ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rule

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rule*, -rule-

rule ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rule (n.) หลักเกณฑ์ See also: ข้อบังคับ, กฎระเบียบ Syn. direction, principle, regulation
rule (n.) นิสัยปกติ Syn. custom, habit, routine
rule (n.) การปกครอง See also: การควบคุม Syn. control, government, reign
rule (n.) วินัยทางศาสนา Syn. religious principles
rule (n.) วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์
rule (n.) บรรทัด See also: เส้นบรรทัด
rule (vt.) ปกครอง See also: ควบคุม, คุม Syn. control, govern
rule (vt.) ขีดเส้น See also: ตีเส้น Syn. mark with lines
rule (vt.) มีอิทธิพล See also: มีอิทธิพลเหนือ, ครอบงำ Syn. dominate, prevail
rule (vt.) ตัดสิน See also: พิพากษา, ชี้ขาด Syn. judge, decide
rule of three (n.) บัญญัติไตรยางศ์
rule of thumb (idm.) จากการวัดคร่าวๆ
rule of thumb (n.) หลักการทั่วๆ ไป Syn. approximation, estimate
rule off (phrv.) ขีดขั้น See also: ขีดเส้นขั้น
rule out (phrv.) ขีดทับ See also: ขีดออก
rule out (phrv.) ไม่ยอมรับ See also: ประกาศว่า (บางสิ่ง) เป็นไปไม่ได้
rule out (phrv.) ขัดขวาง See also: กั้นขวาง
rule over (phrv.) ปกครอง See also: ครอบครอง Syn. reign over
rule the roost (idm.) เป็นผู้จัดการดูแล (สิ่งต่างๆภายในบ้าน)
ruled (adj.) ซึ่งควบคุม See also: ซึ่งต้องจัดการ Syn. controlled, dominated Ops. ungoverned, unsupervised
ruler (n.) ผู้ปกครอง See also: ผู้ควบคุม Syn. controller, governor
ruler (n.) ไม้บรรทัด See also: ไม้วัด Syn. measure, yardstick
rulership (n.) การควบคุม See also: การครอบงำ Syn. command
rules (n.) ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา Syn. instructions
English-Thai: HOPE Dictionary
rule(รูล) n. กฎ,หลัก,ข้อบังคับ,ระเบียบ,กติกา,วินัย,วินัยศาสนา,การปกครอง,การควบคุม,การครอบครอง,การชี้ขาด,วิธีการทางคณิตศาสตร์,ไม้บรรทัด,ไม้วัด -Phr. (as a rule โดยทั่วไป,ตามปกติ) vt.,vi. ควบคุม,ปกครอง,ครอบงำ,ชี้ขาด,มีอิทธิพล,ตีเส้น,ขีดเส้น -Phr. (rule out ไม่ยอมรับ)
rule of threen. บัญญัติไตรยางค์
rule of thumbn. กฎทั่วไป,หลักทั่วไป,วิธีการหยาบ ๆ
ruler(รู'เลอะ) n. ผู้ปกครอง,ผู้ควบคุม,ผู้ครอบงำ,ประมุข,ผู้ชี้ขาด,ไม้บรรทัด, Syn. monarch
English-Thai: Nontri Dictionary
rule(n) กฎ,กติกา,ระเบียบ,ข้อบังคับ,การปกครอง,ไม้บรรทัด
ruler(n) ผู้ควบคุม,ผู้ชี้ขาด,ผู้ปกครอง,ประมุข,ไม้บรรทัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ruleกฎ, ข้อบังคับ, หลักเกณฑ์, การปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of lawหลักนิติธรรม, หลักบังคับแห่งกฎหมาย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
rule of threeบัญญัติไตรยางศ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
rule outไม่พิจารณา, ชี้ขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rule curverule curve, กราฟจัดการน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Rule of lawหลักนิติธรรม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฎ (n.) rule
กฎ (n.) rule See also: ordinance, regulation, axiom, principle
กติกา (n.) rule See also: regulation, order Syn. กฎเกณฑ์, ข้อตกลง
