ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*rule*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น rule, -rule-

*rule* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
absolute ruler (n.) ผู้มีอำนาจเด็ดขาด See also: ผู้ปกครองที่มีอำนาจเด็ดขาด Syn. dictator, despot
absolute ruler (n.) ผู้ปกครองที่เผด็จการ Syn. despot, dictator
cerulean (adj.) ที่มีสีฟ้าเข้ม Syn. azure, bright-blue, sky-blue
female ruler (n.) ราชินี See also: พระราชินี Syn. regent, consort, fairy queen
ferrule (n.) หัวหุ้มยางหรือโลหะสำหรับครอบยอดร่มหรือไม้เท้า See also: แถบยางหรือโลหะสำหรับครอบ, ปลอกยาง, ปลอกโลหะ
ferrule (vt.) ใส่หัวหุ้มยางหรือโลหะ See also: ใส่ปลอก, ใส่ที่ครอบ
ferule (n.) ไม้เรียวตีเด็ก Syn. stick
ferule (vt.) ตีด้วยไม้เรียว
golden rule (n.) หลักคำสอน See also: หลักประพฤติ
ground rule (n.) หลักเกณฑ์พื้นฐาน See also: กฎเบื้องต้น
hard-and-fast rule (idm.) กฎระเบียบที่เคร่งครัด
majority rule (n.) ระบบเสียงข้างมาก Syn. democracy
misrule (n.) การปกครองที่ไม่ดี See also: กฎหมายที่ไม่ดี Syn. misgovernment
misrule (n.) ความวุ่นวาย See also: ความโกลาหล Syn. disorder, lawlessness, chaos Ops. order
misrule (vt.) ปกครองไม่ดี Syn. misgovern
overrule (vt.) ลบล้าง See also: ปฏิเสธ Syn. overturn, override Ops. accept
purulence (n.) แผลมีหนอง Syn. disharge, pus
purulent (n.) เป็นหนอง
rule (n.) หลักเกณฑ์ See also: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ Syn. direction, principle, regulation
rule (n.) นิสัยปกติ Syn. custom, habit, routine
rule (n.) การปกครอง See also: การควบคุม Syn. control, government, reign
rule (n.) วินัยทางศาสนา Syn. religious principles
rule (n.) วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์
rule (n.) บรรทัด See also: เส้นบรรทัด
rule (vt.) ปกครอง See also: ควบคุม, คุม Syn. control, govern
rule (vt.) ขีดเส้น See also: ตีเส้น Syn. mark with lines
rule (vt.) มีอิทธิพล See also: มีอิทธิพลเหนือ, ครอบงำ Syn. dominate, prevail
rule (vt.) ตัดสิน See also: พิพากษา, ชี้ขาด Syn. judge, decide
rule of three (n.) บัญญัติไตรยางศ์
rule of thumb (idm.) จากการวัดคร่าวๆ
rule of thumb (n.) หลักการทั่วๆ ไป Syn. approximation, estimate
rule off (phrv.) ขีดขั้น See also: ขีดเส้นขั้น
rule out (phrv.) ขีดทับ See also: ขีดออก
rule out (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ประกาศว่า (บางสิ่ง) เป็นไปไม่ได้
rule out (phrv.) ขัดขวาง See also: กั้นขวาง
rule over (phrv.) ปกครอง See also: ครอบครอง Syn. reign over
rule the roost (idm.) เป็นผู้จัดการดูแล (สิ่งต่างๆภายในบ้าน)
ruled (adj.) ซึ่งควบคุม See also: ซึ่งต้องจัดการ Syn. controlled, dominated Ops. ungoverned, unsupervised
ruler (n.) ผู้ปกครอง See also: ผู้ควบคุม Syn. controller, governor
ruler (n.) ไม้บรรทัด See also: ไม้วัด Syn. measure, yardstick
English-Thai: HOPE Dictionary
cerulean(ซะรู'ริอัน) adj. น้ำเงินเข้ม,สีฟ้า,สีคราม
ferrule(เฟอ'เริล) n.,v. (ใส่) หัวหุ้ม,แถบโลหะยึดรากฟัน,ที่รัดโลหะหุ้มโลหะ,สายครอบ,สายยึด., Syn. ferule
gag ruleกฏจำกัดเสรีภาพการพูด,กฎหมายปิดปาก
glomerulen. ช่อดอกไม้ (cyme) ที่เป็นกลุ่มทรงกลม
golden ruleหลักความประพฤติที่ให้ปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่ปฏิบัติต่อตัวเอง
ground ruleหลักความประพฤติขั้นพื้นฐาน
misrule(มิสรูล') n. กฎที่เลว,การปกครองที่เลวหรือไม่ฉลาด,ความไม่มีระเบียบแบบแผน vt. ปกครองไม่ดี,จัดการไม่ได้, Syn. mismanagement
overrule(โอ'เวอะรูล) adj. ตีกลับ,ลบล้าง,ไม่ยอมตาย,ส่งกลับ,ปกครอง,ใช้อำนาจเหนือ,บังคับอยู่,พิชิต, See also: overruler n., Syn. cancel
purulence(เพอ'รูเลินซฺ) n. การมีหนอง,การเกิดเป็นหนอง,หนอง,หนองผี., Syn. purulency
purulent(เพอ'รูเลินทฺ) adj. มีหนอง,เกิดเป็นหนอง,คล้ายหนอง.
