ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reign*, -reign-

reign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reign (n.) รัชกาล See also: รัชสมัย, แผ่นดิน, การครองราชย์ Syn. era, dynasty, governnance
reign (vi.) ครองราชย์ See also: ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน Syn. govern, rule
reign (vi.) เข้าครอบงำ See also: เข้าครอบครอง Syn. predominate, prevail
reign of terror (n.) ช่วงที่มีความรุนแรงและผู้คนถูกฆ่าโดยผู้มีอำนาจ
reign over (phrv.) ปกครอง Syn. rule over
English-Thai: HOPE Dictionary
reign(เรน) n.,vi. (มี) การปกครองโดยกษัตริย์,อำนาจการปกครอง,อำนาจของรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจครอบงำ,อิทธิพลครอบงำ,ครอบงำ,มีอยู่ทั่วไป, Syn. dominion
English-Thai: Nontri Dictionary
reign(n) รัชกาล,รัชสมัย,ความยิ่งใหญ่,อำนาจการปกครอง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ครองบัลลังก์ (v.) reign See also: succeed to the throne Syn. ครองราชสมบัติ, ครองแผ่นดิน, เสวยราชสมบัติ
ครองบัลลังก์ (v.) reign See also: succeed to the throne Syn. ปกครองแผ่นดิน, ครองแผ่นดิน, เสวยราชสมบัติ
ครองราชย์ (v.) reign See also: succeed to the throne Syn. ครองราชสมบัติ, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน, เสวยราชสมบัติ
ครองราชสมบัติ (v.) reign See also: succeed to the throne Syn. ปกครองแผ่นดิน, ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน, เสวยราชสมบัติ
ถวัลย์ (v.) reign See also: govern, regulate by authority, exercise the right to command Syn. ทรง, ครอง
ปกครองแผ่นดิน (v.) reign See also: succeed to the throne Syn. ครองบัลลังก์, ครองแผ่นดิน, เสวยราชสมบัติ
รัชกาล (n.) reign
รัชสมัย (n.) reign
แผ่นดิน (n.) reign See also: dynasty, regime Syn. รัชกาล
กรมการค้าต่างประเทศ (n.) Department of Foreign Trade
กรมการค้าต่างประเทศ (n.) Department of Foreign Trade
กระทรวงการต่างประเทศ (n.) The Ministry of Foreign Affairs
กระทรวงการต่างประเทศ (n.) Ministry of Foreign Affairs See also: Foreign Office, State Department
กะหน็องกะแหน็ง (adj.) speaking with foreign accent
การต่างประเทศ (n.) foreign affairs See also: external affairs
การทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับคนต่างชาติผู้จะเข้าศึกษาต่อในสหรัฐอเมริกา (n.) Test of English as Foreign Language See also: TOFEL
คนต่างชาติ (n.) foreigner See also: alien Syn. คนต่างประเทศ, คนต่างด้าว, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ
คนต่างประเทศ (n.) foreigner See also: alien Syn. ชาวต่างประเทศ, ฝรั่ง, คนต่างแดน, คนต่างด้าว Ops. ชาวพื้นเมือง
คนต่างประเทศ (n.) foreigner See also: alien Syn. คนต่างด้าว, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ
คนต่างประเทศ (n.) foreigner See also: alien Syn. ชาวต่างแดน, ชาวต่างประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All foreign nationals are being advised to leave the countryชาวต่างชาติทุกคนได้รับคำแนะนำให้ออกนอกประเทศ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"Sheriff murdered. Church meeting bombed. Reign of terror must cease.นายอำเภอถูกฆ่า โบสถ์ถูกปาระเบิด ความสยองต้องหยุด
To honor The reign of the new Birdman, Your insolence today!เพื่อเป็นเกียรติแก่หัวหน้าใหม่ เพราะความอหังการของพวกเจ้าวันนี้
