ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

note

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *note*, -note-

note ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
note (n.) ข้อความ See also: โน้ต, หมายเหตุ, จดหมายสั้นๆ Syn. message, report
note (n.) สัญลักษณ์ See also: เครื่องหมาย Syn. mark, sign
note (n.) โน้ตเพลง See also: เครื่องหมายดนตรี Syn. key, tone
note (n.) ธนบัตร
note (n.) ใบรับรอง
note (vt.) จด See also: โน้ต, บันทึก
note (vt.) สังเกต
note down (phrv.) จดบันทึก See also: จดลง Syn. write down
note for (phrv.) มีชื่อเสียงในด้าน
note pad (n.) สมุด See also: สมุดบันทึก Syn. memorandum book
note paper (n.) กระดาษจดบันทึก
notebook (n.) สมุด See also: สมุดบันทึก Syn. note pad, memorandum book
notebook (n.) เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับหิ้วไปที่ต่างๆ ได้
notecard (n.) การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ
noted (adj.) ซึ่งมีชื่อเสียง Syn. famous
notelet (n.) การ์ดขนาดเล็กพับได้สำหรับเขียนจดหมายสั้นๆ
notepad (n.) กระดาษจดบันทึก
notepaper (n.) กระดาษจด See also: กระดาษบันทึก
notes (sl.) เงิน
noteworthy (adj.) น่าสังเกต See also: สำคัญ, ควรพิจารณา, น่าจดจำ, น่าสนใจ Syn. significant Ops. insignificant, unimportant
English-Thai: HOPE Dictionary
note(โนท) {noted,noting,notes} n. บันทึก (เป็นลายมือ) สั้น ๆ ,บันทึก,จดหมาย,หมายเหตุ,สาสน์,สาร,ธนบัตร,ชื่อเสียง,ความเด่น,ความสำคัญ,เสียงดนตรี,เครื่องหมายดนตรี,ทำนองเพลง vi. บันทึก,หมายเหตุ,จดจำ,สังเกต,ใส่เครื่องหมายดนตรี,แสดงดึง,ชี้บ่ง. -Phr. (compare notes แลก เปลี่ยนความคิดเห็น)
notebook(โนทฺ'บุค) n. สมุดบันทึก
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึกหมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโล กรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notepad computer
noted(โน'ทิด) adj. มีชื่อเสียง., See also: notedly adv.
notepadสมุดพกเป็นโปรแกรมหนึ่งในประเภทโปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) ในระบบวินโดว์ (ในแมคอินทอชก็มี) เป็นโปรแกรมที่ทำให้สามารถบันทึกโน้ตย่อ หรือ เรื่องราวสั้น ๆ เก็บไว้ และจะเรียกมาดูได้ตลอดเวลา แม้ว่าในขณะนั้นจะใช้โปรแกรมอื่นอยู่ (เหมือนกระดาษทด)
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพกโน้ตแพดคอมพิวเตอร์หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมาก บางทีเรียกขนาดสมุดโน้ต หรือขนาดพกพา เพราะสามารถพกพาติดตัวไปไหน ๆ ได้สะดวก ใช้ได้ทั้งกับไฟบ้านและแบตเตอรี น้ำหนักไม่ถึง 1 กิโลกรัม ปัจจุบัน กำลังได้รับความนิยมมากมีความหมายเหมือน notebook computer
notepaper(โนทฺ'เพเพอะ) n. กระดาษบันทึก
noteworthy(โนทฺ'เวิร์ธธี) adj. น่าสังเกต,น่าจดจำ,น่าเอาใจใส่, Syn. important
English-Thai: Nontri Dictionary
note(n) หมายเหตุ,เครื่องหมาย,คำอธิบาย,จดหมาย,สาร,โน้ตเพลง
notebook(n) สมุดบันทึกข้อความ
noted(adj) เป็นที่สังเกต,เด่น,สะดุดตา,มีชื่อเสียง
noteworthy(adj) น่าสังเกต,มีชื่อเสียง,เด่น,สำคัญ,น่าจดจำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
noteหนังสือ, บันทึก, ตั๋ว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
notebook computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดบันทึก, โน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