rule(รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)
rule of threen. บัญญัติไตรยางค์
rule of thumbn. กฎทั่วไป,หลักทั่วไป,วิธีการหยาบ ๆ
ruler(รู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง,ผู้ควบคุม,ผู้ครอบงำ,ประมุข,ผู้ชี้ขาด,ไม้บรรทัด, Syn. monarch
slide rulen. ไม้บรรทัดมีที่เลื่อนไปมาเพื่อ คำนวณตามหลัก logarithm
virulence(เวอ'รูเลินซฺ) n. ความเป็นพิษ,แรงของพิษ,ความสามาถในการทำให้เกิดโรค., Syn. virulency,venomous hostility
virulent(เวอ'รูเลินทฺ) adj. มีพิษ,สามารถทำให้เกิดโรค,ทำให้ติดเชื้อได้สูง,ทำให้ตายได้,เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่ทำให้เกิดอาการทางคลินิคเฉพาะอย่างหรือทั่วไป, Syn. harmful,noxious
English-Thai: Nontri Dictionary
ferrule(n) ปลอกครอบ,ปลอกโลหะ
ferule(n) ปลอกครอบ,ปลอกโลหะ
misrule(n) การปกครองไม่ดี,ความไม่มีระเบียบ
overrule(vt) ปกครอง,บังคับ,ใช้อำนาจเหนือ
purulent(adj) เป็นหนอง,กลัดหนอง,มีหนอง
rule(n) กฎ,กติกา,ระเบียบ,ข้อบังคับ,การปกครอง,ไม้บรรทัด
ruler(n) ผู้ควบคุม,ผู้ชี้ขาด,ผู้ปกครอง,ประมุข,ไม้บรรทัด
SLIDE slide rule(n) ไม้บรรทัดเลื่อน
virulence(n) ความรุนแรง,ความเป็นพิษ
virulent(adj) มีพิษร้าย,รุนแรง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
best evidence ruleหลักว่าด้วยพยานหลักฐานที่ดีที่สุด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ferruleปลอกดักเชื่อมสลัก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
gavel ruleการรักษาระเบียบในสภา (โดยประธานเคาะค้อน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
glomeruleช่อกระจุกกลม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
last antecedent ruleหลักการตีความข้อความสุดท้ายมิให้มีความหมายไกลไปจากข้อความที่นำหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
majority ruleการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
men, the rule ofหลักการปกครองที่ถือตัวบุคคลเป็นใหญ่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Numbered Rulesกฎตามตัวเลข [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
overrule๑. ลบล้าง๒. กลับคำพิพากษา [ดู reversal ประกอบ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
purulence; purulencyสภาพเป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
purulent-เป็นหนอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ruleกฎ, ข้อบังคับ, หลักเกณฑ์, การปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of lawหลักนิติธรรม, หลักบังคับแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of threeบัญญัติไตรยางศ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rule outไม่พิจารณา, ชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
seniority ruleหลักถืออาวุโส [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
virulence๑. ความติดเชื้อ, ศักยภาพก่อโรค๒. ความร้ายแรง, ความรุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
virulentร้ายแรง, รุนแรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
year and a day ruleหลักว่าด้วยปีกับหนึ่งวัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
York-Antwerp Rulesกฎยอร์ก-แอนต์เวิร์ป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Anglo-American cataloging rulesกฎเกณฑ์การทำรายการแบบแองโกลอเมริกัน [TU Subject Heading]
Ferruleเฟอร์รูล [การแพทย์]