And now you contemptible harpy I shall end your reign of matriarchal tyranny.ฉันจะเป็นคนล้มบัลลังก์ทรราชของแก
Gentle-fucks, a toast. Tomorrow, we begin our reign as seniors.ไอ่สัตว์ พรุ่งนี้เป็นวันเริ่มต้น พวกเราเริ่มต้นกันหว่ะ สัตว์
Lasting over 500 years, its uniqueness under the reign of 27 kings still remains unmatched in the annals of word history.กว่าห้าร้อยปีที่ผ่านมา มีกษัตริย์ที่ ได้รับการบันทึกในประวัติศาสตร์โลก ถึง 27 พระองค์
That piece is over 500 years old, From the reign of Sigismund I--นั้นมันเก่าแกตั้ง500ปี มาจากรัชกาลซิกิมันด์
Justice shall reign supreme... even for elves and fauns... albinos and the Irish.ผู้ตัดสินจะครองอำนาจสูงสุด ไม่เว้นแม้แต่เอลฟ์และฟอน อัลบิโนและไอริช
King Minos believes that the Minotaur protects the city, and as long as it lives, his reign will be secure and the people will prosper.กษัตริย์ ไมนอส เชื่อว่า มิโนทอร์มีหน้าที่ปกป้องเมือง ตราบเท่าที่มันมีชีวิตอยู่ การปกครองของเขาจะยั่งยืน และผู้คนก็จะร่ำรวย
Uther's reign is at an end.ยุคของอูเธอร์สิ้นสุดลงแล้ว
Let Arthur's reign begin.ปล่อยให้ยุคของอาเธอร์เริ่มต้นเถอะ
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย
To return the staff and end the reign of the Jade Warlord.และคืนอาวุธให้เขา ก็จะสิ้นยุค แม่ทัพ เจด

reign ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
安贞[ān zhēn, ㄢ ㄓㄣ, 安贞 / 安貞] Antei (Japanese reign name, 1227-1229)
朝代[cháo dài, ㄔㄠˊ ㄉㄞˋ, 朝代] dynasty; reign (of a king)
明治[Míng zhì, ㄇㄧㄥˊ ㄓˋ, 明治] Meiji (Japanese reign name 1868-1912)
光绪[Guāng xù, ㄍㄨㄤ ㄒㄩˋ, 光绪 / 光緒] reign name of penultimate Qing emperor Guangxu or Guang-hsu (1875-1908)
同治[Tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, 同治] reign name of Qing emperor (1861-1875)
咸丰[Xián fēng, ㄒㄧㄢˊ ㄈㄥ, 咸丰 / 咸豐] reign name of Qing emperor (1850-1861); Xianfeng county in Hubei province
在位时代[zài wèi shí dài, ㄗㄞˋ ㄨㄟˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 在位时代 / 在位時代] reign (of a king, emperor etc)
宣统[Xuān tǒng, ㄒㄩㄢ ㄊㄨㄥˇ, 宣统 / 宣統] reign name (1909-1911) of the last Qing emperor Pu Yi 溥儀|溥仪
建安[Jiàn ān, ㄐㄧㄢˋ ㄢ, 建安] reign name (196-219) at the end of the Han dynasty
建文帝[Jiàn wén dì, ㄐㄧㄢˋ ㄨㄣˊ ㄉㄧˋ, 建文帝] reign name of second Ming emperor, reigned 1398-1402, deposed in 1402 (mysterious disappearance is ongoing conspiracy theory)
永乐[Yǒng lè, ㄩㄥˇ ㄌㄜˋ, 永乐 / 永樂] reign name 1403-1424 of third Ming emperor Chengzu 成祖 (Zhudi 朱棣)
洪武[Hóng wǔ, ㄏㄨㄥˊ ˇ, 洪武] reign name (1386-1398) of first Ming emperor Zhu Yuanzhang 朱元璋 (posthumous name Ming Taizu 明太祖)
万历[Wàn lì, ㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 万历 / 萬歷] reign name of Ming emperor (1573-1619)
昭和[Zhāo hé, ㄓㄠ ㄏㄜˊ, 昭和] Showa, reign name of Emperor Hirohito of Japan 1925-1989
国外[guó wài, ㄍㄨㄛˊ ㄨㄞˋ, 国外 / 國外] abroad; external (affairs); overseas; foreign
阿里[Ā lǐ, ㄚ ㄌㄧˇ, 阿里] Ali (proper name); Imam Ali ibn Abu Talib (c. 600-661), cousin, aid and son-in-law of the Prophet Mohammed 穆罕默德, the fourth caliph 哈里發|哈里发 of Islam, reigned 656-661, and the first Imam 伊瑪目|伊玛目 of Shia Islam
