ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

discharge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *discharge*, -discharge-

discharge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
discharge (n.) การขับไล่
discharge (n.) การปล่อยออก See also: การระบายออก
discharge (vt.) ปฏิบัติหน้าที่ (คำทางการ) See also: ทำตามหน้าที่ Syn. accomplish, achieve Ops. neglect, ignore
discharge (vi.) ปลดออก See also: ปลดประจำการ Syn. demobilize, separate
discharge (vt.) ปล่อยออก See also: ขับออก, ส่งออกไป
discharge (vt.) ระบายออก See also: ขับออก, ปล่อยออก
discharge (vt.) ไล่ออก See also: ขับไล่ Syn. dismiss, fire, release
discharge (n.) สารหรือของเหลวที่ถูกปล่อยออกมา See also: ของที่ขับออกมา Syn. secretion
discharge (vt.) เอาสินค้าลง
discharge (a cargo) (vi.) เอาลง See also: ขนลง, ถ่าย
discharge from (phrv.) ได้รับอนุญาตให้กลับ See also: ได้รับอนุญาตให้ออกจาก
discharge into (phrv.) ไหลลงสู่ See also: ระบายสู่, ปล่อยสู่, ยิงขึ้นสู่ (ท้องฟ้า)
English-Thai: HOPE Dictionary
discharge(ดิสชาร์จ') vi.,vt.,n. (การ) ปล่อย,เอาลง,ขับออก, ทำให้พ้นหน้าที่ความรับผิดชอบหรืออื่น ๆ ,ปลดจากประจำการ,ปลดจากงาน,ปล่อยกระแสไฟฟ้า,หนังสือหลักฐานการปลดจากภาระหน้าที่,การชำระสะสาง, See also: discharger n. ดูdischarge, Syn. unl
English-Thai: Nontri Dictionary
discharge(n) การเอาออก,การปลดปล่อย,การยิงปืน,การปลดประจำการ,การชำระสะสาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
discharge๑. ปลดปล่อย, ไหลออก๒. สิ่งปลดปล่อย, สิ่งไหลออก, สิ่งปล่อยไหล๓. จำหน่าย (ออกจากโรงพยาบาล) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Discharge ระบายทิ้ง, ระบายออก, น้ำระบายทิ้ง,การระบาย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถอดออกจากตำแหน่ง (v.) discharge See also: dismiss, fire, remove, detach Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง
ปลด (v.) discharge See also: dismiss, fire, remove, detach Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง
ปลอดออก (v.) discharge See also: dismiss, fire, remove, detach Syn. ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ให้ออก, ไล่, เลิกจ้าง
ให้ออก (v.) discharge See also: dismiss, fire, remove, detach Syn. ปลอดออก, ขับไล่, ถอดออกจากตำแหน่ง, ไล่, เลิกจ้าง
ทำเนียบท่าเรือ (n.) port of discharge
แฝดน้ำ (n.) water discharged just before giving birth See also: virginal secretion
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Once it mixed with the melted body fat, a white soapy discharge crept into the river.หุบปาก. พ่อของเราคือแบบจำลองของพระเจ้า
He was Slessman's cellmate and... received a dishonorable discharge from the military.เขาเป็นเพื่อนร่วมห้องขังและ... และถูกปลดประจำการ จากทหาร
But he was smart, got a degree on uncle sam, and ended up a doctor with special forces and bounced around from hospital to hospital since his discharge in 2001.ถ้างั้นจุดสุดท้ายเท่าที่จะวิเคราะห์ได้ แมรี่แลนด์ , เวอรืจิเนีย , หรือไม่ก้ ดีซี ใช่ใหม
Dr.Hahn, you wanted to sign the discharge papers for mr.Arnold?ดร.ฮานน์,คุณต้องการลงชื่อ ในชาร์ทของมิสเตอร์อาร์โนด์ลไหม๊
You ladies have the honor To give the patient A feeding tube, discharge him,and show up for work tomorrow.คุณผู้หญิงได้รับเกียรติให้ สอดท่อคนไข้ ระบายท้องเค้า แล้วมาดูกันอีกทีพรุ่งนี้
We'll make a brief stop in South Boston, to discharge a passenger.เราจะทำให้หยุดสั้น ๆ ในเซาท์บอสตันจะปล่อยผู้โดยสาร
If you are not sick, discharge immediately.If you are not sick, discharge immediately.
These are, uh, your discharge papers.These are, uh, your discharge papers.
Dishonorable discharge from the army in '49, with a criminal record that goes back some 52 years.ถูกไล่ออกจากทหารในปี '49 เพราะมีประวัติอาชญากกรรมย้อนหลังไป 52 ปี
Has90secondstocrossthisroom or the device attached to her chest will discharge and pierce her brain.มี 90 วิในการข้ามห้องนี้ หรืออุปกรณ์ที่แนบมากับหน้าอกเทอ จะทำงาน และเทอจะตายย
While I'm finishing up here,do you wanna go sign the discharge papers? Great.คุณอยากจะไปเซ็นเอกสารการออกจากโรงพยาบาลมั้ย
Thank you. Don't forget to sign the discharge papers before you leave.เอ่อ อย่าลืมเซ็น เอกสาร ก่อนออกไปด้วยนะ

