ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

yardstick

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *yardstick*, -yardstick-

yardstick ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
yardstick (n.) ไม้หลา
yardstick (n.) มาตรฐานในการตัดสินคุณภาพ คุณค่า และความสำเร็จ
English-Thai: HOPE Dictionary
yardstick(ยาร์ด'สทิค) n. ไม้หลา,หน่วยวัดมาตรฐาน,การทดสอบที่เป็นมาตรฐาน
English-Thai: Nontri Dictionary
yardstick(n) ไม้หลา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He used to hit me with a yardstick if I made a mistake on the piano.ถ้าผมดีดเปียโนผิดนิดเดียว แกเอาไม้ตะพดเคาะมือผม
This kid called me a faggot, so I, broke a yardstick on his face.เด็กคนนี้มันเรียกผมว่าไอ้ตุ๊ด ผมก็เลย
A light-year is the yardstick of the cosmos.ปีแสงเป็นปทัฏฐานของจักรวาล หนึ่งเดียวเกือบ 10,000,000,000,000 กิโลเมตร
Mrs; collins, if that's your son, I'II eat my yardstick;คุณนายคอลลินคะ ถ้านั่นเป็นลูกชายของคุณล่ะก็ ฃืฉันยินดีกินไม้เรียวเลยค่ะ
I have a yardstick, and I'm not afraid to use it.ฉันมีไม้เมตร และฉันไม่กลัวที่จะใช้มัน

yardstick ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尺度[chǐ dù, ㄔˇ ㄉㄨˋ, 尺度] scale; yardstick

yardstick ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
基軸[きじく, kijiku] (n) key; yardstick; criterion; standard; (P)
目安[めやす, meyasu] (n) (1) criterion; standard; yardstick; reference; aim; (2) rough estimate; approximation; (P)

yardstick ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรทัดฐาน[n.] (banthatthān) EN: standard ; norm ; criterion ; criteria ; yardstick FR: norme [f] ; standard [m]
กัฐ[n.] (kat) EN: measuring stick ; yardstick FR:
กาษฐะ[n.] (kātsatha) EN: measuring stick ; yardstick FR:
ขนาด[n.] (khanāt) EN: size ; dimension ; dimensions ; magnitude ; proportion ; measurement ; caliber ; type ; standard ; specification ; mode ; norm ; yardstick ; capacity ; format ; extent FR: taille [f] ; dimension [f] ; dimensions [fpl] ; format [m] ; magnitude [f] ; mesures [fpl] ; calibre [m] ; grandeur [f] ; proportions [fpl] ; amplitude [f]
ไม้วัด[n. exp.] (māi wat) EN: measuring stick ; yardstick ; leveling rod FR:
มาตร[n.] (māt) EN: measure ; yardstick ; scale FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า yardstick
Back to top