวดเร็ว,ข่าวด่วน., Syn. despatch
frog spawnจอกแหนแดง
hair spaceช่องไฟที่เล็กที่สุดของตัวหนังสือ,ช่องแยกที่บางที่สุดในการเรียงพิมพ์,เส้นโลหะบางที่สุดที่ใช้แยกคำ สัญลักษณ์หรืออื่น ๆ
hedge sparrowนกชอบบินต่ำ
hispania(ฮิสเพ'เนีย) n. สเปน
hispanic(ฮิสแพน'นิค) adj. เกี่ยวกับสเปน,ลาตินอเมริกา
letter spacingช่องไฟหมายถึงช่องว่างระหว่างตัวอักษร ซึ่งสามารถทำให้เบียดกัน หรือห่างกันเท่าใดก็ได้ดูตัวอย่างต่อไปนี้ V e r y L o o s e Very tightมีความหมายเหมือน tracking
life spann. ระยะยาวแห่งชีวิต,ช่วงอายุ,ช่วงชีวิต
microspacingช่องไฟเล็กหมายถึง ช่องไฟเล็ก ๆ ที่โปรแกรมจัดการแทรกให้ มีขนาดเล็กกว่าขนาดตัวอักษร เพื่อช่วยปรับให้ข้อความที่พิมพ์ ชิดขอบซ้ายและขวาได้พอดี โปรแกรมประเภทประมวลผลคำจะจัดการใน เรื่องเหล่านี้ให้เอง ถ้าสั่งให้ "justify" ดู justify
monospacingห่างเท่ากันหมดหมายถึง การกำหนดให้อักษรแต่ละตัวมีช่องไฟเท่ากันหมดไม่ว่าจะเป็น i หรือ m ตรงข้ามกับ proportional spacing ซึ่งหมายถึง อักษรแต่ละตัวจะใช้เนื้อที่เท่าที่จำเป็น ดู proportional pitch ประกอบ
hard space(ฮาร์ดสเปซ) หมายถึงที่ว่างที่ถือเสมือนไม่ใช่ที่ว่าง ใช้เฉพาะในโปรแกรมประมวลผลคำ ในกรณีที่พิมพ์คำบางคำที่มีที่ว่างระหว่างคำ เช่น World War II หรือ พิมพ์วันที่ เช่น May 7 เช่นนี้ ถ้าบังเอิญพิมพ์คำนี้มาถึงปลายบรรทัด แต่ไม่มีที่ว่างพอจะพิมพ์ทั้งคำ คอมพิวเตอร์จะแยกนำคำหลังช่องว่างมาขึ้นบรรทัดใหม่ ซึ่งจะเป็นการไม่ถูกต้อง เราจึงต้องกำหนดให้ที่ว่างที่เห็นนั้นเป็นฮาร์ดสเปซ เพื่อให้โปรแกรมไม่แยกเป็นคนละบรรทัด ถ้าที่ไม่พอในบรรทัดบน ก็จะนำลงมาบรรทัดใหม่ทั้งคำ
newspaper(นิวซ'เพเพอะ) n. หนังสือพิมพ์,กระดาษพิมพ์ หนังสือพิมพ์
spa(สพา) n. น้ำพุแร่,บ่อน้ำแร่,สถานที่มีบ่อน้ำแร่,โรงแรมหรูหรา,โรงแรมพักฟื้นที่มีบ่อน้ำแร่
English-Thai: Nontri Dictionary
asparagus(n) หน่อไม้ฝรั่ง
bespatter(vt) ทำให้เปรอะ,ทำให้เปื้อน,ให้ร้าย,สาด,โปรย
despair(n) การสิ้นหวัง,การหมดศรัทธา,ความหมดอาลัยตายอยาก
despatch(n) การส่ง,ข่าวด่วน,การฆ่า,การประหารชีวิต,ความฉับไว
disparage(vt) ทำให้เสียชื่อ,ทำให้เสื่อมเสีย,ดูถูก,ดูหมิ่น,ใส่ร้าย
disparagement(n) การทำให้เสื่อมเสีย,การดูถูก,การดูหมิ่น
disparity(n) ความต่าง,ความไม่เสมอกัน,ความไม่เหมือนกัน
dispart(vt) แยก,แบ่งแยก
dispassion(n) ความใจเย็น,ความไม่มีอคติ,ความไม่ลำเอียง
dispassionate(adj) ไม่ลำเอียง,ไม่อคติ,ใจเย็น,ใจสงบ
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
newspaper(n) หนังสือพิมพ์
newspaperman(n) ผู้สื่อข่าว,นักข่าว,นักหนังสือพิมพ์
sparing(adj) ประหยัด,มัธยัสถ์,เจียด,จำกัดจำเขี่ย
space(n) ช่องว่าง,อวกาศ,ที่ว่าง,เนื้อที่,ระยะ,หน้ากระดาษ
spacious(adj) กว้างใหญ่,กว้างขวาง,มีเนื้อที่มาก
spade(n) เสียม,จอบ,พลั่ว,ไพ่โพดำ
span(n) ระยะ,ช่วงกว้างของมือ,ตอน,ชั่วอายุ,สมัย,ช่วงห่าง
spangle(n) สิ่งที่แพรวพราว
spaniel(n) คนขี้ประจบ,สุนัขชนิดหนึ่ง
Spanish(adj) เกี่ยวกับชาวสเปน,เกี่ยวกับชาติสเปน
spank(n) การตีก้น,การตบ
spar(n) หินแร่ผลึก,เสากระโดงเรือ
spare(adj) สำรอง,น้อย,ผอม,บอบบาง,ประหยัด,ออม,สงวน
spark(n) ลูกไฟ,ประกายไฟ,ไฟพะเนียง,ความมีชีวิตชีวา,คนเจ้าชู้
sparkle(n) ฟอง,ประกายไฟ,แสงระยิบระยับ,ความสุกสกาว
sparrow(n) นกกระจอก
sparse(adj) กระจัดกระจาย,เบาบาง,ห่างๆ,หร็อมแหร็ม
spasm(n) อาการกระตุก,กล้ามเนื้อกระตุก
spasmodic(adj) เป็นพักๆ
spat(vi) ทะเลาะวิวาทกัน,ขัดใจกัน,ตบตีกัน
spatial(adj) เกี่ยวกับอวกาศ,เกี่ยวกับระยะ,อยู่ในช่องว่าง
spatter(vi) โปรยลงมา,ตกเป็นหยดๆ
spawn(n) ลูกหลาน
transparency(n) ความโปร่งใส,ความใส,ความโปร่งแสง
transparent(adj) โปร่งใส,ใส,โปร่งแสง
trespass(n) การบุกรุก,การล่วงล้ำ,การล่วงเกิน
unsparing(adj) โอบอ้อมอารี,เข้มงวด,ฟุ่มเฟือย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aerospaceห้วงอากาศ-อวกาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
