ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

axiom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *axiom*, -axiom-

axiom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
axiom (n.) กฎเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วไป See also: หลักการที่เป็นที่ยอมรับ Syn. maxim, saying, adage
English-Thai: HOPE Dictionary
axiom(แอค' เซียม) n. ความจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์, ความจริงในตัวของมันเอง, กฎหรือหลักการที่ยอมรับกันทั่วไป (self-evident truth, maxim)
axiomatic(แอคซิโอแมท' ทิค) adj. เกี่ยวกับ axiom, แน่ชัดในตัวของมันเอง, เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป., Syn. axiomatical adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
axiom(n) ความจริง
axiomatic(adj) ซึ่งเป็นจริง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
axiomสัจพจน์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
axiomaticเชิงสัจพจน์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
axiomสัจพจน์, ดู  postulate [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Either the reason is predicated on a series of sub-reasons leading to an infinite regression, or it tracks back to arbitrary axiomatic statements, or it's ultimately circular, i.e.I'm moving out because I'm moving out.หรืออีกอย่างเหตุผลที่เป็นนัยบนลำดับภายใต้เหตุผลรองที่นำไปสู้การเสื่อมถอยแบบไม่สิ้นสุด หรือ การกลับสู่การยอมรับในตัวมันเอง หรือ มันเป็นวงกลมไม่สิ้นสุด
Not too bad for someone who doesn't know what "axiomatic" means.ไม่เลวเลยสำหรับคนที่ไม่รู้ว่า กฎสากลมันคืออะไร
Euclid's axioms seem so intuitively obvious that any theorem proved from them was deemed true in an absolute, often metaphysical sense!ทฤษฎีของยุคลิดมันถูกต้อง อย่างชัดเจน พิสูจน์โดยหลักการ อื่นๆ แบบปรัชญาธรรมชาติ

axiom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルキメデスの公理[アルキメデスのこうり, arukimedesu nokouri] (n) axiom of Archimedes
自明の理[じめいのり, jimeinori] (n) self-evident truth; truism; axiom
公理[こうり, kouri] (n,adj-no) axiom; maxim; self-evident truth
公理的方法[こうりてきほうほう, kouritekihouhou] (n) axiomatic method
公理系[こうりけい, kourikei] (n) axiomatic system
公理論[こうりろん, kouriron] (n) (See 公理的方法) axiomatic theory
無矛盾性[むむじゅんせい, mumujunsei] (n) consistency (of an axiomatic system)
自明[じめい, jimei] (adj-na,n,adj-no) obvious; self-evident; trivial; axiomatic; self-explanatory; (P)
要請[ようせい, yousei] (n,vs) (1) appeal; call for something; request; claim; demand; (n) (2) axiom; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
公理[こうり, kouri] axiom

axiom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สัจพจน์[n.] (satjaphot) EN: postulate ; axiom FR: postulat [m] ; axiome [m]
สัจพจน์การเลือก[n. exp.] (satjaphot k) EN: axiom of choice FR:
สัจพจน์การมีค่าขอบเขตบนน้อยสุด[n. exp.] (satjaphot k) EN: least upper bound axiom FR:
สัจพจน์เพลย์แฟร์[n. exp.] (satjaphot P) EN: Playfair's axiom FR:
เชิงสัจพจน์[adj.] (choēng satj) EN: axiomatic FR: axiomatique
สัจพจน์ของความน่าจะเป็น[n. exp.] (satjaphot k) EN: axioms of probability FR:
สัจพจน์เปอาโน[n. exp.] (satjaphot P) EN: Peano axioms ; Peano's axioms FR:
ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์[n. exp.] (thritsadī s) EN: axiomatic set theory FR:

axiom ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anordnungsaxiom {n} [math.]ordering axiom
Axiomatik {f}axiomatics
Axiom {n} [math.] | Axiome
axiomatisch {adj}axiomatic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า axiom
Back to top