กบิล (n.) rule See also: group, system Syn. ระเบียบ, หมู่
กะบิล (n.) rule See also: group, system Syn. ระเบียบ, หมู่, กบิล
ข้อตกลง (n.) rule See also: regulation, order Syn. กฎเกณฑ์
ขึ้นครองราชย์ (v.) rule See also: reign over Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์
ครอง (v.) rule See also: govern, reign, administer, administrate, be at the helm of the state Syn. ปกครอง
ครองบัลลังก์ (v.) rule See also: reign over Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ
ครองราชย์สมบัติ (v.) rule See also: reign over Syn. ครองราชย์, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์
ครองแผ่นดิน (v.) rule See also: reign over Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ, ครองบัลลังก์
ตีบรรทัด (v.) rule See also: draw a line, make lines Syn. ขีดเส้น, ตีเส้น
ตีเส้น (v.) rule See also: draw a line, make lines Syn. ขีดเส้น, ตีบรรทัด
นั่งเมือง (v.) rule See also: govern, occupy, reign Syn. ครองเมือง
ระเบียบ (n.) rule See also: order, regulation Syn. กฎระเบียบ, ระเบียบปฏิบัติ
วิธาน (n.) rule See also: regulation Syn. กฎ, เกณฑ์, ข้อบังคับ, ระเบียบ
อาเทศ (n.) rule Syn. กฎ
เถลิงถวัลย์ราชสมบัติ (v.) rule See also: reign over Syn. ครองราชย์, ครองราชย์สมบัติ, เสวยราชสมบัติ, ขึ้นครองราชย์, ครองเมือง, ครองบัลลังก์
ขึ้นหิ้ง (v.) rule nominally
กำหนดเกณฑ์ (v.) lay down a rule See also: institute a standard, regulate
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The hotel has a rule against keeping animals in bedroomsโรงแรมนี้มีกฎไม่ให้เลี้ยงสัตว์ในห้องนอน
I'm sorry, but rules are rulesฉันเสียใจด้วย แต่กฎก็คือกฎ
Why can't you were obey the rules?ทำไมคุณไม่เชื่อฟังกฏบ้าง?
You've got to obey the rulesคุณต้องเชื่อฟังกฎระเบียบ
Don't forget the rulesอย่าลืมกฏนะ
You seem to have a lot of rulesดูเหมือนคุณจะมีกฎเกณฑ์ซะมากมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't want to rule or conquer anyone.ผมไม่ต้องการกฏ หรือจะชนะใคร
He's out to rule the world if he can get a government grant.ถ้าเขาจะได้รับทุนรัฐบาล นี้คืออุกอาจ คุณไม่มีอะไร
With a ring like that I could, dare I say it, rule the world.ฉันกล้าพูดว่ามันครองโลก
MIT was after me, wanted me to rule the world for them.เอมไอที หลังจากฉันคุณรู้ว่า ต้องการจะไห้ฉันครองโลกสำหรับ พวกเขา
Gentlemen, let us not allow anger to rule the day.วันนี้อย่าโมโหโทโสไปเลย
I'm needed wherever outlaws rule the West.ที่ที่พวกนอกกฏหมายครองเมือง
Now, if, as you also claim it is God's opinion that we should all make our own decisions and abide by them accordingly then I must also rule that on the basis of the evidence...และถ้า... ถ้าคุณบอกด้วยว่า เป็นความเห็นของพระเจ้า ว่าเราควรจะตัดสินใจกันเอง
If we have home rule that'll change.ถ้าเราปกครองตัวเอง มันจะเปลี่ยนไป
British rule must go! British rule must go!อังกฤษต้องไป อังกฤษต้องไป
And I will save the court's time my lord, by stating under oath that, to this day I believe noncooperation with evil is a duty and that British rule of India is evil.และเพื่อประหยัดเวลาศาล ขอให้การใต้คำสาบานว่า ข้าพเจ้าคิดว่าการไม่ร่วมมือ กับความชั่วเป็นหน้าที่
