ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intrusion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intrusion*, -intrusion-

intrusion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intrusion (n.) การบุกรุก See also: การล่วงล้ำ Syn. invasion, encroachment, trespass
English-Thai: HOPE Dictionary
intrusion(อินทรู'เชิน) n. การบุกรุก,การก้าวก่าย,การก้าวร้าว,การผลักดัน,สิ่งที่ถูกดันขึ้นมา., See also: intrusional adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
intrusion(n) การบุกรุก,การก้าวร้าว,การก้าวก่าย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
intrusionการแทรกซอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
intrusionการล่วงล้ำ [การทูต]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I apologize for this intrusionฉันขอโทษด้วยที่บุกรุก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Circle logs indicate one of the analysts made a copy of the network intrusion signal.โปรแกรมบันทึกบอกมีเจ้าหน้าที่เจาะรหัส แอบคัดลอก เอาสัญญาณข้าศึกออกไป
Unidentified intrusion at entryway three.มีผู้บุกรุกที่ประตูทางเข้า
Please forgive the intrusion and condescending tone.ขอโทษด้วยสำหรับการบุกรุก และน้ำเสียงแย่ๆ
If they traced the intrusion back to your home IP address, they would have assumed it was your dad, not his teenage son.ถ้าเขาแกะรอยไอพีแอทเดรสได้ ว่ามาจากบ้านเธอ พวกเขาก็ต้องคิดว่า \ เป็นฝีมือของพ่อเธอ ไม่ใช่ลูกชายวัยรุ่นของเขา
It's an intrusion to be in a room when the owner isn't even in it...มันคือการไร้มารยาทที่จะเข้ามาอยู่ในห้องเวลาที่เจ้าของไม่อยู่นะ
An intrusion is gracing my foyer unannounced.ผ่านห้องโถงเข้ามาได้ถึงที่นี่
Intrusion detected.** ตรวจพบ ผู้บุกรุก **
Milord? Pardon the intrusion.ท่านครับ เกิดเรื่องแล้ว
Pardon my intrusion. Master Li... Your room is ready.ขอโทษที่ขัดจังหวะ ท่านลิ ห้องเรียบร้อยแล้ว
Significant passenger, space intrusion.บาดเจ็บสาหัส ได้รับการกระทบกระเทือน
Full envelope intrusion, rendition, experimental interrogation is all run out of this office.การแทรกแซงทางเอกสารเต็มรูปแบบ, การส่งผู้ร้ายข้ามแดน, การทดลอง, สอบสวน ล้วนถูกปฏิบัติการนอกเหนือหน่วยนี้ทั้งนั้น
Fine. Sorry for the intrusion.ก็ดี,ขอโทษด้วยที่มาโดยพละการ

intrusion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
窜犯[cuàn fàn, ㄘㄨㄢˋ ㄈㄢˋ, 窜犯 / 竄犯] to raid; an intrusion (of the enemy, or bandit groups)

intrusion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お邪魔;御邪魔[おじゃま, ojama] (n,vs) (pol) (See 邪魔) hindrance; intrusion (suru and itasu verb forms are used as set phrases said prior to entering or leaving someone's home)
不法侵入[ふほうしんにゅう, fuhoushinnyuu] (n) trespassing; intrusion
侵入検知システム[しんにゅうけんちシステム, shinnyuukenchi shisutemu] (n) {comp} Intrusion Detection System
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory
領海侵犯[りょうかいしんぱん, ryoukaishinpan] (n,vs) intrusion into territorial waters; violation of territorial waters
乱入[らんにゅう, rannyuu] (n) (1) trespassing; intrusion; (vs) (2) to barge into; to burst into; to trespass
邪魔[じゃま, jama] (adj-na,n,vs) hindrance; intrusion; (P)
闖入;ちん入[ちんにゅう, chinnyuu] (n,vs) intrusion; forced entry

intrusion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: trespass ; intrude ; invade ; violate ; encroach FR: pénétrer ; s'introduire (sans autorisation) ; empiéter ; envahir ; faire intrusion ; franchir
การบุกรุก[n.] (kān bukruk) EN: encroachment ; incursion ; intrusion ; aggression ; trespass FR: empiétement [m] ; usurpation de terres [f] ; intrusion [f] ; incursion [f]
กันลง[n.] (kanlong) EN: rebellion ; intrusion FR:
กันลอง[n.] (kanløng) EN: rebellion ; intrusion FR:
แปลกปลอม[v.] (plaēkpløm) EN: sneak ; worm into ; disguised FR: s'ingérer ; faire intrusion

intrusion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
(gewaltsames) Eindringen {n} (in)intrusion (into)
Einmarsch {m} (in) [mil.]intrusion (into)
Einmischung {f} (in)intrusion (upon)
Intrusion {f} [geol.]intrusion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intrusion
Back to top