ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

controller

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *controller*, -controller-

controller ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
controller (n.) ผู้ควบคุม See also: คนดูแลจัดการ Syn. control
English-Thai: HOPE Dictionary
controller(คันโทรล'เลอะ) n. ผู้ตรวจสอบ,ผู้ควบคุม,ผู้ยับยั้ง,เครื่องควบคุม,เครื่องปรับ., See also: controllership n. ดูcontroller
English-Thai: Nontri Dictionary
controller(n) ผู้บังคับบัญชา,ผู้ตรวจตรา,ผู้ควบคุม,ผู้ตรวจสอบ,เครื่องควบคุม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
controller๑. อุปกรณ์ควบคุม, เครื่องควบคุม, ตัวควบคุม๒. โปรแกรมควบคุม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controller ผู้ควบคุม ผู้ได้รับอนุญาตให้ทำการควบคุม ตรวจสอบ วิเคราะห์ ดำเนินการ และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบกำจัดของเสียหรืออุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการควบคุม บำบัดหรือกำจัดมลพิษอื่นใด ซึ่งเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษจัดสร้างให้มีขึ้นเพื่อการบำบัด น้ำเสีย กำจัดของเสียหรือมลพิษอื่นใดด้วยการลงทุนและเสียค่าใช้จ่ายของตน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวควบคุม (n.) controller
ตัวควบคุม (n.) controller
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The controller filed charges. Ari was on dispatch. He called me.เจ้าหน้าที่ควบคุมการบินแจ้งข้อหาคุณ แอรีเขาโทรหาผม
The controller chafes after several hours.กดไม่ยั้งอยู่หลายชั่วโมง
[plane engines whirring] [air traffic controller chattering][เครื่องยนต์ทำงาน] [เสียงคุยหอบังคับการบิน]
Donald Margolis, the air traffic controller criticized for his role in the recent air disaster in which 167 persons died, was rushed to an area hospital early this morning, apparently the victim of a self-inflicted gunshot wound.นายโดนัลด์ มาร์กอร์ เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศ ข้อวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเขา ในภัยพิบัติทางอากาศล่าสุด ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต 167 ราย
I was meant to be in Seoul, but the air traffic controller strike screwed everything up, so now I'm on the pawn-jumper tonight.โ€“ Luั–ั•ะฐ Rะตy, ะ…ั€yglะฐั•ั• mะฐgะฐzั–nะต. โ€“ Rั–ght, rั–ght.
Organisms, designed to determine whether a host is to be a controller or a controlee take up residence within the host's body and creates the perfect master/slave relationship between a human and the B.O.W.สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย ได้ถูกกำหนดมาแต่กำเนิด ว่าจะกลายเป็นผู้ควบคุม หรือ ถูกควบคุม เพียงแค่ใส่ตัวกลางเข้าไปในร่างละก็
They disabled the micro controller that regulates the battery's charge.พวกเขาทำให้ตัวควบคุมใช้การไม่ได้ เพื่อที่จะ เปลี่ยนแบตเตอร์รี่
Item four from the Office of the Controller of the Currency, three years ago in October, they issued a cease and desist ordering your client to stop dealings with the Al Askari Bank in Tehran.4 อย่างจากออฟฟิตของผู้คุมหน่วยการเงิน เมื่อตุลาคม 3 ปีที่แล้ว, เขาได้ยกเลิก คำสั่งของลูกค่าคุณ
Early exit polling confirmed that Gotham City's new mayor will be Theo Galavan, who is projected to win in a landslide, helped by the endorsement of many prominent citizens, including police union president James Gordon, city controller Edwin...ล่าสุด ผลประกาศยืนยันออกมาแล้วว่า นายกเทศมนตรีคนใหม่ของเมืองก็อธแธม คาดว่าเป็นธีโอ กาลาแวน ผู้ที่ถูกเสนอชื่อให้ชนะ การเลือกตั้งอย่างถล่มทลาย
We get one shot at Activision, but our controller is so crappy the demo is almost unplayable.เรามีโอกาสเดียวที่จะเสนอให้แอ็คทิวิชั่น แต่จอยสติ๊กของเรามันห่วยแตก จนเดโมเกือบเล่นไม่ได้
What's the point coming up with hyper realistic environments for Stix if the player throws the controller through the screen!ดังนั้นจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่สมจริงเว่อร์วัง สำหรับสติกซ์ไปทำไม ถ้าผู้เล่นเขวี้ยงจอยสติ๊กทะลุจอ
My sister knew an official in the Controller's officeพี่สาว,น้องสาวของฉันที่รู้ official in สำนักงานของผู้ควบคุม

controller ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
游戏设备[yóu xì shè bèi, ㄧㄡˊ ㄒㄧˋ ㄕㄜˋ ㄅㄟˋ, 游戏设备 / 遊戲設備] gaming device; controller (computer; console)
单片机[dān piàn jī, ㄉㄢ ㄆㄧㄢˋ ㄐㄧ, 单片机 / 單片機] microcontroller; one-chip computer

