ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

resist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *resist*, -resist-

resist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
resist (vi.) ต่อต้าน See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง Syn. defy, oppose
resist (vt.) ต่อต้าน See also: ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง Syn. defy, oppose
resist (vt.) อดทน See also: อดกลั้น, ทนต่อ Syn. refrain, withstand
resistance (n.) การต่อต้าน See also: การขัดขืน Syn. opposition, struggle
resistance (n.) ความอดทน See also: ความอดกลั้น Syn. refrainment
resistance (n.) แรงต้านทาน See also: ความต้านทาน Syn. impediment, friction
resistance fighter (n.) กองโจร See also: การรบแบบกองโจร Syn. underground soldier
resistance fighter (n.) กองโจร See also: การรบแบบกองโจร Syn. underground soldier
resistant (adj.) ซึ่งต่อต้าน See also: ซึ่งขัดขวาง, ซึ่งคัดค้าน Syn. defiant, unyielding
resister (n.) ผู้ทนต่อบางสิ่ง See also: ผู้ต้านทาน
resistible (adj.) ซึ่งสามารถต้านทานได้
resisting (adj.) ต่อต้าน (คำโบราณ) See also: คัดค้าน Syn. protesting
resisting (adj.) ซึ่งไม่ยอมแพ้ See also: ซึ่งไม่ยอมก้มหัวให้ Syn. undefeated, stubborn
resistor (n.) ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า
English-Thai: HOPE Dictionary
resist(ริซิสทฺ') vt.,vi. ต้าน,ต่อต้าน,ต้านทาน,สกัดกั้น,ทดต่อ,ขัดขืน,ขัดขวาง,อดทน, See also: resistingly adv., Syn. withstand,confront
resistable(รีซิส'ทะเบิล) adj. ต้านทานได้, See also: resistability n.
resistance(รีซิส'เทินซฺ) n. การต้าน,การต่อต้าน,การต้านทาน, ความทน,ความอดทน, See also: Resistance n. องค์การใต้ดินที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาล, Syn. fight,withstand
resistant(รซิส'เทินทฺ) adj. ต้าน,ต่อต้าน,ผู้ต่อต้าน,ผู้ขัดขืน,ผู้อดทน,สิ่งต่อต้าน,สิ่งสกัดกั้น S. resisting
English-Thai: Nontri Dictionary
resist(vt) ขัดขวาง,ต่อต้าน,สกัดกั้น,ต้านทาน
resistance(n) ความต้านทาน,การต่อต้าน,ความอดทน,การสกัดกั้น,การขัดขวาง
resistant(adj) ต่อต้าน,ต้านทาน,ขัดขวาง,สกัดกั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
resistanceการขัดขืน, การขัดขวาง, การต่อต้าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
resistant-ต้านทาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
resistor spark plugหัวเทียนมีตัวต้านทาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
resistanceความต้านทาน, สมบัติของตัวนำในการต้านการไหลกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวนำนั้น  มีค่าเท่ากับอัตราส่วนระหว่างความต่างศักย์ที่ปลายทั้งสองของตัวนำกับกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน ใช้สัญลักษณ์ R แทนความต้านทาน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
resistorตัวต้านทาน, อุปกรณ์ไฟฟ้าชนิดหนึ่งมีสมบัติในการต้านการผ่านของกระแสไฟฟ้า ทำด้วยลวดต้านทานหรือถ่านคาร์บอน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ภาคเสธ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement
ย่อพล (v.) to congregate troops ready to resist the approaching enemy
แบ่งรับแบ่งสู้ (v.) half resist and half yield See also: admit in sort and deny in part, make a noncommittal statement Syn. ภาคเสธ
ต่อต้าน (v.) resist See also: counter, withstand, oppose, stop, against Syn. ต้าน, ไม่เห็นด้วย
ต่อสู้ (v.) resist See also: oppose, fight Syn. ต่อต้าน
ต้าน (v.) resist See also: oppose, withstand, stop, hinder, thwart, impede, block Syn. ต่อต้าน, โต้, ขัดขวาง
ต้านทาน (v.) resist See also: withstand, impede, counter, oppose, check, stop Syn. ต้าน, ขัดขวาง, ยับยั้ง, ยัน, ทัดทาน