notepad computerคอมพิวเตอร์ขนาดสมุดพก, โน้ตแพดคอมพิวเตอร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Noteหมายเหตุ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Notebookโน้ตบุ๊ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Notes in Diplomatic Correspondenceหมายถึง หนังสือหรือจดหมายโต้ตอบทางการทูตระหว่างหัวหน้าคณะผู้แทนทางการทูต (Head of mission) กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศที่หัวหน้าคณะผู้ แทนทางการทูตนั้นประจำอยู่ หรือกับหัวหน้าผู้แทนทางการทูตอีกแห่งหนึ่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หมายหัว (v.) make a mental note of someone See also: single someone out
กำหนดไว้ (v.) note See also: record, register, chronicle Syn. จดจำไว้
จดจำไว้ (v.) note See also: record, register, chronicle Syn. กำหนดไว้
ตรา (v.) note See also: record, register, chronicle Syn. กำหนดไว้, จดจำไว้
ตัวโน้ต (n.) note Syn. โน้ตเพลง, โน้ต
ตัวโน้ต (n.) note Syn. โน้ตเพลง, โน้ต
บันทึก (n.) note See also: memo, memorandum
พึงสังเกต (v.) note See also: remark, notice Syn. พึงระวัง, ควรระวัง
หมายเหตุ (n.) note See also: comment, remark
เขบ็ต (n.) note Syn. โน้ตดนตรี, โน้ต
โน้ต (n.) note See also: musical notation, music score Syn. โน้ตเพลง, ทำนองเพลง
โน้ต (n.) note Syn. โน้ตดนตรี
โน้ต (n.) note Syn. โน้ตเพลง
โน้ต (n.) note Syn. โน้ตเพลง
โน้ต (n.) note Syn. ตัวโน้ต
โน้ตดนตรี (n.) note See also: musical notation, music score Syn. โน้ต, โน้ตเพลง, ทำนองเพลง
โน้ตเพลง (n.) note Syn. โน้ต, ตัวโน้ต
บันทึกประจำวัน (n.) note book Syn. สมุด, ไดอารี่, อนุทิน
สมุดบันทึก (n.) note book Syn. สมุด, ไดอารี่, อนุทิน, บันทึกประจำวัน
สมุดอวยพร (n.) note book for well-wishers
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I love taking notes as I readฉันชอบจดบันทึกขณะอ่าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You've only got to read this note to understand. It's from Rebecca.นายเเค่อ่านนี่เเล้วก็จะเข้าใจ จดหมายจากรีเบคคา
And what makes you think that note would interest me?ทําไมนายถึงคิดว่าจดหมายนั่นจะทําให้ฉันสนใจได้
But I can assure you that it is not the note of a woman who intends to drown herself that same night.มันไม่ใช่จดหมายจากผู้หญิง ที่พยายามจมน้ำตายในคืนเดียวกันแน่
Now I have a little note here which I consider puts that possibility quite out of court.ผมมีจดหมายเล็กๆ นี่ซึ่งช่วยตัด ความเป็นไปได้ของเรื่องนั้น
Now, does that look like the note of a woman who had made up her mind to kill herself?นี่มันเหมือนจดหมายของผู้หญิง ที่อยากจะฆ่าตัวตายมั้ยล่ะ"
This note just came. They said it's important.{\cHFFFFFF}บันทึกนี้เพิ่งมา พวกเขากล่าวว่ามันเป็นสิ่งสำคัญ
Take this hastily scribbled note hastily to acting Lance Corporal Bhuta.ที่จะทำหน้าที่สิบตรี บูทา
Oh, by the way, I got a note this morning.เมื่อเช้าฉันได้รับจดหมาย
Excellency, note their namesคำยกย่องผู้มีตำแหน่งชั้นสูง, หมายเหตุชื่อของเขาทั้งหลาย
Get a note to the milkman - "No more cheese."เขียนโน้ตแจ้งคนส่งนมด้วยว่า "ไม่เอาชีสอีกแล้ว"
Listen, I talked to the bank, and I asked them if we could miss a payment or two, and they told me that they had just sold the note on the farm ... to Mark and his partners.ฟังนะ ฉันคุยกับธนาคารแล้ว ฉันขอผลัดค่าผ่อนบ้าน 1-2 เดือนได้มั้ย พวกเขาบอกว่าขายสัญญาเงินกู้ ของไร่เราไปแล้ว
