ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*fright*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น fright, -fright-

*fright* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
affright (n.) ความตกใจ
affright (vt.) ทำให้ตกใจ
be frightened (vi.) ตกใจกลัว See also: ตกอกตกใจ Syn. scare
fright (n.) การสะดุ้งตกใจ See also: ความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างกระทันหัน Syn. fear, scare
fright (n.) ประสบการณ์ของการหวาดกลัว
fright (n.) สิ่งที่น่าเกลียด See also: สิ่งที่ไม่ดึงดูดใจ, สิ่งที่ไม่น่าดู
frighten (vi.) หวาดกลัว See also: ้ตกใจ, เกรงกลัว
frighten (vt.) เขย่าขวัญ See also: ทำให้ตกใจ, ทำให้เกรงกลัว Syn. scare, terrify
frighten away (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว Syn. scare away
frighten from (phrv.) ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ Syn. frighten out of
frighten into (phrv.) ทำให้หวาดระแวงในเรื่อง Syn. intimidate into, scare into, terrify into
frighten off (phrv.) ทำให้หนีไปด้วยความกลัว See also: หนีเพราะตื่นกลัว Syn. frighten away
frighten out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัวจนไม่กระทำ
frighten out of (phrv.) ทำให้หวาดกลัว See also: ขู่ให้กลัวมาก Syn. scare out of
frighten someone out of his wits (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. frighten to, scare out of, terrify out of
frighten someone to death (idm.) ทำให้กลัวอย่างมาก See also: หวาดระแวงอย่างมาก
frighten to (idm.) ทำให้หวาดกลัวอย่างมาก See also: ทำให้กลัว, ทำให้ผวา Syn. scare out of, terrify out of
frightened (adj.) น่าตกใจ See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดกลัว Syn. afraid, alarmed
frightening (adj.) ซึ่งน่าตกใจ See also: ที่น่าหวาดกลัว Syn. distressing, startling
frightening (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. alarming, terrifying Ops. appealing, attractive, pleasant
frightening (adj.) น่ากลัวมาก See also: น่าสยอง, น่าเขย่าขวัญ Syn. terrible
frightening (adj.) น่าเกลียดน่ากลัว See also: โหดร้าย Syn. ugly, unpleasant
frightening (adj.) น่ากลัว See also: น่าเกรงขาม, สยองขวัญ Syn. terrifying, fearful Ops. happy, joyful
frightening person (n.) คนที่น่ากลัว
frightful (adj.) น่าสะพรึงกลัว See also: น่ากลัว, น่าขนลุก, สยอง, สยองขวัญ, น่าหวาดเสียว Syn. alarming, frightening, terrifying Ops. appealing, attractive, pleasant
frightful horrific (adj.) น่าสะพรึ่งกลัว See also: แย่มาก, น่ากลัวมาก, เลวร้ายมาก Syn. terrible Ops. pleasant
frightfully (adv.) อย่างน่าเกลียดน่ากลัว See also: อย่างน่าสยองขวัญ Syn. dreadfully, fearfully Ops. pleasantly
frightfully (adv.) อย่างเลวร้าย Syn. horribly, badly, fatally, fearfully
stage fright (n.) ความประหม่าเมื่ออยู่บนเวที
take fright (phrv.) ตกใจ See also: ตระหนกตกใจ Syn. to be frightened
take fright at (phrv.) กลัว
to be frightened (phrv.) ตกใจ See also: ตระหนกตกใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
fright(ไฟรทฺ) n. ความ (น่า) กลัวอย่างมากและกะทันหัน,ความสะดุ้งตกใจ,บุคคล (สิ่ง) ที่น่ากลัวมาก vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ, Syn. panic
frighten(ไฟร'เทิน) vt. ทำให้สะดุ้งตกใจ,ทำให้ตกใจ,ขู่ขวัญ., See also: frightenable adj. frightener n. frighteningly adv., Syn. scare
frightened(ไฟร'เทินดฺ) adj. ตกใจ,สะดุ้งตกใจกลัว., See also: frightenedly adv., Syn. scared
frightful(ไฟรทฺ'ฟูล) adj. น่ากลัว,น่าขนลุก,สยองขวัญ,น่าหวาดเสียว,น่ารังเกียจ,น่าเบื่อหน่าย,อย่างยิ่ง,อย่างมาก., See also: frightfully adv. frightfulness n., Syn. dreadful
English-Thai: Nontri Dictionary
