ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

correspondence

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *correspondence*, -correspondence-

correspondence ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
correspondence (n.) การติดต่อกันทางจดหมาย
correspondence (n.) ความสอดคล้อง See also: ความลงรอยกัน Syn. agreement, conformity
English-Thai: HOPE Dictionary
correspondence(คอริสพอน'เดินซฺ) n. การติดต่อกันทางจดหมาย,ความตรงกัน,ความลงรอยกัน,ความสอดคล้องกัน,ความเหมือนกัน, Syn. agreement,conformity
English-Thai: Nontri Dictionary
correspondence(n) การโต้ตอบทางจดหมาย,ความเกี่ยวพัน,ความเหมือนกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
correspondenceความสมนัย [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Correspondenceการติดต่อกันทางจดหมาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงเรียนทางไปรษณีย์ (n.) correspondence school
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, the late Mrs. De Winter always did her correspondence and telephoning in the morning room, after breakfast.ผมหมายถึงคุณนายเดอ วินเทอร์คนก่อน มักจะติดต่อธุระทางโทรศัพท์ ที่ห้องนั่งเล่นเช้าหลังจากทานอาหารเช้าแล้ว
I deserve better. I deserved some correspondence and some indication of what you felt !คุณควรส่งข่าว หรือบอกความรู้สึกมาบ้าง
I couldn't even get into correspondence school.ยังเข้าโรงเรียนทางไปรษณีย์ไม่ได้เลย
Is that a correspondence school?เป็นโรงเรียนทางไปรษณีย์ใช่ไหม
AND CORRESPONDENCE COURSES, SEE IF WE HAVE ANY LUCK WITH THOSE PARAMETERSเผื่อว่าเราจะมีโชคอื่นบ้าง
HE TOOK INDEPENDENT CORRESPONDENCE CLASSESเขาสมัครเรียนคอร์สทางไกล
That correspondence schools make fun of.ถ้าโรงเรียนอื่นมาเห็นคงได้เอาไปล้อกันสนุกเลย
Yeah, correspondence course.ไหนดูซิ ถ้ามันปกป้องเขาจากไอ้นี่
Any correspondence from Mr. Louis?คุณหลุยส์ติดต่อมาบ้างหรือยังคะ?
Or a jealous staffer with access to your correspondence could've set the whole thing up.หรือมีลูกจ้างขี้อิจฉาที่รู้วิธีเข้าถึงคุณ และสร้างเรื่องขึ้นทั้งหมด
He showed me the correspondence with 7-2-3 about the flag.เขาให้ผมดูข้อความของ 7-2-3 เกี่ยวกับเรื่องธง
What was her correspondence like with the outside world?เธอได้ติดต่อกับโลกภายนอกบ้างรึเปล่า

correspondence ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
函授[hán shòu, ㄏㄢˊ ㄕㄡˋ, 函授] correspondence course
中转柜台[zhōng zhuǎn guì tái, ㄓㄨㄥ ㄓㄨㄢˇ ㄍㄨㄟˋ ㄊㄞˊ, 中转柜台 / 中轉櫃檯] transfer desk; correspondence desk
文书[wén shū, ㄨㄣˊ ㄕㄨ, 文书 / 文書] document; official correspondence; secretary; secretariat
函件[hán jiàn, ㄏㄢˊ ㄐㄧㄢˋ, 函件] letters; correspondence
一一对应[yī yī duì yìng, ㄧ ㄧ ㄉㄨㄟˋ ˋ, 一一对应 / 一一對應] one-to-one correspondence

correspondence ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コレスポンデンス[, koresupondensu] (n) correspondence
コレポン[, korepon] (n) (abbr) correspondence
ではまた;じゃまた[, dehamata ; jamata] (exp) (abbr) see you later (used in casual correspondence and conversation); goodbye; sincerely
ふつおた;フツオタ[, futsuota ; futsuota] (n) (from 普通のお便り) listeners' corner (portion of radio programming for correspondence from listeners)
メール交換[メールこうかん, me-ru koukan] (n) exchange of letters; correspondence
一対一対応[いちたいいちたいおう, ichitaiichitaiou] (n) {math} one-to-one correspondence
包袋[ほうたい, houtai] (n) file wrapper for a patent; correspondence about the status of a patent between the inventor and the patent office
対応説[たいおうせつ, taiousetsu] (n) (See 整合説) correspondence theory (theory that a proposition is true if and only if it corresponds to the facts)
貴信[きしん, kishin] (n) (pol) letter, etc. from another party; correspondence
アマルナ文書[アマルナぶんしょ, amaruna bunsho] (n) Amarna letters (archive of Egyptian correspondence, recorded on clay tablets)
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
対応[たいおう, taiou] (n,vs) (1) interaction; correspondence; coping with; dealing with; support; (2) {comp} software support; ability of a computer system to run specific software; (P)
往来[おうらい, ourai] (n,vs) coming and going; road; correspondence; street traffic; highway; (P)
照応[しょうおう, shouou] (n,vs) correspondence; being in accordance with; anaphora
音信[おんしん;いんしん, onshin ; inshin] (n) correspondence; news; letter; tidings
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不整合[ふせいごう, fuseigou] non-conformance, non-alignment, non-correspondence

correspondence ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดหมายโต้ตอบ[n. exp.] (jotmāi tōtø) EN: correspondence FR: correspondance [f]
การเขียนจดหมาย [n. exp.] (kān khīen j) EN: correspondence FR: correspondance [f] ; rédaction d'une lettre [f]
การศึกษาทางไปรษณีย์[n. exp.] (kān seuksā ) EN: correspondence education FR: enseignement par correspondance [m]
การสมนัย[n.] (kān somnai) EN: correspondence FR: correspondance [f]
การสมนัยหนึ่งต่อหนึ่ง[n. exp.] (kān somnai ) EN: one-to-one correspondence FR:
งานสารบรรณ[n.] (ngānsāraban) EN: records office ; administrative section ; correspondence and records division FR:
เรียนทางไปรษณีย์[v. exp.] (rīen thāng ) EN: take a correspondence course FR: étudier par correspondance
โรงเรียนทางไปรษณีย์[n. exp.] (rōngrīen th) EN: correspondence school FR: école par correspondance [f]
สายสัมพันธ์[n.] (saīsamphan) EN: relation ; kinship ; correspondence ; ties ; bond ; link FR:
สารบรรณ[n.] (sāraban) EN: documents ; office files ; archives ; correspondence FR: documents [mpl] ; archives [fpl]
การสมนัยในตัว[n. exp.] (kān somnai ) EN: self-correspondence FR:

correspondence ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernunterricht {m}correspondence courses; correspondence tution; distance teaching
Brieffreundschaft {f} | eine Brieffreundschaft mit jdm. habencorrespondence with a pen friend | to be pen friends with sb.
Fernkurs {m}correspondence course
Korrespondenzanalyse {f}correspondence analysis
Lieferantenschriftverkehr {m}correspondence with the suppliers
Umsteigekarte {f}correspondence ticket

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า correspondence
Back to top