ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prevail

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prevail*, -prevail-

prevail ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prevail (vi.) มีอำนาจเหนือกว่า Syn. control, predominate
prevail (vi.) เป็นจริง See also: มีผลที่เป็นจริง, ยังใช้ได้อยู่
prevail (vi.) ทนทาน See also: ยืนยง
prevail (vi.) ชนะ
prevail (vi.) โน้มน้าว
prevail against (phrv.) สามารถต้านได้ See also: ต่อต้านสำเร็จ Syn. triumph over
prevailing (adj.) ซึ่งมีอยู่ทั่วไป Syn. general, current, common
English-Thai: HOPE Dictionary
prevail(พรีเวล') vi. มีอยู่ทั่วไป,เป็นต่อ,เหนือกว่า,มีมากกว่า,มีชัย,ชักชวน,เกลี้ยกล่อม, (ลม) พัดแรง, See also: prevailer n. prevailing adj. prevailingly adv., Syn. predominate
English-Thai: Nontri Dictionary
prevail(vt) เป็นต่อ,แพร่หลาย,มีชัย,เหนือกว่า,มีมากกว่า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prevailing partyคู่ความซึ่งชนะคดี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Prevailling windลมแน่ทิศ หรือทิศทางลมแน่ทิศ [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตะล่อม (adv.) prevail on (upon/with) See also: talk somebody over (/into), persuade, induce Syn. กล่อม, หว่านล้อม
เป็นต่อ (v.) prevail over See also: predominate, lead, gain the upper hand, have an advantage Syn. ได้เปรียบ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า, เหนือกว่า Ops. เป็นรอง
เหนือกว่า (v.) prevail over See also: predominate, lead, gain the upper hand, have an advantage Syn. ได้เปรียบ, เป็นต่อ Ops. เป็นรอง
เหนือกว่า (v.) prevail over See also: predominate, lead, gain the upper hand, have an advantage Syn. ได้เปรียบ, ดีกว่า, เหนือชั้นกว่า Ops. เป็นรอง
เหนือชั้นกว่า (v.) prevail over See also: predominate, lead, gain the upper hand, have an advantage Syn. ได้เปรียบ, เป็นต่อ, เหนือกว่า Ops. เป็นรอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All around us, is that with which we need to prevail is.ทุกอย่างที่เราต้องการเพื่อชัยชนะ อยู่รอบๆตัวเรานี่แล้ว
The knights must prevail with steel and sinew alone.อํศวินจะต้องชนะศัตรูด้วยเหล็กกล้าและพละกำลัง
I believe that man can prevail over destinyข้าคิดว่า... คนเป็นผู้กำหนดโชคชะตา
I believe that man can prevail over destinyข้าเชื่อว่า คนเรา... เป็นผู้กำหนดชะตาตัวเอง
I had to know my enemy before I could prevail against him.ผมต้องรู้จักศัตรูของผมให้ดี.. ก่อนที่ผมจะไปมีชัยชนะเหนือเค้าได้
One day, the Dragon Balls prevail over the world.สักวันดราก้อนบอลจะมีอำนาจครองโลก
Witness my glory... as I have forces me to Shenlong to give order to prevail on this stone.เมื่อข้าปลุกเทพมังกร เพื่อให้อำนาจข้าพิชิตโลกเสื่อมๆ ใบนี้
I prevail in the arena, and he will find her.ถ้าข้าชนะในลานประลอง เขาจะหาหล่อนให้ข้า
I have every confidence you will prevail and be rewardedข้ามันใจว่าเจ้าเก่งกล้า และจะได้ปูนบำเน็จ
If we prevail there, we turn the tide of war.ถ้าเรามีชัยที่นั่น สงครามจะเปลี่ยน
And the gates of hell shall not prevail against it."และประตูนรกจะไม่สามารถเปิดออกมาได้อีก
That self-determination cannot prevail in the presence of fate...ที่การตัดสินใจด้วยตัวเอง ไม่อาจมีชัยเหนือกว่า ชะตากรรมที่ปรากฏขึ้น... .

prevail ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
人定胜天[rén dìng shèng tiān, ㄖㄣˊ ㄉㄧㄥˋ ㄕㄥˋ ㄊㄧㄢ, 人定胜天 / 人定勝天] man can conquer nature (成语 saw); human wisdom can prevail over nature
劝服[quàn fú, ㄑㄩㄢˋ ㄈㄨˊ, 劝服 / 勸服] prevail; convince
得逞[dé chěng, ㄉㄜˊ ㄔㄥˇ, 得逞] prevail; succeed
战胜[zhàn shèng, ㄓㄢˋ ㄕㄥˋ, 战胜 / 戰勝] prevail; surmount

prevail ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
勝機[しょうき, shouki] (n) chance of winning; way to prevail
口説き落とす;口説き落す[くどきおとす, kudokiotosu] (v5s,vt) to persuade; to prevail upon; to win a woman's heart; to win over; to talk someone into doing
説き伏せる;説伏せる[ときふせる, tokifuseru] (v1,vt) to confute; to argue down; to persuade; to convince; to prevail on
一般論[いっぱんろん, ippanron] (n) prevailing view; common opinion; general consideration
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district
卓越風[たくえつふう, takuetsufuu] (n) prevailing wind
物情騒然[ぶつじょうそうぜん, butsujousouzen] (adj-t,adv-to) unrest prevailing; turmoil reigning
石の上にも三年[いしのうえにもさんねん, ishinouenimosannen] (exp) perseverance prevails (lit
通説[つうせつ, tsuusetsu] (n) (obs) prevailing view; common opinion

prevail ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอาชนะ[v. exp.] (aochana) EN: win ; triumph ; conquer ; overcome ; beat ; defeat ; prevail ; outdo FR: vaincre ; battre ; remporter la victoire ; défaire ; surmonter
ขอสันติจงมีแด่ท่าน[xp] (khø santhi ) EN: may peace be with you! ; may peace prevail on earth! FR: la paix soit avec vous !
เกลี้ยกล่อม[v.] (klīaklǿm) EN: persuade ; convince ; prevail upon ; induce ; coax FR: persuader ; convaincre
กล่อมใจ[v.] (klǿmjai) EN: speak soothing words ; persuade ; prevail on ; convince ; soothe FR: persuader ; convaincre
โน้มน้าว[v.] (nōmnāo) EN: persuade ; induce ; influence ; convince ; incite ; prevail upon ; talk into ; sway ; win over FR: persuader ; influencer ; convaincre
เป็นต่อ[v.] (pentø) EN: prevail over ; have the upper hand ; be favoured ; be favored (Am.) ; have the odds in one's favour/favor (Am.) ; FR: prévaloir
แพร่หลาย[v.] (phraēlāi) EN: be widespread ; be well-known ; prevail ; be prevalent FR:
ลมแน่ทิศ[n. exp.] (lom naē thi) EN: prevailling wind FR: vent dominant [m]
ธารณะ[adj.] (thārana) EN: general ; public ; in public ; common ; usual ; customary ; prevailing FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prevail
Back to top