Try to get your boss to write a note about your performance on the job.อ้า เย้ โอเค ไปกันเถอะ เดี๋ยวๆๆ แปปนึง

note ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
角票[jiǎo piào, ㄐㄧㄠˇ ㄆㄧㄠˋ, 角票] bank note in Jiao units (Mao, one-tenth of yuan)
死亡笔记[sǐ wáng bǐ jì, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ, 死亡笔记 / 死亡筆記] Death note (Japanese: デスノート), translation of cult manga series by author OHBA Tsugumi 大場·鶇|大场·鸫 (pen-name) and illustrator OBATA Takeshi 小畑·健|小畑·健
[zhǐ, ㄓˇ, 征 / 徵] note in Chinese musical scale
大场・鸫[Dà chǎng, ㄉㄚˋ ㄔㄤˇ· Dong1, 大场・鸫 / 大場・鶇] OHBA Tsugumi (pen-name), author of cult series Death Note 死亡筆記|死亡笔记
回条[huí tiáo, ㄏㄨㄟˊ ㄊㄧㄠˊ, 回条 / 回條] receipt; note acknowledging receipt
预期收入票据[yù qī shōu rù piào jù, ㄩˋ ㄑㄧ ㄕㄡ ㄖㄨˋ ㄆㄧㄠˋ ㄐㄩˋ, 预期收入票据 / 預期收入票據] revenue anticipation note (RAN, financing)
[jué, ㄐㄩㄝˊ, 角] role (theater); to compete; ancient three legged wine vessel; third note of pentatonic scale; surname Jue
注解[zhù jiě, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄝˇ, 注解 / 註解] annotate; annotation; comment; interpretation; explain with notes; explanatory note
[piào, ㄆㄧㄠˋ, 票] bank note; ticket; a vote
纸币[zhǐ bì, ㄓˇ ㄅㄧˋ, 纸币 / 紙幣] bank notes; paper currency
字条[zì tiáo, ㄗˋ ㄊㄧㄠˊ, 字条 / 字條] brief note
[jiǎn, ㄐㄧㄢˇ, 柬] card; note; letter
笔谈[bǐ tán, ㄅㄧˇ ㄊㄢˊ, 笔谈 / 筆談] conversation by writing; sketches and notes
简历[jiǎn lì, ㄐㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, 简历 / 簡歷] Curriculum Vitae (CV); résumé (resume); biographical notes
[bā, ㄅㄚ, 叭] denote a sound or sharp noise (gunfire etc)
记为[jì wéi, ㄐㄧˋ ㄨㄟˊ, 记为 / 記為] denoted by
通牒[tōng dié, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, 通牒] diplomatic note
通谍[tōng dié, ㄊㄨㄥ ㄉㄧㄝˊ, 通谍 / 通諜] diplomatic note
唱反调[chàng fǎn diào, ㄔㄤˋ ㄈㄢˇ ㄉㄧㄠˋ, 唱反调 / 唱反調] to sing an opposite tune; to contradict; to express an opposing view; to strike a discordant note
致谢[zhì xiè, ㄓˋ ㄒㄧㄝˋ, 致谢 / 致謝] expression of gratitude; to give thanks; a thank-you note
折子[zhé zi, ㄓㄜˊ ㄗ˙, 折子 / 摺子] folding notebook; accounts book
注脚[zhù jiǎo, ㄓㄨˋ ㄐㄧㄠˇ, 注脚 / 註腳] footnote
琐记[suǒ jì, ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧˋ, 琐记 / 瑣記] fragmentary recollections; miscellaneous notes
笔记本计算机[bǐ jì běn jì suàn jī, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄐㄧˋ ㄙㄨㄢˋ ㄐㄧ, 笔记本计算机 / 筆記本計算機] laptop; notebook (computer)
笔记本电脑[bǐ jì běn diàn nǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 笔记本电脑 / 筆記本電腦] laptop; notebook (computer)
注释[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, 注释 / 注釋] marginal notes; annotation; to annotate; to add comments to text
追记[zhuī jì, ㄓㄨㄟ ㄐㄧˋ, 追记 / 追記] a memorial citation; a posthumous award; a retrospective (used in titles of news articles); notes written down from memory
虚心使人进步骄傲使人落后[xū xīn shǐ rén jìn bù jiāo ào shǐ rén luò hòu, ㄒㄩ ㄒㄧㄣ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄠ ㄠˋ ㄕˇ ㄖㄣˊ ㄌㄨㄛˋ ㄏㄡˋ, 虚心使人进步骄傲使人落后 / 虛心使人進步驕傲使人落後] Modesty leads to progress, arrogance makes you drop behind (favorite slogan of Mao Dzedong 毛澤東|毛泽东, noted for his modesty).
