ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

transmit

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *transmit*, -transmit-

transmit ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
transmit (vt.) ถ่ายทอด See also: ถ่ายทอดทางพันธุกรรม
transmit (vt.) ถ่ายทอด See also: ออกอากาศ
transmit (vt.) เป็นสื่อ
transmittable (adj.) ที่สามารถติดต่อได้ (เช่น โรคติดต่อ) Syn. infectious
transmittance (n.) การส่งสัญญาณ See also: การกระจายเสียง
transmitter (n.) เครื่องส่ง See also: ตัวถ่ายทอดสัญญาณ
transmitter (n.) เครื่องส่ง
English-Thai: HOPE Dictionary
transmit(แทรนซฺ'มิท,แทรนซ'มิท) vt. ส่งผ่าน,ส่งต่อ,ถ่ายทอด,แพร่เชื้อ,กระจาย,กระจายเสียง,ส่งสัญญาณ,ส่งคลื่น,ส่งโทรเลข,โอนสิทธิ,โอนหน้าที่, See also: transmittable adj. transmittible adj., Syn. send,convey
transmittal(แทรนซฺมิท'เทิล) n. การส่งผ่าน,การส่งต่อ,การถ่ายทอด, Syn. transmission
transmittance(แทรนซฺมิท'เทินซฺ) การส่งผ่าน,การส่งต่อ,การถ่ายทอด,การส่งสัญญาณ
transmitter(แทรนซฺมิท'เทอะ) n. ผู้ส่ง,ผู้ส่งต่อ,ผู้ส่งสัญญาณ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องส่ง,เครื่องกระจายเสียง
English-Thai: Nontri Dictionary
transmit(vt) ส่งผ่าน,เป็นสื่อ,ถ่าย,แพร่เชื้อ,กระจายเสียง
transmitter(n) เครื่องส่ง,โทรเลข,สื่อ,ผู้แพร่เชื้อ,เครื่องกระจายเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
transmitส่งผ่าน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
transmittanceความส่งผ่าน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
transmitterเครื่องส่ง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
transmitterเครื่องส่ง, อุปกรณ์ส่งสัญญาณไฟฟ้า เช่น เครื่องโทรทัศน์ เครื่องส่งวิทยุ เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มอบผ่าน (v.) transmit See also: transfer
ส่งผ่าน (v.) transmit See also: transfer Syn. มอบผ่าน
ส่งสัญญาณ (v.) transmit See also: relay, radio, broadcast, disseminate, send out Ops. รับสัญญาณ
ด้านส่ง (n.) transmitter See also: sender Syn. ผู้ส่ง
ตัวส่ง (n.) transmitter Ops. ตัวรับ
ตัวส่ง (n.) transmitter Ops. ตัวรับ
ผู้ส่ง (n.) transmitter See also: sender
เครื่องส่ง (n.) transmitter Ops. เครื่องรับ
การติดต่อสื่อสาร (n.) transmitting See also: communication, communicating
งานติดต่อสื่อสาร (n.) transmitting See also: communication, communicating Syn. การติดต่อสื่อสาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now there is one final message for you to transmit to Earth.ตอนนี้มีหนึ่งข้อความสุดท้าย สำหรับคุณที่จะส่งไปยังโลก
You'd need a satellite to transmit it, but it would be impossible to...คุณจะต้องดาวเทียมในการส่ง แต่มันจะเป็นไปไม่ได้
We can't transmit because something else is already transmitting.ที่เราส่งสัญญาณไม่ได้ก็เพราะว่า มีบางอย่างกำลังส่งสัญญาณอยู่
It's a pier or a dock. He wouldn't be able to transmit the webcam image from the middle of the ocean.มันต้องเป็นสะพานหรือท่าเรือ เขาส่งสัญญานภาพจากกลางทะเลไม่ได้หรอก
Security channel's jammed. Hunt must be holding down the transmit button.ฮันท์ ลอดไปทาง ห้องใต้ดิน 9
Watch what happens when I transmit the same frequency... from one of the robotic doves to this rat.ลองดูว่าเกิดอะไรขึ้น เมื่อชั้นลองส่งคลื่นความถี่เดียวกับ... ...หุ่นยนต์นกพิราบไปยังหนู
If they transmit that signal to Connexus via satellites...ถ้าพวกมันส่งสัญญาณไปคอนเน็กซัสผ่านดาวเทียม...
Can you hotwire this computer to transmit a tone through the radio?ต่อคอมพ์ตัวนี้ ผ่านเครื่องส่งวิทยุ พอจะทำได้มั๊ย?
Morse code! You can use this to transmit it through that!ส่งสัญญาณ เป็นรหัสมอร์ส แทนไงล่ะ
To develop a method Where they could transmit directly From one person to another.เพื่อจะพัฒนาวิธีการที่พวกเขาสามารถ ส่งผ่านข้อมุลโดยตรงจากคนหนึ่งไปสู่อีกคน
I'll transmit the coordinates for the rendezvous point.แล้วข้าจะส่งพิกัดจุดรวมพลไปให้
You just have to help them transmit your real feelings to the audience.นายแค่ช่วยทำให้พวกเขา ส่งผ่านความรู้สึกที่แท้จริงไปถึงคนฟังให้ได้ก็พอ