ทาน (v.) resist See also: oppose Syn. ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, ห้าม, ทานไว้, ต่อต้าน, คัดค้าน, ทัดทาน, ขัดขวาง
ทานไว้ (v.) resist See also: oppose Syn. ต้านทาน, ต้าน, ขัดขวาง, ห้าม, ต่อต้าน, คัดค้าน, ทัดทาน, ขัดขวาง
แข็งขืน (v.) resist See also: oppose, defy, be obstinate, rebel Syn. ขัดขืน, แข็งข้อ Ops. ยอม, ตามใจ, อ่อนข้อ
ดื้อยา (v.) resist drug action Syn. ต้านยา, ต้านทานฤทธิ์ยา Ops. แพ้ยา
ต้านทานฤทธิ์ยา (v.) resist drug action Syn. ต้านยา Ops. แพ้ยา
ต้านยา (v.) resist drug action Syn. ต้านทานฤทธิ์ยา Ops. แพ้ยา
ผ่าเหล่า (v.) resist the tradition See also: behave unconventionally, be a black sheep, become unorthodox Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่าผ่ากอ
ผ่าเหล่าผ่ากอ (v.) resist the tradition See also: behave unconventionally, be a black sheep, become unorthodox Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า
แหกคอก (v.) resist the tradition See also: behave unconventionally, be a black sheep, become unorthodox Syn. แหวกแนว, ผ่าเหล่า, ผ่าเหล่าผ่ากอ
ความต้านทาน (n.) resistance See also: opposition
ทรหด (adv.) resistingly See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด Ops. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ
ทระหด (adv.) resistingly See also: resolutely, unyieldingly, dauntingly, tough Syn. อดทน, บึกบึน Ops. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"to resist the imperialist tide to the end... and beyond the end. "{\cHFFFFFF}"เพื่อต่อต้านจักรวรรดินิยม น้ำขึ้นน้ำลงไปที่สิ้นสุด ... {\cHFFFFFF}และเกินกว่าที่สิ้นสุด "
I couldn't resist the temptation, so I killed herฉันไม่ต้านการล่อ,\ Nso ที่ฉันฆ่าของเธอ .
Naturally, I could hardly resist putting in an appearance.จริงๆ แล้วผมก็ไม่ได้คิดหรอก ว่ามันจะออกมาในรูปแบบนี้
Quite difficult, I would think for the police to resist the temptation...ยาก, ฉันคิดว่าสำหรับ ตำรวจเพื่อต่อต้านการล่อ ...
How could any woman resist you?ผู้หญิงที่ไหนจะใจแข็งกับเจ้า
But I'm from an island, I can't resist the snow.อ๋อ.. จำได้ นี่ฉันโตมาในเขตหนาวนะ หิมะทำอะไรฉันไม่ได้หรอก
So you couldn't resist and sided with him?งั้นเธอก็ไม่สามารถสู้เคียงข้างเขาได้?
A fish with weak reflexes but can resist unyieldingly once it's caught in a hookปลาที่อ่อนแอ แต่มันก็ต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยว ครั้งหนึ่งมันถูกจับ
I could resist again at the heat of the momentชั้นอาจจะไม่ยอมอีกในตอนนั้น
The more you resist them... the greater the damage will be.ยิ่งพยายามฝืนเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทรมานเท่านั้น
Told you she'd stay. She can't resist my animal magnetism.เธอต้านทางแรงดึงดูดของสัตว์ไม่ได้หรอก
I'm trying to resist peer pressure to do all sorts of things... that I know that I shouldn't do, but some of them I kind of want to do.หนูพยายามต่อต้านแรงกดดัน จากเพื่อนๆ ที่ยุให้ทำ สิ่งที่หนูไม่ควรทำ แต่บางทีหนูก็อยากทำ

resist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
耐劳[nài láo, ㄋㄞˋ ㄌㄠˊ, 耐劳 / 耐勞] hardy; able to resist hardship
势不可当[shì bù kě dāng, ㄕˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, 势不可当 / 勢不可當] impossible to resist (成语 saw); an irresistible force
抗击[kàng jī, ㄎㄤˋ ㄐㄧ, 抗击 / 抗擊] resist (a military attack)
抗美援朝[kàng Měi yuán Cháo, ㄎㄤˋ ㄇㄟˇ ㄩㄢˊ ㄔㄠˊ, 抗美援朝] Resist US, help North Korea (1950s slogan)
抗日[kàng Rì, ㄎㄤˋ ㄖˋ, 抗日] to resist Japan (esp. during WW2); anti-Japanese (esp. wartime activities)