阿伏伽德罗[Ā fú jiā dé luó, ㄚ ㄈㄨˊ ㄐㄧㄚ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˊ, 阿伏伽德罗 / 阿伏伽德羅] Amedeo Avogadro (1776-1856), Italian scientist, noted for contributions to molecular weight and molarity, the originator of Avogadro's number 阿伏伽德羅數|阿伏伽德罗数
乐音[yuè yīn, ㄩㄝˋ , 乐音 / 樂音] musical note; tone
合四乙尺工[hé sì yǐ chǐ gōng, ㄏㄜˊ ㄙˋ ㄧˇ ㄔˇ ㄍㄨㄥ, 合四乙尺工] names of the five notes of the Chinese pentatonic scale, corresponding roughly to do, re, mi, sol, la
纳米技术[nà mǐ jì shù, ㄋㄚˋ ㄇㄧˇ ㄐㄧˋ ㄕㄨˋ, 纳米技术 / 納米技術] nanotechnology
值得注意[zhí de zhù yì, ㄓˊ ㄉㄜ˙ ㄓㄨˋ ㄧˋ, 值得注意] notable; noteworthy; merit attention
便笺[biàn jiān, ㄅㄧㄢˋ ㄐㄧㄢ, 便笺 / 便箋] notepaper; memo; memo pad
按语[àn yǔ, ㄢˋ ㄩˇ, 按语 / 按語] note; comment
留题[liú tí, ㄌㄧㄡˊ ㄊㄧˊ, 留题 / 留題] notes of a visit; travel impressions
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 笻] note: song screen font is wrong. should be
笔记型电脑[bǐ jì xíng diàn nǎo, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 笔记型电脑 / 筆記型電腦] notebook (computer)
笔记本[bǐ jì běn, ㄅㄧˇ ㄐㄧˋ ㄅㄣˇ, 笔记本 / 筆記本] notebook
簿子[bù zi, ㄅㄨˋ ㄗ˙, 簿子] notebook; book

note ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[, i] (n) 1st in a sequence denoted by the iroha system; 1st note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
お札[おさつ, osatsu] (n) bill; note (currency)
キーロガー[, ki-roga-] (n) {comp} software used to note content typed (typically to steal passwords) (wasei
シ;チ[, shi ; chi] (n) ti; si; 7th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
すい賓;蕤賓(oK)[すいひん, suihin] (n) (1) (See 十二律,鳧鐘) (in China) 7th note of the ancient chromatic scale (approx. G sharp); (2) fifth lunar month
[, so] (n) soh; so; 5th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, to] (n) 7th in a sequence denoted by the iroha system; 7th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, do] (n) doh; do; 1st note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, ni] (n) 4th in a sequence denoted by the iroha system; 4th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ha] (n) 3rd in a sequence denoted by the iroha system; 3rd note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
ファ[, fa] (n) fa; fah; 4th note in the tonic solfa representation of the diatonic scale
[, he] (n) 6th in a sequence denoted by the iroha system; 6th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
[, ho] (n) 5th in a sequence denoted by the iroha system; 5th note in the diatonic scale (used in key names, etc.)
