ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dictator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dictator*, -dictator-

dictator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dictator (n.) ผู้เผด็จการ See also: ผู้กดขี่ Syn. authoritarian, despot, totalitarian
dictatorial (adj.) เกี่ยวกับเผด็จการ See also: ซึ่งใช้อำนาจสั่งให้คนอื่นทำตามใจตัวเองโดยไม่มีเหตุผล, เกี่ยวกับการกดขี่ข่มเหง Syn. tyrannical, autocratic Ops. democratic
dictatorially (adv.) อย่างเผด็จการ
dictatorship (n.) ระบบเผด็จการ See also: การปกครองแบบเผด็จการ Syn. despotism, autarchy
dictatorship (n.) รัฐบาลที่ปกครองแบบเผด็จการ
English-Thai: HOPE Dictionary
dictator(ดิคเท'เทอะ) n. ผู้เผด็จการ,ผู้บอกคำบอกให้,เขียนตาม,ผู้บงการ,ผู้ชี้ขาด., See also: dictatorship n. dictatress (ผู้เผด็จการหญิง)
dictatorial(ดิคทะโท'เรียล) adj. เกี่ยวกับผู้เผด็จการ, See also: dictatorialness n ดูdictatorial
English-Thai: Nontri Dictionary
dictator(n) ผู้เผด็จการ,ผู้บงการ,จอมบงการ,ผู้บอกจด
dictatorial(adj) เกี่ยวกับเผด็จการ,เด็ดขาด,หยิ่งยโส,ชอบใช้อำนาจ
dictatorship(n) อำนาจเผด็จการ,การปกครองระบบเผด็จการ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
dictatorshipระบอบเผด็จการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dictatorsนักเผด็จการ [TU Subject Heading]
Dictatorshipเผด็จการ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dict. (abbr.) คำย่อของ dictation, dictator หรือ dictionary
จอมบงการ (n.) dictator Syn. จอมวางแผน, จอมเผด็จการ
จอมวางแผน (n.) dictator Syn. จอมเผด็จการ
จอมเผด็จการ (n.) dictator Syn. จอมวางแผน
ผู้เผด็จการ (n.) dictator See also: autocrat, autocracy, absolute ruler, tyrant
เผด็จการ (n.) dictator See also: absolute ruler, despot, tyrant, autocrat, oppressor
เผด็จการ (adj.) dictatorial
ลัทธิเผด็จการ (n.) dictatorship See also: totalitarianism Syn. ิเผด็จการ
ิเผด็จการ (n.) dictatorship See also: totalitarianism
บ้าอำนาจ (v.) be dictatorial See also: be drunk with power Syn. หลงอำนาจ
เมาอำนาจ (v.) be dictatorial See also: be drunk with power Syn. บ้าอำนาจ, หลงอำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This will cement the friendship between our Phooey and the Dictator of Bacteria.มิตรภาพแน่นหนาดั่งปูนซีเมนต์ ระหว่าง ผู้นำสวะๆ กับ แบคทีเรีย ผู้มาเยือน
Well, Hynky, my dictator friend, you.เยี่ยม เฮนเคิล เพื่อนปีศาจของผม คือคุณ
Ah, my little Hynky! My dictator brother!อ้า เฮนเคิล ช้างน้อยของฉัน น้องร่วมอุดมการ
The Dictator of Tomainia, the conqueror of Osterlich, the future Emperor of the World!จอมเผด็จการแห่ง โทไมเนีย มีชัยเหนือ ออสตินลิค จักรพรรดิของโลก ในอนาคต
You talk justice, but at the end of the day you're a dictator, and just like any dictator you're terrified of losing your power.คุณพูดเรื่องความยุติธรรม แต่หลังจากวันนี้แล้ว คุณก็เป็นแค่เผด็จการ เหมือนพวกเผด็จการ
The CIA doesn't care about another dictator as long as they get their handซีไอเอไม่สนใจเผด็จการตราบใดที่ได้ตามข้อตกลง
That's all great, but we have a homeless dictator on our hands.ใช่ แต่เรามีคนเผด็จการไร้ที่อยู่ อยู่กับเรา
The pastor is like a dictator so they can't speak out.บาทหลวงเหมือนพวกเผด๊จการ พวกเขาเลยพูดไม่ได้
Because of your dictator like self- righteous manner...เพราะท่านเป้นเผด็จการ ที่ถือตัวเองเป็นใหญ่ไงล่ะ
You're an evil dictator of taste, blair.คุณนี่มันจอมบงการเรื่องรสนิยม ของคนอื่นชัดๆ แบลร์
A dictator of taste.เผด็จการเรื่องรสนิยม
The time has come for the dictator to delegate.ถึงเวลาที่จอมบงการต้องแจกจ่ายงานแล้ว

