ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

consort

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *consort*, -consort-

consort ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
consort (n.) คู่ครอง See also: คู่สมรส Syn. spouse, mate
consort (vt.) ทำให้สัมพันธ์กัน See also: ทำให้ร่วมกัน, ทำให้เกี่ยวพันกัน
consort (vi.) สัมพันธ์กัน See also: ร่วมกัน, เกี่ยวพันกัน
consort with (phrv.) เป็นเพื่อนกับ See also: คบค้ากับ, คบกับ
consort with (phrv.) เหมือนกับ See also: เข้ากันกับ, สอดคล้องกับ, เหมาะสมกับ Syn. consist with
consortium (n.) ความเป็นหุ้นส่วนกัน Syn. partnership
English-Thai: HOPE Dictionary
consort(คอน'ซอร์ทฺ) {consorted,consorting,consorts} n. สามีหรือภรรยา,คู่สมรส,กลุ่มนักดนตรีหรือนักร้อง,เพื่อน,คู่หู,การสอดคล้องกัน,การตกลง vt. คบค้า,ตกลง,เป็นเพื่อน,สอดคล้อง. vt. ร่วม,คบหาสมาคม, See also: corsorter n. consortion n. -Conf. concert
consortium(คันซอร์'เชียม) n. กลุ่มสถาบันการเงิน,สมาคมนายธนาคาร,สมาคม,ห้างหุ้นส่วน,สหภาพหรืออื่น ๆ, See also: consortial adj. ดูconsortium -pl. consortia -Conf. consortia
English-Thai: Nontri Dictionary
consort(n) คู่สมรส,คู่หู,เพื่อน
consortium(n) สมาคม,สหภาพ,ห้างหุ้นส่วน,สมาคมนายธนาคาร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
consort; conjointsคู่สมรส [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
consortium๑. สิทธิของคู่สมรส (ก. แพ่ง)๒. สหพันธ์ธุรกิจการเงิน (ก. พาณิชย์) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You prefer to consort with humans.คุณให้ความสำคัญกับมนุษย์มากกว่า
What college does Blair's consort go to?นายรู้มั้ยว่าหนุ่มที่แบลร์พามาเรียนอยู่ที่ไหน
His consort needs to be able to host royal dinners and hobnob with oligarchs and dictators.คู่ครองของเค้าก็ต้องเป็นคนที่อยู่อย่างราชวงศ์ได้สิ อาหารมื้อค่ำ และการผูกมิตรกับพวกมีเชื้อมีสาย และผู้มีอำนาจ
He leaves his consort behind and runs away? !เขาทิ้งคู่ชีวิแล้วหลบหนีไปได้อย่างไรกัน
A girl of Gwen's standing could never consort with a nobleman.หญิงสาวที่อยู่ในฐานะเช่นเกว็น ไม่มีทางได้ครองคู่กับบุรุษผู้สูงศักดิ์
A child born of a traitor's seed is no fit consort for our King.เด็กน้อยที่เกิดจากเมล็ดพัุนธ์ของผู้ทรยศ ไม่เหมาะที่จะเป็น\ คู่ครองกษัตริย์เรา
Before the "Women's Wear Daily" reporter shows up and thinks that I consort with fake Dior-carrying wannabes.ก่อนที่นักข่าวของ Women's Wear Daily" จะมา แล้วคิดว่าฉันรู้จักกับพวกถือดิออร์ปลอมๆที่อยากจะดัง
Captaining the Royal Lion as consort to the Walrus.กัปตันเรือเดอะรอยัลไลอ้อน ในฐานะพันธมิตรแห่งเรือวอลรัส
I think I have a better idea for the consort than the one we discussed.ข้าคิดว่าข้ามีความคิดที่ดีกว่านั้นเรื่องพันธมิตร ที่ดีกว่าความคิดหนึ่งที่พวกเราเคยปรึกษาหารือกัน
Neither one of you is fit consort for a queen.ไม่มีใครเหมาะ จะเป็นคู่ครองราชินี
Consortium officials had no comment, but inside sources have disclosed that Dr. Arroway appears to now be the front-runner for the Machine seat.เจ้าหน้าที่สมาคมไม่มีความคิดเห็น แต่ภายในแหล่งที่มา ได้เปิดเผยว่าดร. เอโรเว
There's a carnival atmosphere at Cape Canaveral as the International Machine Consortium hosts as much a media event as a systems test.มีบรรยากาศงานรื่นเริงที่ เคปคาแนเวอเอล เป็น เป็นเครื่อง สมาคม นานาชาติ เป็นเจ้าภาพจัดงานเป็นอย่างมาก เหตุการณ์สื่อการทดสอบระบบ

