ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unsupervised

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unsupervised*, -unsupervised-

unsupervised ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไกลหูไกลตา[adv.] (klaihūklait) EN: out of sight ; unsupervised FR: hors de vue

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unsupervised
Back to top