transmit ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
输电[shū diàn, ㄕㄨ ㄉㄧㄢˋ, 输电 / 輸電] electricity transmission; transmit electricity
传入神经[chuán rù shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄖㄨˋ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传入神经 / 傳入神經] afferent nerve (transmitting in to the brain); afferent neuron
播放[bō fàng, ㄅㄛ ㄈㄤˋ, 播放] broadcast; transmit
播送[bō sòng, ㄅㄛ ㄙㄨㄥˋ, 播送] broadcast; transmit; beam
[chuán, ㄔㄨㄢˊ, 传 / 傳] to pass on; to spread; to transmit; to infect; to transfer; to circulate; to pass on; to conduct (electricity)
传出神经[chuán chū shén jīng, ㄔㄨㄢˊ ㄔㄨ ㄕㄣˊ ㄐㄧㄥ, 传出神经 / 傳出神經] efferent nerve (transmitting out from the brain); efferent neuron; motor nerve
遗传[yí chuán, ㄧˊ ㄔㄨㄢˊ, 遗传 / 遺傳] heredity; inheritance; to transmit
传递者[chuán dì zhě, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄧˋ ㄓㄜˇ, 传递者 / 傳遞者] messenger; transmitter (of information)
光发送器[guāng fā sòng qì, ㄍㄨㄤ ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 光发送器 / 光發送器] optical transmitter
口传[kǒu chuán, ㄎㄡˇ ㄔㄨㄢˊ, 口传 / 口傳] orally transmitted
转告[zhuǎn gào, ㄓㄨㄢˇ ㄍㄠˋ, 转告 / 轉告] pass on; communicate; transmit
秘传[mì chuán, ㄇㄧˋ ㄔㄨㄢˊ, 秘传 / 祕傳] secretly transmitted; esoteric lore
性传播[xìng chuán bō, ㄒㄧㄥˋ ㄔㄨㄢˊ ㄅㄛ, 性传播 / 性傳播] sexually transmitted
[yún, ㄩㄣˊ, 伝] summon; propagate, transmit
股癣[gǔ xuǎn, ㄍㄨˇ ㄒㄩㄢˇ, 股癣 / 股癬] tinea cruris, fungal skin infection of the groin; dermatomycosis, esp. sexually transmitted; jock itch
人传人[rén chuán rén, ㄖㄣˊ ㄔㄨㄢˊ ㄖㄣˊ, 人传人 / 人傳人] transmitted person-to-person
播音[bō yīn, ㄅㄛ , 播音] transmit; broadcast
发射机[fā shè jī, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄐㄧ, 发射机 / 發射機] transmitter
发送器[fā sòng qì, ㄈㄚ ㄙㄨㄥˋ ㄑㄧˋ, 发送器 / 發送器] transmitter
电台[diàn tái, ㄉㄧㄢˋ ㄊㄞˊ, 电台 / 電臺] transmitter-receiver; broadcasting station
性病[xìng bìng, ㄒㄧㄥˋ ㄅㄧㄥˋ, 性病] venereal disease; sexually transmitted disease; VD
花柳病[huā liǔ bìng, ㄏㄨㄚ ㄌㄧㄡˇ ㄅㄧㄥˋ, 花柳病] venereal disease; sexually transmitted illness
报话机[bào huà jī, ㄅㄠˋ ㄏㄨㄚˋ ㄐㄧ, 报话机 / 報話機] walkie-talkie; portable radio transmitter
在传输过程中[zài chuán shū guò chéng zhōng, ㄗㄞˋ ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ ㄓㄨㄥ, 在传输过程中 / 在傳輸過程中] while transmitting; during transmission