耐酸[nài suān, ㄋㄞˋ ㄙㄨㄢ, 耐酸] acid-resistant
耐碱[nài jiǎn, ㄋㄞˋ ㄐㄧㄢˇ, 耐碱 / 耐鹼] alkali-resistant
抗抗生素[kàng kàng shēng sù, ㄎㄤˋ ㄎㄤˋ ㄕㄥ ㄙㄨˋ, 抗抗生素] antibiotic resistance
[nài, ㄋㄞˋ, 耐] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant
耐寒[nài hán, ㄋㄞˋ ㄏㄢˊ, 耐寒] cold-proof; resistant to cold
[yù, ㄩˋ, 御 / 禦] defend; resist
抗旱[kàng hàn, ㄎㄤˋ ㄏㄢˋ, 抗旱] drought-resistant; to weather a drought
抗药[kàng yào, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ, 抗药 / 抗藥] drug-resistance (of a pathogen)
抗药能力[kàng yào néng lì, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄋㄥˊ ㄌㄧˋ, 抗药能力 / 抗藥能力] drug-resistance (of a pathogen)
抗震结构[kàng zhèn jié gòu, ㄎㄤˋ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 抗震结构] earthquake resistant construction
光刻胶[guāng kè jiāo, ㄍㄨㄤ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄠ, 光刻胶 / 光刻膠] photoresist (laser etching used in microelectonics)
[dǎng, ㄉㄤˇ, 攩] hinder; resist
[dǐ, ㄉㄧˇ, 抵] hold up; on the whole; push against; to support; to resist; to reach; to arrive; mortgage
阻抗[zǔ kàng, ㄗㄨˇ ㄎㄤˋ, 阻抗] impedance; electrical impedance (formerly resistance)
不能抵抗[bù néng dǐ kàng, ㄅㄨˋ ㄋㄥˊ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ, 不能抵抗] irresistible
阻力[zǔ lì, ㄗㄨˇ ㄌㄧˋ, 阻力] obstacle; hindrance; resistance; obstruction
不抵抗主义[bù dǐ kàng zhǔ yì, ㄅㄨˋ ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 不抵抗主义 / 不抵抗主義] policy of nonresistance
耐火[nài huǒ, ㄋㄞˋ ㄏㄨㄛˇ, 耐火] refractory (material); fire-resistant
相对[xiāng duì, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ, 相对 / 相對] relatively; opposite; to resist; to oppose; relative; vis-a-vis
抗性[kàng xìng, ㄎㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, 抗性] resistance; capability of resisting
抗药性[kàng yào xìng, ㄎㄤˋ ㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 抗药性 / 抗藥性] resistance to action of a drug
抵制[dǐ zhì, ㄉㄧˇ ㄓˋ, 抵制] resistance; refusal (to cooperate); boycott
抵抗力[dǐ kàng lì, ㄉㄧˇ ㄎㄤˋ ㄌㄧˋ, 抵抗力] resistance; immunity
电阻器[diàn zǔ qì, ㄉㄧㄢˋ ㄗㄨˇ ㄑㄧˋ, 电阻器 / 電阻器] resistor
反抗[fǎn kàng, ㄈㄢˇ ㄎㄤˋ, 反抗] revolt; resist
变阻器[biàn zǔ qì, ㄅㄧㄢˋ ㄗㄨˇ ㄑㄧˋ, 变阻器 / 變阻器] rheostat (variable resistor)
耐受性[nài shòu xìng, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 耐受性] tolerance (to heat, acid etc); resistance
遏止[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, 遏止] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc
半推半就[bàn tuī bàn jiù, ㄅㄢˋ ㄊㄨㄟ ㄅㄢˋ ㄐㄧㄡˋ, 半推半就] half willing and half unwilling (成语 saw); to yield after making a show of resistance
[hàn, ㄏㄢˋ, 扞] ward off, withstand, resist
抗水[kàng shuǐ, ㄎㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, 抗水] waterproof; water resistant

resist ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
MRSA[エムアールエスエー, emua-ruesue-] (n) (See メチシリン耐性黄色ブドウ球菌) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
VRE[ブイアールイー, buia-rui-] (n) (See バンコマイシン耐性腸球菌) vancomycin-resistant enterococcus; VRE
インスリン抵抗性症候群[インスリンていこうせいしょうこうぐん, insurin teikouseishoukougun] (n) insulin-resistance syndrome
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] (n) {comp} surge resistance
すんなり[, sunnari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) slim; slender; (2) (on-mim) smoothly; without resistance; without trouble; without difficulty; without dissent; easily; readily
せん断抵抗角;剪断抵抗角[せんだんていこうかく, sendanteikoukaku] (n) angle of shearing resistance