airspace, interference withการล่วงล้ำย่านอากาศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
anaemia; anemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
anemia; anaemia; spanaemia; spanemiaภาวะเลือดจาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
armpit; axilla; space, axillaryรักแร้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
backspaceถอยหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Backspace keyแป้นถอยหลัง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blepharospasmตาปิดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
box wrench; ring spannerประแจแหวน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bregmatic space; fontanel, anterior; fontanelle, anteriorขม่อมหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bronchospasm; bronchiospasmหลอดลมหดเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
clonic spasmการชักกระตุกเกร็ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
crispate; crisp; crispedยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
crisp; crispate; crispedยับย่น [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
cuspate deltaดินดอนสามเหลี่ยมรูปฟันแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cyberspaceไซเบอร์สเปซ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
dancing spasm; spasm, saltatoryอาการชักโลด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dead space๑. บริเวณเสียเปล่า (การหายใจ)๒. โพรงแผลคงค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
dispatchเลือกจ่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
espalier drainage pattern; grapevine drainage pattern; trellis drainage patternแบบรูปทางน้ำร้านเถาองุ่น [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
feldsparเฟลด์สปาร์, แร่ฟันม้า [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
life spanอายุขัย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
marrow spaceช่องไขกระดูก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mimic spasmอาการหน้ากระตุก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistor spark plugหัวเทียนมีตัวต้านทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retard; spark retardตั้งไฟอ่อน, ปรับไฟอ่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
retarded sparkไฟอ่อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
rotatory spasmอาการกระตุกหน้าหมุน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
salaam spasm; spasm, noddingอาการกระตุกพยักหน้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satin sparซาทินสปาร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
space๑. ช่อง, โพรง, ห้อง, แอ่ง๒. ห้วง, ระยะที่ว่าง๓. อวกาศ๔. ปริภูมิ, บริเวณ, พื้นที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
space characterอักขระว่าง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spade guideแผ่นนำหัวตัด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
spadixช่อเชิงลดมีกาบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spallation; splinteringการแตกเป็นเสี่ยง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spammingการส่งข่าวขยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
span๑. ช่วง๒. ทอดข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
spark advance mechanism; advance mechanism; ignition advance mechanismกลไกเร่งไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sparse biomicriteหินไบโอมิไครต์ตะกอนห่าง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerospace industryอุตสาหกรรมอวกาศ [เศรษฐศาสตร์]