octet ruleกฎออกเตต, กฎที่กล่าวถึงการเกิดพันธะเคมีระหว่างอะตอมซึ่งมีการให้ การรับ หรือใช้อิเล็กตรอนร่วมกัน แล้วทำให้เวเลนซ์อิเล็กตรอนของแต่ละอะตอมเหล่านั้นเท่ากับจำนวนเวเลนซ์อิเล็กตรอนของแก๊สเฉื่อยที่อยู่ใกล้กับธาตุนั้นในตารางธาตุซึ่งส่วนใหญ่จะมี 8 เวเลนซ์อิเล็กตรอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pilot - balloon slide - ruleบรรทัดคำนวณไพลอตแบ ลลูน หรือแบลลูนตรวจอากาศ [อุตุนิยมวิทยา]
rule curverule curve, กราฟจัดการน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rule of lawหลักนิติธรรม [TU Subject Heading]
York-Antwerp Rules กฎยอร์ค-แอทเวิพ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ถูกกฎ (v.) comply with the rules / regulations
ถูกระเบียบ (v.) comply with the rules / regulations Syn. ถูกกฎ
ท้าว (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน
ผันอักษร (v.) vary the tone in pronouncing words or letters according to the rules of grammar See also: conjugate, decline
ผู้เป็นใหญ่ (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. พระเจ้าแผ่นดิน
กฎ (n.) rule
กฎ (n.) rule See also: ordinance, regulation, axiom, principle
กฎหมู่ (n.) mob rule See also: jungle law, majority power
กติกา (n.) rule See also: regulation, order Syn. กฎเกณฑ์, ข้อตกลง
กบิล (n.) rule See also: group, system Syn. ระเบียบ, หมู่
กะบิล (n.) rule See also: group, system Syn. ระเบียบ, หมู่, กบิล
กำหนดเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate
กำหนดเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate
ข้อตกลง (n.) rule See also: regulation, order Syn. กฎเกณฑ์
ขึ้นครองราชย์ (v.) rule See also: reign over Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์
ขึ้นหิ้ง (v.) rule nominally
ครอง (v.) rule See also: govern, reign, administer, administrate, be at the helm of the state Syn. ปกครอง
ครองบัลลังก์ (v.) rule See also: reign over Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครองราชย์สมบัติ (v.) rule See also: reign over Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์
ครองแผ่นดิน (v.) rule See also: reign over Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry, but rules are rulesฉันเสียใจด้วย แต่กฎก็คือกฎ
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
Why can't you were obey the rules?ทำไมคุณไม่เชื่อฟังกฏบ้าง?
You've got to obey the rulesคุณต้องเชื่อฟังกฎระเบียบ
Don't forget the rulesอย่าลืมกฏนะ
You seem to have a lot of rulesดูเหมือนคุณจะมีกฎเกณฑ์ซะมากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hynkel ruled the nation with an iron fist.เฮนเคิลได้ปกครองประเทศ ด้วยผเด็จการ
I don't want to rule or conquer anyone.ผมไม่ต้องการกฏ หรือจะชนะใคร
He's out to rule the world if he can get a government grant.ถ้าเขาจะได้รับทุนรัฐบาล นี้คืออุกอาจ คุณไม่มีอะไร
With a ring like that I could, dare I say it, rule the world.ฉันกล้าพูดว่ามันครองโลก
MIT was after me, wanted me to rule the world for them.เอมไอที หลังจากฉันคุณรู้ว่า ต้องการจะไห้ฉันครองโลกสำหรับ พวกเขา
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย
I'm needed wherever outlaws rule the West.ที่ที่พวกนอกกฏหมายครองเมือง
Those are the rules. Stop!เธอข้ามมันไม่ได้ นั่นเป็นกฎ หยุดนะ
I want him to read the boating regulations, the rules, before he goes out on his own.ผมอยากให้เขาอ่านกฎเกณฑ์การเดินเรือ ก่อนที่เขาจะออกเรือเอง
Help yourself Is that how you obey our rules, impertinent brat?เพื่อว่าวิธีคุณเชื่อฟังกฏของเรา,\ Nimpertinent เด็กสารเลว?
