ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dispatch

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dispatch*, -dispatch-

dispatch ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dispatch (n.) การส่งสิ่งของ See also: การส่งคนออกไป Syn. report, release
dispatch (vt.) ส่งของ See also: ส่งคนออกไป Syn. transmit, forward
dispatch to (phrv.) ส่งไปยัง Syn. despatch to
English-Thai: HOPE Dictionary
dispatch(ดิสแพทชฺ') vt.,vi.,n. (การ) ส่ง,ส่งไปอย่างรวดเร็ว,ฆ่า,รีบทำ,จัดการอย่างรวดเร็ว,ข่าวด่วน., Syn. despatch
English-Thai: Nontri Dictionary
dispatch(n) ข่าวด่วน,การฆ่า,การส่งไป,การส่งหนังสือ,ความฉับไว,หนังสือราชการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dispatchเลือกจ่ายงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Shall I dispatch him for you?ให้ข้าจัดการมัดให้ไหม? ขอบคุณ แต่ไม่ต้องหรอก
If Viktor were so easy to dispatch you'd have done it yourself centuries ago.มันง่ายสำหรับวิกเตอร์ ...เจ้าก็น่าจะทำด้วยตัวเองตั้งแต่หลายศตวรรษที่แล้ว
Whether he be a file clerk,a dispatch officer, park ranger... or a police officer.ไม่ว่าจะเป็นเสมียน เจ้าหน้าที่เดินเอกสาร - จนท.ดูแลสวนสาธารณะ - หรือตำรวจ
Calleigh, dispatch told me you came back to the scene. What's up?แคลลี่ พวกทีมเก็บของเขาบอกว่าคุณกลับมาที่นี่
Unitthisis dispatch cleara routefortwo F.B.I.vehicles...เรียกหน่วย / เคลียร์เส้นทางให้รถ เอฟ บี ไอ 2 คัน
Yes, Sir, we had to dispatch all units.ใช่ค่ะ ทำไงได้ เราช่วยส่งทุกหน่วย
Yeah you had to dispatch all units, for all the naked people walking around?ช่าย คุณต้องช่วยส่งทุกหน่วย ช่วยพวกที่เดินแก้ผ้าไปรอบๆน่ะหรอ
So, with the dispatch of the Sergeant, we will now be able to concentrate on the eradication of our hoodie infestation.งั้นรีบจัดการกับศพให้เรียบร้อย พวกเรากำจัดตัวรังควาญได้ซะที
Let someone else dispatch Jones. Who?ความตายมีวิธีแปลก ๆ ในการสลับลำดับความสำคัญ
She analyzes it and tells us what to pay attention to. Dispatch to Terrorism Task Force.เธอวิเคราะห์มัน และจะบอกเราว่าเรื่องไหนที่ผิดสังเกตุ
I'll have dispatch call you a cab.ผมจะให้ตร.เรียกแท๊กซี่ให้แล้วกัน
I doubt the feds are working around the clock, but I got four guys and Dispatch on 11:00 to 7:00.ฉันสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลาง จะทำงานทั้งวันทั้งคืนนะสิ เเต่ฉันมีลูกน้องสี่คน เเละเข้าเวรจาก11: 00-7:

dispatch ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
签派室[qiān pài shì, ㄑㄧㄢ ㄆㄞˋ ㄕˋ, 签派室 / 簽派室] dispatch office
出动[chū dòng, ㄔㄨ ㄉㄨㄥˋ, 出动 / 出動] to start out on a trip; to dispatch troops
表彰[biǎo zhāng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄤ, 表彰] cite (in dispatches); commend
[pài, ㄆㄞˋ, 派] clique; school; group; faction; to dispatch; to send; to assign; to appoint; pi (Greek letter Ππ); the circular ratio pi = 3.1415926
[xí, ㄒㄧˊ, 檄] dispatch; order
[qiǎn, ㄑㄧㄢˇ, 遣] dispatch
未发货[wèi fā huò, ㄨㄟˋ ㄈㄚ ㄏㄨㄛˋ, 未发货 / 未發貨] goods not yet dispatched
[rì, ㄖˋ, 馹] horse for relaying dispatches
结果[jié guǒ, ㄐㄧㄝˊ ㄍㄨㄛˇ, 结果 / 結果] outcome; result; conclusion; to kill; to dispatch
派出[pài chū, ㄆㄞˋ ㄔㄨ, 派出] send; dispatch
派遣[pài qiǎn, ㄆㄞˋ ㄑㄧㄢˇ, 派遣] send (on a mission); dispatch