Good rule to follow, John:กฎที่ดีในการปฏิบัติตามจอห์น:
Soon, Kali Ma will rule the world.เร็ว ๆ นี้กาลี Ma จะครองโลก

rule ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下辖[xià xiá, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄚˊ, 下辖 / 下轄] administered by; under the rule of
陈方安生[Chén fāng Ān shēng, ㄔㄣˊ ㄈㄤ ㄢ ㄕㄥ, 陈方安生 / 陳方安生] Anson Chan or Fang On Sang (1940-) head of Hong Kong's civil service before and after the handover to PRC rule in 1997
虚文[xū wén, ㄒㄩ ㄨㄣˊ, 虚文 / 虛文] dead letter; rule no longer in force; empty formality
分而治之[fēn ér zhì zhī, ㄈㄣ ㄦˊ ㄓˋ ㄓ, 分而治之] divide and rule (strategy); divide and conquer
概测法[gài cè fǎ, ㄍㄞˋ ㄘㄜˋ ㄈㄚˇ, 概测法 / 概測法] rough-and-ready method; rule of thumb
德治[dé zhì, ㄉㄜˊ ㄓˋ, 德治] rule by virtue; rule by setting virtuous example (Confucian ideal)
法治[fǎ zhì, ㄈㄚˇ ㄓˋ, 法治] rule by law
千篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, 千篇一律] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all
阿閦佛[Ā chù fó, ㄚ ㄔㄨˋ ㄈㄛˊ, 阿閦佛] Aksobhya, the imperturbable ruler of Eastern Paradise, Abhirati
帝辛[Dì xīn, ㄉㄧˋ ㄒㄧㄣ, 帝辛] another name for Zhou4 紂|纣, last ruler of Shang (11th Century BC), famous as a tyrant
澳式橄榄球[Ào shì gǎn lǎn qiú, ㄠˋ ㄕˋ ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 澳式橄榄球 / 澳式橄欖球] Australian rules football; Ozzie rules
六神[liù shén, ㄌㄧㄡˋ ㄕㄣˊ, 六神] six vital organs ruled by six Daoist deities: heart 心, lungs 肺, liver 肝, kidneys 腎|肾, spleen 脾, gall bladder 膽|胆
教规[jiào guī, ㄐㄧㄠˋ ㄍㄨㄟ, 教规 / 教規] canon; religious rules
[jǔ, ㄐㄩˇ, 矩 / 榘] carpenter's square; a rule; regulation; pattern; to carve
中央专制集权[zhōng yāng zhuān zhì jí quán, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓㄨㄢ ㄓˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 中央专制集权 / 中央專制集權] centralized autocratic rule
一丝不苟[yī sī bù gǒu, ㄧ ㄙ ㄅㄨˋ ㄍㄡˇ, 一丝不苟 / 一絲不苟] not one thread loose (成语 saw); strictly according to the rules; meticulous; not one hair out of place
主宰[zhǔ zǎi, ㄓㄨˇ ㄗㄞˇ, 主宰] dominate; rule
多尔衮[Duō ěr gǔn, ㄉㄨㄛ ㄦˇ ㄍㄨㄣˇ, 多尔衮 / 多爾袞] Dorgon (1612-1651), fourteenth son of Nurhaci 努爾哈赤|努尔哈赤, successful general, instrumental in Manchu conquest of China, ruled China as regent 1644-1650 for his nephew Emperor Shunzhi 順治帝
操法[cāo fǎ, ㄘㄠ ㄈㄚˇ, 操法] drill rules
秦穆公[Qín Mù gōng, ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄥ, 秦穆公] Duke Mu of Qin, the first substantial king of Qin (ruled 659-621 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
成规[chéng guī, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄟ, 成规 / 成規] established rules; the beaten track
[lì, ㄌㄧˋ, 例] example; precedent; rule; case; instance
三纲五常[sān gāng wǔ cháng, ㄙㄢ ㄍㄤ ˇ ㄔㄤˊ, 三纲五常 / 三綱五常] three principles and five virtues (成语 saw); the three rules (ruler guides subject, father guides son and husband guides wife) and five constant virtues of Confucianism (benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信)