Airspace (Internation law)น่านฟ้า (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Apollo 11 (Spacecraft)ยานอวกาศอะพอลโล 11 [TU Subject Heading]
Asparaginaseแอสปาราจิเนส, เอนไซม์, เอ็นซัยม์แอสพาราจิเนส [การแพทย์]
Asparagineแอสพาราจีน, แอสปาราจีน [การแพทย์]
Asparagusหน่อไม้ฝรั่ง [TU Subject Heading]
Blepharospasmหนังตาตก [การแพทย์]
Bronchospasmหลอดลมบีบเกร็ง,หลอดลมเกร็งตัว,หลอดลมหดตัว,การรัดตัวของกล้ามเนื้อหลอดลม,การหดตัวของหลอดลม,หลอดลมตีบ,หลอดลมหดเกร็ง,หลอดลมหดเกร็งการเกร็งของกล้ามเนื้อหลอดลม [การแพทย์]
Cyberspaceไซเบอร์สเปซ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Dead Spaceที่อับ,เนื้อที่เสียเปล่า,บริเวณที่ไม่มีอากาศสะอาดไหลผ่าน [การแพทย์]
Despairท่าทีหมดหวัง,สิ้นหวัง,ความรู้สึกสิ้นหวัง,กลัวความตาย [การแพทย์]
DESPATCHเงินที่บริษัทจ่ายตอบแทนให้กับผู้ใช้เรือ [การค้าระหว่างประเทศ]
Disparityความแตกต่างกันเล็กน้อย [การแพทย์]
Espaliersไม้ดัด [TU Subject Heading]
Feldsparหินฟันม้า [TU Subject Heading]
life spanช่วงอายุขัย, อายุขัย, ช่วงของชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตาย เช่น สุนัขมีอายุขัยประมาณ 10 ปี [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Newspaperหนังสือพิมพ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Outer spaceอวกาศ [TU Subject Heading]
spaceอวกาศ, ส่วนของจักรวาลที่อยู่นอกบรรยากาศของโลก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Space stationsสถานีอวกาศ [TU Subject Heading]
Spallation Neutron Sourceต้นกำเนิดนิวตรอนแบบสปอลเลชัน, เครื่องผลิตนิวตรอนชนิดหนึ่ง โดยการเร่งโปรตอนพลังงานสูงกว่า 100 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์ เข้าชนเป้าซึ่งเป็นธาตุหนัก เช่น แทนทาลัม ทังสเตน หรือ ยูเรเนียม ทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่มีการปลดปล่อยนิวตรอนพลังงานเฉลี่ย 1 ล้านอิเล็กตรอนโวลต์
spamสแปม, การใช้ระบบส่งอีเมลในการส่งข้อความที่ไม่พึงประสงค์ ให้กับผู้ใช้เป็นจำนวนมาก เช่น การส่งข้อความโฆษณาขายสินค้า บริการ ท่องเที่ยว ชักชวนการประกอบอาชีพที่มีรายได้สูง ผ่านระบบอีเมล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spanish languageภาษาสเปน [TU Subject Heading]
Spare partsอะไหล่ [TU Subject Heading]
sparkประกายไฟฟ้า, ปรากฏการณ์ที่ประจุไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านตัวกลาง เช่น อากาศหรือฉนวนไฟฟ้า ระหว่างจุด 2 จุดที่มีความต่างศักย์ไฟฟ้าสูง เกิดจากการเสื่อมสภาพเป็นฉนวนอย่างฉับพลันของตัวกลางนั้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spasmsการชักกระตุก [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Spatial behaviorพฤติกรรมด้านนมิติสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Spawningการวางไข่ [TU Subject Heading]
Transparencyแผ่นโปร่งใส [เทคโนโลยีการศึกษา]
transparent objectวัตถุโปร่งใส, วัตถุที่ให้แสงทะลุผ่านได้และสามารถมองเห็นวัตถุที่อยู่อีกข้างหนึ่งได้ชัดเจน  เช่น กระจกใส กระดาษแก้ว เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Trespassความผิดฐานบุกรุก [TU Subject Heading]
Intervillous Spaceช่องว่างระหว่างวิลลาย, ช่องว่างระหว่างวิลไล [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
NASA (abbr.) องค์การอวกาศแห่งชาติของประเทศอเมริกา (คำย่อของ National Aeronautics and Space Administration) See also: องค์การนาซ่า, นาซ่า
จั่น (n.) blossom or spadix of the coconut or betel palm
เผาหัว (v.) heating the sparking plug
กระจอก (n.) sparrow See also: genus Passer Syn. นกกระจอก
กระตุก (v.) have a spasm See also: jerk, twitch, be affected by spasms Syn. ชักกระตุก
กระเซ็น (v.) spatter See also: splash, spurt, shower, sprinkle, spot Syn. กระเด็น
