ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

approximation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *approximation*, -approximation-

approximation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
approximation (n.) การประมาณ See also: การคำนวณอย่างหยาบๆ Syn. estimate, conjecture
approximation (n.) ความคล้ายคลึง Syn. resemblance, likeness
English-Thai: HOPE Dictionary
approximation(อะพรอคซิเม'เชิน) n. การเดา,การประมาณ, ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ
English-Thai: Nontri Dictionary
approximation(n) ความใกล้เคียง,ค่าประมาณ,การประมาณ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approximation๑. ค่าใกล้เคียง๒. การประมาณ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Approximationการประเมินค่า [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hey, be nice, or be your approximation of nice.เฮ้ ทำตัวดีๆหน่อย -หรือเกือบดีก้อได้
It's a approximation based on a video we recovered.มันเป็นการประมาณโดยดูจาก วีดีโอที่เราพบ
Greenwich Mean Time is our best approximation of time as described by sir Isaac Newton -- a steady beat pounding behind the scenes of the Universe.เวลากรีนิช เป็นประมาณการที่ดีที่สุด ของเราเวลา ตามที่อธิบายไว้โดยเซอร์ไอแซกนิว ตัน จังหวะคงห้ำหั่น
It's the circle of life, or the approximation of it.มันเป็นวงจรชีวิต หรืออะไรประมาณนั้น

approximation ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
渐近[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 渐近 / 漸近] approximation
模样[mú yàng, ㄇㄨˊ ㄧㄤˋ, 模样 / 模樣] look; style; appearance; approximation; about
近似[jìn sì, ㄐㄧㄣˋ ㄙˋ, 近似] similar; about the same as; approximately; approximation

approximation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
近似値[きんじち, kinjichi] (n) approximate; approximation
大まか[おおまか, oomaka] (adj-na,n) (1) rough (e.g. sketch, approximation); broad; (2) generous; openhanded; (P)
概算[がいさん, gaisan] (n,vs,adj-no) approximation; rough estimate; (P)
目安[めやす, meyasu] (n) (1) criterion; standard; yardstick; reference; aim; (2) rough estimate; approximation; (P)
見当[けんとう, kentou] (n) aim; mark; estimate; guess; approximation; direction; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
近似[きんじ, kinji] approximation

approximation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การประมาณ[n. exp.] (kān pramān) EN: assessment ; approximation FR: estimation [f]
การประมาณสืบเนื่อง[n. exp.] (kān pramān ) EN: successive approximation FR:
ค่าใกล้เคียง[n. exp.] (khā klaikhī) EN: approximation FR:
กะ[v.] (ka) EN: estimate ; calculate ; guess ; approximate ; fix FR: estimer ; évaluer ; déterminer ; fixer ; donner une approximation

approximation ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tschebyscheff-Approximation {f} [math.]Chebyshev approximation
Approximation {f} [math.]approximation
Approximationstheorie {f} [math.]approximation theory
Näherungsfehler {m}approximation error

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า approximation
Back to top