溥仪[Pǔ yí, ㄆㄨˇ ㄧˊ, 溥仪 / 溥儀] Pu Yi, personal name of the last Qing emperor (reigned as child 1909-1911), the subject of Bertolucci's biopic The Last Emperor
召见[zhào jiàn, ㄓㄠˋ ㄐㄧㄢˋ, 召见 / 召見] call in (one's subordinates); summon (an envoy of a foreign country) to an interview
圣诞[Shèng dàn, ㄕㄥˋ ㄉㄢˋ, 圣诞 / 聖誕] Christmas; birthday of reigning Emperor; Confucius' birthday
撤侨[chè qiáo, ㄔㄜˋ ㄑㄧㄠˊ, 撤侨 / 撤僑] to evacuate (e.g. foreign civilians from a war zone)
涉外[shè wài, ㄕㄜˋ ㄨㄞˋ, 涉外] concerning foreigners or foreign affairs
[fān, ㄈㄢ, 番] deeds; foreign; classifier for repeated actions: time
外文系[wài wén xì, ㄨㄞˋ ㄨㄣˊ ㄒㄧˋ, 外文系 / 外文係] department of foreign languages; modern languages (college department)
外交[wài jiāo, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, 外交] diplomacy; diplomatic; foreign affairs
治外法权[zhì wài fǎ quán, ㄓˋ ㄨㄞˋ ㄈㄚˇ ㄑㄩㄢˊ, 治外法权 / 治外法權] diplomatic immunity; (hist.) extraterritoriality, the rights (under unequal treaties) of a foreigner to live in China outside Chinese jurisdiction
内懮外患[nèi yōu wài huàn, ㄋㄟˋ ㄧㄡ ㄨㄞˋ ㄏㄨㄢˋ, 内懮外患 / 內懮外患] domestic strife and foreign aggression
宋襄公[Sòng Xiāng gōng, ㄙㄨㄥˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄥ, 宋襄公] Duke Xiang of Song (reigned 650-637 BC), sometimes considered one of the Five Hegemons 春秋五霸
晋文公[Jìn Wén gōng, ㄐㄧㄣˋ ㄨㄣˊ ㄍㄨㄥ, 晋文公 / 晉文公] Duke Wen of Jin (697-628 BC, reigned 636-628 BC), one of the Five Hegemons 春秋五霸
齐桓公[Qí Huán gōng, ㄑㄧˊ ㄏㄨㄢˊ ㄍㄨㄥ, 齐桓公 / 齊桓公] Duke Huan of Qi (reigned 685-643 BC), one of the Five Hegemons 春秋五霸
宋太祖[Sòng Tài zǔ, ㄙㄨㄥˋ ㄊㄞˋ ㄗㄨˇ, 宋太祖] Emperor Taizu of Song, posthumous title of the founding Song emperor Zhao Kuangyin 趙匡胤|赵匡胤 (927-976), reigned from 960
女皇帝[Nǚ huáng dì, ㄋㄩˇ ㄏㄨㄤˊ ㄉㄧˋ, 女皇帝] empress; refers to Tang empress Wuzetian 武則天|武则天 (624-705), reigned 690-705
慈禧[Cí Xǐ, ㄘˊ ㄒㄧˇ, 慈禧] Empress Dowager Cixi or Ts'u Hsi (reigned 1861-1908)
慈禧太后[Cí Xǐ tài hòu, ㄘˊ ㄒㄧˇ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, 慈禧太后] Empress Dowager Cixi or Ts'u Hsi (reigned 1861-1908)
异国[yì guó, ㄧˋ ㄍㄨㄛˊ, 异国 / 異國] exotic; foreign
外来[wài lái, ㄨㄞˋ ㄌㄞˊ, 外来 / 外來] external; foreign; outside
外援[wài yuán, ㄨㄞˋ ㄩㄢˊ, 外援] external help; foreign aid
国际外交[guó jì wài jiāo, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ, 国际外交 / 國際外交] foreign policy
外事[wài shì, ㄨㄞˋ ㄕˋ, 外事] foreign affairs
外事处[wài shì chù, ㄨㄞˋ ㄕˋ ㄔㄨˋ, 外事处 / 外事處] Foreign Affairs Office (at a university); Foreign Affairs Department
外交事务[wài jiāo shì wù, ㄨㄞˋ ㄐㄧㄠ ㄕˋ ˋ, 外交事务 / 外交事務] foreign affairs

reign ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
〜朝時代[〜ちょうじだい, ~ choujidai] (exp) the era of the ... dynasty; the ... reign
初年[しょねん, shonen] (n-adv,n-t) first year; early years (of a reign or era); (P)
大御代[おおみよ, oomiyo] (n) glorious reign of the Emperor
為放題;仕放題[しほうだい, shihoudai] (adj-na,n) having one's own way; giving free reign to one's desires; act as one pleases
聖の御代[ひじりのみよ, hijirinomiyo] (n) highly-esteemed emperor's reign
覇を唱える[はをとなえる, hawotonaeru] (exp,v1) to reign supreme; to assume the leadership (hegemony); to dominate
TOEFL[トーフル;トフル;トッフル, to-furu ; tofuru ; toffuru] (n) Test of English as a Foreign Language; TOEFL