I shall rule, therefore, that the charge of slander be dismissed.ผมขอตัดสินว่า ข้อหาหมิ่นประมาทนั้นถูกยกฟ้อง
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง

*rule* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, 下辖 / 下轄] administered by; under the rule of
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, 帝辛] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
澳式橄榄球[Ào shì gǎn lǎn qiú, ㄠˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 澳式橄榄球 / 澳式橄欖球] Australian rules football; Ozzie rules
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
虚文[xū wén, ㄒㄩ ㄨㄣˊ, 虚文 / 虛文] dead letter; rule no longer in force; empty formality
分而治之[fēn ér zhì zhī, ㄈㄣ ㄦˊ ㄓˋ ㄓ, 分而治之] divide and rule (strategy); divide and conquer
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 秦穆公] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 成规 / 成規] established rules; the beaten track
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, 新罗 / 新羅] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 橄榄球 / 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc)
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, 先王] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou
加减乘除[jiā jiǎn chéng chú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨˊ, 加减乘除 / 加減乘除] four rules of arithmetic; addition, subtraction, multiplication and division
[gū, ㄍㄨ, 觚] goblet; rule; law
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, 运算法则 / 運算法則] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot)
木讷老人[mù nè lǎo rén, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, 木讷老人 / 木訥老人] ungraduated ruler; straight edge
界尺[jiè chǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄔˇ, 界尺] ungraduated ruler; straight edge
守则[shǒu zé, ㄕㄡˇ ㄗㄜˊ, 守则 / 守則] rules; regulations
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, 违纪 / 違紀] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle
法纪[fǎ jì, ㄈㄚˇ ㄐㄧˋ, 法纪 / 法紀] law and order; rules and discipline
治隆唐宋[zhì lóng táng sòng, ㄓˋ ㄌㄨㄥˊ ㄊㄤˊ ㄙㄨㄥˋ, 治隆唐宋] "Ruled better that Tang and Song"; Qing Emperor Kangxi's memorial tribute to the first Ming emperor Hongwu 洪武
贵贱[guì jiàn, ㄍㄨㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, 贵贱 / 貴賤] noble and lowly; high versus low social hierarchy of ruler to people, father to son, husband to wife in Confucianism
须知[xū zhī, ㄒㄩ ㄓ, 须知 / 須知] prerequisites; rules that must be known before starting sth
化脓性[huà nóng xìng, ㄏㄨㄚˋ ㄋㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ, 化脓性 / 化膿性] purulent (containing pus); septic
条例[tiáo lì, ㄊㄧㄠˊ ㄌㄧˋ, 条例 / 條例] regulations; rules; code
恩宠[ēn chǒng, ㄣ ㄔㄨㄥˇ, 恩宠 / 恩寵] special favor from a ruler; Emperor's generosity towards a favorite
概测法[gài cè fǎ, ㄍㄞˋ ㄘㄜˋ ㄈㄚˇ, 概测法 / 概測法] rough-and-ready method; rule of thumb
宰制[zǎi zhì, ㄗㄞˇ ㄓˋ, 宰制] rule; dominate
尺子[chǐ zi, ㄔˇ ㄗ˙, 尺子] rule; ruler (measuring instrument)
尺规[chǐ guī, ㄔˇ ㄍㄨㄟ, 尺规 / 尺規] ruler and compass (in geometric constructions)
尺规作图[chǐ guī zuò tú, ㄔˇ ㄍㄨㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄊㄨˊ, 尺规作图 / 尺規作圖] ruler and compass construction (geom.)
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, 德治] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal)

*rule* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウェーゴール[, aue-go-ru] (n) away goals (rule in soccer)
あおがら;アオガラ[, aogara ; aogara] (n) blue tit (Parus caeruleus)
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
カーブ尺[カーブじゃく, ka-bu jaku] (n) curved ruler
カリフ;ハリファ[, karifu ; harifa] (n) caliph; chief civil and religious Muslim ruler (prior to 1924)
グラウンドルール[, guraundoru-ru] (n) ground rule
グリーンクロミス[, guri-nkuromisu] (n) green chromis (Chromis caerulea); blue-green chromis
グリーンバードマウスラス[, guri-nba-domausurasu] (n) green birdmouth wrasse (Gomphosus caeruleus); checkerboard wrasse; Indian Ocean bird wrasse
ゴールデンルール[, go-rudenru-ru] (n) golden rule
スライドルール[, suraidoru-ru] (n) (obsc) (See 計算尺) slide rule
せこい[, sekoi] (adj-i) petty; small-minded; stingy; cheap (as in cheap shot, cheating, skirting the rules, etc.)
