ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ordinance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ordinance*, -ordinance-

ordinance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ordinance (n.) กฎหมาย See also: กฎ, พระราชบัญญัติ Syn. order, rule, law
English-Thai: HOPE Dictionary
ordinance(ออร์'ดะเนิซฺ) n. คำสั่ง,กฎ,พระราชกฤษฎีกา,เทศบัญญัติ,พิธีทางศาสนา, Syn. law
English-Thai: Nontri Dictionary
ordinance(n) คำสั่ง,กฎ,เทศบัญญัติ,พระราชกฤษฎีกา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ordinance๑. กฤษฎีกา๒. ข้อบัญญัติขององค์การส่วนท้องถิ่น [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ordinances, Municipalเทศบัญญัติ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Technically, you need a civic ordinance or a resolution by a board of...คุณต้องขออนุญาตเทศบาล หรือขอความเห็นชอบจาก...
The F-18's have been loaded with bunker-buster ordinance and will be in range in seven minutes.F-18 ติดตั้ง ระเบิดทำลายบังเกอร์ และจะไปถึงระยะทำการใน เจ็ดนาที
Well, Bauer is a weapons specialist, and Cochran did a tour in explosive ordinance disposal.บาวเออร์เป็นผู้เชียวชาญด้านอาวุธ และค็อคแรนเคยประจำการ อยู่ในหน่วยทำลายล้างวัตถุระเบิด
Military ordinance is serialized.ตามกฏของกองทัพแล้ว อุปกรณ์ทุกอย่างจะถูกใส่หมายเลขซีเรียลเอาไว้
Corporal Shayn Coleman, explosives ordinance disposal expert.สิบโท เชน โคลแมน ผู้เขี่ยวขาญด้าน การวางระเบิด
I know what you are and I swear by the ordinances of the sisterhood to which we both belong that I mean you no harm this day.ข้าขอสาบานด้วยเกียรติของแม่มดเจ้าเสน่ห์อย่างพวกเรา... ว่าวันนี้ข้ามาดี ไม่ได้มาร้าย
We're burning up millions in ordinance, we're getting nowhere with this guy.เพื่อกำจัดเค้า เรากำลังเผากฤษฎีกาเป็นล้าน ๆ ไม่มีทางไหนที่เราจะรับมือกับชายคนนี้ได้
The city passed that ordinance, remember?เทศบาลเค้าก็ติดประกาศแล้ว ไม่เห็นเหรอ
Perhaps you're not familiar with New Jersey handicap ordinances.บางทีคุณอาจยังไม่ค่อยคุ้น แนวปฏิบัติของคนพิการในนิวเจอร์ซี
One of the sites is too deeply buried for Israeli ordinance.อีกหนึ่งแห่งเป็นฐานสั่งการที่อยู่ลึกเกินไป
This is bigger than a rogue General and his unexploded ordinance.นี่คือใหญ่กว่าทั่วไปโกง และคำสั่งที่ยังไม่ระเบิดของเขา.
UXO is the military designation for unexploded ordinance.UXO เป็นสัญญาณทางทหาร สำหรับพื้นที่ของระเบิดที่ยังไม่ได้เก็บกู้

ordinance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
法令[fǎ lìng, ㄈㄚˇ ㄌㄧㄥˋ, 法令] decree; ordinance
教仪[jiào yí, ㄐㄧㄠˋ ㄧˊ, 教仪 / 教儀] ordinance

ordinance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕来たり;仕来り;為来り[しきたり, shikitari] (n) custom; conventional practice; conventional practise; mores; ordinance
住民投票条例[じゅうみんとうひょうじょうれい, juumintouhyoujourei] (n) public referendum ordinance
倹約令[けんやくれい, kenyakurei] (n) laws regulating expenditures; sumptuary edicts; thrift ordinance
国民徴用令[こくみんちょうようれい, kokuminchouyourei] (n) National Requisition Ordinance (1939)
弘仁格[こうにんきゃく, kouninkyaku] (n) Ordinance of the Konin Era
情報公開条例[じょうほうこうかいじょうれい, jouhoukoukaijourei] (n) information-disclosure ordinance
男女共同参画推進条例[だんじょきょうどうさんかくすいしんじょうれい, danjokyoudousankakusuishinjourei] (n) bylaw or ordinance for the purpose of implementing gender equality
県令[けんれい, kenrei] (n) prefectural ordinance
芸娼妓解放令[げいしょうぎかいほうれい, geishougikaihourei] (n) ordinance liberating all geisha and prostitutes (1872)
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law
省令[しょうれい, shourei] (n) ministerial ordinance; (P)
章程;掌程(oK)[しょうてい, shoutei] (n) law; rule; ordinance; charter

ordinance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาณัติ[n.] (ānat) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance ; authority FR: mandat [m] ; délégation [f]
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle ; theory FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎเทศบาล[n. exp.] (kot thētsab) EN: municipal regulation ; municipal ordinance FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
กฤษฎีกา[n.] (kritsadīkā) EN: decree ; ordinance ; edict ; royal decree FR: décret [m] ; ordonance [f] ; édit [m]
สังฆาณัติ[n.] (sangkhānat) EN: Sangha ordinance FR:

ordinance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baunutzungsverordnung {f}Federal Land Utilisation Ordinance
Ausführungsanordnung {f}implementing ordinance; execution order; implementing regulation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ordinance
Back to top