fright(n) ความตกใจ,ความน่ากลัว
frighten(vt) ทำให้ตกใจ,ทำให้กลัว,ขู่,ทำให้สะดุ้ง
frightful(adj) ตกใจ,กลัว,น่าขวัญหนีดีฝ่อ,น่าขนพองสยองเกล้า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Frightความตื่นตระหนก [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข่มขวัญ (v.) frighten See also: intimidate, threaten, terrorize Syn. ขู่, ข่มขู่ Ops. ปลอบขวัญ
ขวัญกระเจิง (v.) be frightened See also: be startled, be scared Syn. ขวัญหาย, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญเสีย
ขวัญบิน (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญบิน (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหนี (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญหนีดีฝ่อ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ตกใจ, ใจหาย
ขวัญแขวน (v.) be frightened See also: be terrified, scared, startled Syn. ตกใจ, ขวัญหาย, ขวัญเสีย
ความตกใจ (n.) fright See also: startle, surprise Syn. ความตื่นตระหนก, ความตระหนกตกใจ
ความตระหนกตกใจ (n.) fright See also: startle, surprise Syn. ความตื่นตระหนก
ความตื่นตระหนก (n.) fright See also: startle, surprise Syn. ความตระหนกตกใจ
ตกใจ (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (adj.) frightened See also: scared, alarmed, afraid, panicky Syn. หวาด, ผวา
ตกใจ (v.) be frightened See also: be scared, be panic-stricken, be startled, be shocked
ตกใจ (adv.) frighteningly Syn. เสียขวัญ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ
ตกใจ (v.) be badly frightened See also: have one´s heart in one´s mouth, be stunned with fear, be breathless with anxiety Syn. ใจหายใจคว่ำ, ใจหาย, ขวัญเสีย
ตกใจ (v.) be frightened See also: be terrified, scared, startled Syn. ขวัญหาย, ขวัญเสีย
ตกใจ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญบิน, ขวัญหนีดีฝ่อ, ขวัญหาย, ใจหาย
ตกใจ (v.) frightened See also: terrified, scared, startled Syn. ขวัญหนี, ขวัญหาย, ขวัญบิน, ใจหาย
ตกใจกลัว (v.) be frightened See also: be startled, be scared, be shocked, panic
ตระหนก (adv.) frighteningly See also: fearfully, awfully, terribly Syn. ตกใจ, หวาด, ผวา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I'm sorry to frighten youฉันขอโทษที่ทำให้คุณตกใจ
I'm frightened of spidersฉันกลัวแมงมุม
Now it's not the time to be frightened!ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะต้องกลัวแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I didn't mean to frighten you.ฉันไม่ได้หมายความว่าจะทำให้ คุณกลัว
Shame on you, frightening a poor old lady.สำหรับท่านทั้งหลายที่น่ากลัว หญิงชรายากจน
There's no need to be frightened, you know.คุณไม่จําเป็นต้องตื่นกลัวไปหรอกนะ
Oh, there's no need for you to be frightened of her, but I shouldn't have any more to do with her than you can help.คุณไม่เห็นต้องไปกลัวหล่อนเลย เเต่ฉันก็คงจะไม่ไป ข้องเเวะกับหล่อนถ้าไม่จําเป็น
I frightened you, didn't I? You thought I was mad.ผมทําคุณตกใจใช่มั้ย คุณคงนึกว่าผมเป็นบ้า
This is a quiet, frightened, insignificant old man who... who has been nothing all his life.ที่นี้จะเงียบกลัว ชายชราคนหนึ่งที่ไม่มีนัยสำคัญ ... ที่ได้รับไม่มีอะไรตลอดชีวิตของเขา
I'm not frightened of Deong, Mr. Prime Minister.{\cHFFFFFF}ฉันไม่กลัว Deong, นายนายกรัฐมนตรี
The war has frightened me already.สงครามกำลังเริ่ม ฉันพร้อมแล้ว
I asked them if it frightened them.ผมถามพวกเขาว่า มันทำให้พวกเขากลัวเหรอ
Frighten us? Why should we be frightened of a hat?กลัวเหรอ เราจะกลัวหมวกทำไมกัน
Of course not. If you did, I'd get frightened and I wouldn't come out.ถ้าเธอทำอะไร ฉันก็จะตกใจกลัวแล้วก็คงไม่ออกมา