イエローキャブ[, iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era
ガストアルバイター[, gasutoarubaita-] (n) foreign worker (ger
ごろごろ[, gorogoro] (adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) thunder; purring; grumbling (e.g. stomach); (2) something large and heavy starting to roll; (3) scattered about; (4) idleness; idle about; (5) having a foreign substance in (e.g. one's eye or stomach); (P)
サイドリーダー[, saidori-da-] (n) supplementary reader in a foreign language classroom (wasei
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei
ソブリンローン[, soburinro-n] (n) sovereign loan
パラダイス鎖国[パラダイスさこく, paradaisu sakoku] (n) isolation paradise (esp. unique products without foreign competition)
フォリナー[, forina-] (n) foreigner
ブッシュ・ドクトリン;ブッシュドクトリン[, busshu . dokutorin ; busshudokutorin] (n) Bush Doctrine (American foreign policy guidelines allowing preemptive war, unilateral action, etc.)
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake
フランス外人部隊[フランスがいじんぶたい, furansu gaijinbutai] (n) French Foreign Legion
一世[いっせい(P);いっせ, issei (P); isse] (n) a lifetime; a generation; foreign immigrant; Japanese immigrant to USA; (P)
一人天下;独り天下[ひとりてんか;ひとりでんか, hitoritenka ; hitoridenka] (n) being the sole master of the situation; reigning supreme; standing unchallenged
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
不逮捕特権[ふたいほとっけん, futaihotokken] (n) immunity from arrest (i.e. of Diet members or foreign diplomats); diplomatic immunity; parliamentary immunity; legislative immunity
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P)
主権侵犯[しゅけんしんぱん, shukenshinpan] (n) infringement of sovereignty
主権回復[しゅけんかいふく, shukenkaifuku] (n) restoration of sovereignty
主権在民[しゅけんざいみん, shukenzaimin] (n) the sovereignty of the people
二世[にせい, nisei] (n) (1) second generation; foreigner of Japanese parentage; (2) junior; (3) two existences; the present and the future; (4) the second (king of the same name); (P)
五胡十六国[ごこじゅうろっこく, gokojuurokkoku] (n) Sixteen Kingdoms (collection of sovereign states in and around China from 304 to 439 CE); Sixteen Kingdoms period
今上陛下[きんじょうへいか, kinjouheika] (n) the reigning emperor; His Majesty the Emperor
他国[たこく, takoku] (n,vs) foreign country; another province; (P)
他郷[たきょう, takyou] (n) another place; foreign country
[だい, dai] (n,n-suf) (1) charge; cost; price; (2) (See 台・だい・6) generation; age; reign; (3) (geological) era; (4) (after someone's name or title) a representative of; on behalf of; for (someone); (5) (See 代表電話番号) used after a phone number to indicate that it is a switchboard number; (ctr) (6) (See 台・だい・6) counter for decades of ages, eras, etc.; (7) counter for generations (of inheritors to a throne, etc.); (8) (abbr) (See 代理申請会社) proxy application company
優先外貨[ゆうせんがいか, yuusengaika] (n) preferred foreign currency
元首[げんしゅ, genshu] (n) ruler; sovereign; (P)
全方位外交[ぜんほういがいこう, zenhouigaikou] (n) (Japanese) omnidirectional foreign policy
公演[こうえん, kouen] (n,vs) (1) public performance; (2) sumo exhibition in a foreign country; (P)
公的債務[こうてきさいむ, koutekisaimu] (n) sovereign debt