ダンピング抵抗[ダンピングていこう, danpingu teikou] (n) {comp} damping resistor
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[, naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P)
バンコマイシン耐性腸球菌[バンコマイシンたいせいちょうきゅうきん, bankomaishin taiseichoukyuukin] (n) vancomycin resistant enterococci; VRE
むざむざ[, muzamuza] (adv) helplessly; easily; without resistance; without regret
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌;メチシリン耐性黄色葡萄球菌[メチシリンたいせいおうしょくブドウきゅうきん(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌);メチシリンたいせいおうしょくぶどうきゅうきん(メチシリン耐性黄色葡萄球菌), mechishirin taiseioushoku budou kyuukin ( mechishirin taisei kiiro budou kyuukin );] (n) methicillin-resistant staphylococcus aureus; MRSA
レジスター(P);レジスタ[, rejisuta-(P); rejisuta] (n) (1) register; (2) resistor; (P)
一堪りも無く;一堪りもなく[ひとたまりもなく, hitotamarimonaku] (adv) easily; irresistibly; helplessly
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly
不可抗力[ふかこうりょく, fukakouryoku] (n,adj-no) act of God; irresistible force; inevitability; force majeure (in contracts)
免震[めんしん, menshin] (n,vs) base isolation (in buildings to result in damping vibrations for earthquake-resistance); base-isolating
制震[せいしん, seishin] (n,vs) vibration control (in earthquake-resistant construction)
勁草[けいそう, keisou] (n) wind-resistant blade of grass; resistant idea (metaphorically)
反対[はんたい, hantai] (adj-na,n,vs,adj-no) opposition; resistance; antagonism; hostility; contrast; objection; dissension; reverse; opposite; vice versa; (P)
反抗[はんこう, hankou] (n,vs) opposition; resistance; insubordination; defiance; hostility; rebellion; (P)
反発(P);反撥[はんぱつ, hanpatsu] (vs) (1) to repel; to oppose; to revolt; to react sharply (against); (n) (2) opposition; rebellion; resistance; backlash; (3) rally; recovery (e.g. in stock prices); rebound; (vs) (4) to rally; to recover; to rebound; (P)
基底レジスタ[きていレジスタ, kitei rejisuta] (n) {comp} base resister
堪えられない[こたえられない, kotaerarenai] (exp) really good; irresistible
堪ったものではない[たまったものではない, tamattamonodehanai] (exp) (1) (uk) (emphatic form of 堪らない) (See 堪らない・たまらない・1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) (uk) (See 堪らない・たまらない・2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) (uk) (See 堪らない・たまらない・3) tremendous; out of this world; irresistible
堪らない[たまらない, tamaranai] (exp,adj-i) (1) intolerable; unbearable; unendurable; (2) cannot help (doing); cannot but do; anxious to do; (3) tremendous; out of this world; irresistible; (P)
強い[つよい, tsuyoi] (adj-i) (1) strong; powerful; mighty; potent; (2) (... に強い) resistant; resilient; durable; (P)
徹底抗戦[てっていこうせん, tetteikousen] (n) do-or-die resistance; resistance to the bitter end
悪足掻き;悪あがき[わるあがき, waruagaki] (n,vs) useless resistance; vain struggle
手応え(P);手答え;手ごたえ[てごたえ, tegotae] (n,vs) response; resistance; reaction; feedback; (P)
抗う;争う;諍う[あらがう, aragau] (v5u,vi) to go against; to fight against; to oppose; to resist; to deny
抗する[こうする, kousuru] (vs-s,vi) to resist; to defy
抗抵[こうてい, koutei] (n,vs) (arch) (See 抵抗・1) resistance; opposition
抗拒[こうきょ, koukyo] (n,vs) resistance; opposition
抵抗感[ていこうかん, teikoukan] (n) antipathy; reluctance; resistance
押し切る(P);押切る;押しきる[おしきる, oshikiru] (v5r,vt) (1) to face down the opposition; to overcome resistance; to have one's own way; (2) to press and cut; (P)
梱包材;こん包材[こんぽうざい, konpouzai] (n) (See 梱包) packing material (boxes, insulation, shock resistance, etc.)