dictator ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
佛朗哥[Fó lǎng gē, ㄈㄛˊ ㄌㄤˇ ㄍㄜ, 佛朗哥] Franco (name); Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975
专制[zhuān zhì, ㄓㄨㄢ ㄓˋ, 专制 / 專制] autocracy; dictatorship
专权[zhuān quán, ㄓㄨㄢ ㄑㄩㄢˊ, 专权 / 專權] autocracy; dictatorship
屠夫[tú fū, ㄊㄨˊ ㄈㄨ, 屠夫] butcher; fig. murderous dictator
专政[zhuān zhèng, ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, 专政 / 專政] dictatorship
独裁[dú cái, ㄉㄨˊ ㄘㄞˊ, 独裁 / 獨裁] dictatorship
独裁者[dú cái zhě, ㄉㄨˊ ㄘㄞˊ ㄓㄜˇ, 独裁者 / 獨裁者] dictator
人民民主专政[rén mín mín zhǔ zhuān zhèng, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄓㄨㄢ ㄓㄥˋ, 人民民主专政 / 人民民主專政] people's democratic dictatorship

dictator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ワンマン[, wanman] (adj-na,n) (1) dictator (wasei
プロレタリア独裁[プロレタリアどくさい, puroretaria dokusai] (n) proletarian dictatorship
倒れる(P);斃れる;殪れる;仆れる[たおれる, taoreru] (v1,vi) (1) (倒れる only) (See 崩れる) to fall; to collapse; to drop; to fall senseless; (2) to be forced to bed (by illness, etc.); (3) to die; (4) to go bankrupt; to be ruined; to have a bad debt; (5) to be defeated (in a game); (6) to fall (of governments, dictators, etc.); (P)
権柄尽く[けんぺいずく;けんぺいづく, kenpeizuku ; kenpeiduku] (n) dictatorial; imperious
独裁[どくさい, dokusai] (n,vs,adj-no) dictatorship; despotism; (P)
独裁体制[どくさいたいせい, dokusaitaisei] (n) dictatorial system
独裁国家[どくさいこっか, dokusaikokka] (n) dictatorship; despotism
独裁政権[どくさいせいけん, dokusaiseiken] (n) dictatorship
独裁政治[どくさいせいじ, dokusaiseiji] (n,adj-no) dictatorship; despotic government
独裁的[どくさいてき, dokusaiteki] (adj-na) dictatorial
独裁者[どくさいしゃ, dokusaisha] (n) dictator; despot
軍事独裁政権[ぐんじどくさいせいけん, gunjidokusaiseiken] (n) military dictatorship
軍部独裁[ぐんぶどくさい, gunbudokusai] (n) military dictatorship

dictator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จอมบงการ[n. exp.] (jøm bongkān) EN: arch dictator FR:
นักเผด็จการ[n. exp.] (nak phadetk) EN: dictator FR: dictateur [m]
เผด็จการ[n.] (phadetkān) EN: dictator FR:
เผด็จการ[v.] (phadetkān) EN: dictate ; order ; command ; be a dictator ; rule as a dictator FR: dicter sa loi ; se comporter en dictateur
เผด็จการคอมมิวนิสต์[n. exp.] (phadetkān k) EN: Communist dictator FR:
ผู้บงการ[n.] (phū bongkān) EN: dictator FR: dictateur [m]
ผู้มีอำนาจ[n. exp.] (phū mī amnā) EN: authoritarian ; autocrat ; despot ; tyrant ; dictator FR:
ผู้เผด็จการ[n. exp.] (phū phadetk) EN: dictator ; autocrat ; autocracy ; absolute ruler ; tyrant FR: dictateur [m] ; tyran [m]
อำนาจเผด็จการ[n. exp.] (amnāt phade) EN: dictatorial power FR: pouvoir dictatorial [m]
กลุ่มนปช.[n. exp.] (klum Nø.Pø.) EN: UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship) ; red shirts FR: chemises rouges [fpl]
ลัทธิเผด็จการ[n. exp.] (latthi phad) EN: dictatorship FR:
เมาอำนาจ[v.] (mao-amnāt) EN: be drunk with power ; be dictatorial FR: être ivre de pouvoir
แนวร่วมประชาธิปไตย[org.] (Naēoruam Pr) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) FR:
แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)[org.] (Naēoruam Pr) EN: United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) ; National United Front of Democracy Against Dictatorship (UDD) FR:
นปช.[org.] (Nøpøchø.) EN: UDD (United Front of Democracy Against Dictatorship) FR:
เผด็จการ[n.] (phadetkān) EN: dictatorship FR: dictature [f]
เผด็จการ[adj.] (phadetkān) EN: dictatorial ; autocratic FR: dictatorial ; autocratique
เผด็จการทหาร[n. exp.] (phadetkān t) EN: military dictatorship FR: dictature militaire [f]
ระบอบเผด็จการ[n. exp.] (rabøp phade) EN: dictatorship FR: dictature [f]
ระบอบเผด็จการทหาร[n. exp.] (rabøp phade) EN: military dictatorship FR: dictature militaire [f]

dictator ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
diktatorisch {adv}dictatorially

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dictator
Back to top