consort ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
庖牺氏[Páo xī shī, ㄆㄠˊ ㄒㄧ ㄕ, 庖牺氏 / 庖犧氏] another name for Fu Xi 伏羲, consort of Nu:wa 女媧
帕尔瓦蒂[pà ěr wǎ dì, ㄆㄚˋ ㄦˇ ㄨㄚˇ ㄉㄧˋ, 帕尔瓦蒂 / 帕爾瓦蒂] Parvati (the consort of Shiva)
帕瓦蒂[pà wǎ dì, ㄆㄚˋ ㄨㄚˇ ㄉㄧˋ, 帕瓦蒂] Parvati (the consort of Shiva)
伴侣号[bàn lǚ hào, ㄅㄢˋ ㄌㄩˇ ㄏㄠˋ, 伴侣号 / 伴侶號] HMS Consort, Royal Navy destroyer involved in 1949 Amethyst incident on Changjiang
配偶[pèi ǒu, ㄆㄟˋ ㄡˇ, 配偶] consort; mate; spouse
帝后[dì hòu, ㄉㄧˋ ㄏㄡˋ, 帝后] empress; imperial consort
正宫娘娘[Zhēng gōng Niáng niáng, ㄓㄥ ㄍㄨㄥ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 正宫娘娘 / 正宮孃孃] Empress; senior Imperial Consort; Queen Mother
[fù, ㄈㄨˋ, 驸 / 駙] prince consort
贵妃[guì fēi, ㄍㄨㄟˋ ㄈㄟ, 贵妃 / 貴妃] senior concubine; imperial consort

consort ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コンソート[, konso-to] (n) consort
三后[さんこう, sankou] (n) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
三宮[さんぐう, sanguu] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
三皇后[さんこうごう, sankougou] (n) (obsc) (See 三后) Grand Empress Dowager, the Empress Dowager and the Empress Consort
交わる[まじわる, majiwaru] (v5r,vi) (1) to cross; to intersect; to join; to meet; (2) to associate with; to mingle with; to consort with; (3) to have a sexual relationship; to copulate; (P)
吉祥天[きっしょうてん(P);きちじょうてん, kisshouten (P); kichijouten] (n) {Buddh} Sri-mahadevi (consort of Vaisravana in Buddhism, based on Lakshmi, the consort of Vishnu in Hinduism); (P)
王婿[おうせい, ousei] (n) (See 王配・おうはい) prince consort
王配[おうはい, ouhai] (n) prince consort
皇婿[こうせい, kousei] (n) prince consort
皇配[こうはい, kouhai] (n) (See 王配・おうはい) prince consort
裏方[うらかた, urakata] (n) (1) (See 表方) someone working behind-the-scenes; scene shifter; (2) lady consort (to a high personage); (P)
コンソーシアム(P);コンソーティアム[, konso-shiamu (P); konso-teiamu] (n) consortium; (P)
パンパンガール[, panpanga-ru] (n) prostitute (esp. one consorting with occupation soldiers after WWII); pan-pan girl
ユニコードコンソーシアム[, yuniko-dokonso-shiamu] (n) {comp} Unicode Consortium
ラクシュミ[, rakushumi] (n) (See 吉祥天) Lakshmi (consort of Vishnu in Hinduism)
一夜妻[いちやづま;ひとよづま, ichiyaduma ; hitoyoduma] (n) temporary consort; prostitute
中宮[ちゅうぐう, chuuguu] (n) (1) (See 三后) the empress, the empress dowager and the grand empress dowager; (2) emperor's second consort; (3) empress; palace of the empress; (4) building of a Shinto shrine built on middle ground; (5) (See 皇居) demesne of the imperial palace
共同企業体[きょうどうきぎょうたい, kyoudoukigyoutai] (n) joint venture; consortium; JV
后宮[こうきゅう, koukyuu] (n) harem; imperial consort; palace
Japanese-English: COMDICT Dictionary
コンソーシアム[こんそーしあむ, konso-shiamu] consortium
コンソーティアム[こんそーていあむ, konso-teiamu] consortium
ユニコードコンソーシアム[ゆにこーどこんそーしあむ, yuniko-dokonso-shiamu] Unicode Consortium

consort ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
ชายา[n.] (chāyā) EN: wife ; consort ; girl ; beautiful girl FR:
มเหสี[n.] (mahēsī) EN: queen ; consort ; king's wife FR: reine [f]
ซ่องเสพ[v.] (sǿngsēp) EN: associate with ; consort with FR:
ส้องเสพ[v. exp.] (søng sēp) EN: associate (with) ; consort with FR:
ธงเยาวราชใหญ่[n. prop.] (Thongyaowar) EN: Standard for the Royal Consort of the Crown Prince of Thailand FR:
กลุ่มบริษัทกิจการร่วมค้า[n. exp.] (klum børisa) EN: joint venture ; consortium FR:
สหภาพ[n.] (sahaphāp) EN: union ; consortium FR: union [f]
สมาคม[n.] (samākhom) EN: society ; association ; union ; guild ; consortium FR: société [f] ; association [f] ; ligue [f] ; fédération [f]
สมาคมนายธนาคาร[n. exp.] (samākhom nā) EN: consortium FR: consortium bancaire [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า consort
Back to top