楯突く(P);盾突く;楯つく[たてつく, tatetsuku] (v5k,vi) to oppose; to resist; to defy; (P)
止み難い[やみがたい, yamigatai] (adj-i) irresistible
止むに止まれず;已むに已まれず[やむにやまれず, yamuniyamarezu] (exp) (See 止むに止まれない,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれない;已むに已まれない[やむにやまれない, yamuniyamarenai] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サージ抵抗[サージていこう, sa-ji teikou] surge resistance
サージ耐力[サージたいりょく, sa-ji tairyoku] surge resistance
プルアップ抵抗[プルアップていこう, puruappu teikou] pull-up resistor
ループ抵抗[ループていこう, ru-pu teikou] loop resistance
レジスタ[れじすた, rejisuta] register, resistor
抵抗[ていこう, teikou] (electrical) resistance

resist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบ่งรับแบ่งสู้[v.] (baengrap-ba) EN: half resist and half yield ; admit in sort and deny in part ; make a noncommittal statement ; give a partial confession ; admit in part and deny in part FR:
ฝ่าฝืน[v.] (fāfeūn) EN: break ; infringe ; violate ; disobey ; resist ; go against ; contravene ; disregard FR: enfreindre ; violer ; contrevenir ; transgresser
ฝืน[v.] (feūn) EN: go against ; break ; resist ; disobey ; oppose ; withstand ; rebuff ; infringe ; defy ; disregard ; violate FR: se rebiffer ; résister ; défier
แหกคอก[v.] (haēkkhøk) EN: resist the tradition ; behave unconventionally ; be a black sheep ; become unorthodox FR:
กัน[v.] (kan) EN: prevent ; keep out ; ward off ; bar ; obstruct ; inhibit ; hinder ; protect from ; shield ; stop ; resist FR: prévenir ; empêcher ; éloigner ; barrer ; arrêter ; intercepter ; protéger ; défendre ; garantir
แข็งขืน[v. exp.] (khaeng kheū) EN: resist FR:
ขัดขืน[v.] (khatkheūn) EN: defy ; resist order ; resist ; disobey ; rebel ; prevent ; resist ; hinder FR: contrevenir ; désobéir
ขัดแย้ง[v.] (khatyaēng) EN: oppose ; contradict ; disagree ; resist ; withstand ; be in conflict FR: contredire ; contester ; s'opposer
ขืน[v.] (kheūn) EN: disobey ; object ; defy ; resist ; oppose ; go against ; counter FR: s'opposer
แพ้ใจ[v.] (phaē jai) EN: admit defeat ; give in ; can't resist FR:
ผ่าเหล่าผ่ากอ[v. exp.] (phālao phā ) EN: resist the tradition FR:
สู้[v.] (sū) EN: face ; oppose ; resist ; persevere ; be unyielding FR: résister ; lutter ; faire face (à) ; affronter ; faire front (à) ; persévérer
สู้รบตบมือ[v. exp.] (sūroptopmeū) EN: fight over ; resist FR:
ต้าน[v.] (tān) EN: resist ; opppose ; stop ; withstand ; hinder ; impede ; thwart ; block FR: résister ; s'opposer (à) ; se défendre ; entraver ; gêner
ต้านทาน[v.] (tānthān) EN: resist ; withstand ; impede ; counter ; oppose ; check ; stop FR: repousser ; tenir
ต้านทานฤทธิ์ยา[v. exp.] (tānthān rit) EN: resist drug action FR:
ยา[v. exp.] (tān yā) EN: resist drug action FR:
ทัดทาน[v.] (thatthān) EN: prohibit ; advise against ; oppose ; object to ; resist FR:
ทน[v.] (thon) EN: last ; resist ; be durable ; be strong ; stand FR: durer ; résister
ต่อต้าน[v.] (tøtān) EN: resist ; counter ; withstand ; oppose ; fight again ; combat ; stop ; antagonize ; ban FR: résister ; se défendre ; être en opposition (avec) ; s'opposer (à) ; contrarier 
อาหารจานหลัก[n. exp.] (āhān jān la) EN: main course FR: plat principal [m] ; plat de résistance [m]
ดื้อยา[adj.] (deūyā) EN: drug resistant FR:
โดยละม่อม[adv.] (dōi lamǿm) EN: without resistance ; without a fight ; easily ; smoothly FR:
ฝืด[adj.] (feūt) EN: unsmooth ; hard going ; not moving freely ; sticky ; tight ; difficult ; stiff FR: laborieux ; malaisé ; difficile ; dur ; résistant ; rigide