dispatch ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出師[すいし, suishi] (n) dispatch of troops; despatch of troops; expedition
差し遣わす;差遣わす;差し遣す;差遣す[さしつかわす, sashitsukawasu] (v5s,vt) to send off; to dispatch
急信[きゅうしん, kyuushin] (n) urgent message or dispatch (despatch)
遣る[やる, yaru] (v5r,vt) (1) (uk) (col) to do; (2) (often 犯る) to have sexual intercourse; (3) (often 殺る) to kill; (4) to give (to inferiors, animals, etc.); (aux-v) (5) to do for (inferiors); (6) (See 使いにやる) to send (e.g. somebody somewhere); to dispatch (e.g. letter) (despatch); (7) to move (something to); to row (a boat); (8) (used in place of other verb) to have (eat, drink, smoke); to study; to run or operate (a restaurant); (P)
ディスパッチ[, deisupacchi] (n,vs) dispatch; despatch
ディスパッチャ;ディスパッチャー[, deisupaccha ; deisupaccha-] (n) dispatcher; despatcher
使わす(P);遣わす[つかわす, tsukawasu] (v5s,vt) to send; to dispatch; to despatch; (P)
依頼[いらい, irai] (n,vs) (1) request; commission; dispatch; despatch; (2) dependence; trust; (P)
差遣[さけん, saken] (n,vs) dispatch; despatch; sending
急ぎ[いそぎ, isogi] (n,adj-no) haste; hurry; expedition; speed; dispatch; (P)
急派[きゅうは, kyuuha] (n,vs) dispatch; despatch
急送[きゅうそう, kyuusou] (n,vs) dispatch; despatch
手っ取り早く[てっとりばやく, tettoribayaku] (adv) with dispatch; with despatch; expeditiously
派遣[はけん, haken] (n,vs) dispatch; despatch; deployment; (P)
繰り出す(P);繰出す[くりだす, kuridasu] (v5s,vt) (1) to draw (a thread); to let out (e.g. a rope); (2) to sally forth; (3) to send out; to dispatch; (4) to lunge; to unleash; (P)
送る[おくる, okuru] (v5r,vt) (1) to send (a thing); to dispatch; to despatch; (2) to take or escort (a person somewhere); to see off (a person); (3) to bid farewell (to the departed); to bury; (4) to spend (time); to live one's life; (5) to pass (down the line); (6) (See 送り仮名) to affix okurigana; (P)
送達[そうたつ, soutatsu] (n,vs) (1) delivery; dispatch; despatch; conveyance; (2) service of process
遣外[けんがい, kengai] (n,adj-no) dispatched abroad; despatched abroad
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ディスパッチ[でいすぱっち, deisupacchi] dispatch (vs)
ディスパッチャ[でいすぱっちゃ, deisupaccha] dispatcher
上限実行優先順位[じょうげんじっこうゆうせんじゅんい, jougenjikkouyuusenjun'i] limit dispatching priority
実行優先順位[じっこうゆうせんじゅんい, jikkouyuusenjun'i] dispatching priority
排他ディスパッチ機構[ひたディスパッチきこう, hita deisupacchi kikou] EDG, Exclusive Dispatching Group Facility
送る[おくる, okuru] to send, to dispatch, to see off

dispatch ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใบบอก[n.] (baibøk) EN: dispatch ; advice ; official report from the province FR: conseil [m] ; avis [m]
ด่วน[adv.] (dūan = duan) EN: quickly ; urgently ; with dispatch FR: rapidement ; d'urgence
ข่าวด่วน[n. exp.] (khāo dūan) EN: breaking news ; hot news ; late news ; stop-press news ; urgent news ; urgent dispatch FR: nouvelles de dernière minute [fpl] ; flash d'information [m] ; actualité brûlante [f] ; dernières nouvelles [fpl]
กระแสข่าว[n.] (krasaēkhāo) EN: informed sources ; dispatch ; information ; stream of information ; news rumour FR:
นักการ[n.] (nakkān) EN: factotum ; office boy ; dispatch carrier ; messenger ; general factotum FR: messager [m]
สังหาร[v.] (sanghān) EN: kill ; make die ; murder ; execute ; dispatch ; slay ; butcher ; massacre ; slaughter ; assassinate ; destroy ; annihilate FR: exterminer ; tuer ; détruire
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ถุงเอกสาร[n. exp.] (thung ekkas) EN: document pouch ; dispatch case FR: porte-documents [m]
ยกพล[v. exp.] (yok phon) EN: advance the army ; move the troops ; dispatch troops ; send out troops FR: déplacer les troupes
ยกทัพ[v. exp.] (yok thap) EN: move the troops ; march an army ; send an army ; dispatch troops ; move troops ; send out troops FR: déployer une armée

dispatch ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versandanzeige {f}advice of dispatch
Verladeflughafen {m}airport of dispatch
Abgangsdatum {n}date of dispatch
Abfertigungsstelle {f}dispatch office
Güterabfertigung {f}dispatch of goods
Versandabteilung {f}dispatch department
Versandanzeige {f}dispatch note

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dispatch
Back to top