ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

administrate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *administrate*, -administrate-

administrate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
administrate (vt.) บริหารงาน See also: ควบคุม, ดูแลงาน, จัดการ Syn. administrate, manage
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดูแลงาน (v.) administrate See also: manage, administer, direct Syn. บริหาร, ดำเนินงาน
บริหาร (v.) administrate See also: manage, administer, direct Syn. ดำเนินงาน, ดูแลงาน
บริหารงาน (v.) administrate See also: manage, administer, direct Syn. บริหาร, ดำเนินงาน, ดูแลงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
How did you administrate the ricin poison to your victims?แกวางยาพิษไรซินเหยื่อได้ยังไง
Eh. Administrate the school.คือบริหารงานวิทยาลัย
With me-- he works with me in that I administrate his work environment, yes.กับแม่ - - เขาทำงาน ใช่
You're an administrator. Administrate.คุณเป็นเจ้าของไข้ ดูแลคนไข้
The defendant is willing to submit to home confinement and electronic monitoring through the wearing of a UKG45 administrated ankle device.จำเลยยินยอมถูกกักตัวอยู่แต่ในบริเวณบ้าน รวมถึงการสวมเครื่องติดตามตัว UKG45 ไว้ที่ข้อเท้าด้วยค่ะ

administrate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูแลงาน[v. exp.] (dūlaē ngān) EN: administrate FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign FR: régner ; gouverner ; administrer ; diriger ; statuer
วินิต[v.] (winit) EN: govern ; administrate FR:
แอดมิน[n.] (aētmin) EN: admin FR: administrateur [m]
ผู้อำนวยการ[n. exp.] (phū amnūay ) EN: director ; president of a corporation ; administrator ; head ; leader ; chief FR: directeur [m] ; administrateur [m]
ผู้บริหาร[n.] (phū børihān) EN: executive ; administrator ; director ; manager FR: administrateur [m] ; administratrice [f] ; dirigeant [m] ; dirigeante [f] ; cadre supérieur [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า administrate
Back to top