ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pessimistic

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pessimistic*, -pessimistic-

pessimistic ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pessimistic (adj.) ที่มองโลกในแง่ร้าย Syn. fatalistic, desponding, downbeat
English-Thai: HOPE Dictionary
pessimistic(เพสซะมิส'ทิค) adj. มองดูในแง่ร้าย,มองโลกในแง่ร้าย,หมดอาลัยตายอยาก, Syn. depressed
English-Thai: Nontri Dictionary
pessimistic(adj) ซึ่งมองโลกในแง่ร้าย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The ice cap has began to melt at a speed that even the most pessimistic scientists did not envision 10 years ago.แผ่นน้ำแข็งละลายเร็วกว่า การคาดการณ์แง่ลบของนักวิทยาศาตร์ ซึ่งไม่อาจจินตนาการได้เมื่อ 10 ปีก่อน
It seems that you are quite pessimistic about the future in China.ดูคุณจะมองอนาคตของประเทศจีน ในแง่ร้ายไปสักหน่อยนะ ไม่เลย
Well, then as a major shareholder of Grayson Global, let me disabuse you of your pessimistic outlook.และต่อมา ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ เกรสันโกลบอล อนุญาตให้ฉันปรับเปลี่ยนมุมมองในแง่ร้ายของคุณ
Why start on such a pessimistic foot?ทำไมเริ่มต้น ด้วยทัศนคติลบละ?
I do think that the writing is very pessimistic.ฉันคิดว่าบทมันมองแง่ร้ายมากๆ
A little self absorbed, and pessimistic.- คิดถึงตัวเองมากไปนิด มองโลกในแง่ร้าย
And I'm not pessimistic. Sorry, I'm a realist.- ฉันไม่ได้มองโลกในแง่ร้าย ฉันมองตามความเป็นจริง
That's a little pessimistic.อันนั้นก็มองแง่ร้ายเกินไปหน่อย

pessimistic ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灰色[huī sè, ㄏㄨㄟ ㄙㄜˋ, 灰色] gray; grizzly; pessimistic; gloomy; dispirited; ambiguous
悲观[bēi guān, ㄅㄟ ㄍㄨㄢ, 悲观 / 悲觀] pessimistic
厌世[yàn shì, ㄧㄢˋ ㄕˋ, 厌世 / 厭世] world-weary; pessimistic

pessimistic ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
厭世的[えんせいてき, enseiteki] (adj-na) pessimistic
厭世観[えんせいかん, enseikan] (n) pessimistic view of life; pessimism
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic
苦労性[くろうしょう, kuroushou] (adj-na,n) nervous temperament; worry habit; pessimistic nature
鬱々;鬱鬱[うつうつ, utsuutsu] (adj-t,adv-to) (uk) gloomy; melancholy; pessimistic
ペシミスティック(P);ペシミスチック[, peshimisuteikku (P); peshimisuchikku] (adj-na) pessimistic; (P)
後ろ向き(P);後向き[うしろむき, ushiromuki] (n) (See 前向き) back facing; turning one's back to; pessimistic; (P)
悲観的[ひかんてき, hikanteki] (adj-na) pessimistic; (P)
消極的[しょうきょくてき, shoukyokuteki] (adj-na) negative; half-hearted; passive; unmotivated; pessimistic; (P)

pessimistic ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มองในแง่ร้าย[v. exp.] (møng nai ng) EN: look at the dark side ; be pessimistic FR: être pessimiste ; voir le mauvais côté des choses
มองในแง่ร้าย[adj.] (møng nai ng) EN: pessimistic FR: pessimiste

pessimistic ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
pessimistisch {adj} | pessimistischer | am pessimistischstenpessimistic | more pessimistic | most pessimistic
pessimistisch {adv}pessimistically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pessimistic
Back to top