discharge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
排水量[pái shuǐ liàng, ㄆㄞˊ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧㄤˋ, 排水量] discharge capacity
排入[pái rù, ㄆㄞˊ ㄖㄨˋ, 排入] to discharge into; to secrete into
泄洪闸[xiè hóng zhá, ㄒㄧㄝˋ ㄏㄨㄥˊ ㄓㄚˊ, 泄洪闸 / 洩洪閘] sluice-gate; flood discharge valve
拔染[bá rǎn, ㄅㄚˊ ㄖㄢˇ, 拔染] discharge
排出[pái chū, ㄆㄞˊ ㄔㄨ, 排出] discharge
排放[pái fàng, ㄆㄞˊ ㄈㄤˋ, 排放] discharge; exhaust (gas etc)
放电[fàng diàn, ㄈㄤˋ ㄉㄧㄢˋ, 放电 / 放電] electrical discharge

discharge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーク放電[アークほうでん, a-ku houden] (n) arc discharge
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o')
グロー放電[グローほうでん, guro-houden] (n) glow discharge
グロー放電発光分光法[グローほうでんはっこうぶんこうほう, guro-houdenhakkoubunkouhou] (n) (See 発光分光法) glow discharge optical emission spectrometry
コロナ放電[コロナほうでん, korona houden] (n) corona discharge
ダム放流[ダムほうりゅう, damu houryuu] (n) dam discharge (e.g. water)
ダム放流水[ダムほうりゅうすい, damu houryuusui] (n) discharge water from a dam
ディスチャージ[, deisucha-ji] (n) discharge
メタルハイドライト[, metaruhaidoraito] (n) metal halide; MH; type of high intensity discharge (HID) light bulb
下り物[おりもの, orimono] (n) (1) afterbirth; (2) menstruation; (3) vaginal discharge
下血[げけつ, geketsu] (n,vs) bloody bowel discharge
不名誉除隊[ふめいよじょたい, fumeiyojotai] (n) (See 名誉除隊) dishonorable discharge; dishonourable discharge
任を果たす[にんをはたす, ninwohatasu] (exp,v5s) to fulfill one's duty; to discharge one's duties
垂れ流し;たれ流し[たれながし, tarenagashi] (n,vs) (1) incontinence; soiling one's pants; (2) discharge (e.g. of contaminants)
垂れ流す[たれながす, tarenagasu] (v5s) to discharge (e.g. effluent)
悪露[おろ, oro] (n,adj-no) lochia; post-natal vaginal discharge
暇を出す[ひまをだす, himawodasu] (exp,v5s) (1) to fire someone; to discharge someone; (2) to divorce one's wife
点灯管[てんとうかん, tentoukan] (n) gas discharge lamp starter; fluorescent lamp starter; glow starter
耳漏[じろう, jirou] (n) earwax; ear discharge
腰気;帯下[こしけ;たいげ(帯下), koshike ; taige ( obi shita )] (n) mucous discharge from female genitals (leucorrhoea, leucorrhea)
退院[たいいん, taiin] (n,vs) leaving hospital; discharge from hospital; (P)
除隊[じょたい, jotai] (n,vs) military discharge
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] (n) {comp} Electrostatic Discharge
ガス放電ディスプレイ[ガスほうでんディスプレイ, gasu houden deisupurei] (n) {comp} gas-discharge display
コロトロン[, korotoron] (n) corotron (electrostatic charging device using a corona discharge)
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
出所(P);出処;出どころ[しゅっしょ(出所;出処)(P);でどころ;でどこ(出所;出処), shussho ( shussho ; shussho )(P); dedokoro ; dedoko ( shussho ; shussho )] (n,vs) (1) (しゅっしょ only) birthplace; origin; source; authority; (2) (でどころ, でどこ only) release (discharge) from prison; exit; point of departure; time to take action; (P)
履行[りこう, rikou] (n,vs) performance; fulfillment; fulfilment; discharge; implementation; (P)
懲戒免職[ちょうかいめんしょく, choukaimenshoku] (n) disciplinary dismissal (discharge)
排出物[はいしゅつぶつ, haishutsubutsu] (n) discharge; excreta
排泄物[はいせつぶつ, haisetsubutsu] (n) excretion; discharge; excrement
放免[ほうめん;ほうべん, houmen ; houben] (n,vs) release (from custody); discharge; liberation; setting free; letting go; letting off; acquittal
放流水[ほうりゅうすい, houryuusui] (n) discharged water; final effluent
流出[りゅうしゅつ, ryuushutsu] (n,vs) (1) discharge; outward flow; efflux; effluence; (2) leak of (private) information or pictures; (P)
発射[はっしゃ, hassha] (n,vs) firing; shooting; discharge; catapult; ejaculation (sl); (P)
解職[かいしょく, kaishoku] (n,vs) discharge; dismissal
解雇[かいこ, kaiko] (n,vs) discharge; dismissal; (P)
首を切る[くびをきる, kubiwokiru] (exp,v5r) (1) to fire from a job; to dismiss; to discharge; (2) to behead
鼻汁[はなじる;はなしる;びじゅう, hanajiru ; hanashiru ; bijuu] (n) (liquid) nasal mucus; nasal discharge; pituita; snot
Japanese-English: COMDICT Dictionary
放電[ほうでん, houden] (electrical) discharge
静電気放電[せいでんきほうでん, seidenkihouden] Electrostatic Discharge