กระเส็นกระสาย (adv.) spatteringly See also: splashingly, sprinklingly Syn. กระเซ็น
กาบ (n.) spathe (of plants) See also: bract
การบุกรุก (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การรุกราน
การรุกราน (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก
การรุกล้ำ (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การล่วงล้ำ, การบุกรุก, การรุกราน
การล่วงล้ำ (n.) trespass See also: intrusion, encroachment, invasion Syn. การบุกรุก, การรุกราน
กุญแจแหวน (n.) spanner Syn. ประแจแหวน
ขอเวลา (v.) spare some time See also: request time
ความสว่างไสว (n.) spark See also: flash, sparkle, shine Syn. ความสุกใส, ความแวววาว
ความสุกใส (n.) spark See also: flash, sparkle, shine Syn. ความสว่างไสว, ความแวววาว
ความแวววาว (n.) spark See also: flash, sparkle, shine Syn. ความสุกใส, ความสว่างไสว
ความโปร่งแสง (n.) transparency See also: transparence Ops. ความทึบ
คืบ (n.) palm span Syn. ฝ่ามือ
คูหา (n.) arched space See also: space between pillar, arched entrance
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What do you do in your spare time?คุณทำอะไรในยามว่าง
Can you pass me that newspaper please?คุณช่วยส่งหนังสือพิมพ์ให้ฉันหน่อยได้ไหมคะ?
We don't even have spare roomsพวกเราไม่มีห้องว่างเลย
If you need a place to park, use one of these spacesถ้าคุณต้องการที่สำหรับจอดรถ ใช้ที่ว่างสักที่นี่สิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even now my voice is reaching millions, millions of despairing men, women and children, victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.แม้ขณะนี้ เสียงของผมคนเพียงล้านที่ได้ยิน ล้าน ผู้ชาที่สิ้นหวัง ผู้หญิง และ เด็ก ที่ตกเป็นเหยื่อของการปกครอง ที่ทำให้ผู้คนเจ็บปวด
Compound transmission of the pandemonium with percussion... and spasmodic frantic disintegration.ส่งคอม เปานด ของผีที่มีกระทบ และการสลายตัวคลั่งชักกระตุก เกร็ง
It's so nice to run into you here, just when I was beginning to despair of finding any old friends here in Monte.ดีใจจังที่เผอิญมาเจอคุณที่นี่ กำลังบ่นอยู่ชียวว่า ไม่ได้เจอคนรู้จักเลยที่มอนติ คาร์โล
You will notice, madam, that I've left a blank space for the sauce.คุณคงเห็นเเล้วว่าฉันเว้นช่องว่างตรงเรื่องซอส
Wish you could be spared the publicity of it, but I'm afraid that's impossible.หวังว่าคุณจะไม่ตกเป็นข่าว เเต่ผมเกรงว่าคงจะเป็นไปไม่ได้
Three thousand Spaniards died building these steps leading to the Mauthausen quarry.ชาวสเปนสามพันคนถูกสังเวยชีวิต เพื่อนำมาสร้างบันไดนี้ สู่เหมืองหิน "มอร์เธาเซ่น" อันลือชื่อ
According to you, it'll only take 15 seconds. We can spare that.ตามที่คุณก็เพียงจะใช้เวลา 15 วินาที เราสามารถสำรองที่
Then the old man rolled up his trousers to make a pillow... ... putting the newspaper inside them.จากนั้นชายชรารีดขึ้น กางเกงของเขาเพื่อให้หมอน วางหนังสือพิมพ์ภายในมัน
He always thought of the sea as la mar which is what people call her in Spanish when they love her.เขามักจะคิดว่าของทะเลเป็น ลา มา ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนเรียกเธอว่า ในภาษาสเปนเมื่อพวกเขารัก เธอ
During the night, I spat up something strange.ดื่มตอนกลางคืน, ฉันทะเลาะวิวาทกันขึ้นสิ่งที่ แปลก
Wherever you've exploited us, cheated us, abandoned us to tyrants like Kwen Sai, wherever black or brown or yellow men can read the newspapers and know...{\cHFFFFFF}เมื่อใดก็ตามที่คุณได้ใช้ประโยชน์จากเรา โกงเรา {\cHFFFFFF}ทอดทิ้งเราไปทรราช เช่น Kwen ไทร {\cHFFFFFF}ที่ใดก็ตามที่คนดำหรือสีน้ำตาลหรือสีเหลือง สามารถอ่านหนังสือพิมพ์และรู้ว่า ...
