ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

chaos

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *chaos*, -chaos-

chaos ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chaos (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความสับสน Syn. confusion, disorder
English-Thai: HOPE Dictionary
chaos(เค'ออส) n. ความอลหม่าน,ความสับสนวุ่นวาย,ความไม่มีระเบียบ, Syn. disarray
English-Thai: Nontri Dictionary
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chaosภาวะยุ่งเหยิง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sorry, your Worship, but I've got two men home sick with the flu and it's utter chaos down here.ขอโทษครับ นายท่าน มีนักโทษคิดถึงบ้านเป็นไข้ 2 คน... ...แถวนี้เลยวุ่นวาย
You know, Nietzsche says, "Out of chaos comes order."นิทเช่กล่าวไว้ว่า ความสับสนไป ความสงบจะมา
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย...
Superstring theory, chaos math, advanced algorithms.เป็นทฤษฎีที่ล้ำลึกเกี่ยวกับตัวเลข และการแก้สูตรคณิตศาสตร์
I don't want a bad influence to spread chaos among themฉันไม่ต้องการให้มีอิทธิพลไม่ดี มาทำให้เกิดความสับสนวุ่นวายกับพวกเขา
'There are reports of chaos on the motorways 'as thousands of people attempt to flee the cities.'มีรายงานความวุ่นวายบนทางหลวง' 'ผู้คนนับพันพยามที่จะหนีออกจากเมือง'
Chaos Theory is correct except that chaos is actually not chaotic at all but perfectly controlled.ทฤษฎีไร้ระเบียบพูดถูกยกเว้นที่ว่า ความยุ่งเหยิงจริง ๆ แล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงทั้งหมด แต่มันควบคุมได้
We've got a city in chaos here, frank.เมืองนี้กำลังโกลาหลนะ แฟร้งค์
Who would want to be born between chaos and hatred?ใครอยากจะเกิดมาท่ามกลางความสับสนและความเกลียดชังล่ะ?
That there's randomness and chaos in the universe.มันคือการสุ่มและความยุ่งเหยิงของจักรวาล
The police decided it'd be best to keep this off the main docket in order to avoid exactly the sort of chaos we have across the street;ทางตำรวจตัดสินใจว่า จะไม่เปิดเผยเกี่ยวกับสำนวนคดีนี้ เพื่อป้องกันความโกลาหลวุ่นวาย ตามถนนที่เราข้ามมา
Total chaos at the airport.รวมทั้งความวุ่นวายอลหม่านที่สนามบิน

chaos ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
战乱[zhàn luàn, ㄓㄢˋ ㄌㄨㄢˋ, 战乱 / 戰亂] chaos of war
混沌学[hùn dùn xué, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ ㄒㄩㄝˊ, 混沌学 / 混沌學] chaos theory (math.)
兵荒马乱[bīng huāng mǎ luàn, ㄅㄧㄥ ㄏㄨㄤ ㄇㄚˇ ㄌㄨㄢˋ, 兵荒马乱 / 兵荒馬亂] turmoil and chaos of war
拨乱反正[bō luàn fǎn zhèng, ㄅㄛ ㄌㄨㄢˋ ㄈㄢˇ ㄓㄥˋ, 拨乱反正 / 撥亂反正] bring order out of chaos; set to rights things which have been thrown into disorder
乱象[luàn xiàng, ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 乱象 / 亂象] chaos; madness
凌乱[líng luàn, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄨㄢˋ, 凌乱 / 凌亂] chaos
混乱[hùn luàn, ㄏㄨㄣˋ ㄌㄨㄢˋ, 混乱 / 混亂] confusion; chaos
紊乱[wěn luàn, ㄨㄣˇ ㄌㄨㄢˋ, 紊乱 / 紊亂] disorder; chaos
混沌[hùn dùn, ㄏㄨㄣˋ ㄉㄨㄣˋ, 混沌] primal chaos; formless mass before creation in Chinese mythology; muddled; innocent as a baby

chaos ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カオス理論[カオスりろん, kaosu riron] (n) chaos theory
ごちゃ混ぜ[ごちゃまぜ, gochamaze] (n,adj-na) mess; jumble; muddle; chaos
乱れる(P);紊れる[みだれる, midareru] (v1,vi) (1) to be disordered; to be disarranged; to be disarrayed; to be disheveled; to be dishevelled; (2) to be discomposed; to be upset; to get confused; to be disturbed; (3) to lapse into chaos (due to war, etc.); (P)
乱麻[らんま, ranma] (n) anarchy; chaos
学級崩壊[がっきゅうほうかい, gakkyuuhoukai] (n) class disruption (e.g. due to discipline problems); classroom chaos
治乱[ちらん, chiran] (exp) (whether at) peace or at war; in peacetime and at war; order and chaos
混濁;溷濁[こんだく, kondaku] (n,vs) (1) muddiness; turbidity; opacity; (2) (See 混乱) disorder; chaos
バタフライ効果[バタフライこうか, batafurai kouka] (n) butterfly effect (chaos theory)
大混乱[だいこんらん, daikonran] (n) chaos; turmoil; pandemonium; havoc
混乱[こんらん, konran] (n,vs) disorder; chaos; confusion; mayhem; (P)
混迷[こんめい, konmei] (n,vs) turmoil; chaos; confusion; (P)
無秩序[むちつじょ, muchitsujo] (adj-na,n) disorder; chaos; confusion; (P)

chaos ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความโกลาหล[n.] (khwām kōlah) EN: confusion ; chaos ; anarchy FR: chaos [m] ; confusion [f] ; anarchie [f]
ความอลหม่าน[n.] (khwām onlam) EN: disorder ; chaos FR: désordre [m]
ความอลวน [n.] (khwām onlaw) EN: chaos FR: chaos [m]
ความสับสน[n.] (khwām sapso) EN: confusion ; chaos ; misunderstanding FR: confusion [f]
ความสับสนวุ่นวาย[n. exp.] (khwām sapso) EN: chaos FR:
ความยุ่งเหยิง[n.] (khwām yungy) EN: complexity ; disorderliness ; complication ; intricateness ; chaos ; clutter FR: désordre [m[ ; pagaille [f] ; chaos [m]
ระส่ำระสาย[adj.] (rasamrasāi) EN: disorganized ; disordered ; in a state of unrest ; in a state of chaos ; in disarray ; in confusion ; disintegrating ; chaotic ; in turmoil FR:
ทฤษฎีความโกลาหล[n. exp.] (thritsadī k) EN: chaos theory FR:
ทฤษฎีความอลวน [n. exp.] (thritsadī k) EN: chaos theory FR: théorie du chaos [f]
ทฤษฎีไร้ระเบียบ[n. exp.] (thritsadī r) EN: chaos theory ; chaology FR:
เช่าทรัพย์[v.] (chaosap) EN: lease FR:
เช่าซื้อ[v.] (chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; buy on an instalment plan ; buy by hire-purchase FR: acheter en leasing ; louer-acheter
การเช่าซื้อ[n.] (kān chaoseū) EN: hire purchase (HP) ; hire-purchase ; leasing FR: leasing [m] (anglic.) ; crédit-bail [m]
กระเช้าสวรรค์[n.] (krachaosawa) EN: Ferris wheel ; Big Wheel FR: grande roue [f]
กระเช้าสีดา[n.] (krachaosīdā) EN: Aristolochia FR: Aristolochia

chaos ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schlamassel {n}; Chaos
Verkehrschaos {n}traffic chaos

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า chaos
Back to top