五常[wǔ cháng, ˇ ㄔㄤˊ, 五常] five constant virtues of Confucianism, namely benevolence 仁, righteousness 義|义, propriety 禮|礼, wisdom 智 and fidelity 信; five cardinal relationships of Confucianism (between ruler and subject, father and son, husband and wife, brothers, friends); five phas
新罗[Xīn luó, ㄒㄧㄣ ㄌㄨㄛˊ, 新罗 / 新羅] Silla, one of three Korean kingdoms from 1st century, defeated its rivals Paikche and Koryo by collaborating with Tang around 645, ruled unified Korea 658-935
封建主[fēng jiàn zhǔ, ㄈㄥ ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨˇ, 封建主] feudal ruler
圣神[Shèng shén, ㄕㄥˋ ㄕㄣˊ, 圣神 / 聖神] feudal term of praise for ruler, king or emperor; general term for saint in former times; term for God during the Taiping Heavenly Kingdom 太平天國|太平天国; Holy Spirit (in Christian Trinity)
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 橄榄球 / 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc)
先王[xiān wáng, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ, 先王] former kings; former emperors; in Confucian writing, refers esp. to the sage rulers Yáo 堯|尧, Shùn 舜, Yǔ 禹, Tāng 湯|汤 and the kings of Zhou
加减乘除[jiā jiǎn chéng chú, ㄐㄧㄚ ㄐㄧㄢˇ ㄔㄥˊ ㄔㄨˊ, 加减乘除 / 加減乘除] four rules of arithmetic; addition, subtraction, multiplication and division
[gū, ㄍㄨ, 觚] goblet; rule; law
运算法则[yùn suàn fǎ zé, ㄩㄣˋ ㄙㄨㄢˋ ㄈㄚˇ ㄗㄜˊ, 运算法则 / 運算法則] rules of calculation (addition, subtraction, multiplication and division); algorithm; fig. to scheme; to calculate (i.e. plot)
木讷老人[mù nè lǎo rén, ㄇㄨˋ ㄋㄜˋ ㄌㄠˇ ㄖㄣˊ, 木讷老人 / 木訥老人] ungraduated ruler; straight edge
界尺[jiè chǐ, ㄐㄧㄝˋ ㄔˇ, 界尺] ungraduated ruler; straight edge
守则[shǒu zé, ㄕㄡˇ ㄗㄜˊ, 守则 / 守則] rules; regulations
遵照[zūn zhào, ㄗㄨㄣ ㄓㄠˋ, 遵照] in accordance with; to follow (the rules)
违纪[wéi jì, ㄨㄟˊ ㄐㄧˋ, 违纪 / 違紀] lack of discipline; to break a rule; to violate discipline; to breach a principle
法纪[fǎ jì, ㄈㄚˇ ㄐㄧˋ, 法纪 / 法紀] law and order; rules and discipline
地方自治[dì fāng zì zhì, ㄉㄧˋ ㄈㄤ ㄗˋ ㄓˋ, 地方自治] local autonomy; home rule

rule ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アドバンテージルール[, adobante-jiru-ru] (n) advantage rule
オミット[, omitto] (n) (1) exception; exclusion; (vs) (2) to omit; to disallow (e.g. in a sport after a rule is broken); to reject (e.g. faulty product); to eject; to expel; to throw out
グラウンドルール[, guraundoru-ru] (n) ground rule
ゴールデンルール[, go-rudenru-ru] (n) golden rule
スライドルール[, suraidoru-ru] (n) (obsc) (See 計算尺) slide rule
ドラ[, dora] (n) (abbr) (See ドラゴン) mah-jongg tile that doubles the score of any hand (or the rule set that includes these tiles)
フレミングの法則[フレミングのほうそく, furemingu nohousoku] (n) Fleming's rules (Fleming's left-hand rule & Fleming's right-hand rule)
レディーズファースト;レディファースト;レディーファースト[, redei-zufa-suto ; redeifa-suto ; redei-fa-suto] (n) "ladies first" rule of etiquette (wasei
一門別総当り[いちもんべつそうあたり, ichimonbetsusouatari] (n) obsolete rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same group of stables