I will study the newspapers tomorrow.{\cHFFFFFF}I will study the newspapers tomorrow.

*spa* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
启事[qǐ shì, ㄑㄧˇ ㄕˋ, 启事 / 啟事] announcement (written, on billboard, letter, newspaper or website); to post information; a notice
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 亚利安娜 / 亞利安娜] Ariane (French space rocket)
地方[dì fang, ㄉㄧˋ ㄈㄤ˙, 地方] area; place; space; room; territory; part; respect
阿丽亚娜[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, 阿丽亚娜 / 阿麗亞娜] Ariane, French space rocket
大样[dà yàng, ㄉㄚˋ ㄧㄤˋ, 大样 / 大樣] arrogant; full-page proofs (of newspaper); detailed drawing
天冬氨酸[tiān dōng ān suān, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄢ ㄙㄨㄢ, 天冬氨酸] aspartic acid (Asp), an amino acid
天冬苯丙二肽酯[tiān dōng běn bǐng èr tài zhǐ, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄅㄣˇ ㄅㄧㄥˇ ㄦˋ ㄊㄞˋ ㄓˇ, 天冬苯丙二肽酯] aspartame C14H18N2O (artificial sweetener)
天冬酰胺[tiān dōng xiān àn, ㄊㄧㄢ ㄉㄨㄥ ㄒㄧㄢ ㄢˋ, 天冬酰胺] asparagine (Asn), an amino acid
莴笋[wō sǔn, ㄨㄛ ㄙㄨㄣˇ, 莴笋 / 萵筍] asparagus lettuce
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 倅] auxiliary; spare; deputy; second; sub-
坎塔布连海[Kǎn tǎ bù lián hǎi, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 坎塔布连海 / 坎塔布連海] Bay of Biscay (Spanish: Mare Cantabrico)
[jiān, ㄐㄧㄢ, 间 / 間] between; among; space; classifier for time intervals
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
[yāng, ㄧㄤ, 坱] boundless (space); fine dust
卡尔德龙[kǎ ěr dé lóng, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 卡尔德龙] Calderon (Hispanic name)
坎塔布连[Kǎn tǎ bù lián, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 坎塔布连 / 坎塔布連] Cantabria in north Spain; Spanish Basque country
坎塔布连山脉[Kǎn tǎ bù lián shān mài, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 坎塔布连山脉 / 坎塔布連山脈] Cantabrian mountain range in north Spain dividing Asturias from Castilla-Leon
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
卡斯蒂利亚・莱昂[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ· lai2 ang2, 卡斯蒂利亚・莱昂 / 卡斯蒂利亞・萊卬] Castilla-Leon, north Spanish province
总编[zǒng biān, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄧㄢ, 总编 / 總編] chief editor (of newspaper); abbr. for 總編輯|总编辑
姑息养奸[gū xī yǎng jiān, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ, 姑息养奸 / 姑息養奸] to tolerate is to nurture an evildoer (成语 saw); spare the rod and spoil the child
表彰[biǎo zhāng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄤ, 表彰] cite (in dispatches); commend
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
业余大学[yè yú dà xué, ㄧㄝˋ ㄩˊ ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, 业余大学 / 業餘大學] college for people who attend after work (lit.: spare-time college)
方便[fāng biàn, ㄈㄤ ㄅㄧㄢˋ, 方便] convenient; to help out; to make things easy for people; convenience; suitable; having money to spare; (euphemism) to go to the toilet
伟士牌[Wěi shì pái, ㄨㄟˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ, 伟士牌 / 偉士牌] Vespa (scooter)
伟士牌机车[Wěi shì pái jī chē, ㄨㄟˇ ㄕˋ ㄆㄞˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, 伟士牌机车 / 偉士牌機車] Vespa (scooter)
宇宙号[Yǔ zhòu hào, ㄩˇ ㄓㄡˋ ㄏㄠˋ, 宇宙号 / 宇宙號] Cosmos, Russian spacecraft series
拘挛[jū luán, ㄐㄩ ㄌㄨㄢˊ, 拘挛 / 拘攣] cramps; muscular spasm; fig. constrained; ill at ease
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 伜] variant of 倅, auxiliary; spare; deputy; second; sub-
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
大公报[Dà Gōng Bào, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄠˋ, 大公报 / 大公報] Dagong Bao, popular newspaper name; Ta Kung Pao, founded 1902 in Beijing, now published in Hong Kong
等差[děng chā, ㄉㄥˇ ㄔㄚ, 等差] degree of disparity; equal difference
