ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

intimidate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *intimidate*, -intimidate-

intimidate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
intimidate (vt.) ขู่ See also: ทำให้กลัว, ข่มขู่, กรรโชก Syn. cow, frighten, threaten Ops. animate, encourage
intimidate into (phrv.) ขู่ให้กลัว See also: ขู่, ทำให้ยอมจำนน Syn. frighten into, scart into, terrify into
English-Thai: HOPE Dictionary
intimidate(อินทิม'มิเดท) vt. ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ,ขู่,คุกคาม., See also: intimidation n. intimidator n., Syn. frighten,scare,daunt
English-Thai: Nontri Dictionary
intimidate(vt) ขู่ขวัญ,ทำให้กลัว,ข่มขู่,คุกคาม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กดหัว (v.) intimidate See also: suppress, frighten, overawe, cow Syn. ขู่, ข่ม
ข่มหมู (v.) intimidate See also: domineer, browbeat, threaten Syn. รังแก
ขู่ (v.) intimidate See also: threaten, menace, bluff, terrorize Syn. ข่มขู่, ขู่กรรโชก, ขู่ขวัญ, ข่มขวัญ Ops. ปลอบโยน, ปลอบใจ
บำราบ (v.) intimidate See also: frighten
รังแก (v.) intimidate See also: domineer, browbeat, threaten
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're not gonna intimidate me.You're not gonna intimidate me.
You don't intimidate me with your attitude.หุบปากไม่ต้องมาทำท่าดุใส่ ผมไม่กลัวหรอก
.. The plan as outlined to me was to form an organization of veterans to use as a bluff or as a club at least to intimidate the government... but the corporate cabal had picked the wrong man....เค้าโครงของแผนการนั้นคือให้ผมก่อตั้งองค์กร ของทหารผ่านศึก หรืออย่างน้อยก็เป็นสโมสร เพื่อเอาไว้ข่มขู่รัฐบาล...
I think they intend to intimidate us, try to attack us, and... hope that the West will pull all its troops out.พวกเขาตั้งใจจะขู่โจมตีพวกเราและ... หวังว่าพวกตะวันตกจะถอนกำลังออกไป
They have no law to stop you, so they're just trying to intimidate you.พวกเขาไม่มีกฎหมายที่จะหยุดคุณ พวกเขาก็เลยพยายามพูดขู่คุณ
You think you intimidate me?นายคิดจะขู่ฉันเหรอ ?
Bauer's presence alone should be enough to intimidate him into talking.และบาวเออร์ก็สามารถ ขู่ให้เขาพูดออกมาได้
A ploy to intimidate Burnett into giving up intel.เพื่อให้เบอร์เนตไขความลับออกมา
So is UNR serious about this... defamation suit, or are they just trying to intimidate you?แล้วยูเอ็นอาร์จริงจังเรื่องฟ้องหมิ่นประมาท หรือเขาแค่อยากขู่คุณ
So now you bring someone along to intimidate me?ตอนนี้คุณเอาคนมาขู่ผมงั้นหรอ?
They're trying to intimidate me.พวกเขาพยายามข่มขู่ฉัน
Frankie, don't let him intimidate you.แฟรงกี้ อย่าให้เขาข่มขวัญ

intimidate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
望而生畏[wàng ér shēng wèi, ㄨㄤˋ ㄦˊ ㄕㄥ ㄨㄟˋ, 望而生畏] intimidate at the first glance (成语 saw); awe-inspiring; terrifying; overwhelming
[shè, ㄕㄜˋ, 慑 / 懾] afraid; be feared; to fear; to frighten; to intimidate
威迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, 威迫] coercion; to intimidate
恫吓[dòng hè, ㄉㄨㄥˋ ㄏㄜˋ, 恫吓 / 恫嚇] intimidate; make threats

intimidate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
威嚇[いかく, ikaku] (n) (1) menace; threat; intimidation; (vs) (2) to threaten; to intimidate; (P)
怖気づく;怖じ気づく;怖気付く;怖じ気付く[おじけづく;おじけつく(怖気付く;怖じ気付く)(ik), ojikeduku ; ojiketsuku ( fu kiduku ; oji kiduku )(ik)] (v5k,vi) to be seized with fear; to be intimidated; to lose one's nerve; to be frightened; to get cold feet; to have the wind up
脅かす(P);脅やかす(io);劫かす[おびやかす, obiyakasu] (v5s,vt) (1) (See 脅かす・おどかす) to intimidate; to scare; (2) to jeopardize; to endanger; to imperil; (P)

intimidate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จี้[v.] (jī) EN: hijack ; kidnap ; intimidate ; threaten FR: détourner ; kidnapper ; intimider ; menacer ; braquer (fam.)
กำราบ[v.] (kamrāp) EN: suppress ; vanquish ; bring under control ; intimidate ; subjugate FR: subjuguer
ข่มขืน[v.] (khomkheūn) EN: bully ; intimidate ; force FR: intimider
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace ; put under duress FR: menacer ; intimider
ข่มขวัญ[v.] (khomkhwan) EN: frighten ; intimidate FR: intimider
ข่มหมู[v.] (khommū) EN: intimidate ; domineer ; browbeat ; threaten FR:
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize ; growl at ; scare FR: intimider ; menacer
ขู่กรรโชก[v.] (khūkanchōk) EN: blackmail ; intimidate ; extort FR: extorquer ; racketter
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel FR: terroriser ; contraindre
ขู่ขวัญ[v.] (khūkhwan) EN: threaten ; intimidate ; scare ; cow ; create fear ; make afraid FR: menacer ; effrayer
คุกคาม[v.] (khukkhām) EN: threaten ; menace ; browbeat ; intimidate ; bully ; cow ; frighten ; endanger FR: menacer ; intimider ; inquiéter ; mettre en péril
กระโชก[v.] (krachōk) EN: shout ; bark ; intimidate ; threaten FR:
สำทับ[v.] (samthap) EN: threaten ; intimidate FR: intimider ; menacer
ทำให้กลัว[v. exp.] (thamhai klū) EN: threaten ; intimidate ; scare ; terrorise FR: intimider ; terroriser
แหยง[adj.] (yaēng) EN: afraid ; intimidated ; nervous FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า intimidate
Back to top