I hadn't been warned of what would happen so I was frightened by the welcomeฉันไม่ถูกเตือนเพราะสิ่งที่ เกิดขึ้น... ...ดังนั้นฉันตกใจโดยการยินดีต้อนรับ

*fright* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kǒng, ㄎㄨㄥˇ, 恐] afraid; frightened; to fear
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
可怕[kě pà, ㄎㄜˇ ㄆㄚˋ, 可怕] awful; dreadful; fearful; formidable; frightful; scary; hideous; horrible; terrible; terribly
惊弓之鸟[jīng gōng zhī niǎo, ㄐㄧㄥ ㄍㄨㄥ ㄓ ㄋㄧㄠˇ, 惊弓之鸟 / 驚弓之鳥] lit. bird startled by a bowshot (成语 saw); fig. a frightened person
危言耸听[wēi yán sǒng tīng, ㄨㄟ ㄧㄢˊ ㄙㄨㄥˇ ㄊㄧㄥ, 危言耸听 / 危言聳聽] frightening words to scare people (成语 saw); alarmist talk; reds under the beds
[hè, ㄏㄜˋ, 猲] frightened; terrified
黑森森[hēi sēn sēn, ㄏㄟ ㄙㄣ ㄙㄣ, 黑森森] dark and gloomy forest; dismal and frightening; dense and dark
倒抽一口气[dào chōu yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽一口气 / 倒抽一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
倒抽了一口气[dào chōu le yī kǒu qì, ㄉㄠˋ ㄔㄡ ㄌㄜ˙ ㄧ ㄎㄡˇ ㄑㄧˋ, 倒抽了一口气 / 倒抽了一口氣] to gasp (in surprise, dismay, fright etc)
杀鸡给猴看[shā jī gěi hóu kàn, ㄕㄚ ㄐㄧ ㄍㄟˇ ㄏㄡˊ ㄎㄢˋ, 杀鸡给猴看 / 殺雞給猴看] lit. to kill a chicken in front of a monkey; fig. to make an example of sb (by punishment) to frighten others
吓一跳[xià yī tiào, ㄒㄧㄚˋ ㄧ ㄊㄧㄠˋ, 吓一跳 / 嚇一跳] startled; to frighten; scared out of one's skin
恐怖[kǒng bù, ㄎㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, 恐怖] terrible; frightful; frightening; terror; terrorist
惊怕[jīng pà, ㄐㄧㄥ ㄆㄚˋ, 惊怕 / 驚怕] alarmed; frightened
凶恶[xiōng è, ㄒㄩㄥ ㄜˋ, 凶恶 / 兇惡] fierce; ferocious; frightening
使骇怕[shǐ hài pà, ㄕˇ ㄏㄞˋ ㄆㄚˋ, 使骇怕 / 使駭怕] frighten
[dòng, ㄉㄨㄥˋ, 恫] frighten
[sǒng, ㄙㄨㄥˇ, 悚] frightened
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 惶] frightened
惊骇[jīng hài, ㄐㄧㄥ ㄏㄞˋ, 惊骇 / 驚駭] fright
[xī, ㄒㄧ, 譆] oh (denoting fright)
惊惧[jīng jù, ㄐㄧㄥ ㄐㄩˋ, 惊惧 / 驚懼] panic; fright
征彸[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 征彸] scared; badly frightened
怔忪[zhēng zhōng, ㄓㄥ ㄓㄨㄥ, 怔忪] scared; badly frightened
[bù, ㄅㄨˋ, 怖] terror; terrified; afraid; frightened

*fright* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あがり症;上がり症;上がり性;あがり性[あがりしょう, agarishou] (n) stage fright; social anxiety disorder; social phobia
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
かちかち(P);こちこち(P);カチカチ;コチコチ[, kachikachi (P); kochikochi (P); kachikachi ; kochikochi] (adv-to,adv) (1) (on-mim) ticktock; (2) (on-mim) chinking (e.g. of a hammer against rock); knocking; (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) dry and hard; (frozen) stiff; (4) (on-mim) hidebound; die-hard; stubborn; obstinate; bigoted; (5) (on-mim) scared stiff; tense; nervous; frightened; (P)
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened
フライト[, furaito] (n,vs) (1) flight; (2) fright; (P)
やけに[, yakeni] (adv) (sl) (from 自棄) awfully; frightfully; desperately; violently
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
吃驚(P);喫驚[びっくり(gikun)(P);ビックリ, bikkuri (gikun)(P); bikkuri] (vs,adv) (1) (uk) (on-mim) to be surprised; to be amazed; to be frightened; to be astonished; (adj-f) (2) (uk) (on-mim) surprise (e.g. surprise party); (P)
強面;怖面;恐面[こわもて, kowamote] (n,adj-no) (uk) hard-faced; aggressive; fierce look; frightening look
御面相;ご面相[ごめんそう, gomensou] (n) frightful face
怖い(P);恐い[こわい, kowai] (adj-i) (1) scary; frightening; eerie; dreadful; (int) (2) (I'm) afraid; (P)
怖じ気;怖じけ[おじけ, ojike] (n) (uk) (See 怖気) fear; dread; fright; willies; funk