欲绝[yù jué, ㄩˋ ㄐㄩㄝˊ, 欲绝 / 慾絕] despair; wild grief
泄气[xiè qì, ㄒㄧㄝˋ ㄑㄧˋ, 泄气 / 洩氣] discouraged; dejected; demoralized; despairing; to want to give up; to deflate (air from a tyre)
两性差距[liáng xìng chǎ jù, ㄌㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ ㄔㄚˇ ㄐㄩˋ, 两性差距 / 兩性差距] disparity between the sexes
差距[chā jù, ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 差距] disparity; gap
贫富差距[pín fù chā jù, ㄆㄧㄣˊ ㄈㄨˋ ㄔㄚ ㄐㄩˋ, 贫富差距 / 貧富差距] disparity between rich and poor
[xí, ㄒㄧˊ, 檄] dispatch; order

*spa* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
NASA[ナサ, nasa] (n) National Aeronautics and Space Administration; NASA
あーあ[, a-a] (int) oh no (used as an expression of despair or when giving up); sigh of boredom or disgust; oh boy
アウタースペース[, auta-supe-su] (n) outer space
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia)
アスパラ[, asupara] (n) (abbr) (See アスパラガス) asparagus
アスパラガス[, asuparagasu] (n) asparagus; (P)
アスパラギン[, asuparagin] (n) asparagine
アセロラ[, aserora] (n) acerola (Malpighia glabra) (spa
アディオス[, adeiosu] (exp) good-bye (spa
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] (n) {comp} address space
アフリカンスペードフィッシュ[, afurikansupe-dofisshu] (n) African spadefish (Tripterodon orbis, species of Western Indian Ocean spadefish)
アメリカスペイン戦争[アメリカスペインせんそう, amerikasupein sensou] (n) Spanish-American War
アメリカ長元坊[アメリカちょうげんぼう;アメリカチョウゲンボウ, amerika chougenbou ; amerikachougenbou] (n) (uk) American kestrel (Falco sparverius)
イーストアトランティックアフリカンスペードフィッシュ[, i-sutoatoranteikkuafurikansupe-dofisshu] (n) East Atlantic African spadefish (Ephippus goreensis, species of Eastern Atlantic spadefish)
インタビュー(P);インタビュ;インタービュー;インタビュウ(ik);インタヴュー[, intabyu-(P); intabyu ; inta-byu-; intabyuu (ik); intavuyu-] (n,vs) interview (i.e. television, newspaper, etc.); (P)
インナースペース[, inna-supe-su] (n) inner space
ウエストアフリカンスペードフィッシュ[, uesutoafurikansupe-dofisshu] (n) West African spadefish (Chaetodipterus lippei, species of Eastern Atlantic spadefish found from Senegal to Angola)
ウォータースパニエル[, uo-ta-supanieru] (n) water spaniel
ウルトラスパーク[, urutorasupa-ku] (n) {comp} UltraSPARC
エスパドリーユ[, esupadori-yu] (n) espadrille (type of women's sandals) (fre
エンスペース[, ensupe-su] (n) {comp} en space
エンチラーダ[, enchira-da] (n) enchilada (spa
オープンスペース[, o-punsupe-su] (n) open space; clearing
オールターナティブスペース[, o-ruta-nateibusupe-su] (n) alternative space
オスパー[, osupa-] (n) ocean space explorer; OSPER
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child)
お暇;御暇[おいとま, oitoma] (n,vs) (1) (uk) (See 暇・いとま・5) leaving; going home; (2) quitting one's job; (3) free time; leisure; spare time
カリ長石[カリちょうせき, kari chouseki] (n) potash feldspar
ガルバンソ[, garubanso] (n) garbanzo (spa
カルボナーラ[, karubona-ra] (n) (spaghetti alla) carbonara (type of pasta) (ita
ぎちぎち[, gichigichi] (adv,adv-to,vs) (1) creakily; (adj-na) (2) close (i.e. with no room to spare)
キャップ[, kyappu] (n) (1) cap; (2) top reporter at a newspaper's local office; (3) (abbr) captain; (P)
きらきら(P);キラキラ[, kirakira (P); kirakira] (adv,adv-to,vs) (on-mim) glitter; sparkle; glisten; twinkle; (P)
きらっ;キラッ[, kiratsu ; kiratsu] (adv-to) (on-mim) glittering; glitteringly; sparkling; twinkling; brightly
クモ膜下腔;蜘蛛膜下腔[クモまくかくう(クモ膜下腔);くもまくかくう(蜘蛛膜下腔), kumo makukakuu ( kumo maku shita kou ); kumomakukakuu ( kumo maku shita kou )] (n) subarachnoid space
グリーンアスパラガス[, guri-n'asuparagasu] (n) green asparagus
グリンゴ[, guringo] (n) gringo (spa
ケーナ[, ke-na] (n) quena (Andean flute) (spa
ケサディーヤ;ケサディージャ[, kesadei-ya ; kesadei-ja] (n) quesadilla (spa
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アドレス空間[アドレスくうかん, adoresu kuukan] address space
ウルトラスパーク[うるとらすぱーく, urutorasupa-ku] UltraSPARC
コードトランスペアレント[こーどとらんすぺあれんと, ko-dotoransupearento] code-transparent (an)
