ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

judge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *judge*, -judge-

judge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
judge (vt.) คาดคะเน See also: ประมาณ, กะ Syn. estimate, assess, evaluate
judge (vt.) ตัดสิน See also: พิจารณา, ลงความเห็น Syn. consider, reckon
judge (vt.) ตัดสินความ See also: พิจารณาคดี Syn. arbitrate, decide
judge (n.) ผู้ตัดสิน (กีฬา) See also: กรรมการผู้ตัดสิน Syn. referee, umpire
judge (n.) ผู้พิพากษา See also: ตุลาการ Syn. arbiter, justice, magistrate
judge between (phrv.) ตัดสินใจระหว่าง (ว่าสิ่งไหนดีกว่ากัน) See also: ลงความเห็นระหว่าง, ชี้ขาดระหว่าง
judge by (phrv.) ตัดสินจาก See also: พิจารณาจาก, ตัดสินโดย, ชี้ขาดจาก
judge from (phrv.) ตัดสินจาก See also: พิจารณาจาก, ตัดสินโดย, ชี้ขาดจาก
judgement (n.) การตัดสินใจ See also: การพิจารณา Syn. discretion, determination
judgement (n.) การประเมิน See also: การคาดคะเน Syn. opinion, appraisal, estimate
judgement (n.) พิพากษา See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี Syn. verdict, ruling, decree
Judgement Day (n.) วันสิ้นสุดของโลก See also: วาระสุดท้ายของโลก Syn. the Day of Judgement
English-Thai: HOPE Dictionary
judge(จัดจฺ) {judged,judging,judges} n. ผู้พิพากษา,ตุลาการ,ผู้ตัดสิน v. พิพากษา,ตัด,สิน,ชี้ขาด,วินิจฉัย,เดา,ประมาณ,ปกครอง., See also: judgeable adj. ดูjudge judger n. ดูjudge judgeship n. ดูjudge
judgement(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
English-Thai: Nontri Dictionary
judge(n) ผู้พิพากษา,ผู้พิจารณา,ผู้ตัดสิน,ตุลาการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
judge๑. วินิจฉัย๒. ผู้พิพากษา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
judgement ratingการกำหนดอัตราตามดุลยพินิจ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgement, Defectiveการตัดสินใจไม่ดี [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรมพระธรรมนูญ (n.) The Judge Advocate General´s Department Syn. ธน.
ธน. (n.) The Judge Advocate General´s Department
ชี้ขาด (v.) judge See also: arbitrate, make a final decision, decide, rule Syn. ตัดสิน, พิจารณา, พิพากษา, วินิจฉัย
ตัดสิน (v.) judge See also: pass judgement on, render a decision, determine, decide Syn. ลงความเห็น, ชี้ขาด, วินิจฉัย
ตัดสินลงโทษ (v.) judge See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, court verdict Syn. พิพากษา
ตัดสินโทษ (v.) judge See also: decide, sentence, condemn, adjudge, adjudicate, give verdict, doom, written judgment, court verdict Syn. พิพากษา, ตัดสินลงโทษ
ตุลาการ (n.) judge See also: justice
ผู้ชี้ขาด (n.) judge Syn. ผู้ตัดสิน, ผู้วินิจฉัย
ผู้ตัดสิน (n.) judge Syn. ผู้วินิจฉัย
ผู้ตัดสินคดี (n.) judge Syn. ผู้พิพากษา
ผู้พิพากษา (n.) judge See also: justice, magistrate, arbitrator Syn. ตุลาการ
ผู้วินิจฉัย (n.) judge Syn. ผู้ตัดสิน
พินิศจัย (v.) judge See also: decide Syn. วินิจฉัย
วินิจฉัย (v.) judge See also: make a final decision, decide, contemplate, consider Syn. ตัดสิน
ตัดสินคดี (v.) judge a case
วิจารณญาณ (n.) judgement See also: discretion
วิจารณญาณ (n.) judgement See also: discretion
กระบวนการยุติธรรม (n.) process of judgement See also: process of equity
อธิบดีผู้พิพากษา (n.) chief judge
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't judge people by what you can see on the outsideอย่าตัดสินผู้คนจากสิ่งที่เห็นแต่ภายนอก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, I'm the best judge of whether you belong there or not.งั้นผมจะเป็นคนตัดสินเอง ว่าคุณเหมาะหรือไม่เหมาะ
We'll take in a guilty verdict to the judge right now.เราจะใช้เวลาในการตัดสินว่ามีความผิดที่จะตัดสินได้ในขณะนี้
You can't judge that.คุณไม่สามารถตัดสินว่า
The judge won't accept a hung jury. We haven't been here long.ผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับแขวนลูกขุน เรายังไม่ได้อยู่ที่นี่มานาน
The judge sentenced them to three years in prison, but suspended the sentence.ผู้พิพากษาตัดสินจำคุกพวกเขาถึงสามปีในคุก แต่ระงับประโยค
If you interfere, you'll have to appear before the judge and show cause.ถ้าคุณยุ่ง, คุณจะต้องปรากฏตัวต่อหน้าผู้พิพากษาและการแสดงเพราะ
You must judge by this.คุณต้องตัดสินโดยนี้. \ NA ช่างทาสีมีชื่อเสียง...