怖気[おぞけ, ozoke] (n) (See 怖じ気) fear; dread; fright; willies
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
怖気立つ;おぞけ立つ;怖じ気立つ[おぞけだつ(怖気立つ;おぞけ立つ);おじけだつ(怖気立つ;怖じ気立つ);こわけたつ(怖気立つ), ozokedatsu ( fu ki tatsu ; ozoke tatsu ); ojikedatsu ( fu ki tatsu ; oji ki tatsu )] (v5t,vi) to be horrified; to be filled with trepidation; to shake with fright; to yield to terror
怯える;脅える;悸える(iK)[おびえる, obieru] (v1,vi) to become frightened; to be frightened (of); to be scared (of)
恐ろしい(P);怖ろしい(iK)[おそろしい, osoroshii] (adj-i) (1) terrible; dreadful; terrifying; frightening; frightened; (2) (often as 恐ろしく) surprising; startling; tremendous; amazing; (P)
最後っ屁[さいごっぺ, saigoppe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
最後屁[さいごべ, saigobe] (n) (1) stink bomb; foul odour emitted from the anal sacs of a frightened weasel; (2) final desperate tactic
気が動転する[きがどうてんする, kigadoutensuru] (exp,vs-i) (See 動転) to be upset; to lose one's head (through shock); to be frightened to death
気が転倒する[きがてんとうする, kigatentousuru] (exp,vs-i) to be upset; to be flurried; to be frightened (out of one's wits)
物凄い[ものすごい, monosugoi] (adj-i) earth-shattering; staggering; to a very great extent; terrible; frightful; horrible; (P)
物恐ろしい;物恐しい[ものおそろしい, monoosoroshii] (exp) (impalpable sense of) fright or horror
生剥;生剥げ[なまはげ, namahage] (n) folklore demons of the Oga Peninsula (villagers dress up as namahage on New Year's Eve and frighten children)
畏怖[いふ, ifu] (n,vs) awe; fear; fright
竦み上がる;すくみ上がる[すくみあがる, sukumiagaru] (v5r) to cringe with fear; to cower with fright; to be terribly afraid
肝をつぶす;肝を潰す[きもをつぶす, kimowotsubusu] (exp,v5s) to be frightened out of one's wits; to be amazed; to be astounded; to be stunned
胸を冷やす;むねを冷やす[むねをひやす, munewohiyasu] (exp,v5s) (See 肝を冷やす) to be frightened
舞台負け[ぶたいまけ, butaimake] (n) stage fright
風声鶴唳[ふうせいかくれい, fuuseikakurei] (n) getting frightened even by a slight noise; hearing the enemy in every leaf that rustles; being afraid of one's own shadow

*fright* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจหายใจคว่ำ[adj.] (jaihāijaikh) EN: startled ; frightened ; stunned with fear FR: qui a une peur bleue
เขย่าขวัญ[v. exp.] (khayao khwa) EN: frighten FR:
ขี้ตื่น[v. exp.] (khī teūn) EN: feel excitable ; get emotional ; feel nervous ; be easily frightened ; be timid ; feel queasy ; be oversensitive FR: être facilement impressionnable
ข่มขวัญ[v.] (khomkhwan) EN: frighten ; intimidate FR: intimider
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
ความกลัว[n.] (khwām klūa) EN: fear ; scare ; fright ; phobia FR: peur [f] ; crainte [f] ; frayeur [f] ; phobie [f]
ความตื่นตระหนก[n. exp.] (khwām teūn ) EN: fright FR:
ความตกใจ[n.] (khwām tokja) EN: fright ; fear FR: peur [f]
ความหวาดกลัว[n.] (khwām wātkl) EN: dread ; terror ; fear ; scare ; fright ; horror FR: terreur [f] ; épouvante [f]
ขวัญแขวน[v.] (khwankhwaēn) EN: be frightened ; be terrified ; be scared ; be startled FR:
ขวัญกระเจิง[v.] (khwan krajo) EN: be frightened ; be startled ; be scared FR:
ขวัญหนี[adj.] (khwannī) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญหนีดีฝ่อ[adj.] (khwannīdīfø) EN: frightened ; terrified ; scared ; startled FR: terrifié
ขวัญอ่อน[adj.] (khwan-øn) EN: fearful ; afraid ; nervous ; easily scraed ; frightened FR:
กลัว[v.] (klūa) EN: be afraid ; fear ; be frightened ; be scared ; dread ; be apprehensive FR: avoir peur ; être effrayé ; s'effrayer ; s'alarmer ; craindre ; redouter ; appréhender ; avoir les chocottes (loc., fam.)