コード透過形データ通信[コードとうかがたデータつうしん, ko-do toukagata de-ta tsuushin] code-transparent data communication
サイバースペース[さいばーすぺーす, saiba-supe-su] Cyberspace
スパーク[すぱーく, supa-ku] SPARC
スパークル[すぱーくる, supa-kuru] sparkle
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning
スパミング[すぱみんぐ, supamingu] spamming (sending unwanted email, messages)
スパム[すぱむ, supamu] spam
スペース[すぺーす, supe-su] space
スペースキー[すぺーすきー, supe-suki-] space bar, space key
スペア部品[スペアぶひん, supea buhin] spare part
スワップ領域[スワップりょういき, suwappu ryouiki] swap space, swap area
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency
ディスクスペース[でいすくすぺーす, deisukusupe-su] disk space
ディスクの空き領域[ディスクのあきりょういき, deisuku noakiryouiki] disk space
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs)
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher
トランスペアレンシー[とらんすぺあれんしー, toransupearenshi-] transparency
トランスペアレント[とらんすぺあれんと, toransupearento] transparent
バックスペース[ばっくすぺーす, bakkusupe-su] backspace character (BS)
パラメタ空間[パラメタくうかん, parameta kuukan] parameter space
ビットトランスペアレンシー[びっととらんすぺあれんしー, bittotoransupearenshi-] bit transparency
プロポーショナルスペーシング[ぷろぽーしょなるすぺーしんぐ, puropo-shonarusupe-shingu] proportional spacing
ホットスペア[ほっとすぺあ, hottosupea] hot spare
メモリ領域[メモリちょういき, memori chouiki] memory space
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority
仮想空間[かそうくうかん, kasoukuukan] virtual space (e.g. in computer graphics)
先頭の空白[せんとうのくうはく, sentounokuuhaku] leading whitespace
印字前行送り[いんじまえおくり, injimaeokuri] before space
印字後行送り[いんじごうこうおくり, injigoukouokuri] after space
可変字送り[かへんじおくり, kahenjiokuri] variable spacing
固定字送り[こていじおくり, koteijiokuri] constant spacing
固定字送り幅[こていじおくりはば, koteijiokurihaba] character spacing
増分割り当て[ぞうぶんわりあて, zoubunwariate] secondary space allocation
宇宙局[うちゅうきょく, uchuukyoku] space station
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority
広がり[ひろがり, hirogari] span
広告欄[こうこうらん, koukouran] advertising space
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
澄む[すむ, sumu] Thai: ใส English: to become transparent
[ま, ma] Thai: ช่องว่าง English: space

*spa* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอสพาร์เทม ; แอสปาร์เทม[n.] (aētphāthēm ) EN: aspartame FR: aspartame [m]
อากาศธาตุ[n.] (ākātsathāt) EN: emptiness ; space ; room FR:
อะไหล่[n.] (alai) EN: spares ; spare parts ; replacement part FR: pièce détachée [f] ; pièce de rechange [f]
อาหลั่ย[n.] (ālai) EN: spares ; spare parts ; replacement parts FR: pièces détachées [fpl] ; pièce de rechange [f]
อาณาเกษตร[n.] (ānākasēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขต[n.] (ānākhēt) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory FR: limite territoriale [f] ; frontière [f] ; territoire [m] ; espace [m]
อาณาเขตน่านฟ้า[n. exp.] (ānākhēt nān) EN: territorial air ; territorial sky FR: espace aérien [m]
อาณานิคมของสเปน[n. exp.] (ānānikhom k) EN: Spanish colony FR: colonie espagnole [f]
อ่านหนังสือพิมพ์[v. exp.] (ān nangseūp) EN: read a newspaper FR: lire un journal
อวกาศ[n.] (awakāt) EN: space ; outer space ; vacuum FR: espace [m] ; cosmos [m] ; vide [m]
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
บาง[adj.] (bāng) EN: rare ; sparse ; few FR: rare ; épars ; peu nombreux
บางตา[adj.] (bāngtā) EN: thin ; sparse ; scant ; rare ; dwindled FR:
บ้านใหญ่[n. exp.] (bān yai) EN: big house FR: grande maison [f] ; maison spacieuse [f]
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa FR: source minérale [f]
บอระเพ็ด[n.] (børaphet) EN: bora phet ; Tinospora crispa FR:
บุก[n.] (buk) EN: elephant yam ; Amorphophallus albispathus FR: Amorphophallus albispathus
บุก[v.] (buk) EN: trespass ; intrude ; penetrate FR: pénétrer ; franchir
บุกรุก[n.] (bukruk) EN: trespass FR:
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
ฉบับ[n.] (chabap) EN: [classif.: newspapers, letters, manuscripts, documents, periodicals] FR: [classif. : journaux, lettres, documents manuscrits]
ใช้น้ำอย่างประหยัด[v. exp.] (chai nām yā) EN: use water sparingly FR: utiliser l'eau avec parcimonie
ใช้เวลา[v.] (chaiwēlā) EN: spend time ; take time ; take (+ length of time) ; span FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer ; prendre (+ durée) ; mettre
ใช้อย่างประหยัด[v. exp.] (chai yāng p) EN: use sparingly FR: utiliser avec parcimonie
ชัก[v.] (chak) EN: convulse ; twitch ; be cramped ; be subject to spasms ; have convulsions FR:
ชะลอการเกิด[v. exp.] (chalø kān k) EN: slow down population growth ; space out the family ; practice birth control FR:
ฉนาก[n.] (chanāk) EN: sawfish FR: espadon [m] ; poisson-scie [m]
ชาวสเปน[n. prop.] (chāo Sapēn) EN: Spaniard FR: Espagnol [m]
ชระล้ำ[v.] (charalam) EN: trespass  FR:
เชิงพื้นที่[adj.] (choēng pheū) EN: spatial ; areal FR: spatial
ช่อง[n.] (chǿng) EN: channel ; space FR: passage [m] ; espace [m] ; bande [f]
ช่องไฟ[n.] (chǿngfai) EN: space FR:
ช่องว่าง[n.] (chǿngwāng) EN: blank ; gap FR: espace [m] ; blanc [m] ; écart [m] ; case [f]
ชั่วครู่[adv.] (chūa khrū) EN: for a while ; for a moment ; for a time ; for a little while ; temporarily ; for a space ; briefly FR: momentanément
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงอายุ [n. exp.] (chūang āyu) EN: lifespan ; span of age ; lifetime FR:
ช่วงเงินเดือน[n. exp.] (chūang ngoe) EN: salary span FR:
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time FR: durée [f] ; intervalle de temps [m] ; intervalle [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m] ; plage horaire [f] ; plage [f]
ชั่วประเดี๋ยว[adv.] (chūa pradīo) EN: for a moment ; for a time ; for a while ; temporarily ; for a space FR:

*spa* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adressbereich {m}address space
Versandanzeige {f}advice of dispatch
Zwergsperber {m} [ornith.]African Little Sparrowhawk
Verladeflughafen {m}airport of dispatch
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Jemengoldsperling {m} [ornith.]Arabian Golden Sparrow
Asparagin {n} [biochem.]Asparagine
Asparaginsäure {f} [biochem.]Aspartic Acid
Stangenspargel {m} [cook.]asparagus served whole
Speicherbelegung {f}assignment of memory space
Partner {m}; Geschäftspartner
Sydneysperber {m} [ornith.]Australian Collared Sparrow Hawk
Bachmanammer {f} [ornith.]Bachman's Sparrow
Banachraum {m} [math.]Banach space
Sparbuch {n} | Sparbücher
Banner {n}; Transparent
Beanspruchung {f}; Spannung
säumig; verspätet {adj} | säumiger; verspäteter | am säumigsten; am verspätetstenbelated | more belated | most belated
Nabenabstand {m}boss spacing
Botteriammer {f} [ornith.]Botteri's Sparrow
Kinderspiel {n}; Spaziergang
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger
Brautpaar {n}; Hochzeitspaar
Bronchospasmus {m}; Krampfzustand der Bronchialmuskulatur [med.]bronchospasm
Schnalle {f}; Spange
Spazierstock {m} | Spazierstöcke
Zweigespann {n} | Zweigespanne
Cassinammer {f} [ornith.]Cassin's Sparrow
Funkenfänger {m}spark arrester; spark catcher
Mittelseite {f} einer Zeitungcentre spread of a newspaper
Maronensperling {m} [ornith.]Chestnut Sparrow
Spalte {f} | Spalten
Exzentrizität {f}; Überspanntheit
Spannkopf {m} | Spannköpfe
Kokospalme {f} | Kokospalmen
Spaltenraum {m} [math.]column space
Betriebszeitung {f}company newspaper
Kurkonzert {n}concert of the spa orchestra
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
Kranspannweite {f}crane span

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *spa*
Back to top