ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

detraction

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *detraction*, -detraction-

detraction ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
detraction (n.) การลดค่า See also: การลดความสำคัญ, การเสื่อมเสีย Ops. compliment, praise
English-Thai: HOPE Dictionary
detraction(ดิแทรค'เชิน) n. การหันเห,การเคลื่อนย้าย,การเอาออก,การลดต่ำ,การทำให้เสื่อมเกียรติ., See also: detractive adj. ดูdetraction
English-Thai: Nontri Dictionary
detraction(n) การเคลื่อนย้าย,การเลิกล้ม,การหันเห,การลดค่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'd encourage to look at this with a little more detraction, Girouxพวกคุณให้ผมพิจารณาเรื่องนี้ /n ด้วยการทิ้งงานอื่น,Giroux

detraction ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beeinträchtigung {f}detraction; detracting
Herabsetzung {f}detraction

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า detraction
Back to top