เกิดความกลัวขึ้นฉับพลันทันที[xp] (koēt khwām ) EN: take fright FR: prendre peur
กระหึ่ม[adj.] (kraheum) EN: resounding , reverberating ; echoing ; roaring ; rumbling ; frightfully loud ; pealed ; humming FR:
หลอก[v.] (løk) EN: frighten ; spook ; scare ; terrify ; startle FR: effrayer
หลอกหลอน[v.] (løkløn) EN: haunt ; frighten FR:
น่าเกลียดน่ากลัว[v.] (nāklīet-nāk) EN: frighten ; scare ; terrify ; alarm FR:
น่ากลัว[adj.] (nāklūa) EN: horrific ; awful ; scary ; fearful ; frightening ; terrifying ; horrible ; atrocious FR: horrible ; affreux ; épouvantable ; effrayant ; effroyable ; abominable ; atroce
น่าหวาดเสียว[adj.] (nā wātsīo) EN: thrilling ; frightful FR: effroyable
อกสั่นขวัญหาย[v.] (oksankhwanh) EN: tremble with fright FR: sursauter de frayeur
อกสั่นขวัญแขวน[v.] (oksankhwank) EN: tremble with fright FR: sursauter de frayeur
ผวา[adj.] (phawā) EN: frightened ; startled ; shocked ; scared FR: surpris ; effrayé
ผีหลอก[n. exp.] (phī løk) EN: frightening gost FR: fantôme effrayant [m]
ปอด[v.] (pøt) EN: fear ; tremble with fright FR: avoir peur ; trembler de peur
ประหม่า[v.] (pramā) EN: feel bashful ; be nervous ; have stage fright ; have buck fever FR:
ระทึก[adj.] (ratheuk) EN: excited ; frightened ; hair-rising ; shocking ; soul-stirring FR: palpitant ; émouvant
รู้สึกกลัว[adj.] (rūseuk klūa) EN: fearful ; frightened FR: effrayé
สะดุ้ง[v.] (sadung) EN: be startled ; be shocked ; be scared ; be frightened ; get a fright ; be taken aback ; be surprised ; be taken by surprise FR: sursauter ; avoir un sursaut ; tressaillir
สะดุ้งตื่น[v. exp.] (sadung teūn) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock ; be startled ; be alarmed ; be taken by surprise ; be given a start FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะดุ้งตกใจ[v. exp.] (sadung tokj) EN: be shocked ; be frightened ; be startled FR:
สะดุ้งตกใจตื่น[v. exp.] (sadung tokj) EN: wake up with a fright ; wake up frightened ; wake up with a shock FR: se réveiller en sursaut ; être réveillé en sursaut
สะพรึง[adj.] (saphreung) EN: frightening FR: effrayant
สะพรึงกลัว[adj.] (saphreungkl) EN: horrible ; dreadful ; scary ; awful ; frightening FR:
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathā) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid FR: trembler de peur
สยอง[v.] (sayøng) EN: terrify ; frighten ; scare FR: horripiler
สยอง[adj.] (sayøng) EN: frightening ; fearful ; scarry FR: effroyable
สยองขวัญ[v.] (sayøngkhwan) EN: be horrible ; be terrified ; be horrified ; be frightened FR:

*fright* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heidenangst {f}mortal fright

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *fright*
Back to top