"A High Court judge confirmed that Mr. Gandhi would've been within his rights to prosecute for assault since neither he nor Mr. Khan resisted arrest.""ผู้พิพากษาศาลสูงยืนยันว่าคานธี มีสิทธิจะฟ้องร้องที่ถูกทำร้าย เพราะทั้งเขาและข่าน ไม่ได้ขัดขืนการจับกุม"
You can judge people according to their trash.คุณต้องบอกเขา เรื่องถังขยะ
I'm telling you, we have nothing to judge from.ฉันไม่ได้สักแต่พูดนะ
You must not judge us, before you understand why we are not directed to help.คุณอย่าพึ่งด่วนสรุปเรา ก่อนที่คุณจะเข้าใจว่าNทำไมเราไม่มุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือ
The judge gave Jimmy and me 10 years like he was giving away candy.คำตัดสินให้จิมมี่กับผมติดคุกสิบปี

judge ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盖棺定论[gài guān dìng lùn, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 盖棺定论 / 蓋棺定論] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
盖棺论定[gài guān lùn dìng, ㄍㄞˋ ㄍㄨㄢ ㄌㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˋ, 盖棺论定 / 蓋棺論定] definitive conclusion on the coffin lid (成语 saw); You can only judge a person's merits or demerits after death.; don't pass judgement until you've seen the end
识力[shí lì, ㄕˊ ㄌㄧˋ, 识力 / 識力] discernment; the ability to judge well
司线员[sī xiàn yuán, ㄙ ㄒㄧㄢˋ ㄩㄢˊ, 司线员 / 司線員] line judge (tennis etc)
判断力[pàn duàn lì, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 判断力 / 判斷力] ability to judge; judgment
[duàn, ㄉㄨㄢˋ, 断 / 斷] absolutely; decidedly (in negative constructions); break; to judge
[shì, ㄕˋ, 諟] examine; judge
判官[pàn guān, ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, 判官] magistrate (during Tang and Song dynasties); mythological underworld judge
公案[gōng àn, ㄍㄨㄥ ㄢˋ, 公案] judge's desk; complex legal case
判定[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 判定] judge; decide; judgment; determination
审判者[shěn pàn zhě, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄓㄜˇ, 审判者 / 審判者] judge
裁判[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, 裁判] judgment; act as referee; referee; umpire; judge
裁判官[cái pàn guān, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ ㄍㄨㄢ, 裁判官] judge
夏正民[Xià Zhèng mín, ㄒㄧㄚˋ ㄓㄥˋ ㄇㄧㄣˊ, 夏正民] Justice Michael Hartmann (1944-), Hong Kong High Court judge
[pàn, ㄆㄢˋ, 判] to judge; to sentence; to discriminate; to discern
[niè, ㄋㄧㄝˋ, 臬] provincial judge

judge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジャッジフラッグ[, jajjifuraggu] (n) judge flag
ジャッジペーパー[, jajjipe-pa-] (n) judge paper
ジャッジランプ[, jajjiranpu] (n) judge lamp
人には添うて見よ馬には乗って見よ[ひとにはそうてみようまにはのってみよ, hitonihasoutemiyoumanihanottemiyo] (exp) (obsc) you can't judge someone until you've spent time with them, just like you can't judge a horse until you've ridden it
十王[じゅうおう, juuou] (n) {Buddh} ten rulers of the afterlife (who judge the dead and determine their placement in their next life)
士師[しし, shishi] (n) (1) judge (of ancient China); (2) (See 士師記) judge (leader of ancient Israel)
審査員[しんさいん, shinsain] (n) examiner; judge
法務官[ほうむかん, houmukan] (n) (1) legal officer; legal office; judge advocate (army); (2) praetor; pretor
法服[ほうふく, houfuku] (n) robes of a judge or lawyer or priest