三段落ち;三段オチ[さんだんおち(三段落ち);さんだんオチ(三段オチ), sandan'ochi ( sandan ochi ); sandan ochi ( sandan ochi )] (n) (See 落ち・おち・3) three-part joke, where the first two parts are similar and mundane, while the third is the punchline (e.g. How do you get to my place? Go down to the corner, turn left, and get lost.); rule of three (in comedy writing)
中止法[ちゅうしほう, chuushihou] (n) grammatical rule allowing the usage of the continuative form as a conjunction
事にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) to decide to; (2) (uk) (after the past tense form of a verb) to pretend that; (3) (uk) (as 〜ことにしている) to make a practice of doing; to make it a rule to
仁政[じんせい, jinsei] (n) benevolent rule
制式[せいしき, seishiki] (n) (See 決まり・きまり・1) defined style; predetermined style; official style; rule
右手の法則[みぎてのほうそく, migitenohousoku] (n) (See フレミングの法則) (Fleming's) right-hand rule
右螺子の法則[みぎねじのほうそく, miginejinohousoku] (n) corkscrew rule
四獣[しじゅう, shijuu] (n) (1) four beasts (tiger, leopard, black bear, and brown bear); (2) (See 四神) four gods said to rule over the four directions
多数決原理[たすうけつげんり, tasuuketsugenri] (n) principle of majority rule
大まかに[おおまかに, oomakani] (exp) in broad terms; as a rule of thumb; loosely
大空位時代[だいくういじだい, daikuuijidai] (n) Great Interregnum (gap between Hohenstaufen and Habsburg rule of the Holy Roman Empire, approx. 1254-1273 CE)
天職[てんしょく, tenshoku] (n) (1) vocation; lifework; calling; (2) sacred task (esp. the emperor's rule over the nation); (3) (See 天神・6) prostitute of the second-highest class (Edo period)
家族別総当り[かぞくべつそうあたり, kazokubetsusouatari] (n) rule prohibiting match-ups between sumo wrestlers from the same family
尊王;尊皇;尊皇王[そんのう, sonnou] (n) reverence for the emperor; advocate of imperial rule
左手の法則[ひだりてのほうそく, hidaritenohousoku] (n) (See フレミングの法則) (Fleming's) left-hand rule
掌理[しょうり, shouri] (n,vs) rule of law; administration of justice
朱雀[すざく;すじゃく;しゅじゃく, suzaku ; sujaku ; shujaku] (n) (1) (See 四神) Vermilion Bird (god said to rule over the southern heavens); (2) (See 二十八宿) seven mansions (Chinese constellations) of the southern heavens
植民地支配[しょくみんちしはい, shokuminchishihai] (n) colonial rule
滑り尺[すべりじゃく, suberijaku] (n) slide rule
独裁支配[どくさいしはい, dokusaishihai] (n) autocratic rule
玄武[げんぶ;げんむ, genbu ; genmu] (n) (1) (See 四神) Black Tortoise (god said to rule over the northern heavens); (2) (See 二十八宿) seven mansions (Chinese constellations) of the northern heavens
王朝時代[おうちょうじだい, ouchoujidai] (n) (See 武家時代) Dynastic period (the Nara period and esp. the Heian period, characterized by the rule of the emperor as opposed to shogunate)
蒼竜;蒼龍[そうりょう;そうりゅう, souryou ; souryuu] (n) (1) blue dragon; (2) (See 青竜) Azure Dragon (god said to rule over the eastern heavens); (3) (See 二十八宿) seven mansions (Chinese constellations) of the eastern heavens; (4) large horse with a bluish-leaden coat; (5) shape of an old pine tree
計算尺[けいさんじゃく, keisanjaku] (n) slide rule
語彙規則[ごいきそく, goikisoku] (n) {ling} lexical rule