内外[ないがい(P);うちそと, naigai (P); uchisoto] (n) inside and outside; domestic and foreign; approximately; interior and exterior; (P)
内外価格差[ないがいかかくさ, naigaikakakusa] (n) price variance between domestic and overseas markets; local-foreign price difference
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
海外[かいがい, kaigai] Thai: ต่างประเทศ English: foreign

reign ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่วงเวลาที่ครองราชย์[n. exp.] (chūang wēlā) EN: reign FR:
ครอง[v.] (khrøng) EN: rule ; govern ; reign ; administer ; administrate ; be at the helm of the state FR: régir ; gouverner ; régner
ครองแผ่นดิน[v. exp.] (khrøng phae) EN: reign ; rule over FR: régner
ครองราชย์[v. exp.] (khrøng rāt) EN: reign ; succeed to the throne FR: régner
ครองราชสมบัติ[v.] (khrøngrātch) EN: rule ; reign ; occupy the throne FR: régner
ครอบงำ[v.] (khrøp-ngam) EN: dominate ; control ; have power over ; overwhelm ; overpower ; reign ; overshadow ; override ; predominate FR: diriger ; contrôler ; dominer ; maîtriser
ในรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์(มหาราช)[xp] (nai ratchas) EN: during the reign of King Narai ; during King Narai's reign FR:
นั่ง[v.] (nang) EN: take up a position ; sit in the position of ; take the position of ; reign  FR: occuper une position
เป็นปีที่ 61 ในรัชกาลปัจจุบัน (2549) = เป็นปีที่ ๖๑ ในรัชกาลปัจจุบัน (2549)[xp] (pen pī thī ) EN: the sixty-first year of ther present Reign (2006) FR:
แผ่นดิน[n.] (phaendin) EN: reign ; dynasty ; regime ; government FR: règne [m]
พนมศก[n.] (phanomsok) EN: year of the reign ; number of coronation year and the era FR:
เปลี่ยนแผ่นดิน[v. exp.] (plīen phaen) EN: change of reign ; change of dynasty ; have a change of monarch ; have a new king ; change of government FR:
ปกครอง[v.] (pokkhrøng) EN: rule ; rule over ; administer ; govern ; administrate ; dominate ; reign FR: régner ; gouverner ; administrer ; diriger ; statuer
รัชกาล[n.] (ratchakān) EN: reign FR: règne [m]
รัชมังคลาภิเษก[n.] (ratchamangk) EN: celebration of the longest reign FR:
รัชสมัย[n.] (ratchasamai) EN: reign FR: règne [m]
ถวัลย์[v.] (thawan) EN: govern ; regulate by authority ; command ; reign FR:
ไอศวรรย์[n.] (aisawan) EN: sovereignty ; kingship FR:
ไอศูรย์[n.] (aisūn) EN: sovereignty ; kingship FR:
ไอศุริย-[pref.] (aisuriya-) EN: sovereignty FR:
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athip) EN: sovereign power ; sovereignty FR: pouvoir souverain [m] ; souveraineté [f]
อธิป[n.] (athip) EN: king ; monarch; sovereign FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิป-[pref.] (athippa-) EN: king ; sovereign FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิปไตย[n.] (athippatai ) EN: sovereignty FR: souveraineté [f]
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า[n. exp.] (attrā laēkp) EN: forward foreign exchange rate ; forward exchange rate FR:
อัตราแลกเปลี่ยนทันที[n. exp.] (attrā laēkp) EN: spot foreign exchange rate ; spot rate FR:
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāng c) EN: foreigner FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n. exp.] (chāo tāng p) EN: foreigner FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang ) EN: Westerner ; White ; white foreigner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; Caucasian ; Caucasian foreigners ; foreigner FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ฝรั่งขี้นก[n. exp.] (Farang khīn) EN: stingy foreigner ; backpacker ; impoverished Westerner ; bird shit Westerner ; bird shit Farang FR: routard [m] ; farang radin [m]
อิทธิพลของภาษาต่างประเทศในภาษาไทย [n. exp.] (itthiphon k) EN: influence of foreign languages on Thai FR:
การค้าระหว่างประเทศ[n. exp.] (kān khā raw) EN: international trade ; foreign trade FR: commerce international [m]
การขยายธุรกิจในต่างประเทศ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: foreign expansion FR:
การขยายธุรกิจไปต่างประเทศ[n. exp.] (kān khayāi ) EN: foreign expansion FR:
การควบคุมอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ[n. exp.] (kān khūapkh) EN: foreign exchange control FR:
การแลกเปลี่ยนเงินตรา[n. exp.] (kān laēkplī) EN: switch in foreign currencies FR:
การปริวรรตเงินตรา[n. exp.] (kān pariwat) EN: foreign exchange FR:
การทูต[n.] (kān thūt) EN: diplomacy ; statecraft ; statesmanship ; foreign affairs ; external affairs ; diplomatic service FR: diplomatie [f]
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
คำต่างประเทศ[n. exp.] (kham tāngpr) EN: foreign word FR: mot étranger [m]

reign ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Devisen {pl}foreign currencies; foreign exchange
Devisengeschäft {n}(foreign) exchange transactions
Devisengeschäft {n}transaction in foreign exchange
Devisenhändler {m}(foreign) exchange dealer; currency dealer
Direktinvestitionen {pl} im Ausland [econ.]foreign direct investment (FDI)
Ereignis {n} | Ereignisse
Ereignis {n} [math.] | disjunkte Ereignisse | komplementäres Ereignisevent | disjoint events | complementary event
Veranstaltung {f}; Ereignis
Ausland {n} | aus dem Ausland | im Ausland; ins Ausland | ins Ausland gehen | die Reaktion des Auslandesforeign countries | from abroad | abroad | to go abroad | reactions from abroad
Auslandkorrespondent {m}foreign correspondent
Auslandsabteilung {f}foreign department
Auslandserfahrung {f}foreign experience
Auslandskorrespondent {m}foreign correspondent
Auslandsnachfrage {f}foreign demand
Außenminister {m}foreign minister
Außenpolitik {f}foreign policy
Fremdarbeiter {m}foreign worker
Fremdenlegion {f} [mil.]Foreign Legion
Fremdartigkeit {f}foreignness
Ausländerfeindlichkeit {f}hostility towards foreigners
Fremdsprachenkenntnisse {pl}knowledge of foreign languages
Schadenereignis {n}; Schadensereignis
Macht {f} im Staatsovereign
Absatzmarkt {m} | ausländische Absatzmärkte | Erschließung neuer Absatzmärktemarket | foreign markets | opening up new markets
Programm {n} (von Ereignissen)schedule (of events)
Schreckensherrschaft {f}reign of terror
souverän; unumschränkt {adj}sovereign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reign
Back to top