為る[する, suru] (vs-i) (1) (uk) to do; (2) to cause to become; to make (into); to turn (into); (3) to serve as; to act as; to work as; (4) to wear (clothes, a facial expression, etc.); (5) (as 〜にする,〜とする) to judge as being; to view as being; to think of as; to treat as; to use as; (6) to decide on; to choose; (vs-i,vi) (7) (as 〜がする) to be sensed (of a smell, noise, etc.); (8) to be (in a state, condition, etc.); (9) to be worth; to cost; (10) to pass (of time); to elapse; (suf,vs-i) (11) verbalizing suffix (applies to nouns noted in this dictionary with the part of speech "vs"); (aux-v,vs-i) (12) (See お願いします,御・お) creates a humble verb (after a noun prefixed with "o" or "go"); (13) (as 〜うとする,〜ようとする) (See とする・1) to be just about to; to be just starting to; to try to; to attempt to; (P)
裁判員[さいばんいん, saiban'in] (n) lay judge (2005 reforms); citizen judge; juror
裁判官弾劾裁判所[さいばんかんだんがいさいばんしょ, saibankandangaisaibansho] (n) Judge Impeachment Court
裁判官忌避[さいばんかんきひ, saibankankihi] (n) challenging a judge
裁判長[さいばんちょう, saibanchou] (n) presiding judge
鑑識家[かんしきか, kanshikika] (n) connoisseur; judge
閻王[えんおう, en'ou] (n) (abbr) Yama, judge of the afterlife
閻魔大王[えんまだいおう, enmadaiou] (n) Yama; judge of the afterlife
イジュティハード[, ijuteiha-do] (n) ijtihad (use of discretionary judgement in deducing a law not specified in scripture) (ara
ジャッジ[, jajji] (n) judge; (P)
ジャッジメント[, jajjimento] (n) judgement; judgment
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ミスジャッジ[, misujajji] (n) misjudgement; misjudgment
下す(P);降す[くだす, kudasu] (v5s,vt) (1) to make (a decision); to pass (judgement, etc.); to hand down (orders, etc.); (2) to let go down; to lower; (3) (See 手を下す・1) to do oneself; to do by oneself; (P)
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
争い訴える[あらそいうったえる, arasoiuttaeru] (v1) to accuse; to rise up in judgment against (judgement)
仮言的判断[かげんてきはんだん, kagentekihandan] (n) (obsc) hypothetical judgment (judgement)
価値判断[かちはんだん, kachihandan] (n) value judgement; value judgment
僻目[ひがめ, higame] (n) squint; sight error; bias; misunderstanding; misjudgment; misjudgement
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement)
処断[しょだん, shodan] (n,vs) judgement; judgment
判じる[はんじる, hanjiru] (v1,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判ずる[はんずる, hanzuru] (vz,vt) (1) to judge; to decide; (2) to solve; to decipher; to puzzle out; to interpret; (3) to divine; to guess; to make out
判事[はんじ, hanji] (n) judge; judiciary; (P)
判官[はんがん;ほうがん, hangan ; hougan] (n) (1) judge; magistrate; (2) (arch) 4th (or 3rd) grade official; assistant district officer
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P)
判断[はんだん, handan] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; conclusion; decipherment; divination; (P)
司直[しちょく, shichoku] (n) judge; judiciary; administration of justice; judicial authorities
子供心[こどもごころ, kodomogokoro] (n) childlike mind; judgment as a child (judgement)
定言的判断[ていげんてきはんだん, teigentekihandan] (n) (obsc) categorical judgment (judgement)

judge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัยการทหาร[n. exp.] (aiyakān tha) EN: judge advocate. FR:
ชำระ[v.] (chamra) EN: try ; hear ; decide ; try a case ; judge FR:
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge FR:
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule FR: arbitrer ; juger
เห็น[n. exp.] (hen) EN: think ; be of the opinion ; deem ; judge ; have an opinion FR: avoir une opinion ; penser
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: referee ; judge ; umpire ; arbiter FR: arbitre [m] ; directeur de jeu [m] ; juge-arbitre [m]
กรรมการผู้ชี้ขาด[n. exp.] (kammakān ph) EN: judge FR:
กรรมการตัดสิน[n. exp.] (kammakān ta) EN: umpire ; referee ; judge FR: juge [m] ; arbitre principal [m]
คณะผู้ตัดสิน[n. exp.] (khana phūta) EN: judge commission FR:
คิดเห็น[v.] (khithen) EN: comment ; discuss ; criticize ; deem ; judge FR: critiquer ; commenter ; juger
โฆสัปปมาณิกา[n.] (khōsappamān) EN: those who measure or judge by voice ; those whose faith depends on sweet voice or good repute ; those attached to voice FR:
กระลาการ[n.] (kralākān) EN: judge FR:
กรมพระธรรมนูญ[org.] (Krom Phra T) EN: The Judge Advocate General's Department ; Department of the (military) Judge Advocate General FR:
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
พินิจ[v.] (phinit) EN: examine ; consider ; look over ; inspect ; judge ; scrutinize FR: examiner ; considérer
พิพากษา[v.] (phiphāksā) EN: deliver judgement ; judge ; give a decision ; decide ; sentence ; bring in verdict ; rule FR: juger ; rendre le verdict ; rendre le jugement ; adjuger
ผู้ช่วยผู้พิพากษา[n. exp.] (phū chūay p) EN: judge trainee FR:
ผู้พิพากษา[n. exp.] (phū phiphāk) EN: judge ; magistrate ; jurist ; justice FR: juge [m] ; magistrat [m]
ผู้พิพากษาอาวุโส[n. exp.] (phū phiphāk) EN: senior judge FR:
ผู้พิพากษาชั่วคราว[n. exp.] (phū phiphāk) EN: judge pro tempore ; judge pro tem FR:
ผู้พิพากษาหัวหน้า[n. exp.] (phū phiphāk) EN: judge in charge FR:
ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ[n. exp.] (phū phiphāk) EN: senior judge FR:
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล[n. exp.] (phū phiphāk) EN: judge in charge of the court FR:
ผู้พิพากษาศาลจังหวัด[n. exp.] (phū phiphāk) EN: provincial court judge FR:
ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์[n. exp.] (phū phiphāk) EN: appeal judge FR:
ผู้พิพากษาสมทบ[n. exp.] (phū phiphāk) EN: associate judge FR:
ผู้ตัดสิน[n.] (phūtatsin) EN: referee ; judge ; umpire FR: arbitre [m] ; juge [m]
ผู้ตัดสินคดี[n. exp.] (phūtatsin k) EN: judge FR: juge [m]
ประเมินคุณค่า[v. exp.] (pramoēn khu) EN: appraise ; evaluate ; assess ; estimate ; judge FR: estimer ; évaluer
รู้จักคิด[v.] (rūjakkhit) EN: think ; ponder ; consider ; judge ; deem ; reckon FR:
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: judge ; pass judgment ; give a verdict FR: juger ; rendre un verdict
ตัดสินคดี[v. exp.] (tatsin khad) EN: judge a case ; return a verdict FR:
ตัดสินลงโทษ[v. exp.] (tatsin long) EN: judge ; sentence FR:
ตัดสินโทษ[v. exp.] (tatsin thōt) EN: judge FR:
ตุลาการ[n.] (tulākān) EN: judge ; arbitrator ; arbiter ; adjudicator ; body of judges ; bench FR: juge [m] ; magistrat [m] ; magistrature [f]
วินิจฉัย[v.] (winitchai) EN: judge ; make a final decision ; decide ; come to a conclusion ; adjudicate ; diagnose ; contemplate ; consider FR: juger ; décider
วิพากษ์[v.] (wiphāk) EN: criticize ; judge ; blame FR: critiquer ; décrier
วิพากษ์วิจารณ์[v.] (wiphākwijān) EN: criticize ; censure ; review ; comment ; judge FR: analyser ; critiquer
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphip) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.) FR:
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap kh) EN: enforce a judgement/judgment (Am.) FR:

judge ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Handelsrichter {m}commercial judge
Zielrichter {m}finish line judge
wenig bedacht; unklug {adj}ill-judged
Zwischenurteil {n}interim judgement
Jugendrichter {m}judge of a juvenile court
Sachrichter {m}judge of fact
Jury {m}selection committee; panel of judges
Grundsatzurteil {n} [jur.]leading decision; judgement establishing a principle
Urteilsverkündung {f} [jur.]proclamation of sentence; pronouncement of judgement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า judge
Back to top