กำลังทางวัตถุ[n. exp.] (kamlang thā) EN: material strength FR: résistance des matériaux [f]
กันแดด[adj.] (kandaēt) EN: sunproof ; sunblock FR: résistant aux rayons du soleil ; antisolaire
การขัดขืน[n. exp.] (kān khatkhe) EN: disobedience ; resistance FR:
กันความร้อน[adj.] (kan khwām r) EN: heat-resistant FR: résistant à la chaleur
การลุกขึ้นต่อต้าน[n. exp.] (kān luk khe) EN: revolt FR: résistance [f]
กันน้ำ[adj.] (kan nām) EN: waterproof ; water resistant FR: étanche ; résistant à l'eau
การเผชิญความเครียด[n. exp.] (kān phachoē) EN: stress resistance ; stress coping FR:
การทนทาน[n.] (kān thonthā) EN: resistance FR: résistance [f]
การทนทานต่อ...[n. exp.] (kān thonthā) EN: resistance to … FR: résistance à … [f]
การทนทานต่อการชำรุด[n. exp.] (kān thonthā) EN: resistance to wear and tear FR:
การต่อต้าน[n.] (kān tøtān) EN: resistance ; antagonism ; opposition ; ban FR: résistance [f] ; opposition [f]
เครื่องขัดขวาง[n. exp.] (khreūang kh) EN: obstacle ; resistance ; disconnector FR:
ความต้านทาน[n.] (khwām tānth) EN: resistance FR: résistance [f]
ความต้านทานไฟฟ้า [n. exp.] (khwām tānth) EN: resistance FR: résistance électrique [f]
ความต้านทานความร้อน[n. exp.] (khwām tānth) EN: thermal resistance FR:
ความต้านทานลม[n. exp.] (khwām tānth) EN: air resistance FR:

resist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lötstopplack {m}solder resist
Lötstoppmaske {f}solder resist mask
Abriebfestigkeit {f}abrasion resistance; wear resistance; rub resistance
Scheuerfestigkeit {f}abrasion resistance
Wirkwiderstand {m} [electr.]active resitance; actual resistance
rutschfest; rutschsicher {adj}antiskid; nonskid; anti-skidding; skid-resistant; nonslip; slip-resistant
Ankerwiderstand {m} [electr.]armature resistance
Ballastwiderstand {m}fix resistance
Belastungswiderstand {m}ballast resistance
Basiswiderstand {m}base resistance
Beständigkeit {f} | Beständigkeit gegen Salznebelresistance | resistance to salt spray
Beständigkeit {f}resistiveness
Berstfestigkeit {f} [techn.]bursting strength; resistance to bursting
chemikalienecht {adj}chemical-resistant
Chip-Widerstand {m} [electr.]chip resistor
Leiterwiderstand {m} [electr.]conductor resistance
Korrosionsbeständigkeit {f}corrosion resistance
Risswiderstand {m}cracking resistance
Dauerstandfestigkeit {f}creep resistance
Schnittfestigkeit {f}cut resistance
Anti-Drogen-Aktion {f}drug abuse resistance education (DARE)
Widerstandsdraht {m}resistance wire
Ermüdungswiderstand {m}fatigue resistance
Anschlusswiderstand {m} [electr.]ferrule resistor
Reibungswiderstand {m}frictional resistance
frostbeständig {adj}frost-resistant
Abgleichwiderstand {m} [electr.]balancing resistor; adjustable resistor; trimming resistor
Glutbeständigkeit {f}resistance to glow heat
Stoßfestigkeit {f}impact resistance
Anfangsdurchgangswiderstand {m} [electr.]initial contact resistance
Anfangswiderstand {m}initial resistance
Isolationswiderstand {m}insulation resistance
Störsicherheit {f}interference resistance
knitterfrei {adj}crease-resistant
Lateralwiderstand {m}lateral resistance
Widerstandskämpfer {m}member of the resistance
Ozonbeständigkeit {f}ozone resistance
Pillingfestigkeit {f} [textil.]pilling resistance
Resistance {f}; Résistance
Biegefestigkeit {f}resistance to bending

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า resist
Back to top