金科玉条[きんかぎょくじょう, kinkagyokujou] (n) (See 黄金律) golden rule (basic principle ensuring success in some activity)
鉄則[てっそく, tessoku] (n) ironclad regulation; inviolable rule
黄金律[おうごんりつ, ougonritsu] (n) (See 金科玉条) The Golden Rule ("do unto others as you would have them do unto you")
アウェーゴール[, aue-go-ru] (n) away goals (rule in soccer)
あおがら;アオガラ[, aogara ; aogara] (n) blue tit (Parus caeruleus)
オーストラリア式フットボール[オーストラリアしきフットボール, o-sutoraria shiki futtobo-ru] (n) Aussie-Rules Football; Australian-Rules Football
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロダクションルール[ぷろだくしょんるーる, purodakushonru-ru] production rule
命名規則[めいめいきそく, meimeikisoku] naming rule
ルーラ[るーら, ru-ra] ruler
命名方法引数[めいめいほうほうひきすう, meimeihouhouhikisuu] naming rules parameter
罫線[けいせん, keisen] ruled line
補完規則[ほかんきそく, hokankisoku] ELSE-rule
規則[きそく, kisoku] rule, convention
規約に従って[きやくにしたがって, kiyakunishitagatte] according to the rules
運用規則に基づく安全保護方針[うんようきそくにもとづくあんぜんほごほうしん, unyoukisokunimotodukuanzenhogohoushin] rule-based security policy

rule ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักขรสมัย[n. exp.] (akkharasama) EN: orthography rule FR:
อาชญัปติ ; อาชญัปติ์[n.] (ātyapti ; ā) EN: regulation ; rule FR: règle [f]
แบบแผน[n.] (baēpphaēn) EN: convention ; custom ; tradition ; method ; rule ; usual practice FR: coutume [f] ; règle [f] ; usage [m]
บัญญัติไตรยางศ์[n.] (banyattraiy) EN: rule of three FR: règle de trois [f]
บุรุษธรรม[n.] (burutsatham) EN: personal precepts ; personal rule FR: principe personnel [m]
ชำระความ[v.] (chamrakhwām) EN: try a court case ; judge a case ; rule ; try a case ; judge FR:
ชี้ขาด[v.] (chīkhāt) EN: judge ; arbitrate ; make a final decision ; decide ; rule FR: arbitrer ; juger
กะบิล[n.] (kabin) EN: rule FR:
กำหนดเกณฑ์[v. exp.] (kamnot kēn) EN: lay down a rule FR:
กำหนดกฎเกณฑ์[n. exp.] (kamnot kotk) EN: regulation ; decree ; rule ; law FR: décret [m] ; loi [f] ; règle [f] ; règlement [m]
การฝ่าฝืนกฎเกณฑ์[n. exp.] (kān fāfeūn ) EN: breach of rule FR: infraction à la règle [f]
การปกครองโดยเสียงข้างมาก[n. exp.] (kān pokkhrø) EN: majority rule FR:
ขึ้นครองราชย์[v. exp.] (kheun khrøn) EN: ascend the throne ; rule FR:
ข้อบังคับ[n.] (khøbangkhap) EN: regulation ; rule ; principle ; by-law FR: règlement [m] ; règle [f] ; statut [m]
ข้อกำหนด[n.] (khøkamnot) EN: regulation ; rule ; condition ; principle ; requirement ; stipulation ; limitation ; provision ; terms FR: clause [f] ; exigence [f] ; spécification [f] ; stipulation [f] ; termes [mpl]
ข้อกติกา[n.] (khøkatikā) EN: regulation ; rule ; condition FR:
ข้อกฎหมาย[n.] (khøkotmāi) EN: matters of law ; points of law ; single rule FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner
ครองความเป็นเจ้า[v. exp.] (khrøng khwā) EN: rule FR:
ครองความเป็นเจ้าทะเล[v. exp.] (khrøng khwā) EN: rule the sea FR:
ครองเมือง[v. exp.] (khrøng meūa) EN: rule ; rule a country FR:
ครองแผ่นดิน[v. exp.] (khrøng phae) EN: reign ; rule over FR: régner
ครองราชสมบัติ[v.] (khrøngrātch) EN: rule ; reign ; occupy the throne FR: régner