ライナーノート[, raina-no-to] (n) liner note
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
付記[ふき, fuki] (n,vs) addition; appendix; note
借用証書[しゃくようしょうしょ, shakuyoushousho] (n) promissory note
全休止符[ぜんきゅうしふ, zenkyuushifu] (n) whole note rest (music); semibreve rest
全音符[ぜんおんぷ, zen'onpu] (n) whole note
口上書;口上書き[こうじょうしょ(口上書);こうじょうがき, koujousho ( koujousho ); koujougaki] (n) verbal note (notes verbale); written statement
壱越[いちこつ, ichikotsu] (n) (See 黄鐘・こうしょう,十二律) (in Japan) 1st note of the ancient chromatic scale (approx. D)
大呂[たいりょ;たいろ, tairyo ; tairo] (n) (1) (See 十二律,断吟) (in China) 2nd note of the ancient chromatic scale (approx. D sharp); (2) twelfth lunar month
夷則[いそく, isoku] (n) (1) (See 十二律,鸞鏡) (in China) 9th note of the ancient chromatic scale (approx. A sharp); (2) seventh lunar month
巻頭言[かんとうげん, kantougen] (n) foreword; preface; prefatory note
御玉杓子;お玉杓子;蝌蚪[おたまじゃくし;かと(蝌蚪);オタマジャクシ, otamajakushi ; kato ( otamajakushi ); otamajakushi] (n) (1) tadpole; (2) ladle; (3) musical note
応鐘[おうしょう, oushou] (n) (1) (See 十二律,上無) (in China) 12th note of the ancient chromatic scale (approx. C sharp); (2) tenth month of the lunar calendar
念書[ねんしょ, nensho] (n) written pledge; signed note of assurance; memorandum; legal instrument; (P)
恵存[けいそん;けいぞん, keison ; keizon] (n) message appended to a note accompanying a gift, requesting the recipient to keep the gift at hand
手控える[てびかえる, tebikaeru] (v1,vt) (1) to hang (hold) back; to hold off; to refrain; to reduce or cut back on; (2) to jot down a note
支払手形;支払い手形[しはらいてがた, shiharaitegata] (n) bill payable; note payable
断り書き[ことわりがき, kotowarigaki] (n) explanatory note
書き残す[かきのこす, kakinokosu] (v5s,vt) to leave a note or document behind; to leave half-written; to leave out
書き留める;書きとめる;書き止める[かきとめる;かきとどめる(書き留める), kakitomeru ; kakitodomeru ( kaki todomeru )] (v1,vt) to write down; to leave a note behind; to record; to chronicle
書留(P);書き留め(io);書留め(io)[かきとめ, kakitome] (n,vs,adj-no) (1) (abbr) (See 書留郵便) registered mail; (2) registration (e.g. of mail); writing down; putting on record; recording; making a note of; (P)
注記[ちゅうき, chuuki] (n,vs) annotation; explanatory note
添え状[そえじょう, soejou] (n) accompanying note
添書[てんしょ, tensho] (n) accompanying note or letter; postscript
神仙;神僊[しんせん, shinsen] (n) (1) (See 仙人) immortal mountain wizard (in Taoism); Taoist immortal; supernatural being; (2) (See 十二律,無射) (in Japan) 11th note of the ancient chromatic scale (approx. C)
約手[やくて, yakute] (n) promissory note
約束手形[やくそくてがた, yakusokutegata] (n) promissory note
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スコープノート[すこーぷのーと, suko-puno-to] scope note
注記[ちゅうき, chuuki] annotation, note
ノーツ[のーつ, no-tsu] Notes
ノーツポンプ[のーつぽんぷ, no-tsuponpu] NotesPump
ノートブック[のーとぶっく, no-tobukku] notebook (computer)
リリースノート[りりーすのーと, riri-suno-to] release notes
リリース情報[リリースじょうほう, riri-su jouhou] release notes, release information
ルーズリーフ式のノート[ルーズリーフしきのノート, ru-zuri-fu shikino no-to] looseleaf notebook
基調演説[きちょうえんぜつ, kichouenzetsu] keynote speech
脚注[きゃくちゅう, kyakuchuu] footnote
表記法の展開性[ひょうきほうのてんかいせい, hyoukihounotenkaisei] hospitality of notation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ノート[のーと, no-to] Thai: สมุดบันทึก บันทึก English: notebook
備考[びこう, bikou] Thai: บันทึกหมายเหตุ English: note

note ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันดับเครดิตฝรั่งเศส[n. exp.] (andap khrēd) EN: France's credit rating ; French credit rating FR: note de la France [f]
อ้างอิง[n.] (āng-ing) EN: reference FR: référence [f] ; note [f]
แบงก์ = แบ๊งก์[n.] (baeng = baē) EN: banknote ; bank note FR: billet de banque [m]
ใบแจ้ง[n. exp.] (bai jaēng) EN: warrant ; notice ; advice ; advice note FR: bordereau [m]
ใบเก็บเงิน[n. exp.] (bai kep ngo) EN: bill FR: addition [f] ; note [f] ; douloureuse [f] (fam.)
ใบปะหน้า[n. exp.] (bai pa nā) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter FR: note [f]
ใบสั่งอาหาร[X] (baisang āhā) EN: chit FR: note de commande [f] ; ticket de nourriture [m]
ใบส่งของ[n.] (bai song kh) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
ใบส่งมอบสินค้า[n.] (bai songmøp) EN: invoice ; delivery note ; D/N ; delivery receipt ; delivery order ; packing slip FR: facture [f] ; bon de livraison [m]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; consigner ; sauvegarder
บิล = บิลล์[n.] (bin) EN: bill ; receipt FR: facture [f] ; addition [f] ; reçu [m] ; note [f]
ฟุตโน้ต[n.] (futnōt) EN: footnote FR: note en bas de page [f] ; note de bas de page [f]
จารึก[v.] (jāreuk) EN: record ; inscribe ; take note ; engrave ; imprint FR: inscrire ; noter ; graver ; imprimer
จด[v.] (jot) EN: take note ; enjoin ; jot down ; write ; write down ; mark down ; record ; copy FR: noter ; prendre note ; inscrire ; enregistrer
จดบันทึก[v. exp.] (jot bantheu) EN: take down notes ; take down the minutes FR: prendre note ; répertorier
กำหนดไว้[v. exp.] (kamnot wai) EN: note ; fix ; provide FR:
เขบ็ต[n.] (khabet) EN: note FR:
ค่าไฟ ; ค่าไฟฟ้า[n. exp.] (khā fai ; k) EN: electricity tariff FR: facture d'électricité [f] ; note d'électricité [f]
คำนำสำนักพิมพ์[n. exp.] (khamnam sam) EN: FR: note de l'éditeur [f]
คะแนน[n.] (khanaēn) EN: mark ; score ; grade ; points ; vote ; tally FR: point [m] ; note [f] ; voix [f] ; mention [f] ; score [m]
คะแนนสอบ[n. exp.] (khanaēn søp) EN: FR: note [f]
ค่าน้ำ ; ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām ; k) EN: water bill ; water charges ; domestic water charges FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าน้ำประปา[n. exp.] (khā nām pra) EN: water bill (water supply) ; water charges (water supply) FR: facture d'eau (de distribution) [f] ; note d'eau (de distribution) [f]
ค่าโทรศัพท์[n. exp.] (khā thōrasa) EN: FR: note de téléphone [f]
คิดตังค์[v. exp.] (khit tang) EN: bill ; give a check FR: faire l'addition ; faire la note
ข้อสังเกต[n.] (khøsangkēt) EN: notice ; remark ; observation ; note ; explanatory remark ; comment FR: observation [f] ; remarque [f] ; commentaire [m]
เครดิตลิงค์โน้ต[n. exp.] (khrēdit lin) EN: credit-linked note (CLN) FR:
ลงรายการ[v. exp.] (long rāikān) EN: write down ; record ; note ; take down ; enter in the books ; post FR: enregistrer
หมาย[v.] (māi) EN: mark ; check off ; note ; make a sign FR: marquer ; indiquer au moyen d'un signe ; repérer
หมายเหตุ[n.] (māihēt) EN: note ; comment ; remark ; footnote ; commentary ; annotation ; NB = N.B. FR: remarque [f] ; annotation [f] ; commentaire [m] ; note [f] ; observation [f] ; N.B. [m] (abrév.)