セルリアンブルー[, serurianburu-] (n) cerulean blue
ドラ[, dora] (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles)
トラベリング[, toraberingu] (n) travelling (basketball rule); traveling
ハスカップ[, hasukappu] (n) Blue-berried honeysuckle (Lonicera caerulea subsp. edulis)
ハン;ハーン[, han ; ha-n] (n) khan (medieval ruler of a Tatary tribe)
フェルウル[, feruuru] (n) ferrule; (P)
フレミングの法則[フレミングのほうそく, furemingu nohousoku] (n) Fleming's rules (Fleming's left-hand rule & Fleming's right-hand rule)
ベトミン[, betomin] (n) Vietminh (Vietnamese Independence League organized to obtain freedom from French colonial rule)
レディーズファースト;レディファースト;レディーファースト[, redei-zufa-suto ; redeifa-suto ; redei-fa-suto] (n) "ladies first" rule of etiquette (wasei
一概に[いちがいに, ichigaini] (adv) unconditionally; as a rule; (P)
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables
三日天下[みっかてんか;みっかでんか, mikkatenka ; mikkadenka] (n) short-lived rule; being in power only for a brief period; brief championship
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
下達上通[かたつじょうつう, katatsujoutsuu] (n,vs,adj-no) (arch) conveying the views of the subordinates to the rulers; rulers apprehending the views of those they govern
不文律[ふぶんりつ, fubunritsu] (n) unwritten law; unwritten rule; common law; (P)
中央集権[ちゅうおうしゅうけん, chuuoushuuken] (n) centralized authoritarian rule; centralised authoritarian rule; (P)
中止法[ちゅうしほう, chuushihou] (n) grammatical rule allowing the usage of the continuative form as a conjunction
事にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) to decide to; (2) (uk) (after the past tense form of a verb) to pretend that; (3) (uk) (as 〜ことにしている) to make a practice of doing; to make it a rule to
亭主関白[ていしゅかんぱく, teishukanpaku] (n) (1) husband who rules the roost; domineering husband; (2) the hectoring of the husband
仁君[じんくん, jinkun] (n) benevolent ruler
仁政[じんせい, jinsei] (n) benevolent rule
付則[ふそく, fusoku] (n) additional rules; by-laws; supplementary provisions
元首[げんしゅ, genshu] (n) ruler; sovereign; (P)
先公[せんこう, senkou] (n) (1) (sl) (derog) (insulting word for) teacher; (2) previous ruler; previous lord; lord of the previous generation
先憂後楽[せんゆうこうらく, senyuukouraku] (n) hardship now, pleasure later; seeking pleasure only after dealing with difficulties; seeking pleasure only after the happiness of the people is assured (a precept to be observed by a ruler)
克己復礼[こっきふくれい, kokkifukurei] (n,vs) exercising self-restraint and conforming to the rules of etiquette and formality
公田[こうでん;くでん, kouden ; kuden] (n) (historical) paddy administered directly by a ruler
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule
ルーラ[るーら, ru-ra] ruler
命名方法引数[めいめいほうほうひきすう, meimeihouhouhikisuu] naming rules parameter
命名規則[めいめいきそく, meimeikisoku] naming rule
罫線[けいせん, keisen] ruled line
補完規則[ほかんきそく, hokankisoku] ELSE-rule
規則[きそく, kisoku] rule, convention
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy

*rule* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขรสมัย[n. exp.] (akkharasama) EN: orthography rule FR:
อาชญัปติ ; อาชญัปติ์[n.] (ātyapti ; ā) EN: regulation ; rule FR: règle [f]
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บรรทัด[n.] (banthat) EN: ruler FR: règle [f] ; règle plate [f] ; latte [f] (Belg.)
บัญญัติไตรยางศ์[n.] (banyattraiy) EN: rule of three FR: règle de trois [f]
บดี[n.] (bødī) EN: master ; lord ; ruler ; owner FR: maître [m]
บุรุษธรรม[n.] (burutsatham) EN: personal precepts ; personal rule FR: principe personnel [m]
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge FR:
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule FR: arbitrer ; juger
ฝ่าไฟแดง[v. exp.] (fā fai daēn) EN: run a red light ; jump the lights FR: brûler un feu rouge ; griller un feu rouge (fig.)