discharge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้หนี้[v. exp.] (chai nī) EN: settle one's debts ; discharge a debt FR: rembourser sa dette
ชำระหนี้[v. exp.] (chamra nī) EN: pay one's debt ; pay back one's debt ; settle a debt ; pay a debt ; discharge a debt ; disburse ; repay FR: effacer une dette ; rembourser une dette ; s'acquitter d'une dette
ฟ้าผ่า[n.] (fāphā) EN: thunderbolt ; stroke of lightning ; lightning discharge ; lightning FR: foudre [f] ; coup de foudre [m] ; éclair [m]
การไล่ออก[n.] (kān lai-øk) EN: expulsion ; dismissal ; discharge FR: expulsion [f] ; renvoi [m]
การเลิกจ้าง[n.] (kān loēk jā) EN: dismissal ; discharge ; disposal FR: licenciement [m] ; renvoi [m]
คาย[v.] (khāi) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คายพลังงาน[v. exp.] (khāi phalan) EN: discharge energy FR:
ขับไล่[v.] (khaplai) EN: drive out ; expel ; kick out ; discharge ; evict ; remove FR: chasser ; repousser ; évincer ; virer
ขับออก[v. exp.] (khap øk) EN: dismiss ; discharge FR: rejeter
ขนถ่าย[v.] (khonthāi) EN: transfer ; ship ; discharge FR: décharger
ขนถ่ายสินค้า[v. exp.] (khonthāi si) EN: transfer goods ; ship goods ; discharge goods ; reload goods ; transship goods FR:
ไล่ออก[v.] (lai-øk) EN: dismiss ; fire ; sack ; expel ; axe ; discharge ; lay off ; send off FR: renvoyer ; licencier ; congédier ; virer (fam.) ; expulser ; exclure ; mettre dehors ; mettre à la porte
ลั่น[v.] (lan) EN: fire ; shoot ; fire ; pull the trigger ; discharge ; go off ; burst out FR: déclencher ; tirer ; décharger
หมายปล่อย[n. exp.] (māi plǿi) EN: warrant of release ; order of discharge FR:
น้ำมูก[n. exp.] (nāmmūk) EN: nasal discharge ; nasal mucus ; snot FR: morve [f] ; écoulement nasal [m] ; muqueuses nasales [fpl]
น้ำหนวก[n.] (nāmnūak) EN: otorrhea ; ear discharge FR: otorrhée [f]
ออกจากงาน[v. exp.] (øk jāk ngān) EN: quit ; leave (one's employment) ; discharge from employment FR: quitter un emploi
ปฏิบัติหน้าที่[v. exp.] (patibat nāt) EN: perform one's duty ; perform one's mission ; do one's task ; carry out one's duty ; discharge one's duty FR: faire son devoir ; accomplir son devoir ; exercer ses fonctions ; remplir ses fonctions ; s'acquitter de ses fonctions
ปฏิบัติภารกิจ[v. exp.] (patibat phā) EN: do one's task ; perform one's mission ; perform one's duty ; carry out one's duty ; discharge one's duty FR: accomplir une mission
เปลื้องหนี้[v. exp.] (pleūang nī) EN: discharge a debt FR:
ปล่อย[v.] (plǿi) EN: discharge ; emit ; send out ; drop ; abandon FR: libérer ; relâcher ; émettre ; dégager
ปล่อยออก[v. exp.] (plǿi øk) EN: discharge FR: libérer
ปล่อยปละละเลย[v.] (plǿiplalalo) EN: neglect ; abandon ; leave ; be careless ; be negligent in the discharge of one's duty FR: délaisser ; négliger
ปลด[v.] (plot) EN: relieve ; release ; free ; discharge FR: libérer
ปลดจากตำแหน่ง[v. exp.] (plot jāk ta) EN: dismiss ; discharge ; remove from office ; put out of commission FR: destituer ; révoquer
ปลอดหนี้[v. exp.] (pløt nī) EN: discharge a debt ; release a debt FR: s'acquitter d'une dette
ปลดออก[v.] (plot-øk) EN: dismiss ; discharge ; fire ; remove FR: détacher ; décrocher
ปลดประจำการ[v. exp.] (plot prajam) EN: discharge from active duty ; discharge from active service ; demobilize FR:
ปลดระวาง[v. exp.] (plotrawāng) EN: discharge ; remove from active duty ; remove from active service ; put out of commission FR: retirer du service ; mettre hors service
ซองขาว[n.] (søngkhāo) EN: white envelope ; notice of discharge ; notice of dismissal FR:
ถ่าย[v.] (thāi) EN: discharge ; take out ; remove ; throw away ; pour out ; get rid of ; evacuate ; purge ; excrete ; void FR: évacuer
เท[v.] (thē) EN: empty ; discharge ; abandon FR: vider
ถอดถอน[v.] (thøtthøn) EN: relieve ; discharge ; depose ; dismiss ; remove from office FR: démettre
ถอดถอนออกจากตำแหน่ง[v. exp.] (thøtthøn øk) EN: remove sb from office ; discharge sb from office FR:
ยื่นซองขาว[v. exp.] (yeūn søng k) EN: dismiss ; fire ; expel ; axe ; discharge ; sack ; give notice of discharge FR:
เด้ง[v.] (deng) EN: be dismissed ; be discharged ; be fired FR:
แฝดเลือด[n.] (faētleūat) EN: childbirth bleeding ; blood discharged just before giving birth FR:
แฝดน้ำ[n.] (faētnām) EN: water discharged just before giving birth ; too much amniotic fluid in the pregnancy ; virginal secretion FR:
ถูกไล่ออก[v. exp.] (thūk lai-øk) EN: be discharged ; be fired ; be sacked ; get the sack ; get the boot FR: être licencié ; se faire virer (fam.) ; être remercié ; se faire sacquer = se faire saquer (fam.)