controller ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アナログコントローラ[, anarogukontoro-ra] (n) analog controller
キーボード制御装置[キーボードせいぎょそうち, ki-bo-do seigyosouchi] (n) {comp} keyboard controller
キャッシュコントローラ[, kyasshukontoro-ra] (n) {comp} cache controller
キャビネットモニタコントローラ[, kyabinettomonitakontoro-ra] (n) {comp} cabinet monitoring controller
グラフィックスコントローラ[, gurafikkusukontoro-ra] (n) {comp} Graphics Controller
コントローラ保守診断バス[コントローラほしゅしんだんバス, kontoro-ra hoshushindan basu] (n) {comp} controller maintenance and diagnostic bus
コントローラ番号[コントローラばんごう, kontoro-ra bangou] (n) {comp} controller number
ストアコントローラ[, sutoakontoro-ra] (n) {comp} store controller
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] (n) {comp} secondary video display controller
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] (n) {comp} DXC; Data Exchange Controller
ディスコン[, deisukon] (n) (1) discontinue(d); (2) (abbr) disk controller
階層記憶制御[かいそうきおくせいぎょ, kaisoukiokuseigyo] (n) {comp} HARC; Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller
IOC[アイオーシー, aio-shi-] (n) (1) International Olympic Committee; IOC; (2) Intergovernmental Oceanographic Commission; IOC; (3) input-output controller; IOC
コントローラー(P);コントローラ[, kontoro-ra-(P); kontoro-ra] (n) controller; (P)
フロッピーディスクコントローラ[, furoppi-deisukukontoro-ra] (n) {comp} floppy disk controller; FDC
マイコン[, maikon] (n) (1) (abbr) {comp} microcomputer; personal computer; home computer; (2) micro-controller; micro-processor; MCU; (3) moving (animated) icon; (P)
元締め;元締[もとじめ, motojime] (n) manager; boss; controller; promoter
制御装置[せいぎょそうち, seigyosouchi] (n) controller; control unit
十字キー[じゅうじキー, juuji ki-] (n) cross-key (directional keypad on video game controller)
監督[かんとく, kantoku] (n,vs,adj-no) (1) supervision; control; superintendence; direction; (n) (2) director; superintendent; supervisor; coach; foreman; manager; overseer; controller; boss; (P)
自動制御装置[じどうせいぎょそうち, jidouseigyosouchi] (n) {comp} automatic controller; servo
Japanese-English: COMDICT Dictionary
セカンダリビデオディスプレイコントローラ[せかんだりびでおでいすぷれいこんとろーら, sekandaribideodeisupureikontoro-ra] secondary video display controller
データ交換制御装置[データこうかんせいぎょそうち, de-ta koukanseigyosouchi] DXC, Data Exchange Controller
ディスプレイコントローラ[でいすぷれいこんとろーら, deisupureikontoro-ra] display controller
ネットワークコントローラ[ねっとわーくこんとろーら, nettowa-kukontoro-ra] network controller
制御装置[せいぎょそうち, seigyosouchi] controller
総合ディスク制御機構[そうごうディスクせいぎょそうち, sougou deisuku seigyosouchi] IDC, Integrated Disk Controller
論理コントローラ[りろんコントローラ, riron kontoro-ra] logical controller
階層記憶制御[かいそうきおいくせいぎょ, kaisoukioikuseigyo] HARC, Hierarchical Storage Archive and Retrieve Controller
入出力制御装置[にゅうしゅつりょくせいぎょそうち, nyuushutsuryokuseigyosouchi] Input-Output Controller, IOC
自動制御装置[じどうせいぎょそうち, jidouseigyosouchi] automatic controller, servo

controller ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ[n. exp.] (jaonāthī kh) EN: air traffic controller FR:
ผู้ควบคุมบัญชี[n. exp.] (phū khūapkh) EN: controller ; comptroller FR:
ผู้ตรวจสอบ[n. exp.] (phū trūatsø) EN: examiner ; auditor ; investigator ; controller FR: examinateur [m] ; contrôleur [m]
ตัวควบคุม[n. exp.] (tūa khūapkh) EN: controller FR:

controller ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller
Bereichskontroller {m}area controller
Bus-Steuerung {f} [comp.]bus controller
Kanalsteuerung {f}channel controller
Stationsrechner {m}cluster controller
Gleichstromsteller {m} [electr.]DC chopper controller
Nachlaufregler {f}follow-up controller
Abzweigregler {m}tapped controller
Grafikkarte {f} [comp.]graphic controller; display controller
Bandspannungsregulierung {f}tape tension controller
Netzwerk-Interface-Steuereinheit {f} [comp.]network interface controller (NIC)
Netzwerkkarte {f} [comp.]network controller
Projekt-Controller {m}project controller
Drehzahlsteller {m}speed controller
Bandlaufregler {m}strip position controller
Reglerabweichung {f}controller offset
Reglerausgangssignal {n}controller output signal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า controller
Back to top