ฝ่าฝืนกฎ[v. exp.] (fāfeūn kot) EN: break the rules FR: enfreindre les règles
ใฝ่ฝัน[v.] (faifan) EN: dream ; fancy FR: rêver de ; brûler de
ไฟคลอก[X] (fai khløk) EN: FR: brûlé vif
ฟ้ามุ่ย[n.] (fāmui) EN: Vanda coerulea FR:
หัวแก๊ส [n.] (hūakaēt) EN: burner FR: brûleur [m]
เจ้า[n.] (jāo [= jao]) EN: master ; ruler ; potentate ; owner ; lord FR: maître [m]
เจ้าขุนมูลนาย ; เจ้าขุนมุลนาย[n.] (jaokhunmūnn) EN: rulers ; ruling class ; biggies [vulg.] FR: notables [mpl] ; richard [m] (péj., fam)
จาตุรันต์[n.] (jāturan) EN: ruler of the world FR:
จาตุรนต์[n.] (jāturon) EN: ruler of the world FR:
กบิล[n.] (kabin) EN: order ; law and discipline ; rules of procedure ; rules ; procedures ; system FR: loi et discipline [f] ; règles de procédure [fpl]
กะบิล[n.] (kabin) EN: rule FR:
แกสทรูเลชัน [n.] (kaētthrūlēc) EN: gastrulation FR: gastrulation [f]
กำหนดเกณฑ์[v. exp.] (kamnot kēn) EN: lay down a rule FR:
กำหนดกฎเกณฑ์[n. exp.] (kamnot kotk) EN: regulation ; decree ; rule ; law FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; règlement [m]
การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์[n. exp.] (kān fāfeūn ) EN: breach of rule FR: infraction à la règle [f]
การปกครองโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān pokkhrø) EN: majority rule FR:
การปกครองตนเอง[n. exp.] (kān pokkhrø) EN: autonomy ; self-government ; self-rule FR: autonomie [f]
กษัตริย์[n.] (kasat) EN: king ; monarch ; ruler FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
กษัตรีย์[n.] (kasattrī) EN: man of the warrior caste ; warrior-ruler; nobles FR:
กษัตริย-[pref.] (kasattriya-) EN: king ; monarch ; ruler FR: roi [m] ; monarque [m] ; souverain [m]
กติกา[n.] (katikā) EN: rules FR: règles [fpl]
ขับฝ่าไฟแดง[v. exp.] (khap fā fai) EN: FR: griller un feu ; brûler un feu
ขับรถฝ่าไฟแดง[v. exp.] (khap rot fā) EN: FR: brûler un feu rouge ; brûler un feu
ฆราวาสธรรม[n.] (kharāwāt th) EN: virtues for a good household life ; rules of household conduct ; qualities of a good layman FR:
ครุธรรม[n.] (kharutham) EN: chief rules to be observed by the Buddhist nun throughout her life FR:
ขึ้นครองราชย์[v. exp.] (kheun khrøn) EN: ascend the throne ; rule FR:
ข้อบังคับ[n.] (khøbangkhap) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law FR: règlement [m] ; règle [f] ; statut [m]
ข้อบังคับการประชุม[n. exp.] (khøbangkhap) EN: rules of procedure FR:
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกติกา[n.] (khøkatikā) EN: regulation ; rule ; condition FR:

*rule* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zulassungsrichtlinien {pl}admission rules
regelwidrig {adj}against rules; contrary to rules
Kumulationsregeln {pl}aggregation rules
Schieblehre {f}caliper (rule) [Am.]; calliper (rule) [Br.]
Blaumeise {f} [ornith.]Blue Tit (Cyanistes caeruleus)
Pappelwaldsänger {m} [ornith.]Cerulean Warbler
Klemmring {m}clamping ring; ferrule
Kolonialherr {m}colonial ruler; colonial master
Entscheidungsregel {f}decision rule
Prüfungsordnung {f}examination rules
Anschlusswiderstand {m} [electr.]ferrule resistor
Grundrechenarten {pl}first rules of arithmetic
Dichtungsdruckhülse {f}grommet ferrule
Hebelgesetz {n}lever rule
Meterstab {m}pocket rule
Mittelpunktregel {f} [math.]midpoint rule
Herrschaft {f} des Pöbelsmob rule
Quotientenregel {f} [math.]quotient rule
Simpson-Regel {f} [math.]Simpson rule; Simpson's rule
Satzung {f}standing rule
Rechtsstaat {m}state under the rule of law
Trapezregel {f} [math.]trapezoidal rule
einheitliche Richtlinien {pl}uniform rules
virulent {adj} [med.] | virulenter | am virulentestenvirulent | more virulent | most virulent
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Dreisatz {m}rule of three
Notwendigkeitsregel {f}rule of necessitation
Tiefenmaßtab {m}rule depth gauge
Vorzeichenregel {f}rule of sign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *rule*
Back to top