กินบ้านผ่านเมือง[v.] (kinbānphānm) EN: rule ; govern FR:
กินเมือง[v.] (kinmeūang) EN: govern ; rule a country ; rule FR:
กฎ[n.] (kot) EN: law ; rule ; regulation ; edict ; enactment ; ordinance ; decree ; statute ; principle ; theory FR: loi [f] ; arrêté [m] ; règle [f] ; règlement [m] ; décret [m] ; principe [m]
กฎจราจร[n. exp.] (kot jarājøn) EN: traffic regulations ; traffic rule FR: code de la route [m] ; règlement de la circulation [m]
กฎเกณฑ์[n.] (kotkēn) EN: regulation ; set of regulations ; edict ; guideline ; code of conduct ; principle ; order ; rule ; measure ; standard ; criterion ; method ; system FR: décret [m] ; arrêté [m]
กฎข้อบังคับ[n.] (kotkhøbangk) EN: by-rule ; rule ; regulation ; procedure ; bylaw ; statute FR:
กฎของเครเมอร์[n. exp.] (kot khøng K) EN: Cramer's rule FR:
กฎความปลอดภัย[n. exp.] (kot khwām p) EN: safety rule FR: règle de sécurité [f]
กฎเหล็ก[n. exp.] (kot lek) EN: ironclad rule ; iron rule FR:
กฎลูกโซ่[n. exp.] (kot lūksō) EN: chain rule FR:
กฎหมาย[n.] (kotmāi) EN: law ; legislation ; statute ; enactment ; rule ; act FR: loi [f] ; droit [m] ; code [m] ; législation [f] ; réglementation [f]
กฎมือขวา[n. exp.] (kot meū khw) EN: right-hand rule FR:
กฎหมู่[n.] (kotmū) EN: mob rule FR:
กฎสี่เหลี่ยมคางหมู[n. exp.] (kot sīlīemk) EN: trapezoidal rule FR:
กฎทั่วไป[n. exp.] (kot thūapai) EN: general rule FR:
กฎไวยากรณ์ [n. exp.] (kot waiyākø) EN: grammatical rule FR: règle grammaticale [f] ; règle de grammaire [f]
หลักเกณฑ์เชิงพาราโบลา[n. exp.] (lakkēn choē) EN: parabolic rule FR:

rule ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Entscheidungsregel {f}decision rule
Hebelgesetz {n}lever rule
Meterstab {m}pocket rule
Mittelpunktregel {f} [math.]midpoint rule
Herrschaft {f} des Pöbelsmob rule
Quotientenregel {f} [math.]quotient rule
Simpson-Regel {f} [math.]Simpson rule; Simpson's rule
Satzung {f}standing rule
Rechtsstaat {m}state under the rule of law
Trapezregel {f} [math.]trapezoidal rule
ABC-Regeln {pl}rules for alphabetical arrangement
Zulassungsrichtlinien {pl}admission rules
regelwidrig {adj}against rules; contrary to rules
Kumulationsregeln {pl}aggregation rules
Schieblehre {f}caliper (rule) [Am.]; calliper (rule) [Br.]
Blaumeise {f} [ornith.]Blue Tit (Cyanistes caeruleus)
Pappelwaldsänger {m} [ornith.]Cerulean Warbler
Klemmring {m}clamping ring; ferrule
Kolonialherr {m}colonial ruler; colonial master
Prüfungsordnung {f}examination rules
Anschlusswiderstand {m} [electr.]ferrule resistor
Grundrechenarten {pl}first rules of arithmetic
Dichtungsdruckhülse {f}grommet ferrule
Dreisatz {m}rule of three
Notwendigkeitsregel {f}rule of necessitation
Tiefenmaßtab {m}rule depth gauge
Vorzeichenregel {f}rule of sign
einheitliche Richtlinien {pl}uniform rules
virulent {adj} [med.] | virulenter | am virulentestenvirulent | more virulent | most virulent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rule
Back to top