transmit ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い継ぐ;言継ぐ[いいつぐ, iitsugu] (v5g,vt) to transmit by word of mouth
プロポ[, puropo] (n) (abbr) (See プロポーショナルコントロールシステム) transmitter for radio-controlled toys, etc.
伝える[つたえる, tsutaeru] (v1,vt) to convey; to report; to transmit; to communicate; to tell; to impart; to propagate; to teach; to bequeath; (P)
伝わる[つたわる, tsutawaru] (v5r,vi) to be handed down; to be introduced; to be transmitted; to be circulated; to go along; to walk along; (P)
動物由来感染症[どうぶつゆらいかんせんしょう, doubutsuyuraikansenshou] (n) anthropozoonosis (diseases transmitted to humans by animals)
感得[かんとく, kantoku] (n,vs) (1) deep realization (realisation); profound realization; (2) one's faith being transmitted to a deity and one's wish then being granted; (3) unexpectedly obtaining something
打つ[ぶつ, butsu] (v5t,vt) (1) (also written as 拍つ, 搏つ, 撲つ, 擣つ) to hit; to strike; to knock; to beat; to punch; to slap; to tap; to bang; to clap; to pound; (2) to strike (noon, etc.); to sound (cymbals, etc.); to beat (a drum, etc.); (3) to beat (rhythmically, e.g. pulse, waves, etc.); (4) to move; to impress; to touch; (5) to drive in; to hammer in; to put in; to inject; (6) to type; to send; to transmit; (7) to insert; to write in; to mark; (8) to make (noodles, etc.); to prepare; (9) to till (soil); (10) to sprinkle; to throw; to cast; (11) to do; to carry out; to play; to perform; to engage in (gambling, etc.); (12) to pay (a deposit, etc.); (13) to visit (on a pilgrimage); (14) to line (a coat); (15) to bind (a criminal); (P)
発信側[はっしんがわ, hasshingawa] (n) sender; transmitter
経口感染[けいこうかんせん, keikoukansen] (n) oral infection; orally transmitted infection
語り継ぐ;語りつぐ[かたりつぐ, kataritsugu] (v5g,vt) to transmit; to hand down
譲る[ゆずる, yuzuru] (v5r,vt) (1) to turn over; to assign; to hand over; to transmit; to convey; to sell; to dispose of; (2) to yield; to surrender; to concede; (P)
透過率[とうかりつ, toukaritsu] (n) transmittance; permeability
Japanese-English: COMDICT Dictionary
送信ウィンドウ[そうしんウィンドウ, soushin uindou] transmit window
伝達情報量[でんたつじょうほうりょう, dentatsujouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
発局[はっきょく, hakkyoku] sending office, transmitting office
相互情報量[そうごじょうほうりょう, sougojouhouryou] transinformation (content), transferred information, transmitted information, mutual information
転送処理[てんそうしょり, tensoushori] transmittal
送信器[そうしんき, soushinki] transmitter
配信[はっしん, hasshin] to send, to transmit, to provide

transmit ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กระจายเสียง[v.] (krajāisīeng) EN: broadcast ; transmit ; put on the air ; air ; show FR: radiodiffuser ; émettre
สื่อ[v.] (seū) EN: communicate ; transmit ; convey ; conduct FR: communiquer
ส่ง[v.] (song) EN: send ; mail ; post ; deliver ; transmit ; forward ; dispatch ; submit FR: envoyer ; poster ; transmettre ; expédier
ส่งผ่าน[v. exp.] (song phān) EN: transmit ; transfer FR: transmettre ; passer
ส่งสัญญาณ[v. exp.] (song sanyān) EN: transmit ; relay ; radio ; broadcast ; disseminate ; send out FR: émettre ; diffuser ; envoyer un signal
ถ่าย[v.] (thāi) EN: pass on ; relay ; convey ; communicate ; transmit FR: transmettre ; passer ; relayer
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: transfer ; transmit ; teach ; instruct ; pass on ; impart ; express FR: transmettre ; relayer ; diffuser ; passer le flambeau (litt.)
ถ่ายทอด[v.] (thāithøt) EN: broadcast ; transmit ; relay FR: retransmettre ; relayer ; diffuser
กามโรค[n.] (kāmmarōk) EN: venereal disease (V.D.) ; sexually transmitted disease (STD) FR: maladie vénérienne [f] ; syphilis [f]
เครื่องส่ง[n. exp.] (khreūang so) EN: transmitter FR:
เครื่องส่งวิทยุ[n. exp.] (khreūang so) EN: radio transmitter FR: émetteur radio [m]
งานติดต่อสื่อสาร[n. exp.] (ngān tittø ) EN: transmitting FR:
ผู้ส่งข้อมูล[n. exp.] (phūsong khø) EN: sender ; transmitter FR:
สารสื่อประสาท[n. exp.] (sān seū pra) EN: neurotransmitters FR: neurotransmetteur [m]
ตัวส่ง[n. exp.] (tūa song) EN: transmitter FR:

transmit ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Absolutwertgeber {m} [techn.]absolute valuator device; absolute value transmitter
Differenzdruck-Messumformer {m}differential pressure transmitter
Störsender {m}interfering transmitter
Neurotransmitter {m}; nervale Überträgerstoffe [biochem.]neurotransmitter
Sendemast {m}transmitter mast
Sender {m} (drahtlos)radio transmitter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า transmit
Back to top