เงินทอน[n.] (ngoenthøn) EN: change ; coin ; bank note FR: monnaie [f] ; change [m] ; mitraille [f] (fam.)
นิสสัน โน๊ต[TM] (Nissan Nōt) EN: Nissan Note FR: Nissan Note
โน้ต[n.] (nōt) EN: note FR: note [f]
โน้ตดนตรี[n. exp.] (nōt dontrī) EN: note ; musical notation ; music score FR: note de musique [f] ; note [f]
โน้ตเพลง[n. exp.] (nōt phlēng) EN: note ; musical notation ; music score FR: note de musique [f] ; note [f]
ออกเอกสารแสดงสินเชื่อ[v. exp.] (øk ēkkasān ) EN: issue a credit note FR:
สำเหนียก[v.] (samnīek) EN: take note ; pay attention to ; listen carefully to ; take heed FR: prêter attention
สังเกต[v.] (sangkēt) EN: observe ; keep an eye on ; note ; notice ; watch ; examine ; view ; look at ; remark ; perceive ; discern ; spot ; see ; monitor ; pick up on FR: observer ; examiner ; noter ; remarquer
ทราบ[v.] (sāp) EN: learn ; be informed ; be told ; hear of ; take due note FR: être informé ; apprendre

note ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Briefbogen {m}(a sheet of) letter paper; writing paper; note paper
Frachtbrief {m}consignment note
Begleitschreiben {n}covering note
Gutschrift {f}credit memo; credit note
Belastungsanzeige {f}debit advice; debit note
Versandanzeige {f}dispatch note
Frachtbriefdoppel {m}duplicate consignment note
Achtelnote {f} [mus.]eighth note [Am.]; quaver [Br.]
Achtelpause {f} [mus.]eighth note rest [Am.]; quaver rest [Br.]
Fehlerhinweis {m}error note
Haftnotiz {f}Post-it [tm]; Post-it note
Not {f} | Nöte
Grundgedanke {m}key note
Leitmotiv {n}key note
Eigenwechsel {m}promissory note
Viertelnote {f} [mus.]quarter note [Am.]; crotchet [Br.]
Eisenbahnfrachtbrief {m}railway consignment note
Stenogramm {n}shorthand note
Sechzehntelnote {f} [mus.]sixteenth note [Am.]; semiquaver [Br.]
Bargeldumstellung {f}conversion of notes and coins
beachtenswert {adj}noteworthy
Demarche {f}; Protestnote
Fußnote {f} | Fußnoten
Hungersnot {f} | Hungersnöte
Ausklang {m} [mus.]final notes; final chord
Grundton {m} [mus.]fundamental (tone); root; keynote
Haarknoten {m} | Haarknoten
Knoten {m} | Knoten
Knopf {m}; Knoten
Loseblattwerk {n}loose-leaf notebook; loose-leaf-binder
Lymphadenopathie {f}; Erkrankung der Lymphknoten [med.]lymphadenopathy; lymph node disease
Lymphom {n}; Lymphknotenschwellung
Note {f} [mus.] | Noten
Notenblatt {n} | Notenblätter
Stahlnektarvogel {m} [ornith.]Noted Sunbird
Fruchtknoten {m} | Fruchtknoten
Prime {f}keynote; tone
Grabungstagebuch {n}site notebook
Laufknoten {m} | Laufknoten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า note
Back to top