discharge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abströmöffnung {f}air discharge opening
Austritt {m}exit; discharge
Bogenentladungsröhre {f}arc discharge tube
Abflussvermögen {n}channel capacity; discharge capacity
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
Glimmentladung {f}corona discharge
Durchschlag {m} [electr.]disruptive discharge
Durchschlagsspannung {f} [electr.]disruptive discharge voltage
Erodieren {n}Electrical Discharge Machining (EDM)
Glimmentladung {f}glow discharge
Niedrigwasserabfluss {m}low water discharge
Mittelwasserabfluss {m}mean discharge
Öl {n} | ohne Öl | Öl ablassenoil | unoiled | to discharge oil; to discharge oily mixture
Ölablassschraube {f} [techn.]oil discharge screw
Teilentladungsmessung {f}partial discharge measuring
Scheitelabfluss {m}peak discharge
Abströmlochblech {n}perforated sheet metal plate for air discharge
Austrag {m}discharge
Bringschuld {f}debt to be discharged at creditor's domicile
Abflussmessgerät {n}discharge measurement device
Abflussmessung {f}discharge measurement
Ablaufregelventil {n}discharge control valve
Durchschlagverhalten {n} [electr.]discharge behaviour
Einleitung {f} von Schadstoffendischarge of noxious substances
Entladepistole {n}discharge tube
Entlassung {f} (aus)discharge (from)
Entlassungspapiere {pl}discharge papers
Förderhöhe {f}discharge head
Nachleitapparat {m}discharge nozzle

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า discharge
Back to top